Suggestions

   Privacyverklaring voor het wervingsproces

   Voor het laatst bijgewerkt: Juni 2023  Bekijk oudere versies

   INLEIDING

    

   Jouw privacy is belangrijk voor Signify.

    

   Wij hebben deze Privacyverklaring (ook wel "Verklaring" genoemd) opgesteld om uit te leggen wie wij zijn, welke Persoonsgegevens wij van je verwerken en waarom. Wanneer wij het hebben over "Persoonsgegevens" (in deze Verklaring ook aangeduid als "Gegevens" of "jouw Gegevens") bedoelen wij alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met name aan de hand van een identificator, bijvoorbeeld naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Signify beschermt Persoonsgegevens van personen (bijv. consumenten, zakelijke klanten, werknemers, sollicitanten en andere natuurlijke personen) in overeenstemming met haar Signify Privacyregels ("Privacyregels", ook wel "BCR's" genoemd) die hier te vinden zijn.

    

   Omdat Signify een internationaal bedrijf is, kan deze Verklaring in bepaalde regio's worden vervangen of aangevuld om te voldoen aan lokale vereisten en om jou aanvullende informatie te verstrekken.

    

   Wij adviseren je de tijd te nemen om deze Verklaring te lezen. Als je het niet eens bent met de in deze Verklaring beschreven verwerking, verzoeken wij je je gegevens niet aan ons te verstrekken. Houd er rekening mee dat je keuze om jouw gegevens niet te verstrekken zoals vereist of gevraagd in het kader van de wervingsprocedure, gevolgen kan hebben voor je deelname aan de wervingsprocedure. Alle informatie die je met ons deelt als onderdeel van jouw sollicitatieprocedure moet waarheidsgetrouw, volledig en niet misleidend zijn om het risico op een afwijzing van jouw sollicitatie tijdens de sollicitatieprocedure of disciplinaire maatregelen, met inbegrip van onmiddellijke ontslag, tijdens het dienstverband te voorkomen.

   WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

    

   Deze Verklaring heeft betrekking op de wijze waarop wij jouw Gegevens verzamelen en gebruiken in het kader van ons wervingsproces. Bijvoorbeeld wanneer je solliciteert naar een door ons aangeboden baan, onze wervingskanalen gebruikt, onze carrièrewebsites bezoekt, een profiel aanmaakt, deelneemt aan onze wervingsevenementen, lid wordt van onze talentcommunity, wanneer wij contact met je opnemen voor vacatures of wanneer je anderszins met ons communiceert in jouw hoedanigheid als kandidaat of sollicitant.

   Door deel te nemen aan ons wervingsproces (indien wettelijk verplicht), met inbegrip van het organiseren van de selectieprocedure en sollicitaties, stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, opslaan, gebruiken, overdragen en openbaar maken van jouw gegevens, met inbegrip van gevoelige informatie die je verkiest te verstrekken (zoals beschreven in deze Verklaring).

   WIE IS SIGNIFY?

    

   Signify is wereldleider op het gebied van verlichting. Wij bieden professionele klanten en consumenten hoogwaardige, energiezuinige LED-verlichting. Onze verlichting stuurt, wanneer deze is aangesloten, gegevens naar apparaten, apps en mensen- en geeft een nieuwe definitie van wat licht kan doen en hoe je het kunt inzetten. Tegenwoordig dragen onze innovaties, zoals LiFi, internetverbinding via licht, UV-C, tuinbouwverlichting en verlichting op zonne-energie, bij aan een veiligere, slimmere en duurzamere wereld.

    

   Waar in deze Verklaring gesproken wordt over “wij,” “ons” of de “Onderneming”, betekent dit zowel Signify Netherlands B.V. (Registratienummer 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland) als met Signify Gelieerde Onderneming die misschien geïnteresseerd zijn om je een baan aan te bieden of die anderszins beslist welke Gegevens van jouw worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Tot de met Signify Gelieerde Ondernemingen behoren de dochterondernemingen waarin Signify N.V. via direct of indirect eigendom zeggenschap heeft. Je kan een lijst met de met Signify Gelieerde Ondernemingen krijgen door contact op te nemen met het Privacy Office van Signify (de contactgegevens vindt je hieronder bij “Wat zijn je privacyrechten?”).

   WELK SOORT PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE?

    

   Hieronder vindt je een overzicht van de categorieën Gegevens die wij tijdens het wervingsproces kunnen verwerken, deze informatie is direct door jou verstrekt.

    

   Categorieën Persoonsgegevens
   Voorbeelden van soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen
   Persoonlijke identificatiegegevens
   Naam, achternaam, titel, geslacht, land, geboortedatum en -plaats, militaire status (alleen in bepaalde landen), nationaliteit, gesproken taal/talen, burgerlijke status (huwelijk/geregistreerd partnerschap), binnenlandse partners, afhankelijke personen.
   Contactinformatie
   E-mail, telefoonnummer, adres.
   Netwerkverkeersgegevens en andere bijbehorende gegevens
   Identificatienummers, locatiegegevens, online-identificatoren, IP-adres, cookies, apparaat-ID, bezochte websites, taalinstellingen.
   Informatie voor inloggen op account
   Inlog-ID, wachtwoord, andere informatie die gebruikt wordt voor toegang tot en/of beveiliging van systemen en toepassingen van de Onderneming, waaronder de vacaturesite.
   Afbeeldingen en/of video’s waarmee je kunt worden geïdentificeerd

   Foto’s en video’s die zijn geüpload in jouw CV, kandidaatprofiel, of die je anderszins aan ons hebt verstrekt.

   Video’s die tijdens het optionele on-demand video-interview opgenomen worden. Beelden of andere Gegevens die door camera's en sensoren worden vastgelegd wanneer je fysiek aanwezig bent op ons terrein en/of kantoorlocaties.

   Informatie over kwalificaties en carrièreontwikkeling
   Alle informatie uit CV’s en aanvullende documenten met persoonsgegevens (bijv. diploma’s, certificaten) verstrekt door sollicitanten of alle informatie, op basis van CV's of aanvullend, die door sollicitanten in het kader van de sollicitatie wordt ingediend (bijvoorbeeld bevestiging(en) van arbeidsverleden, relevante ervaring, academische prestaties en GPA's (alleen voor Amerikaanse stagiaires), evaluatie-informatie over assessments en/of tests, evaluaties van met sollicitanten gehouden gesprekken, opleidings- en werkachtergrond, functiekwalificaties, functies waarop de sollicitant zou willen solliciteren, bereidheid tot verhuizen, rijbewijsinformatie, eventuele aanvullende informatie zoals transcripties, referenties van werkgevers en aanverwante informatie, verzoeken om vergoeding.
   Informatie verkregen uit achtergrond- of werkscreenings en/of een referentie
   Feedback, meningen
   Bijzondere categorieën Persoonsgegevens

   Indien toegestaan door het lokale recht:

   -          informatie over arbeidsongeschiktheid, voor zover relevant voor de uitvoering van jouw werk; bijvoorbeeld wanneer wij werk- of werkplekaanpassingen moeten uitvoeren of -voorzieningen moeten treffen,

   -          gegevens over ras of etniciteit: bijvoorbeeld wanneer dit zou blijken uit afbeeldingen, foto’s en ander visueel materiaal, maar ook indien dergelijke gegevens voor diversiteitsgerelateerde doeleinden moeten worden verwerkt.

   NB: Wij verwerken deze bijzondere categorieën gegevens doorgaans om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en intern beleid, zoals diversiteits- en antidiscriminatiebeleid.

   Strafrechtelijke gegevens
   Gegevens over strafrechtelijke gedragingen, informatie uit strafregisters of over procedures in verband met strafbare of verboden gedragingen (alleen in bepaalde landen, voor bepaalde functies en alleen op verzoek van Signify)
   Beloning en salarisadministratie
   Bankrekeninginformatie (ter staving van onkosten van bepaalde sollicitanten), gewenste salariëring, beloning en verstrekkingen.
   Andere informatie die je vrijwillig besluit te delen met Signify
   Feedback, interessegebieden, meningen, informatie verstrekt in e-mails en brieven, tijdens telefoontjes en gesprekken.

    

   Wij hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie. Om gelijke kansen op werk te garanderen, zoals toegestaan of vereist door de lokale wetgeving, kunnen we ook Gegevens van gevoelige aard verzamelen, waaronder jouw nationaliteit, ras en/of etnische afkomst, geslacht en handicap. Gelijke kansen op werk betekent dat we alle sollicitanten gelijk behandelen. Je kunt ervoor kiezen om deze informatie op vrijwillige basis te verstrekken. Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bovengenoemde gegevens te verwerken, zal de betreffende vacature aangeven of dit verplicht is.

    

   Als je ons Persoonlijke Gegevens van een referentie of een andere persoon verstrekt als onderdeel van jouw sollicitatie, is het jouw verantwoordelijkheid om toestemming van die persoon te verkrijgen voordat je de informatie aan ons verstrekt. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen, dat de door je verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

    

   Informatie die wij automatisch verzamelen

    

   Wanneer je solliciteert voor een door ons aangeboden positie, deelneemt aan onze talentenpool, gebruikt maakt van onze wervingskanalen of onze vacaturesites bezoekt, kunnen wij naast de informatie die je rechtstreeks aan ons verstuurt, informatie verzamelen die wij krijgen via jouw computer, mobiele telefoon of ander apparaat waarmee je toegang krijgt.  Bijvoorbeeld:

   • Apparaatinformatie:
    Zoals jouw hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaat-identificatoren, MAC-adres, IP-adres, besturingssysteemversie en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.
   • Inloginformatie:
    Zoals de tijd en duur van jouw gebruik van ons kanaal.
   • Locatie-informatie:
    Bijvoorbeeld een locatie die verkregen is op basis van jouw IP-adres of gegevens die aangeven waar je je bevindt, zoals op stads- of postcodeniveau.
   • Andere informatie:
    Over jouw gebruik van onze digitale kanalen, zoals de door jou gebruikte apps of bezochte websites.

    

   Lees voor meer informatie over hoe wij cookies en andere tracking-technologieën gebruiken de Cookiekennisgeving van Signify, die te vinden is op de website van het Privacy Center Signify, onder “Legal Information”. Je kan jouw cookie-instellingen wijzigen via de cookievoorkeuren.

    

   Wanneer je ons kantoor bezoekt, is het tenslotte mogelijk dat wij om veiligheidsredenen en in overeenstemming met lokale vereisten jouw Gegevens ook op video of door middel van andere elektronische, digitale of draadloze bewakingssystemen of -apparatuur (bijv. een beveiligingscamera) vastleggen.

    

   Informatie die wij uit andere bronnen kunnen verzamelen

    

   Voor zover dit wettelijk toegestaan is, kunnen wij behalve via onze wervingskanalen of vacaturesites ook informatie over jou verkrijgen uit andere bronnen, bijvoorbeeld door middel van jouw interactie met medewerkers van Signify of van derden, zoals recruiters, wervingsbureaus, LinkedIn of andere internetsites (waarvoor de privacyverklaringen van die derden gelden), of op grond van een rapport over een achtergrondscreening. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om ons toegang te verlenen tot bepaalde door derden opgeslagen gegevens, zoals zakelijke en werkgerichte social-mediasites.

   HOE GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?


   Wij kunnen jouw Gegevens gebruiken om jouw sollicitatie en het gehele wervingsproces uit te voeren. Hieronder vindt je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij jouw Gegevens tijdens het wervingsproces kunnen verwerken:
   Doeleinden waarvoor Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
   Voorbeelden
   Beoordeling en aanvaarding van de sollicitant
   Dit doel omvat de verwerking van Persoonseggeven in verand met wervingsactiviteiten, zoals de evaluatie van sollicitanten (waaronder het identificeren en evalueren van sollicitanten, het beoordelen van vaardigheden, kwalificaties en belangstelling in het kader van de carrieremogelikheden van Signify, het uitvoeren van achtergrondscreeningen en evaluaties die op grond van toepasselijk lokaal recht verplicht of toegestaan zijn.
   Ondersteuning van sollicitant (op jouw verzoek)
   Assistentie door middel van talentwervingsteams en andere communicatiekanalen.
   HR & Relatiebeheer
   Contact met je opnemen per telefoon, via een tekstbericht (SMS) of e-mailbericht, sollicitanten informeren over beschikbare vacatures, verstrekken van informatie over de sollicitatie en ingaan op verzoeken van sollicitanten, aanbieden van geschikte baanmogelijkheden aan sollicitanten binnen Signify.
   Abonnement op een ‘job alert' (op jouw verzoek)
   Delen van gepersonaliseerde aanbevelingen voor vacatures die overeenkomen met jouw interessegebieden of vaardigheden en Signify-nieuws over de door jouw aangegeven interessegebieden
   Beveiliging en bescherming van belangen/bedrijfsmiddelen van Signify of werknemers van Signify
   Dit doel omvat de verwerking van Persoonsgegevens in verband met de beveiliging en bescherming van de belangen en/of activa van Signify en haar Werknemers in de sector waarin Signify actief is. In het bijzonder omvat het activiteiten zoals het screenen en monitoren van Medewerkers voor en tijdens het dienstverband, het screenen tegen openbaar beschikbare sanctielijsten van overheden en/of wetshandhavers en andere gegevensbronnen van derden, het opsporen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) fraude en ander crimineel of aanstootgevend gedrag (waaronder het gebruik van en deelname aan de incidentenregisters en sectorale waarschuwingssystemen van Signify) en activiteiten zoals gezondheid en veiligheid op het werk, authenticatie van sollicitanten en status en toegangsrechten van Medewerkers, het inzetten en onderhouden van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
   Voldoen aan wettelijke verplichtingen
   Dit doel omvat de verwerking van Persoonsgegevens in verband met de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Signify is onderworpen, zoals de verstrekking van Persoonsgegevens aan overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten, met inbegrip van belastingautoriteiten en andere bevoegde autoriteiten voor de sector waarin Signify actief is.
   Verweer voeren tegen rechtsvorderingen
   Dit doel omvat de verwerking van Persoonsgegevens in verband met activiteiten zoals het voorkomen, voorbereiden of uitvoeren van geschillenbeslechting.

   OP WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

    

   Om jouw Gegevens te kunnen verwerken, kunnen wij ons op verschillende rechtsgronden beroepen, waaronder:

   • jouw toestemming (alleen indien wettelijk toegestaan of verplicht). Als wij afgaan op jouw toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens, kan je je toestemming te allen tijde intrekken; of
   • de noodzaak om met jou een contractuele relatie aan te gaan; of
   • de noodzaak voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om rechtsvorderingen vast te stellen en in te stellen en hiertegen verweer te voeren; of
   • de noodzaak om onze legitieme belangen te behartigen, waaronder:

   - waarborgen dat onze netwerken en informatie veilig zijn.

   - de administratie van de Onderneming en de interne en externe bedrijfsvoering van Signify.

   - voorkomen of onderzoeken van vermoede of daadwerkelijke wetsovertredingen, niet-nakoming van de arbeidsovereenkomst of niet-naleving van de Signify Integrity Code of ander beleid van Signify.

   - de noodzaak om in te gaan op jouw verzoeken (zoals reageren op een verzoek om verwerking, verwijdering of wijziging van jouw Persoonsgegevens).

   - het optimaliseren van jouw zoektocht naar vacatures voor heel Signify en van communicatierelevantie.

   • de noodzaak om vitale belangen van iemand anders te beschermen; of
   • elke andere rechtsgrond die door het lokale recht is toegestaan.

    

   Als je meer informatie wilt over onze wettelijke grondslagen waarop wij jouw gegevens voor een bepaald doel verwerken, kan je contact opnemen met het Signify Privacy Office (de contactgegevens vind je in de onderstaande paragraaf " Wat zijn je privacyrechten?").

   WANNEER DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

    

   Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet delen, anders dan in een beperkt aantal gevallen die hier omschreven worden.

    

   Ter realisering van de doeleinden waarvoor jouw Persoonsgegevens zijn verzameld (zie voor meer informatie over deze doeleinden bij “Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?” hierboven) kunnen wij jouw Persoonsgegevens bekend maken aan de volgende entiteiten.

    

   1. Met Signify gelieerde Ondernemingen: Vanwege ons wereldwijde karakter kunnen jouw Persoonsgegevens worden gedeeld met bepaalde met Signify Gelieerde Ondernemingen. De toegang tot Persoonsgegevens binnen Signify zal beperkt zijn tot degenen die de informatie nodig hebben voor de in deze Verklaring vermelde doeleinden; hiertoe kunnen degenen behoren die het gesprek met je voeren, de betreffende manager(s) van de aangeboden baan in kwestie en andere geselecteerde medewerkers binnen Signify.

   2. Dienstverleners: Zoals veel bedrijven kunnen wij bepaalde verwerkingen van Persoonsgegevens uitbesteden aan vertrouwde externe dienstverleners, die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen, zoals:

   - ICT-dienstverleners

   - Aanbieder van rekruterings- of beoordelingsdiensten 

   - Consultants

   - Bedrijven die achtergrondcontroles uitvoeren 

   - Reis-, veiligheids- en beveiligingsdiensten           

   3. Publieke en overheidsinstanties.  Indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, kunnen wij jouw Persoonsgegevens delen met entiteiten met een toezichthoudende functie voor of met rechtsmacht over Signify.

   4. Professionele adviseurs en anderen.  Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen, waaronder professionele adviseurs, zoals:

   - Banken

   - Verzekeringsmaatschappijen

   - Auditors

   - Advocaten

   - Accountants

   - Andere externe professionele adviseurs

   5. Andere partijen in verband met zakelijke transacties. Wij kunnen jouw Persoonsgegevens van tijd tot tijd ook delen in het kader van zakelijke transacties, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van een onderneming, deel van een onderneming, een reorganisatie, fusie, joint venture, of andere beschikking over de onderneming, bedrijfsmiddelen of aandelen van Signify (waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedure). 

    

   Op jouw verzoek, in geval van een verzoek tot overdracht van persoonsgegevens, delen wij jouw gegevens ook met de partij die je hiertoe aanwijst.

   WANNEER GEVEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS AAN HET BUITENLAND DOOR?

   Door ons internationale karakter kunnen de Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden doorgegeven aan, of kan hiertoe toegang worden verkregen door, met Signify Gelieerde Ondernemingen en vertrouwde derden over de hele wereld voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn vermeld. Dit betekent dat jouw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten het land waarin je woont of gesolliciteerd hebt.

    

   Indien je je in een land bevindt dat lid is van de Europese Economische Ruimte, kunnen wij jouw Persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.  Voor sommige van deze landen heeft de Europese Commissie bevestigd dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden, voor landen zonder deze bevestiging, hebben wij adequate maatregelen getroffen ter bescherming van jouw Gegevens, zoals organisatorische en wettelijke maatregelen (bijv. bindende ondernemingsregels en door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen, of soortgelijke kaders). Wanneer Persoonsgegevens worden overgedragen buiten het land waar je je bevindt, voor de hierboven genoemde doeleinden, zal rekening worden gehouden met de lokale wettelijke vereisten en/of zullen bovengenoemde adequate maatregelen van toepassing zijn om jouw gegevens voldoende te beschermen. Je kunt om meer details vragen over en indien van toepassing een kopie krijgen van deze maatregelen die wij hebben getroffen met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens door contact op te nemen met het Signify Privacy Office. De contactgegevens vindt je hieronder bij “Wat zijn je privacyrechten?”

   HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

    

   Wij bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang dat nodig is ter realisering van de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn (zie voor meer informatie over deze doeleinden hierboven bij “Hoe gebruiken wij jouw Persoonsgegevens?”) en wij mogen jouw Gegevens bewaren en gebruiken om te kijken of je in aanmerking komt voor andere functies.

   De criteria die gebruikt worden ter bepaling van onze bewaarperiodes zijn onder meer:

   • Hoe lang zijn de Persoonsgegevens nodig om je een baan te kunnen aanbieden?
   • Heb je een account bij ons? In dat geval bewaren wij de Gegevens terwijl jouw account actief is of zo lang dat nodig is om de diensten aan jou te kunnen leveren.
   • Heb je aangegeven dat wij jouw Gegevens mogen bewaren om jou ook voor andere functies in aanmerking te laten komen?
   • Geldt voor ons een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om de Persoonsgegevens te bewaren? Voorbeelden zijn wetten die gegevensbewaring verplicht stellen in de betreffende jurisdictie, een bevel van de overheid tot bewaring van Gegevens die voor een onderzoek relevant zijn of Gegevens die met het oog op het voeren van procedures moeten worden bewaard.

   Als je hebt besloten om te participeren in ons optionele live en/of on-demand video-interview tijdens het sollicitatieproces dan worden de video’s van jouw sollicitatie 90 dagen na creatie verwijderd, tenzij de lokale wetgeving anders vereist en/of we een hoger bedrijfsbelang hebben (bijvoorbeeld de noodzaak voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om juridische claims te vestigen, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen of om onze legitieme belangen na te streven).

    

   Jouw verwerkte Persoonsgegevens worden gebruikt om jouw ervaringen met ons te verbeteren en worden zo kort mogelijk bewaard, waarna we ze anonimiseren of verwijderen, wanneer er geen behoefte meer is aan talentacquisitie, of er geen wettelijke of zakelijke noodzaak meer is om jouw gegevens te bewaren.

    

   Als je wilt weten hoe lang wij jouw gegevens voor een bepaald doel bewaren, kan je contact opnemen met het Signify Privacy Office (de contactgegevens vindt je in de onderstaande paragraaf “Wat zijn je privacyrechten?"). Mocht je niet aanmerking willen komen voor andere functies of jouw gegevens willen laten verwijderen, dan kan je contact met ons opnemen via deze link of via jouw sollicitatieprofiel.

   HOE BEVEILIGEN WIJ JE GEGEVENS?

    

   Om je gegevens te beschermen, nemen wij redelijke en passende fysieke, technische en administratieve maatregelen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake privacy en gegevensbeveiliging. Dit houdt in dat wij van onze dienstverleners eisen dat zij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonsgegevens te beschermen. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat een systeem voor gegevensoverdracht of -opslag 100% veilig is. Afhankelijk van de stand van de techniek, de kosten van de implementatie en de aard van de te beschermen gegevens, treffen wij technische en organisatorische maatregelen om risico's zoals vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot jouw gegevens te voorkomen. Als je reden hebt om te denken dat je interactie met ons of je gegevens niet langer op een veilige manier worden verwerkt, neem dan onmiddellijk contact op met Signify’s Privacy Office in overeenstemming met "Wat zijn je privacyrechen?" zoals hieronder beschreven.

   WAT ZIJN JE VERANTWOORDELIJKHEDEN?

    

   Wij willen je eraan herinneren dat het jouw verantwoordelijkheid is om er naar beste weten voor te zorgen dat de persoonsgegevens die je ons verstrekt juist, volledig en actueel zijn. Indien je persoonsgegevens van andere personen (zoals afhankelijke personen) met ons deelt, is het bovendien je verantwoordelijkheid om deze gegevens te verzamelen in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke vereisten. Je dient bijvoorbeeld andere mensen, wiens persoonsgegevens je aan Signify verstrekt, te informeren over de inhoud van deze Verklaring en hun toestemming te verkrijgen (mits zij wettelijk bevoegd zijn om toestemming te geven) voor het gebruik van die persoonsgegevens door het Signify zoals uiteengezet in deze Verklaring (met inbegrip van overdracht en openbaarmaking). 

   WAT ZIJN JE PRIVACYRECHTEN?

    

   Wij streven ernaar om je toegang te bieden tot jouw Gegevens. Meestal heb je zelf controle over jouw Persoonsgegevens (bijv. door in te loggen op je account) en kan je deze zelf bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. In elk geval adviseren wij je ten sterkste om controle over jouw Persoonsgegevens uit te oefenen. Je kunt bepaalde rechten met betrekking tot jouw door ons verwerkte gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via  Signify Privacy Center (zie onderdeel "Privacy request"). Je hebt in het bijzonder het recht op het volgende (houd er rekening mee dat sommige van deze handelingen betekenen dat je uit het recruteringsproces wordt verwijderd):

   • Je toestemming te allen tijde intrekken. Je hebt het recht je toestemming in te trekken wanneer je eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens. Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van eerdere verwerkingen van persoonsgegevens die vóór de intrekking zijn uitgevoerd op basis van je toestemming.
   • Bezwaar maken tegen verwerking. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens indien de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgronden dan toestemming of wanneer de verwerking uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en nadelige rechtsgevolgen heeft. Verdere details vindt je in de speciale sectie hieronder
   • Toegang. Je hebt het recht te vernemen of je gegevens door ons worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van je gegevens die worden verwerkt.
   • Controleren en vragen om correctie. Je hebt het recht om de juistheid van je gegevens te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
   • Beperken van de verwerking. Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van je gegevens te beperken. In dat geval zullen wij je gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan
   • Verwijdering. Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om je gegevens bij ons te laten wissen
   • Ontvangen en doorsturen naar een andere verantwoordelijke(overdraagbaarheid). Je hebt het recht je gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien dit technisch mogelijk is, zonder enige belemmering aan een andere verantwoordelijke door te laten sturen. Deze bepaling is van toepassing op de voorwaarde dat je gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op je toestemming, een contract waarvan je deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
   • Een klacht indienen. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij je toezichthouder/gegevensbeschermingsautoriteit. Wij hopen alle vragen of problemen op te lossen, maar mocht je niet tevreden zijn met het ontvangen antwoord, kan je je klacht voorleggen aan de relevante instantie/autoriteit voor gegevensbescherming in jouw rechtsgebied.

    

   Voor alle andere vragen of redelijke verzoeken met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens bij Signify of met betrekking tot deze Verklaring in het algemeen, kan je contact opnemen met Signify’s Privacy Office/Data Privacy Officer:

   • Post: Signify - Attn: Privacy Office/Chief Privacy Officer/DPO - Basisweg 10, 1043 AP CM Amsterdam, Nederland; of
   • online: Signify Privay Center, onderdeel “Privacy request”.

    

   Houd er rekening mee dat online en e-mailcommunicatie niet altijd veilig zijn. Neem daarom alsjeblieft geen gevoelige informatie op in jouw e-mails naar ons.


   Wij zullen ons best doen om je verzoek op tijd en gratis te verwerken, tenzij het een onevenredige inspanning zou vergen. Wij kunnen je vragen om jouw identiteit te bewijzen voordat wij ingaan op jouw verzoek.

   WANNEER WORDT DEZE PRIVACYVERKLARING BIJGEWERKT?

    

   Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

   De meest actuele versie van deze Verklaring is van toepassing op ons gebruik van jouw Persoonsgegevens en is te vinden op de website van het Privacy Center van Signify, zie “Legal Information”. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen we extra stappen ondernemen om je hiervan op de hoogte te brengen.

    

   Wij bewaren vorige versies van deze privacyverklaring in een archief dat je kunt raadplegen.

    

   - Signify -

   Version history

   Date

   May 2018
   January 2019
   May 2019
   January 2020
   January 2021