Suggestions

   Privacyverklaring voor het wervingsproces

   Last updated: January 2021   See previous versions
   Laatst bijgewerkt: Januari 2021

   INLEIDING

    

   Uw privacy is belangrijk voor Signify.

    

   Wij hebben deze privacyverklaring (hierna ook “Verklaring” genoemd) op eenvoudige en begrijpelijke wijze geschreven om u te helpen begrijpen wie wij zijn, welke Persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom wij die verzamelen en wat wij daarmee doen tijdens ons wervingsproces. Houd er rekening mee dat “Persoonsgegevens” (in deze Verklaring ook “Gegevens” of “uw Gegevens” genoemd) alle informatie of informatiesets omvatten waarmee wij u direct of indirect persoonlijk kunnen identificeren, met name aan de hand van een identificatiemiddel, bijvoorbeeld voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, enz.

   Houd er a.u.b. rekening mee dat aangezien Signify een internationale onderneming is, deze Verklaring kan worden vervangen of uitgebreid om te voldoen aan lokale eisen en om aanvullende informatie aan u te verstrekken.

    

   Wij adviseren u ten sterkste om de tijd te nemen deze Verklaring in zijn geheel door te lezen. Verstrek ons alstublieft geen gegevens als u niet instemt met deze privacyverklaring. Wij wijzen u erop, dat uw besluit om bepaalde in het kader van de wervingsprocedure verplichte of gevraagde Gegevens niet te verstrekken invloed kan hebben op uw mogelijkheid tot deelname aan het wervingsproces. Alle informatie die u in het kader van uw sollicitatieprocedure met ons deelt, moet waarheidsgetrouw, volledig en niet misleidend zijn om het risico te vermijden dat uw sollicitatie tijdens de sollicitatieprocedure wordt afgewezen of dat er disciplinaire maatregelen worden genomen, met inbegrip van onmiddellijke beëindiging van het dienstverband.

   WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

    

   Deze Verklaring zet uiteen hoe wij uw Gegevens verzamelen en gebruiken in het kader van ons wervingsproces. Bijvoorbeeld wanneer wij contact met u opnemen in verband met vacatures of wanneer u solliciteert op een door ons aangeboden baan, gebruik maakt van onze wervingskanalen, onze vacaturewebsites bezoekt, een profiel aanmaakt, deelneemt aan onze wervingsevents, deelneemt aan onze talentenpool, reageert op een specifieke vacature of anderszins contact met ons hebt in uw hoedanigheid van kandidaat of sollicitant.

    

   Door deel te nemen aan ons wervingsproces (indien wettelijk verplicht), waaronder het organiseren van het selectieproces en sollicitaties, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de verzameling, de opslag, het gebruik, de overdracht en de bekendmaking van uw Gegevens door ons, met inbegrip van eventuele gevoelige informatie die u besluit te verstrekken (zoals omschreven in deze Privacyverklaring).

   WIE IS SIGNIFY?

    

   Signify is wereldleider op het gebied van verlichting. Wij bieden professionele klanten en consumenten hoogwaardige, energiezuinige LED-verlichting. En onze verlichting stuurt, wanneer deze is aangesloten, gegevens naar apparaten, apps en mensen - en geeft een nieuwe definitie van wat licht kan doen en hoe u het kunt inzetten. Tegenwoordig dragen onze innovaties, zoals LiFi - internetverbinding via licht - en UV-C- en tuinbouwverlichting en verlichting op zonne-energie, bij aan een veiligere, slimmere en duurzamere wereld.

    

   Waar in deze Verklaring gesproken wordt over “wij,” “ons” of de “Onderneming”, betekent dit de verwerker van uw Persoonsgegevens op grond van deze Verklaring, namelijk de met Signify Gelieerde Onderneming die misschien geïnteresseerd is om u een baan aan te bieden of die anderszins beslist welke van uw Gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt alsmede Signify Netherlands B.V. (Registratienummer 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nederland). Tot de met Signify Gelieerde Ondernemingen behoren de dochterondernemingen waarin Signify N.V. via direct of indirect eigendom zeggenschap heeft. U kunt een lijst met de met Signify Gelieerde Ondernemingen krijgen door contact op te nemen met het Privacy Office van Signify (de contactgegevens vindt u hieronder bij “Welke keuzes hebt u?”).

   WELK SOORT PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?


   Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën Gegevens die wij tijdens het wervingsproces kunnen verwerken.

    

   Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt

   Categorieën Persoonsgegevens
   Voorbeelden van soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen
   Persoonlijke identificatiegegevens
   Naam, achternaam, titel, geslacht, land, geboortedatum en -plaats, militaire status (alleen in bepaalde landen, zoals de VS), nationaliteit, gesproken taal/talen, burgerlijke status (huwelijk/geregistreerd partnerschap), binnenlandse partners, afhankelijke personen
   Contactinformatie
   E-mail, telefoonnummer, adres
   Netwerkverkeersgegevens en andere bijbehorende gegevens
   Identificatienummers, locatiegegevens, online-identificatoren, IP-adres, cookies, apparaat-ID, bezochte websites, taalinstellingen
   Informatie voor inloggen op account
   Inlog-ID, wachtwoord, andere informatie die gebruikt wordt voor toegang tot en/of beveiliging van systemen en toepassingen van de Onderneming, waaronder de vacaturesite
   Afbeeldingen en/of video’s waarmee u kunt worden geïdentificeerd

   Foto’s en video’s die zijn geüpload in uw CV, kandidaatprofiel, of die u anderszins aan ons hebt verstrekt.

   Video’s die tijdens het optionele on-demand video-interview opgenomen worden. Beelden of andere Gegevens die door camera's en sensoren worden vastgelegd wanneer u fysiek aanwezig bent op ons terrein en/of kantoorlocaties.

   Informatie over kwalificaties en carrièreontwikkeling
   Alle informatie uit CV’s en aanvullende documenten met persoonsgegevens (bijv. diploma’s, certificaten) verstrekt door sollicitanten of alle informatie - op basis van CV's of aanvullend - die door sollicitanten in het kader van de sollicitatie wordt ingediend (bijvoorbeeld bevestiging(en) van arbeidsverleden, relevante ervaring, academische prestaties en GPA's (alleen voor Amerikaanse stagiaires), evaluatie-informatie over assessments en/of tests, evaluaties van met sollicitanten gehouden gesprekken, opleidings- en werkachtergrond, functiekwalificaties, functies waarop de sollicitant zou willen solliciteren, bereidheid tot verhuizen, rijbewijsinformatie, eventuele aanvullende informatie zoals transcripties, referenties van werkgevers en aanverwante informatie, verzoeken om vergoeding
   Informatie verkregen uit achtergrond- of werkscreenings en/of een referentie
   Feedback, meningen
   Bijzondere categorieën Persoonsgegevens

   Indien toegestaan door het lokale recht:

   -          informatie over arbeidsongeschiktheid, voor zover relevant voor de uitvoering van uw werk; bijvoorbeeld wanneer wij werk- of werkplekaanpassingen moeten uitvoeren of -voorzieningen moeten treffen,

   -          gegevens over ras of etniciteit: bijvoorbeeld wanneer dit zou blijken uit afbeeldingen, foto’s en ander visueel materiaal, maar ook indien dergelijke gegevens voor diversiteitsgerelateerde doeleinden moeten worden verwerkt.

   NB: Wij verwerken deze bijzondere categorieën gegevens doorgaans om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en intern beleid, zoals diversiteits- en antidiscriminatiebeleid.

   Strafrechtelijke gegevens
   Gegevens over strafrechtelijke gedragingen, informatie uit strafregisters of over procedures in verband met strafbare of verboden gedragingen (alleen in bepaalde landen, voor bepaalde functies en alleen op verzoek van Signify)
   Beloning en salarisadministratie
   Bankrekeninginformatie (ter staving van onkosten van bepaalde sollicitanten), gewenste salariëring, beloning en verstrekkingen.
   Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met Signify
   Feedback, interessegebieden, meningen, informatie verstrekt in e-mails en brieven, tijdens telefoontjes en gesprekken.

    

   Wij hechten veel waarde aan diversiteit en inclusie. Om gelijke kansen op werk te garanderen, zoals toegestaan of vereist door de lokale wetgeving, kunnen we ook Gegevens van gevoelige aard verzamelen, waaronder uw nationaliteit, ras en/of etnische afkomst, geslacht en handicap. Gelijke kansen op werk betekent dat we alle sollicitanten gelijk behandelen. U kunt ervoor kiezen om deze informatie op vrijwillige basis te verstrekken. Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om bovengenoemde gegevens te verwerken, zal de betreffende vacature aangeven of deze verplicht of vrijwillig is.

    

   Als u ons persoonlijke gegevens van een referentie of een andere persoon verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie, is het uw verantwoordelijkheid om toestemming van die persoon te verkrijgen voordat u de informatie aan ons verstrekt. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen, dat de door u verstrekte informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

    

   Informatie die wij automatisch verzamelen

    

   Wanneer u solliciteert voor een door ons aangeboden positie, deelneemt aan onze talentenpool, gebruikt maakt van onze wervingskanalen of onze vacaturesites bezoekt, kunnen wij naast de informatie die u rechtstreeks aan ons verstuurt, informatie verzamelen die wij krijgen via uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat waarmee u toegang krijgt.  We kunnen in dat geval bijvoorbeeld de volgende gegevens verzamelen:

   • apparaatinformatie: zoals uw hardwaremodel, IMEI-nummer en andere unieke apparaat-identificatoren, MAC-adres, IP-adres, besturingssysteemversie en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten;
   • inloginformatie: zoals de tijd en duur van uw gebruik van ons kanaal;
   • locatie-informatie: bijvoorbeeld een locatie die verkregen is op basis van uw IP-adres of gegevens die aangeven waar u zich bevindt, zoals op stads- of postcodeniveau;
   • andere informatie: over uw gebruik van onze digitale kanalen, zoals de door u gebruikte apps of bezochte websites.

    

   Lees voor meer informatie over hoe wij cookies en andere tracking-technologieën gebruiken de Cookiekennisgeving van Signify, die te vinden is op de website van het Privacy Center Signify, zie bij “Legal Information”. U kunt uw cookie-instellingen wijzigen via de cookievoorkeuren.

    

   Wanneer u ons kantoor bezoekt, is het tenslotte mogelijk dat wij om veiligheidsredenen en in overeenstemming met lokale vereisten uw Gegevens ook op video of door middel van andere elektronische, digitale of draadloze bewakingssystemen of -apparatuur (bijv. een beveiligingscamera) vastleggen.

    

   Informatie die wij uit andere bronnen kunnen verzamelen

    

   Voor zover dit wettelijk toegestaan is, kunnen wij behalve via onze wervingskanalen of vacaturesites ook informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, bijvoorbeeld door middel van uw interactie met medewerkers van Signify of van derden, zoals recruiters, wervingsbureaus, LinkedIn of andere internetsites (waarvoor de privacyverklaringen van die derden gelden), of op grond van een rapport over een achtergrondscreening. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om ons toegang te verlenen tot bepaalde door derden opgeslagen gegevens, zoals zakelijke en werkgerichte social-mediasites.

   HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 


   Wij kunnen uw Gegevens gebruiken om uw sollicitatie en het gehele wervingsproces uit te voeren. Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij uw Gegevens tijdens het wervingsproces kunnen verwerken:
   Doeleinden waarvoor Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
   Voorbeelden
   Uitvoering bedrijfsprocessen en intern beheer
   Identificatie en evaluatie van kandidatuur, beoordeling van vaardigheden, kwalificaties en interesse ten opzichte van loopbaanmogelijkheden bij Signify, organiseren en houden van gesprekken en beoordelingen, beoordelen, selecteren en rekruteren van sollicitanten, uitvoeren van achtergrondscreeningen en evaluaties die op grond van het toepasselijke lokale recht verplicht of toegestaan zijn, contact opnemen met door de sollicitant opgegeven referenties ter beoordeling van de vorige werkprestaties van de sollicitant of zoals anderszins noodzakelijk is in het kader van de wervingsactiviteiten, het analyseren van uw gebruik van de carrièrewebsite om de sollicitatiebeleving te verbeteren, het bijhouden van de administratie inzake het wervingsproces van Signify, het informeren van de werknemer van Signify die de sollicitant voor een baan heeft voorgedragen over de voortgang van de sollicitatie, organiseren van zakenreizen, administratie van onkosten en vergoedingen
   Ondersteuning van sollicitant (op uw verzoek)
   Assistentie door middel van talentwervingsteams en andere communicatiekanalen
   Relatiebeheer
   Contact met u opnemen per telefoon, via een tekstbericht (SMS) of e-mailbericht, sollicitanten informeren over beschikbare vacatures, verstrekken van informatie over de sollicitatie en ingaan op verzoeken van sollicitanten, aanbieden van geschikte baanmogelijkheden aan sollicitanten binnen Signify
   Abonnement op een ‘job alert' (op uw verzoek)
   Delen van gepersonaliseerde aanbevelingen voor vacatures die overeenkomen met uw interessegebieden of vaardigheden en Signify-nieuws over de door u aangegeven interessegebieden
   Beveiliging en bescherming van belangen/bedrijfsmiddelen van Signify of werknemers van Signify
   Inzetten en in stand houden van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, uitvoeren van interne audits en onderzoeken, uitvoeren van evaluaties om te controleren op belangenconflicten of mogelijke schendingen van onze Integriteitscode en/of relevante wet- en regelgeving die een negatieve invloed kunnen hebben op uw gewenste arbeidsrelatie met ons. 
   Voldoen aan wettelijke verplichtingen
   Bekendmaking van Persoonsgegevens aan overheidsinstanties of toezichthouders al naar gelang van toepassing in alle landen waarin Signify opereert, zoals inhoudingen van belasting en sociale-verzekeringspremies, administratie- en rapporteringsverplichtingen, voldoen aan overheidsinspecties en andere verzoeken van overheden of andere publieke instanties, reageren op juridische procedures zoals dagvaardingen, uitoefenen en instellen van wettelijke rechten en rechtsmiddelen en afhandelen van interne klachten of claims. 
   Verweer voeren tegen rechtsvorderingen
   Vaststellen of instellen van, of verweer voeren tegen, rechtsvorderingen die tegen Signify zijn of worden ingesteld.

   OP WELKE RECHTSGROND VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

    

   Om uw Gegevens te kunnen verwerken, kunnen wij ons op verschillende rechtsgronden beroepen, waaronder:

   • uw toestemming (alleen indien wettelijk verplicht of toegestaan). Als wij afgaan op uw toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken; of
   • de noodzaak om met u een contractuele relatie aan te gaan; of
   • de noodzaak voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om rechtsvorderingen vast te stellen en in te stellen en hiertegen verweer te voeren; of
   • de noodzaak om onze legitieme belangen te behartigen, waaronder:

   - waarborgen dat onze netwerken en informatie veilig zijn;

   - de administratie van de Onderneming en de interne en externe bedrijfsvoering van Signify; en

   - voorkomen of onderzoeken van vermoede of daadwerkelijke wetsovertredingen, niet-nakoming van de arbeidsovereenkomst of niet-naleving van de Signify Integrity Code of ander beleid van Signify; en

   - de noodzaak om in te gaan op uw verzoeken (zoals reageren op uw verzoek om verwerking, verwijdering of wijziging van uw Persoonsgegevens); en

   - het optimaliseren van uw zoektocht naar vacatures voor heel Signify en van communicatierelevantie.

    

   • de noodzaak om vitale belangen van iemand anders te beschermen; of
   • elke andere rechtsgrond die door het lokale recht is toegestaan.

    

   Als u meer informatie wilt over onze wettelijke grondslagen waarop wij uw gegevens voor een bepaald doel verwerken, kunt u contact opnemen met het Signify Privacy Office (de contactgegevens vindt u in de onderstaande paragraaf "Welke keuzes hebt u?").

   WANNEER DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

    

   Wij zullen uw Persoonsgegevens niet delen, anders dan in een beperkt aantal gevallen die hier omschreven worden.

    

   Ter realisering van de doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens zijn verzameld (zie voor meer informatie over deze doeleinden bij “Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?” hierboven) kunnen wij uw Persoonsgegevens bekend maken aan de volgende entiteiten. 

    

   1. Met Signify gelieerde Ondernemingen: Vanwege ons wereldwijde karakter kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met bepaalde met Signify Gelieerde Ondernemingen. De toegang tot Persoonsgegevens binnen Signify zal beperkt zijn tot degenen die de informatie moeten kennen voor de in deze Verklaring vermelde doeleinden; hiertoe kunnen degenen behoren die het gesprek met u voeren, de betreffende manager(s) van de aangeboden baan in kwestie en andere geselecteerde medewerkers binnen Signify.

   2. Dienstverleners: Zoals veel bedrijven kunnen wij bepaalde verwerkingen van Persoonsgegevens uitbesteden aan vertrouwde externe dienstverleners, die functies voor ons uitvoeren en diensten aan ons verlenen, zoals:

   - ICT-dienstverleners

   - Aanbieder van rekruterings- of beoordelingsdiensten 

   - Consultants

   - Bedrijven die achtergrondcontroles uitvoeren 

   - Reis-, veiligheids- en beveiligingsdiensten           

   3. Publieke en overheidsinstanties.  Indien dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten, kunnen wij uw Persoonsgegevens delen met entiteiten met een toezichthoudende functie voor of met rechtsmacht over Signify.

   4. Professionele adviseurs en anderen.  Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met andere partijen, waaronder professionele adviseurs, zoals:

   - Banken

   - Verzekeringsmaatschappijen

   - Auditors

   - Advocaten

   - Accountants

   - Andere externe professionele adviseurs

   5. Andere partijen in verband met zakelijke transacties. Wij kunnen uw Persoonsgegevens van tijd tot tijd ook delen in het kader van zakelijke transacties, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van een onderneming of deel van een onderneming of een reorganisatie, fusie, joint venture, of andere beschikking over de onderneming, bedrijfsmiddelen of aandelen van Signify (waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedure). 

    

   Op uw verzoek, in geval van een verzoek tot overdracht van persoonsgegevens, delen wij uw Persoonsgegevens ook met de partij die u hiertoe aanwijst.

   WANNEER GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS AAN HET BUITENLAND DOOR?

    

   Door ons internationale karakter kunnen de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden doorgegeven aan, of kan hiertoe toegang worden verkregen door, met Signify Gelieerde Ondernemingen en vertrouwde derden in een groot aantal landen in verschillende delen van de wereld voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn vermeld. Dit betekent dat uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten het land waarin u woont, indien dit nodig is ter realisering van de in deze Verklaring genoemde doeleinden.

    

   Indien u zich in een land bevindt dat lid is van de Europese Economische Ruimte, kunnen wij uw Persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.  Voor sommige van deze landen heeft de Europese Commissie bevestigd dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden.  Wat doorgiftes vanuit de Europese Economische Ruimte betreft naar andere landen waarvan de Europese Commissie niet heeft bevestigd dat zij een adequaat beschermingsniveau bieden, hebben wij adequate maatregelen getroffen ter bescherming van uw Gegevens, zoals organisatorische en wettelijke maatregelen (bijv. bindende ondernemingsregels en door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen, of soortgelijke kaders). U kunt om meer details vragen over en indien van toepassing een kopie krijgen van deze maatregelen die wij hebben getroffen met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens door contact op te nemen met het Signify Privacy Office. De contactgegevens vindt u hieronder bij “Welke keuzes hebt u?”

   HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

    

   Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang dat nodig is ter realisering van de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn (zie voor meer informatie over deze doeleinden hierboven bij “Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?”) en wij mogen uw Gegevens bewaren en gebruiken om te kijken of u in aanmerking komt voor andere functies.

   De criteria die gebruikt worden ter bepaling van onze bewaarperiodes zijn onder meer:

   - Hoe lang zijn de Persoonsgegevens nodig om u een baan te kunnen aanbieden?

   - Hebt u een account bij ons? In dat geval bewaren wij de Gegevens terwijl uw account actief is of zo lang dat nodig is om de diensten aan u te kunnen leveren.

   - Hebt u aangegeven dat wij uw Gegevens mogen bewaren om u ook voor andere functies in aanmerking te laten komen?

   - Geldt voor ons een wettelijke, contractuele of soortgelijke verplichting om de Persoonsgegevens te bewaren? Voorbeelden zijn wetten die gegevensbewaring verplicht stellen in de betreffende jurisdictie, een bevel van de overheid tot bewaring van Gegevens die voor een onderzoek relevant zijn of Gegevens die met het oog op het voeren van procedures moeten worden bewaard.

   Als u hebt besloten om te participeren in ons optionele live en/of on-demand video-interview tijdens het sollicitatieproces dan worden de video’s van uw sollicitatie 90 dagen na creatie verwijderd, tenzij de lokale wetgeving anders vereist en/of we een hoger bedrijfsbelang hebben (bijvoorbeeld de noodzaak voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om juridische claims te vestigen, uit te oefenen of ons ertegen te verdedigen of om onze legitieme belangen na te streven).

    

   Uw verwerkte Persoonsgegevens worden gebruikt om uw ervaringen met ons te verbeteren en worden zo kort mogelijk bewaard, waarna we ze anonimiseren of verwijderen, wanneer er geen behoefte meer is aan talentacquisitie, of er geen wettelijke of zakelijke noodzaak meer is om uw gegevens te bewaren.

    

   Als u wilt weten hoe lang wij uw gegevens voor een bepaald doel bewaren, kunt u contact opnemen met het Signify Privacy Office (de contactgegevens vindt u in de onderstaande paragraaf "Welke keuzes hebt u?").

    

   Mocht u niet aanmerking willen komen voor andere functies of uw Gegevens willen laten verwijderen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen: careers@signify.com, of via uw sollicitatieprofiel.

   HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS? 

    

   Ter bescherming van uw Gegevens zullen wij gepaste maatregelen nemen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. Dit houdt ook in dat wij van onze dienstverleners eisen dat zij gepaste maatregelen nemen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw Persoonsgegevens. Helaas is geen enkel datatransmissie- of opslagsysteem gegarandeerd 100% veilig. Afhankelijk van de stand van de technologie, de kosten van implementatie en de aard van de te beschermen gegevens, treffen wij technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies, wijziging en ongeautoriseerde bekendmaking van, of toegang tot, uw Gegevens. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons of uw gegevens niet langer op een veilige manier worden verwerkt, neem dan onmiddellijk contact op in overeenstemming met "WELKE KEUZES HEBT U?", zoals hieronder beschreven.

   WELKE VERANTWOORDELIJKHEDEN HEBT U ZELF? 

    

   Wij willen u er graag aan herinneren dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt naar uw beste weten juist, volledig en up-to-date zijn. Voort is het uw verantwoordelijkheid, wanneer u ervoor kiest om Persoonsgegevens van andere mensen (zoals personen die van u afhankelijk zijn) met ons te delen, om die Gegevens in overeenstemming met de lokale wettelijke eisen te verzamelen. Zo dient u dergelijke andere personen van wie u Persoonsgegevens aan de Onderneming verstrekt bijvoorbeeld te informeren over de inhoud van deze Verklaring en hun toestemming te verkrijgen (op voorwaarde dat zij juridisch bekwaam zijn om toestemming te geven) voor het gebruik van die Persoonsgegevens door de Onderneming zoals vermeld in deze Verklaring (met inbegrip van doorgifte en bekendmaking).

   WELKE KEUZES HEBT U?

    

    

   Wij streven ernaar om u toegang te bieden tot uw Gegevens. Meestal hebt u zelfstandig controle over uw Persoonsgegevens (bijv. door in te loggen op uw account) en kunt u deze zelf bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. In dit geval adviseren wij u ten sterkste om controle over uw Persoonsgegevens uit te oefenen. U kunt bepaalde rechten met betrekking tot uw door ons verwerkte gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen via  Signify Privacy Center (zie onderdeel "Privacy request") of careers@signify.com. U heeft in het bijzonder het recht op het volgende (houd er rekening mee dat sommige van deze handelingen betekenen dat u uit het recruteringsproces wordt verwijderd):

   • Te allen tijde uw toestemming intrekken. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken als u eerder toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens.
   • Bezwaar maken tegen verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien de verwerking op een andere wettelijke basis dan toestemming plaatsvindt. U vindt meer hierover in het speciale gedeelte hieronder.
   • Toegang. U heeft het recht om te vernemen of uw gegevens door ons worden verwerkt, om inzage te krijgen in bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van uw gegevens die worden verwerkt.
   • Controleren en vragen om correctie. U heeft het recht om de juistheid van uw gegevens te controleren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
   • Beperken van de verwerking. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. In dit geval zullen wij uw gegevens voor geen enkel ander doel verwerken dan voor de opslag ervan.
   • Laten verwijderen. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw gegevens van ons te laten verwijderen.
   • Ontvangen en doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. U heeft het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, ongehinderd door te laten sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op  precontractuele verplichtingen daarvan.

   Voor andere vragen of redelijke aanvragen over de bescherming van uw Persoonsgegevens door Signify of over deze Verklaring in het algemeen kunt u contact opnemen met het Privacy Office van Signify:

   - per post: Signify – t.a.v. Privacy Office – Herikerbergweg 102, 1101 CM Amsterdam Zuid Oost, Nederland; of

   - online: Signify Privacy Center, onderdeel “Privacy request”.

   Houd er rekening mee dat online en e-mailcommunicatie niet altijd veilig zijn. Neem daarom alstublieft geen gevoelige informatie op in uw e-mails aan ons.


   Wij zullen ons best doen om uw verzoek op tijd en gratis te verwerken, tenzij het een onevenredige inspanning zou vergen. In bepaalde gevallen kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat wij ingaan op uw verzoek.


   Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de desbetreffende toezichthouder in uw rechtsgebied.

   WANNEER WORDT DEZE PRIVACYVERKLARING BIJGEWERKT?

    

   Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

   De meest actuele versie van deze Verklaring is van toepassing op ons gebruik van uw Persoonsgegevens en is te vinden op de website van het Privacy Center van Signify, zie bij “Legal Information”. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, zullen we extra stappen ondernemen om u hiervan op de hoogte te brengen.

    

   Wij bewaren vorige versies van deze privacyverklaring in een archief dat u kunt raadplegen.

    

   - Signify -

   Version history

   Date

   May 2018
   January 2019
   May 2019
   January 2020