Suggestions

  Termenii Și Condițiile De Furnizare A Produselor Și Serviciilor

  Signify Romania SRL

   1. Ofertă, Confirmare, Contract

    

   (a) Prezenții termeni și condiții („Termenii”) se aplică vânzării sau furnizării tuturor produselor sau sistemelor („Produsele”) și prestării tuturor serviciilor (care includ orice software furnizat ca serviciu) („Serviciile”) de către Signify Romania SRL („Signify”) către dumneavoastră („Clientul”) și vor forma o parte integrantă esențială a oricărei Oferte sau Contract. Comandarea Produselor sau Serviciilor de către Client de la Signify constituie acceptarea prezenților termeni, astfel cum acești Termeni au fost actualizați la data unei astfel de oferte. În prezenții Termeni, „Contract” înseamnă orice contract de furnizare, de distribuție de vânzare sau de licență a oricăror Produse sau Servicii încheiat între Signify și Client sau orice comandă de achiziție care este efectuată de către Client și acceptată de către Signify; și„Ofertă” înseamnă orice cotație, propunere sau ofertă furnizată Clientului de către Signify.

   (b) Produsele și Serviciile pot include aplicații web sau pentru mobil care pot fi supuse unor termeni suplimentari („Temeni Suplimentari de Utilizare”) sau software care poate fi supus unor condiții suplimentare privind licența software (pentru utilizatorul final) („EULAs”), ambele de la Signify, de la un afiliat sau de la terți. Astfel de EULAs sau Termeni Suplimentari de Utilizare vor fi puși la dispoziție odată cu aplicația web sau pentru mobil sau cu software-ul, după caz. Cu excepția situației în care este menționat altfel într-un EULA sau în Termenii Suplimentari de Utilizare, EULA sau Termenii Suplimentari de Utilizare vor constitui parte integrantă din Contract. Software-ul nu va fi vândut Clientului, ci va fi licențiat, sub rezerva termenilor prevăzuți la secțiunea 10 de mai jos.

   (c) În cazul oricărui conflict sau inconsecvențe între prezenții Termeni și termenii oricărui Contract sau oricărei Oferte, termenii respectivului Contract sau respectivei Oferte vor prevala. În ceea ce privește aplicațiile web sau pentru mobil sau software-ul, orice Termeni Suplimentari de Utilizare sau termenii oricărui EULA vor prevala față de prezenții Termeni.

   (d) În ceea ce privește termenii „agreat", „consimțit", „confirmat", „acceptat”, „informat”, „notificat" sau „notificare" și documentele sau actele cu semnificație similară, se va considera că efectuarea a fost solicitată a fi făcută în scris, caz în care, "în scris" înseamnă scris de mână, dactilografiat, în format fizic sau realizat electronic și care rezultă într-o înregistrare permanentă. Termenii „include” și „incluzând” vor fi interpretați fără a se limita la generalitatea cuvintelor anterioare.

   (e) Orice termeni diferiți sau suplimentari din orice comandă de achiziție, instrucțiuni generale, termeni de achiziție sau alte mențiuni transmise de către Client vor fi considerate o modificare semnificativă a acestor Termeni și sunt, în mod expres, obiectate și respinse și nu vor fi considerate valabile și nu vor produce niciun efect. Începerea executării sau expedierea nu vor fi considerate ca fiind o acceptare a vreunui termen sau a vreunei condiții a Clientului. Practica Părților sau cutumele nu vor fi utilizate pentru a modifica prezenții Termeni.

   (f) Prezenții Termeni pot fi modificați de către Signify prin publicarea unei versiuni actualizate pe site-ul său web, cu condiția ca, în ceea ce privește un Contract sau o Ofertă, să fie aplicabilă versiunea Termenilor în vigoare de la data la care Contractul a intrat în vigoare sau de la data Ofertei.

   (g) Ofertele emise de către Signify pot fi acceptate în perioada stabilită în respectiva Ofertă sau, în cazul în care o astfel de perioadă nu este prevăzută, în termen de treizeci (30) de zile de la data Ofertei, sub rezerva faptului că Signify poate modifica sau retrage orice Ofertă, în orice moment, cu condiția ca o astfel de modificare sau retragere să ajungă la destinatar înainte sau, cel mai târziu, odată cu Oferta. Nicio comandă transmisă de Client nu va fi considerată finală sau acceptată de către Signify decât dacă și numai atunci când fost confirmată de către Signify.

   (h) Clientul este unicul responsabil pentru corectitudinea oricărei comenzi, inclusiv în ceea ce privește specificațiile, configurația sau alte cerințe ale Produselor și Serviciilor, și pentru funcționalitatea, compatibilitatea și interoperabilitatea cu alte produse (care nu sunt autorizate de către Signify), precum și pentru eligibilitatea pentru respectiva utilizare. Clientul garantează că informația furnizată către Signify în temeiul Contractului este completă, corectă și adevărată și Clientul recunoaște că o furnizare incompletă, incorectă sau neadevărată a informațiilor sau instrucțiunilor către Signify poate afecta abilitatea Signify de a își îndeplini obligațiile sau de a își exercita drepturile în temeiul Contractului.

   (i) Orice catalog, specificație, listă de prețuri sau orice alt document similar întocmit de către Signify este numai cu titlu orientativ și nu va fi considerat o Ofertă. Signify consideră că un astfel de document este complet și corect la momentul imprimării, dar Signify nu garantează faptul că un astfel de document este lipsit de erori. Signify nu își asumă responsabilitatea pentru nici un prejudiciu cauzat de erori de măsurare, în legătură cu descrierile, cu recomandările de implementare sau alte asemenea.

   (j) Produsele vor fi furnizate în conformitate cu funcționalitățile, stilurile și dimensiunile standard, astfel cum sunt acestea descrise în cataloagele Signify sau, pentru Produsele speciale sau făcute pe comandă, în conformitate cu desenele sau listele de specificații. În situația unui conflict între o comandă a unui Client și un desen sau o listă de specificații realizată de către Signify și aprobată de către Client, desenul sau lista de specificații va prevala.

   (k) Prezumțiile, excluderile și calificările prevăzute de către Signify în Oferte, Contracte sau în alt mod, vor ghida Contractul, vor fi considerate ca parte integrantă din acesta și vor ghida executarea și interpretarea sa.

   (l) În situația în care executarea Contractului se bazează pe aprobarea, confirmarea sau acceptarea de către Client a unei propuneri (draft), a unui design, a unei livrări, planificări sau oricărei alte acțiuni realizate de către Signify, Clientul va face acest lucru în termenul prevăzut în Contract sau, în situația în care nu este prevăzut un astfel de termen, în șapte (7) zile de la primirea unei solicitări din partea Signify, în absența unui răspuns în această perioadă de timp din partea Clientului, considerându-se că acesta propunerea a fost aprobată, confirmată sau acceptată, astfel cum a fost făcută de Signify.

   (m) În situația în care Clientul revinde Produsele sau incorporează Produsele și/sau Serviciile în ofertele către proprii săi clienți, Clientul trebuie să asigure respectarea de către clienții săi și/sau utilizatorii finali ai Produselor sau Serviciilor a obligațiilor prevăzute în Contract și în prezenții Termeni, precum și conformitatea termenilor contractului său cu fiecare din clienții săi sau utilizatorii finali cu Contractul și prezenții Termeni, în caz de nerespectare a acestor condiții, Clientul fiind obligat să îl despăgubească, să îl protejze și să îl exonereze de răspundere pe Signify, afiliații săi, conducerea, directorii, agenții, salariații, succesorii sau cesionarii săi pentru și împotriva oricăror pierderi, obligații, costuri (inclusiv costuri legale) sau cheltuieli care rezultă din sau în legătură cu orice nerespectare a obligațiilor.

   2. Prețuri și termeni de plată

    

   (a) În vederea vânzării Produselor și/sau prestării Serviciilor de către Signify, Clientul va plăti prețuri și toate costurile ("Prețurile") în conformitate cu Contractul și cu prezenta Secțiune 2. Prețurile sunt exprimate în RON cu excepția situației în care este agreat altfel, în temeiul Transportului și Asigurării plătite până la unitatea Clientului (CIP) (cea mai recentă versiune INCOTERMS). Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în condițiile INCOMTERMS aplicabile, Prețurile nu includ niciun fel de taxe, datorii sau alte costuri guvernamentale, în vigoare în prezent sau care vor fi stabilite ulterior, incluzând TVA sau alte taxe similare stabilite de către orice guvern, iar Signify va putea adăuga aceste taxe Prețului sau le va putea factura separat, și Clientul le va rambursa către Signify de îndată, la prima solicitare.

   (b) Cu condiția notificării Clientului, Signify își rezervă dreptul de a ajusta Prețurile Produselor și / sau a Serviciilor care nu au fost încă livrate sau prestate astfel încât acestea să reflecte variațiile costurilor individuale cu mai mult de cinci procente (5%), incluzând orice fluctuații de curs valutar, materii prime și alte costuri de fabricație și distribuție și costuri cu forța de muncă, care survin între data Contractului și livrarea Produselor și / sau prestarea Serviciilor. În plus, Signify poate ajusta Prețurile cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile (i) în caz de modificare a celor mai recent publicate rate anuale ale Indexului Armonizat al Prețurilor de Consum (HICP) pentru întreaga Uniune Europeană („Componența Variabilă a UE”), publicată de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat), comparativ cu ultimele douăsprezece (12) luni și (ii) pentru a reflecta fluctuațiile de curs valutar cu mai mult de 5% de la data Ofertei între moneda RON și moneda EURO.

   (c) Orice anulare, întârziere sau modificare efectuată de către Client cu privire la o comandă de achiziție care a fost acceptată anterior de către Signify va necesita aprobarea prealabilă a Signify, iar aprobarea va fi acordată fără a prejudicia vreunul din drepturile sau remediile pe care Signify le-ar putea avea în temeiul Contractului sau al legii. Dacă, la solicitarea Clientului, Signify agreează cu privire la orice astfel de modificare a comenzii de achiziție a unui Contract, inclusiv o anulare (parțială), întârziere sau suspendare, adăugare, omitere, alterare, substituire sau modificare a designului, calității, standardului, cantității, producției (incluzând secvența, cantitățile sau termenele) Produselor și/sau Serviciilor (fiecare fiind definită ca o „Modificare”) sau o Modificare este necesară ca urmare a: (i) modificărilor legislației, reglementărilor sau standardelor industriei aplicabile, (ii) situațiilor de urgență, (iii) informațiilor incorecte sau incomplete furnizate de Client sau (iv) nerespectării de către Client a uneia dintre obligațiile care îi revin în temeiul unui Contract, Clientul va rambursa către Signify toate costurile și cheltuielile suportate în legătură cu o astfel de Modificare de îndată și la prima solicitare.

   (d) Signify poate transmite factura Clientului odată cu expedierea Produselor sau la momentul la care Serviciile au fost prestate. Signify poate solicita (i) Clientului să plătească în zilele prevăzute pentru plată; (ii) o plată în avans a unei părți din Preț; și/sau (iii) facturarea pe faze specifice separate, la intervale de timp sau la îndeplinirea unei etape. Clientul va efectua plata netă în termen de treizeci (30) de zile de la data facturării, în contul bancar indicat de Signify. Clientul va plăti toate sumele datorate către Signify integral fără niciun fel de compensație, pretenție contrară, deducere sau rețineri (de impozit).

   (e) În cazul în care Clientul nu efectuează plățile conform unui Contract, la data scadentă, indiferent dacă Signify a făcut sau nu o cerere oficială pentru plată, în plus față de orice alte drepturi și remedii disponibile pentru Signify și în măsura permisă de lege,: (i) toate sumele datorate de către Client vor fi considerate creanțe scadente, necontestate și admise; (ii) Clientul va plăti către Signify dobândă pentru toate toate sumele datorate de la scadență până la data la care Signify a primit plata integrală a acestora, la o rată a dobânzii de 0,01% pe zi de întârziere, aplicată la suma datorată și neplătită, și va plăti către Signify toate costurile efectuate de acesta pentru încasarea plății, inclusiv onorariile de avocat; și (iii) Signify poate anula orice credit acordat Clientului și poate solicita, la discreția sa, ca Clientul să furnizeze garanții (suplimentare), avansuri sau depozite, și poate implementa condiții suplimentare de plată sau poate accelera datele de plată pentru orice plăți restante.

   (f) Signify poate compensa sau deduce orice sau din orice sumă pe care Signify (sau oricare dintre afiliații săi) o datorează Clientului în temeiul oricărui contract, orice sumă pe care Clientul o datorează Signify sau orice plăți constituite în avans ori depozite de către Client. În situația în care Signify compensează sume în monede distincte, acesta va utiliza o rată de conversie folosită în mod curent.

   3. Livrarea produselor; prestarea serviciilor

    

   (a) Cu excepția cazului în care se agreează altfel, Produsele vor fi livrate până la CIP – Unitatea Clientului (cea mai recentă versiune INCOTERMS), Signify va presta Serviciile în locația (locațiile) convenită/e în Contract. Datele comunicate sau luate la cunoștință de către Signify sunt doar aproximative, iar Signify nu va fi ținut răspunzător și nici nu se va considera că Signify și-a încălcat obligațiile sale față de Client pentru nicio întârziere în livrare sau prestare, cu condiția ca Signify să depună eforturi comerciale rezonabile pentru a respecta aceste date. În situația unei întârzieri, Signify va depune eforturi comerciale rezonabile pentru a livra Produsele sau pentru a presta Serviciile (dacă este cazul) într-un termen rezonabil, având în vedere cauza întârzierii, nerespectarea acesteia având ca remediu unic și exclusiv al Clientului anularea comenzii de achiziție a Produselor și Serviciilor nelivrate.

   (b) Clientul va consemna orice daună a Produselor cauzată în tranzit sau posibilele lipsuri ale acestora pe documentația de transport, imediat după livrarea Produselor, ținând cont de instrucțiunile aplicabile date de către Signify sau de către transportator. Toate Produselor livrate în temeiul Contractului vor fi considerate acceptate de către Client ca fiind conforme cu Contractul, iar Clientul nu va avea dreptul de a retrage o acceptare, cu excepția cazului în care Clientul notifică Signify cu privire la o presupusă neregularitate în termen de șapte (7) zile de la data livrării. Fără a aduce atingere celor menționate anterior, orice utilizare a unui Produs de către Client sau de către clienții acestuia după livrare reprezintă acceptarea respectivului Produs de către Client. Signify, la alegerea sa și într-un termen rezonabil, va corecta neregularitățile fie prin repararea, punerea la dispoziția unor părți, înlocuirea sau livrarea Produselor lipsă, fie prin rambursarea Prețului plătit de către Client pentru Produsele nelivrate.

   (c) Defectele Minore nu vor împiedica sau suspenda acceptarea de către Client a Produselor și / sau Serviciilor, iar Signify le va corecta într-un termen rezonabil. "Defecte Minore" reprezintă neregularități sau anomalii care nu împiedică, în mod substanțial, funcționarea globală și utilizarea normală a Produselor sau Serviciilor în conformitate cu aceste specificații.

   (d) Signify poate modifica designul, materialele, structura sau finisajul Produselor sau poate modifica metodele de lucru, sistemele de comunicare, software-ul sau orice alte elemente ale Serviciilor și Documentația, cu condiția ca astfel de modificări să nu afecteze, în mod substanțial, funcționalitatea Produselor sau Serviciilor. Cu excepția cazului în care este agreat altfel, Signify nu va garanta disponibilitatea, exactitatea, integralitatea, fiabilitatea, actualitatea sau producția Produselor și Serviciilor. Clientul nu va utiliza sau nu se va baza pe Produse sau Servicii pentru alte aplicații sau scopuri decât cele agreate în Contract.

   (e) Clientul recunoaște, în mod expres, faptul că anumite caracteristici sau funcționalități ale Produselor și Serviciilor se pot baza pe disponibilitatea și funcționarea corectă a unor furnizori terți de servicii, astfel cum poate fi indicat de către Signify, incluzând servicii de furnizare de energie, stocare de date, conectivitate și comunicare. Acestea sunt în afara controlului Signify și Signify nu va avea nicio responsabilitate și nu va putea fi tras la răspundere în acest sens.

   (f) Clientul este responsabil pentru toate informațiile, comenzile, instrucțiunile, materialele și acțiunile furnizate sau prestate direct de către Client sau de către terțele părți desemnate de către Client (cu excepția subcontractanților Signify) în legătură cu livrarea sau prestarea de către Signify a oricăror Produse sau Servicii. Signify este îndreptățit să se bazeze pe exactitatea și caracterul complet al tuturor informațiilor furnizate de Client, inclusiv în situațiile în care în care Signify furnizează servicii de colectare a datelor, proiectare sau audit. La solicitarea Signify, Clientul va furniza, cu promptitudine, orice alte informații, servicii sau asistență care se află sub controlul Clientului și care sunt relevante pentru executarea obligațiilor de către Signify în temeiul Contractului.

   (g) În cazul unei întârzieri sau întreruperi în livrarea Produselor sau în prestarea Serviciilor din motive neimputabile Signify sau din cauza unei Modificări, termenele stabilite pentru executarea obligațiilor de către Signify vor fi modificate în mod corespunzător. Signify va fi îndreptățit (în plus față de costurile prevăzut în secțiunea 2(c)) la o compensație rezonabilă din partea Clientului pentru orice daune și / sau costuri cauzate de o asemenea întârziere sau modificare.

   (h) În cazul în care un Contract conține cerințe (minime) cu privire la stoc pentru Signify, Clientul va achiziționa, la prima solicitare a Signify, produsele ținute în stoc potrivit unei astfel de cerințe.

    

   4. Utilizarea produselor și serviciilor

    

   (a) Clientul va utiliza Produsele și Serviciile relevante numai în scopurile în care au fost destinate și în conformitate cu toate instrucțiunile care sunt prevăzute în manuale, ghiduri, termeni de garanție și în orice alți termeni și condiții aplicabile unor astfel de Produse și Servicii sau furnizate de către orice personal al Signify, detașat sau subcontractat de către Signify pentru executarea unui Contract („Personalul”). Clientul va menține locația, condițiile locației și echipamentul furnizat și/sau utilizat de către Signify în prestarea Serviciilor (inclusiv cablarea, accesoriile și alimentarea cu energie electrică) în bune condiții, le va repara și le va menține în condițiile de funcționare și le va proteja împotriva daunelor și a influențelor externe.

   (b) Clientul va utiliza și, dacă este cazul, va declanșa și se va asigura că utilizatorii finali folosesc aplicațiile web, aplicațiile pentru mobil și software-ul în conformitate cu Termenii Suplimentari de Utilizare și/sau EULAs aplicabile și, dacă este cazul, va păstra o copie de siguranță completă a unui astfel de software instalat care poate fi disponibilă imediat. În cazul unei erori software, Clientul trebuie să furnizeze către Signify alerte sau mesaje de eroare și să sprijine Signify pentru actualizarea sau înlocuirea software-ului utilizat în legătură cu executarea în temeiul Contractului.

   (c) Clientul nu va desfășura (sau permite) nicio activitate cu privire la niciun echipament sau software furnizat și/sau utilizat de Signify în prestarea Serviciilor, cu excepția utilizării normale în conformitate cu specificațiile sau, altfel, cu aprobarea prealabilă a Signify. În eventualitatea oricăror acțiuni neautorizate, Signify poate suspenda Serviciile până când echipamentul sau software-ul va fi readus la starea conformă inițială și va factura Clientul în conformitate cu Modificările și, până la confirmare, orice obligații de garanție ale Signify cu privire la astfel de Servicii, vor fi nule absolut. Orice modificare a echipamentelor sau software-urilor deținute de către Signify (sau de către licențiații acestuia) va fi deținută exclusiv de către Signify (sau de către licențiații acestuia), chiar dacă astfel de modificări au fost efectuate de către sau pentru Client.

   (d) Cu excepția situației în care au fost în mod expres incluse în Servicii, pentru orice Servicii care necesită conectarea la un sistem de la distanță, Clientul va stabili accesul la sistemul extern pentru personalul de serviciu al Signify (sau subcontractanții săi), pe cheltuiala și riscul propriu. Clientul va pune la dispoziție personal tehnic competent, dacă și atunci când este necesar pentru a oferi asistență Signify și, dacă este cazul, Clientul îl autorizează pe Signify să utilizeze toată infrastructura IT a Clientului pentru a se conecta și pentru a transmite date către sisteme specifice și/sau servicii în vederea prestării Serviciilor.

   (e) Signify nu va fi responsabil pentru neîndeplinirea de către oricare dintre Produse sau Servicii a performanțelor așteptate, a beneficiilor, efectelor sau rezultatului care are loc ca urmare a: (i) neîndeplinirii de către Client a termenilor prevăzuți în Contract, (ii) defecțiunilor sau fluctuațiilor de energie electrică; (iii) întreruperea/oprirea definitivă a conectivității și a tehnologiilor de comunicații; (iv) Forței Majore sau a altor influențe externe neuzuale; sau (v) Modificărilor.

    

   5. Servicii De Proiectare; Documentație

   (a) Dacă acest lucru este inclus ca parte a Serviciilor, Signify va furniza servicii de proiectare în conformitate cu specificațiile convenite de către Părți în scris. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, toate DPI (astfel cum sunt acestea definite în secțiunea 10(a)) în legătură cu elementele rezultate din proiectarea Serviciilor vor aparține, în mod exclusiv, Signify sau unei persoane desemnate de către Signify. Clientul nu le va utiliza, publica, copia sau dezvălui, fără aprobarea prealabilă a Signify, aprobare care poate fi acordată de către Signify în anumite condiții, incluzând plata unei taxe rezonabile.

   (b) Toate documentele furnizate de către Signify cu privire la Produsele și Serviciile, inclusiv orice manuale ale utilizatorului, instrucțiuni, cataloage, fișe tehnice, date, desene, planuri, modele, coduri sursă sau orice alte documente sau informații obținute de la Signify sau create de către Signify în orice formă, incluzând în format electronic sau printat („Documentație”) vor rămâne proprietatea Signify. Documentația nu este vândută Clientului, ci este licențiată sub rezerva termenilor de licențiere din secțiunea 10 de mai jos. Cu excepția cazului în care s-a agreat altfel, toate DPI din și cu privire la Documentație sunt reținute de către Signify sau de către o persoană desemnată de către Signify. Clientul nu va utiliza, publica, copia sau dezvălui Documentația decât în conformitate cu prezenții Termeni.

   6. Instalare; Servicii La Fața Locului

    

   Această secțiune se aplică în cazul în care Signify (sau subcontractorii acestuia) va (vor) efectua activități de construcție, cablare sau instalare ("Instalație" sau "Instalare") sau alte Servicii la o locație deținută sau controlată de către Client.

   (a) Clientul este responsabil pentru terminarea, în timp util, a lucrărilor pregătitoare și a pregătirilor locației, în conformitate cu cerințele stabilite de Signify. Înainte de data convenită pentru începerea Instalării sau a altor Servicii la locație și într-o astfel de manieră încât Signify să poată efectua în cel mai eficient mod și în termenele agreate, Clientul trebuie: (i) să furnizeze și să mențină condițiile locației (inclusiv infrastructura); (ii) să furnizeze toate toate informațiile, instrucțiunile, verificările, acordurile și avizele, autorizațiile și să notifice Signify cu privire la localizarea oricăror cabluri, linii electrice, conducte de apă sau altele asemenea, incluzând studii care descriu caracteristicile fizice, limitările legale și amplasamentul utilităților de la locație; (iii) să furnizeze acces la locație, inclusiv gestionarea traficului, dacă este cazul; și (iv) să pună la dispoziția Signify toate materialele, instrumentele, construcțiile și să furnizeze alte facilități și orice alt tip de asistență rezonabilă într-o manieră cât mai precisă și în timp util și fără niciun cost suplimentar pentru Signify, în conformitate cu legislația aplicabilă, incluzând toate regulamentele aplicabile de sănătate și siguranță, electrice și ale clădirii.

   (b) Clientul nu va chema Signify la locație până când nu au fost îndeplinite, în mod satisfăcător, obligațiile prevăzute în secțiunea 6(a). În situația în care timpul de așteptare este mai mare de patru (4) ore într-o zi, Signify poate reprograma și factura Clientul o zi întreagă de muncă pentru resursele respective utilizate în acea zi. Clientul va (i) pune la dispoziție un reprezentant complet calificat pentru a sprijini Signify astfel și cum este necesar în timpul realizării lucrărilor la fața locului; (i) furniza utilități (incluzând gaz, apă, electricitate și conectivitate), încălzire și iluminat necesare pentru realizarea lucrărilor la fața locului; (iii) asigura încăperi adecvate și care pot fi încuiate pentru Personal (echipate cu instalații sanitare) și pentru depozitarea materialelor, a uneltelor și instrumentelor de lucru la sau în apropierea locației; (iv) va dezafecta și va colecta materialele care sunt înlocuite cu Produsele și le va înlătura din locație și (v) asista Signify pe parcursul (efectuării) testelor.  La solicitarea Signify, Clientul va organiza închiderea temporară a instalațiilor din locație (incluzând sistemele de apă).

   (c) La finalizarea Instalării sau a altor Servicii la locație, Signify va notifica Clientul în conformitate cu procedura de recepție convenită de Părți. În cazul în care nu s-a convenit o astfel de procedură, în termen de cinci (5) zile de la notificarea Clientului cu privire la finalizarea Instalării sau a altor Servicii la locație, Clientul va verifica și va testa configurarea Serviciului, Produsele furnizate și / sau instalate de către Signify și, sub rezerva prevederilor secțiunilor 3(b) și 3(c), va informa Signify cu privire la orice Defecțiune (astfel cum este definită în secțiunea 9(a)), în absența acestei informări considerându-se că Clientul a acceptat configurarea Serviciului, Produsele furnizate și / sau Instalate în termen de cinci (5) zile de la notificare. Signify va remedia Defectele astfel notificate într-un termen rezonabil potrivit secțiunii 9.

   Această secțiune se aplică în cazul în care Signify (sau subcontractorii acestuia) va (vor) efectua activități de construcție, cablare sau instalare ("Instalație" sau "Instalare") sau alte Servicii la o locație deținută sau controlată de către Client.

   (a) Clientul este responsabil pentru terminarea, în timp util, a lucrărilor pregătitoare și a pregătirilor locației, în conformitate cu cerințele stabilite de Signify. Înainte de data convenită pentru începerea Instalării sau a altor Servicii la locație și într-o astfel de manieră încât Signify să poată efectua în cel mai eficient mod și în termenele agreate, Clientul trebuie: (i) să furnizeze și să mențină condițiile locației (inclusiv infrastructura); (ii) să furnizeze toate toate informațiile, instrucțiunile, verificările, acordurile și avizele, autorizațiile și să notifice Signify cu privire la localizarea oricăror cabluri, linii electrice, conducte de apă sau altele asemenea, incluzând studii care descriu caracteristicile fizice, limitările legale și amplasamentul utilităților de la locație; (iii) să furnizeze acces la locație, inclusiv gestionarea traficului, dacă este cazul; și (iv) să pună la dispoziția Signify toate materialele, instrumentele, construcțiile și să furnizeze alte facilități și orice alt tip de asistență rezonabilă într-o manieră cât mai precisă și în timp util și fără niciun cost suplimentar pentru Signify, în conformitate cu legislația aplicabilă, incluzând toate regulamentele aplicabile de sănătate și siguranță, electrice și ale clădirii.

   (b) Clientul nu va chema Signify la locație până când nu au fost îndeplinite, în mod satisfăcător, obligațiile prevăzute în secțiunea 6(a). În situația în care timpul de așteptare este mai mare de patru (4) ore într-o zi, Signify poate reprograma și factura Clientul o zi întreagă de muncă pentru resursele respective utilizate în acea zi. Clientul va (i) pune la dispoziție un reprezentant complet calificat pentru a sprijini Signify astfel și cum este necesar în timpul realizării lucrărilor la fața locului; (i) furniza utilități (incluzând gaz, apă, electricitate și conectivitate), încălzire și iluminat necesare pentru realizarea lucrărilor la fața locului; (iii) asigura încăperi adecvate și care pot fi încuiate pentru Personal (echipate cu instalații sanitare) și pentru depozitarea materialelor, a uneltelor și instrumentelor de lucru la sau în apropierea locației; (iv) va dezafecta și va colecta materialele care sunt înlocuite cu Produsele și le va înlătura din locație și (v) asista Signify pe parcursul (efectuării) testelor.  La solicitarea Signify, Clientul va organiza închiderea temporară a instalațiilor din locație (incluzând sistemele de apă).

   (c) La finalizarea Instalării sau a altor Servicii la locație, Signify va notifica Clientul în conformitate cu procedura de recepție convenită de Părți. În cazul în care nu s-a convenit o astfel de procedură, în termen de cinci (5) zile de la notificarea Clientului cu privire la finalizarea Instalării sau a altor Servicii la locație, Clientul va verifica și va testa configurarea Serviciului, Produsele furnizate și / sau instalate de către Signify și, sub rezerva prevederilor secțiunilor 3(b) și 3(c), va informa Signify cu privire la orice Defecțiune (astfel cum este definită în secțiunea 9(a)), în absența acestei informări considerându-se că Clientul a acceptat configurarea Serviciului, Produsele furnizate și / sau Instalate în termen de cinci (5) zile de la notificare. Signify va remedia Defectele astfel notificate într-un termen rezonabil potrivit secțiunii 9.

   7. Risc Și Titlu De Proprietate

    

   (a) Riscul cu privire la Produse va trece în sarcina Clientului (i) în momentul livrării de Signify către Client, în conformitate cu prevederile INCOTERMS aplicabile; sau (ii) în situația în care Signify instalează Produse la locație, în momentul livrării la locație, dacă nu a fost agreat altfel.

   (b) Titlul de proprietate asupra Produselor va fi transmis Clientului numai atunci când Signify (sau finanțatorii săi) a (au) primit plata integrală pentru aceste Produse și, în măsura permisă de legea aplicabilă, atunci când Signify a primit plata integrală a tuturor celorlalte sume datorate de către Client în baza oricărui contract încheiat cu Signify (sau afiliații săi). Până la transferarea titlului de proprietate asupra Produselor către Client, acesta (i) nu va putea asimila, transfera sau garanta cu vreunul dintre Produse, nici nu va putea acorda vreun drept sau titlu asupra Produselor unei terțe părți, cu excepția situației în care acest lucru face parte din cursul normal al afacerii și este efectuat în schimbul unei sume de bani sau condiționat de reținerea titlului de proprietate; și (ii) se va asigura că Produsele rămân identificabile ca Produse deținute de către Signify. În cazul în care Clientul încalcă aceste obligații, Signify poate solicita Clientului să returneze către Signify, pe cheltuiala Clientului (incluzând costurile de dezinstalare), toate Produsele pentru care titlul de proprietate nu a fost încă transferat și Clientul va colabora pe deplin pentru a permite Signify să colecteze astfel de Produse și să permită Signify (sau reprezentanților săi) accesul liber la locația unde se află Produsele și la alte echipamente furnizate și/sau utilizate de către Signify în legătură cu prestarea Serviciilor.

   8. Forță Majoră

    

   Signify nu va fi răspunzător pentru nicio încălcare care rezultă dintr-un eveniment de Forță Majoră. În cazul în care are loc un eveniment de Forță Majoră, prestația Signify va fi suspendată pentru perioada producerii unui astfel de eveniment de Forță Majoră. "Forță Majoră" înseamnă orice circumstanțe sau situații care nu se află sub controlul rezonabil al Signify în urma cărora Signify nu poate, în mod rezonabil, să își execute sau îndeplinească obligațiile, inclusiv, dar fără a se limita la, acte divine, dezastre naturale, inclusiv cutremur, fulger, uragan, taifun, inundații sau activități vulcanice sau condiții meteorologice extreme, greve, blocaje, războaie, terorism, situații politice, tulburări civile, revolte, sabotaj, vandalism, reduceri ale salariului la nivelul industriei, defectarea instalațiilor sau a mașinilor, defecțiunea sau pierderea alimentării cu energie electrică, atacuri cibernetice și piraterie informatică sau neexecutarea obligațiilor de către furnizori ai Signify sau de către alte părți terțe pe care se bazează Serviciile (incluzând servicii de conectivitate și comunicare). În cazul în care evenimentul de Forță Majoră se extinde (sau în cazul în care Signify se așteaptă, în mod rezonabil, ca o astfel de întârziere să se prelungească) pentru o perioadă de trei (3) luni consecutive, Signify va avea dreptul să anuleze tot sau orice parte a unui Contract, fără nicio răspundere față de Client.

   9. Garanție Limitată Și Declinarea Responsabilității


   (a) În principiu, Produsele Signify sunt vândute cu o garanție standard limitată aplicabilă care fie însoțește produsul, fie este publicată pe site-ul web al Signify ca o garanție standard aplicabilă pentru un anumit produs („Garanția Standard a Produsului”). Pentru orice Produs care este vândut de către Signify care nu face obiectul unei Garanții Standard a Produsului, Signify garantează exclusiv că, pentru o perioadă de un (1) an de la livrarea către Client, Produsele nu vor avea Defecte. Pentru orice Servicii care sunt prestate de către Signify, Signify garantează exclusiv că, pentru o perioadă de treizeci (30) de zile de la prestare, Serviciile vor fi fără Defecte (cu excepția Instalării, caz în care perioada de garanție de treizeci (30) de zile va începe la momentul acceptării, astfel cum este aceasta prevăzută în secțiunea 6(c)). Un "Defect" (sau "Defectuos") înseamnă, în legătură cu un Produs, că un Produs are orice defect de material sau de manoperă care face ca Produsul să nu funcționeze în conformitate cu specificațiile furnizate de către Signify, luând în considerare performanța generală a Produsului și, în legătură cu Serviciile, înseamnă că Serviciul nu a fost efectuat într-o manieră competentă, diligentă.

   (b) Cu excepția cazului în care Părțile au convenit altfel, Signify nu oferă vreo garanție pentru produsele terțelor părți, produse care nu au aplicată marca Philips sau mărcile deținute de către Signify, nici pentru produsele software, aplicațiile sau serviciile sau Produsele personalizate de către terțe părți.

   (c) Clientul recunoaște că EULAs sau Termenii Suplimentari de Utilizare pot limita perioada de garanție pentru software (inclusiv pentru aplicațiile web sau pentru mobil).

   (d) Pentru a fi îndreptățit să facă o reclamație valabilă în temeiul garanției, Clientul va notifica imediat Signify în legătură cu Produsele Defectuoase sau Serviciile Defectuoase, înainte de expirarea perioadei de garanție. În situația în care Signify decide, la alegerea sa, că o reclamație în temeiul garanției este valabilă, Signify, la discreția sa, va repara sau va oferi produse înlocuitoare pentru Produse Defectuoase sau va remedia sau modifica orice Servicii Defectuoase, într-un termen rezonabil. Dacă, în ciuda eforturilor rezonabile ale Signify, un Produs Defectuos nu poate fi reparat, nu poate fi furnizat un produs înlocuitor sau Serviciile Defectuoase nu pot fi remediate sau modificate, Signify va restitui sau transfera corespunzător sumele plătite de Client pentru acele Produse Defectuoase sau Servicii Defectuoase. Reparațiile, înlocuirile sau remedierile nu vor prelungi sau nu vor reînnoi perioada de garanție aplicabilă. Clientul trebuie să obțină consimțământul Signify cu privire la specificațiile oricăror teste pe care intenționează să le efectueze pentru a stabili dacă un Defect există. Produsele înlocuitoare furnizate de către Signify pot avea diferențe minore din punctul de vedere al designului și / sau specificațiilor care nu afectează funcționalitatea unui Produs înlocuit. Cu privire la orice Produse înlocuite sau transferate, Signify, va putea, la alegerea sa, fie să revendice proprietatea Produselor înlocuite sau transferate și să solicite Clientului să le returneze către Signify sau să îl instruiască pe Client să le distrugă pe costul Clientului.

   (e) Clientul va suporta costurile de acces pentru eforturile de remediere întreprinse de Signify în temeiul garanției inclusiv îndepărtarea și înlocuirea sistemelor, structurilor sau altor elemente de la locația Clientului, dezinstalarea Produselor Defectuoase și reinstalarea Produselor înlocuitoare. Clientul nu va returna Produsele către Signify fără consimțământul prealabil al Signify și dacă returnarea nu se efectuează cu respectarea politicilor de returnare aplicabile ale Signify. În cazul în care Signify decide că o reclamație în temeiul garanției nu este valabilă, Clientul va suporta costurile efectuate de către Signify pentru manipularea, testarea și transportul Produselor returnate.

   (f)  Orice despăgubire sau obligații de garanție ale Signify în temeiul unui Contract sunt condiționate de (i) depozitarea, instalarea, utilizarea, operarea și întreținerea corespunzătoare a Produselor, toate în conformitate cu manualele de utilizare, politicile de garanție și alte instrucțiuni sau termenii comunicați Clientului de Signify; (ii) păstrarea de către Client a unor înregistrări precise și complete privind funcționarea și întreținerea în timpul perioadei de garanție și oferind Signify accesul la acele înregistrări; și (iii) modificarea sau repararea Produselor sau Serviciilor numai în forma autorizată de către Signify. Nerespectarea acestor condiții atrage nulitatea garanției. Signify nu va fi responsabil de uzura normală și de încercările de mediu sau de stres. Garanția prevăzută în prezenta secțiune 9 nu se aplică prejudiciilor sau neexecutărilor care rezultă ca urmare a unui eveniment de Forță Majoră sau ca urmare a oricărui abuz, utilizări incorecte, utilizări anormale, utilizări incorecte a alimentării cu energie electrică, scurgeri sau fluctuații de energie, mediu coroziv, neglijențe, expuneri sau oricărei utilizări sau instalări efectuate prin încălcarea instrucțiunilor sau restricțiilor prevăzute de către Signify sau de către orice standard sau regulament aplicabil.

   (g) Orice despăgubire sau obligații de garanție ale Signify în temeiul unui Contract nu vor stabili, în sine, nicio răspundere față de terți sau public. Nimic dintr-un Contract nu va fi interpretat în sensul creării vreunei obligații, standard de diligență sau răspundere față de orice persoană sau terți.

   (h) Dacă o rechemare, modificare, actualizare, retragere sau orice altă acțiune de remediere cu privire la orice Produs este necesară, Clientul va coopera pe deplin și va furniza asistența de care Signify ar putea avea nevoie. Clientul va păstra registre și evidențe exacte pentru a asigura trasabilitatea Produselor în situația unui Produs rechemat sau a oricăror alte acțiuni de remediere.

   (i) SUB REZERVA EXCLUDERILOR ȘI LIMITĂRILOR PREVĂZUTE ÎN CONTRACT, ȘI SUB REZERVA LEGII APLICABILE, SECȚIUNILE 9, 11 ȘI 12(b), (c) și (d) STABILESC ÎNTREAGA RESPONSABILITATE A SIGNIFY ȘI A AFILIAȚILOR SĂI CU PRIVIRE LA PRODUSELE DEFECTE SAU SERVICIILE DEFECTUOASE, INDIFERENT DE MOMENTUL LA CARE DEFECTUL INTERVINE ȘI INDIFERENT DACĂ O RECLAMAȚIE, ORICUM AR FI DESCRISĂ, ESTE EFECTUATĂ ÎN TEMEIUL UNUI CONTRACT, A UNEI GARANȚII, DESPĂGUBIRI, DERIVĂ DINTR-O FAPTĂ ILICITĂ SAU EXTRACONTRACTUALĂ (INCLUZÂND NEGLIJENȚĂ), RĂSPUNDERE OBIECTIVĂ SAU DERIVĂ DINTR-O ALTĂ SURSĂ ȘI SE VA EXTINDE DIRECT NUMAI CĂTRE CLIENT ȘI NU CĂTRE O TERȚĂ PARTE, INCLUZÂND CLIENȚII, AGENȚII SAU REPREZENTANȚII CLIENTULUI. SIGNIFY DECLINĂ, ÎN MOD EXPRES, TOATE CELELALTE GARANȚII, FIE EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚII ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRILOR SAU GARANȚII IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU MODUL ÎN CARE CORESPUNDE UNUI ANUMIT SCOP. UN SCOP ESENȚIAL AL RĂSPUNDERIILOR ȘI SOLUȚIILOR LIMITATATE EXCLUSIVE ÎN TEMEIUL GARANȚIEI ÎL REPREZINTĂ O ALOCARE A RISCURILOR ÎNTRE SIGNIFY ȘI CLIENT, ALOCARE A RISCURILOR CARE ESTE REFLECTATĂ ÎN PREȚURI.

   10. Drepturi Cu Privire La Software, Documentație Și Proprietate Intelectuală

    

   (a) Sub rezerva îndeplinirii de către Client a tuturor obligațiilor prevăzute în Contract și în prezenții Termeni, furnizarea Produselor și/sau Serviciilor (inclusiv software încorporat în Produse sau Servicii) include o licența limitată neexclusivă, netransferabilă și gratuită (fără dreptul de a acorda sublicențe) către Client, în temeiul oricăror drepturi de proprietate intelectuală (incluzând brevete de invenție, modele de utilitate, desene și modele înregistrate și neînregistrate, drepturi de autor, drepturi privind baze de date, mărci înregistrate, nume de domenii, secrete comerciale, know-how, drepturi privind topografia pentru semiconductoare IC precum și toate înregistrările, aplicațiile, reînnoirile, prelungirile, combinările, scindările, continuările sau reemiterile celor menționate anterior, denumite în mod colectiv: "DPI") ale Signify, în măsura în care astfel de DPI sunt incluse sau încorporate în Produsele sau Serviciile achiziționate, pentru utilizarea sau revinderea Produselor (incluzând Documentația) așa cum sunt vândute de Signify și/sau pentru Servicii, pentru utilizarea Serviciilor (incluzând Documentația) pe durata Contractului aplicabil în conformitate cu descrierea Serviciilor. Niciun drept asupra DPI nu i se oferă Clientului sau oricărei terțe părți, cu excepția celor acordate în mod expres în temeiul Contractului sau acestor Termeni.

   (b) Cu privire la orice software (încorporat) sau alte aplicații furnizate Clientului, Clientul nu va putea și nu va permite niciunei terțe părți: (i) să copieze, să reproducă, să distribuie, să modifice, să adapteze, să schimbe, să traducă sau să creeze lucrări derivate din acestea; (ii) să cedeze, sublicențieze, închirieze, împrumute, transfere, dezvăluie sau pună la dispoziție în alt mod un astfel de software sau alte lucrări; (iii) să unească sau să incorporeze un astfel de software cu sau în orice alt software; sau (iv) să reasambleze, decompileze, dezasambleze sau să încerce în alt mod să obțină codul sursă sau natura algoritmică a unui astfel de software sau să decodeze, decripteze sau neutralizeze orice măsuri de securitate din software sau să înlăture sau să ocolească protecția software-ului, fără autorizație din partea Signify, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres potrivit legii aplicabile; (v) să efectueze orice acțiune în ceea ce privește software-ul într-un mod care ar necesita ca software-ul, sau orice altă lucrare derivată a acestuia, să fie licențiată în conformitate cu Termenii Open Source, incluzând, dar fără a se limita la: (a) combinarea software-ului sau a unei lucrări derivate a acestuia cu software-ul Open Source, prin încorporare sau conectare sau printr-o altă modalitate; sau (b) utilizarea software-ului Open Source pentru a crea o lucrare derivată a software-ului, caz în care "Software-ul Open Source" înseamnă orice software care este licențiat în conformitate cu termenii de licență a unei surse deschise care necesită, ca o condiție de utilizare, modificare sau distribuire a unei lucrări: (1) punerea la dispoziție a unui cod sursă sau a altor materiale privilegiate pentru modificare, sau (2) acordul pentru crearea a unor lucrări derivate, sau (3) reproducerea anumitor informații sau termeni cu privire la licență în lucrări derivate sau în documentația însoțitoare, sau (4) acordarea oricărei părți a unei licențe, fără redevență, în temeiul DPI referitoare la lucrare sau la oricare lucrare care conține, are legătură cu, necesită sau are la bază în alt mod, lucrarea.

   (c) Clientul recunoaște că terții pot deține DPI cu privire la Produse sau Servicii.  Clientul va reproduce, fără nicio modificare sau adăugire, orice drepturi de proprietate ale Signify sau ale furnizorilor terți în orice software sau Documentație furnizată de către Signify.

   (d) Signify va fi liber să utilizeze în orice mod sau formă, orice idei, sugestii, feedback sau recomandări din partea Clientului către Signify cu privire la Produse sau Servicii ("Feedback"), fără plata unor redevențe sau a altor sume către Client. Signify va deține toate DPI asupra Feedback-ului. Signify are dreptul să utilizeze producția, rezultatele și creațiile rezultate din prestarea Serviciilor pentru propria promovare sau în scopuri promoționale.

   11. Despăgubirea Pentru Drepturile De Proprietate Intelectuală

    

   (a) Clientul trebuie să notifice de îndată Signify despre orice pretenție a unui terț întemeiată pe faptul că oricare dintre Produsele și / sau Serviciile furnizate Clientului de către Signify încalcă orice DPI al unei terțe părți. În urma unei astfel de notificări, Signify, la alegerea sa și pe propria cheltuială, fie: (i) va procura pentru Client dreptul de a continua utilizarea respectivul Produs și / sau Servicii; sau (ii) va furniza un produs înlocuitor care nu încalcă drepturile pentru un astfel de Produs având o funcționalitate echivalentă; sau (iii) va modifica un astfel de Produs astfel încât să nu mai încalce drepturile; sau (iv) va remedia un astfel de Serviciu; sau (v) va efectua o rambursare sau transmitere adecvată a sumelor plătite de către Client pentru respectivele Produse și / sau Servicii.

   (b) În cazul în care o reclamație realizată în conformitate cu secțiunea 11 (a) are drept rezultat o acțiune în instanță, Clientul va acorda Signify autoritate deplină, la alegerea și pe cheltuiala Signify, pentru a soluționa sau efectua apărarea împotriva unei astfel de reclamații. Clientul va furniza Signify toată asistența de care Signify ar putea avea nevoie, în mod rezonabil, în legătură apărarea unei astfel de reclamații. Clientul nu poate încheia nicio înțelegere în legătură cu o astfel de reclamație și nici nu va suporta costuri sau cheltuieli în numele Signify fără acordul prealabil al Signify.

   (c) Sub rezerva prevederilor secțiunilor 11 și 12, Signify va rambursa Clientului orice despăgubiri definitive stabilite de către o instanță de judecată competentă printr-o hotărâre definitivă care prevede faptul că Produsele și / sau Serviciile, astfel cum sunt furnizate de Signify, în temeiul Contractului, încalcă în mod direct orice DPI al unui terț, cu condiția ca încălcarea să fie considerată imputabilă, în mod direct și exclusiv utilizării de către Client a Produselor și / sau Serviciilor, astfel cum au fost furnizate de Signify în temeiul Contractului.

   (d) Fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții contrare prevăzute în Contract, Signify nu va fi răspunzător și obligațiile Signify stabilite în prezenta secțiune 11 nu se vor aplica în cazul: (i) oricăror reclamații cu privire la încălcarea DPI ale unor terți care rezultă din respectarea designului, desenelor, specificațiilor sau instrucțiunilor Clientului; sau (ii) utilizării oricăror Produse, livrări și / sau Servicii, altfel decât în conformitate cu specificațiile sale sau orice altă reclamație bazată pe sau rezultând din orice modificare sau adaptare a unui Produs, livrări și / sau Serviciu făcută de sau în numele Clientului; sau (iii) oricăror DPI ale unei terțe părți care includ orice ansamblu, circuit, combinație, metodă sau proces, în fabricarea, testarea sau aplicarea în care astfel de Produse și / sau Servicii furnizate de către Signify ar fi putut fi utilizate; sau (iv) oricăror reclamații cu prvire la o încălcare ce rezultă din respectarea unui standard la nivel de industrie aplicabil Produselor sau Serviciilor.

   (e) Cu privire la orice reclamație legată de o încălcare prevăzută în secțiunea 11(d), Clientul va despăgubi integral Signify pentru orice daune-interese acordate în legătură cu o astfel de încălcare și va rambursa toate costurile suportate de către Signify în cursul unui proces sau procedură în legătură cu astfel de încălcare, cu condiția ca Signify să îi transmită Clientului o notificare promptă în scris cu privire la orice astfel de proces sau procedură legată de încălcare și, dacă este solicitat astfel, autoritatea deplină pentru a realiza apărarea respectivă.

   (f) În cazul în care Signify primește o notificare pretinzând încălcarea DPI ale unei terțe părți  în legătură cu orice Produse și / sau Servicii furnizate sau care urmează a fi furnizate în temeiul unui Contract, Signify poate, pentru a limita sau a evita răspunderea, să înceteze Contractul, să suspende sau să întrerupă furnizarea sau prestarea către Client a Produselor și / sau a Serviciilor sau a părților la care se referă o astfel de notificare, iar Signify nu va fi răspunzător față de Client ca urmare a unei astfel de încetări, suspendări sau întreruperi.

   (g) Sub rezerva excepțiilor și limitărilor menționate în secțiunea 12, cele menționate anterior prevăd întreaga răspundere a Signify cu privire la încălcarea DPI ale unui terț în legătură cu furnizarea de Produse și / sau Servicii.

   12. Limitarea Răspunderii; Despăgubiri


   (a) RĂSPUNDEREA SIGNIFY ȘI A AFILIAȚILOR SĂI PENTRU TOATE RECLAMAȚIILE DE ORICE FEL CARE REZULTĂ SAU AU LEGĂTURĂ CU FURNIZAREA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR CĂTRE CLIENT SAU, ALTFEL, CU UN CONTRACT, INCLUZÂND ORICE DESPĂGUBIRI, PENALITĂȚI SAU DESPĂGUBIRI FORFETARE („RECLAMAȚIILE”) VOR FI LIMITATE LA UN MAXIM, SUMĂ TOTALĂ („PLAFON DE RĂSPUNDERE”) DE (I) DOUĂZECI LA SUTĂ (20%) DIN PREȚUL TOTAL PLĂTIT DE CĂTRE CLIENT PENTRU PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE CU PRIVIRE LA CARE ESTE FORMULATĂ RECLAMAȚIA, SAU (II) 2.000.000 EURO, ORICARE DINTRE CELE DOUĂ SUME ESTE MAI MICĂ. PENTRU SERVICIILE CARE SUNT PRESTATE ÎN BAZA UNOR FAZE SPECIFICE, PERIOADE SAU ETAPE („ETAPELE”) ASTFEL CUM POATE FI PREVĂZUT ÎNTR-UN CONTRACT, PLAFONUL DE RĂSPUNDERE VA FI LIMITAT LA DOUĂZECI LA SUTĂ (20%) DIN PREȚUL TOTAL PENTRU FIECARE ASTFEL DE ETAPĂ PENTRU TOATE RECLAMAȚIILE CARE REZULTĂ DIN SAU AU LEGĂTURĂ CU ASTFEL DE ETAPĂ.

   (b) Signify nu va fi, în nicio circumstanță, răspunzător pentru orice pierdere de profit, pierdere de economii, pierdere de date, pierdere a reputației, pierdere a fondului comercial, daune indirecte, incidentale, punitive, speciale sau secundare, indiferent dacă aceste daune au sau nu la bază un prejudiciu, contract sau orice altceva - chiar dacă Signify a fost informat sau cunoaște posibilitatea unor astfel de daune.

   (c) Pentru a fi îndreptățit să facă o reclamație valabilă, Clientul va notifica Signify cu privire la o astfel de Reclamație în termen de treizeci (30) de zile de la data evenimentului care a dat naștere Reclamației și orice acțiune cu privire la o Cerere trebuie introdus în termen de un (1) an de la data unei astfel de notificări. Reclamațiile care nu sunt formulate sau introduse în conformitate cu prevederea anterioară sunt nule absolut.

   (d) Limitările și excluderile cu privire la răspundere se vor aplica numai în măsura permisă de prevederile legale obligatorii.

   13. Confidențialitate


   Clientul va trata toate informațiile tehnice, comerciale și financiare, incluzând orice Ofertă și termeni (cu privire la preț), și orice alte date furnizate Clientului de către Signify și orice Feedback, ca fiind confidențiale și nu va divulga astfel de informații unei terțe părți și nu va utiliza orice astfel de informații în alte scopuri decât cele convenite de către Părți și în legătură cu Oferta și / sau Contractul.

   14. Controalele Exportului / Importului


   (a) Anumite tranzacții ale Signify sunt supuse legilor și reglementărilor de control al exportului sau importului care interzic sau restricționează (re)exportul sau transferul anumitor articole către anumite țări, entități sau persoane fizice, cum ar fi legile și reglementările Națiunilor Unite, ale Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii ("Reglementări de Export"). (Re)Exportul sau transferul Produselor și/sau Serviciilor, precum și asistența tehnică, instruirea, investițiile, finanțarea, asistența financiară, brokerajul și licențierea de tehnologie sunt supuse, în toate privințele, Reglementărilor de Export aplicabile și jurisdicției autorităților relevante responsabile cu Reglementările de Export. În cazul în care orice astfel de re(export) sau transfer necesită o licență de export sau de import sau este interzisă, în alt mod, prin Reglementările de Export, Signify poate, la discreția sa, să își suspende obligațiile față de Client până la acordarea unei astfel de licențe sau pe durata oricăror restricții sau interdicții sau să rezilieze (partea relevantă a) Contractul(ui) fără a putea fi ținut răspunzător.

   (b) Clientul va impune toate restricțiile de control al exportului oricărei terțe părți dacă Produsele și/sau Serviciile sunt (re)exportate sau transferate unor terți. La cererea Signify și în cazul în care acest lucru este impus de Reglementările de Export aplicabile, Clientul va informa Signify cu privire la orice (re)export sau transfer al Produselor pentru a se conforma cu Reglementările de Export și despre orice alte obligații legale cu privire la vânzarea Produselor, inclusiv cerințele privind trasabilitatea Produselor care pot fi aplicate Signify. Clientul nu va furniza nicio declarație sau certificare în sprijinul practicilor comerciale restrictive sau al boicoturilor.

   15. Cesiune


   (a) Clientul nu poate cesiona un Contract sau orice drepturi sau obligații ale sale în temeiul acestuia, fără acordul prealabil al Signify.

   (b) Signify poate delega, cesiona, vinde, nova sau subcontracta, în parte sau în totalitate, obligațiile și drepturile sale (inclusiv creanțele) în temeiul oricărui Contract către oricare dintre afiliații săi sau către orice terță parte fără consimțământul prealabil al Clientului - și, dacă un astfel de consimțământ este necesar în temeiul prevederilor legale, un astfel de consimțământ este acordat prin prezenta -, caz în care Clientul va coopera cu Signify, inclusiv prin furnizarea de informații relevante, încheierea documentelor și efectuarea de plăți către conturi sau către terțe părți notificate de Signify.

   16. Conformarea Cu Legile; Combaterea Mitei

    

   (a) Clientul va respecta și va efectua toate acțiunile care sunt, în mod rezonabil, necesare pentru a se asigura că partenerii de afaceri vor respecta, în orice moment, toate legile și reglementările locale și internaționale aplicabile, inclusiv reglementările privind combaterea dării și luării de mită și a corupției, precum și Reglementările de Export. În mod corespunzător, Clientul își va desfășura activitatea în mod onest și nu va desfășura nicio activitate de dare sau luare de mită sau corupție.

   (b) În cazul în care Signify va primi orice indicii cu privire la o încălcare a obligației prevăzute la punctul (a), Clientul va coopera și va furniza Signify cu toate informațiile necesare pentru a permite Signify să verifice astfel de indicii și, dacă sunt fundamentate, se va aplica secțiunea 18.

   17. Sănătate Și Siguranță


   (a) Părțile vor respecta toate prevederile legale, regulile și / sau reglementările aplicabile privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și sănătatea și siguranța publicului din vecinătate. Clientul va oferi și se va asigura că angajații săi, agenții, contractorii sau subcontractorii săi oferă un mediu de lucru sigur pentru Personal și alți reprezentanți și va lua acele măsuri prevăzute de lege și orice alte măsuri necesare pentru prevenirea accidentelor la locație și pentru a asigura sănătatea și securitatea Personalului la locație. Clientul va informa, în timp util, Personalul cu privire la măsurile de siguranță necesare și va instrui Signify cu privire la toate cerințele și procedurile de sănătate, siguranță, securitate și mediu aplicabile specifice locației. Signify are dreptul, dar nu și obligația, de a revizui și de a verifica ocazional documentele, procedurile și condițiile aplicabile locației în materie de sănătate, siguranță, securitate și mediu.

   (b) Clientul  se va asigura că nu există materiale periculoase la locație. În cazul în care materiale periculoase sunt prezente, Clientul se va asigura că angajații săi, agenții, contractorii sau subcontractorii vor manipula în mod adecvat și, dacă este cazul, va lua măsuri pentru îndepărtarea și eliminarea corespunzătoare a acestora pe cheltuiala Clientului. În cazul în care, în opinia rezonabilă a Signify, sănătatea, siguranța sau securitatea Personalului sau a locației este sau poate fi periclitată de riscuri de securitate, acte sau amenințări teroriste, prezența sau amenințarea expunerii la materiale periculoase sau condiții de muncă nesigure, Signify poate, pe lângă alte drepturi sau remedii disponibile, să evacueze o parte sau tot personalul de la locație (cu asistența rezonabilă a Clientului), să suspende parțial sau integral executarea unui Contract și / sau să presteze sau să supravegheze de la distanță Serviciile (dacă este posibil) fără a putea fi ținut răspunzător față de Client.

   (c) Condițiile de la locație care diferă semnificativ de cele dezvăluite de Client, sau condițiile fizice necunoscute anterior de la locație, care diferă semnificativ de cele care se întâlnesc în mod obișnuit și care, în general, sunt recunoscute ca fiind inerente pentru caracterului muncii prevăzute în Contract, vor fi considerate o Modificare.

   18. Încălcare; Suspendare; Încetare


   (a) În cazul în care (i) Clientul încalcă oricare dintre prevederile Contractului sau ale acestor Termeni, inclusiv orice neplată a oricărei sume astfel cum și atunci când este scadentă; sau (ii) în opinia rezonabilă a Signify, situația financiară a Clientului (sau o schimbare substanțială a acesteia) este posibil să afecteze abilitatea Clientului de a își executa obligațiile prevăzute în Contract; (iii) se instituie orice proceduri de lichidare de către sau împotriva Clientui indiferent dacă a fost depusă sau instituită de Client (în mod voluntar sau involuntar) sau este numit un fiduciar sau un custode pentru Client; sau (iv) Clientul încetează sau amenință să înceteze desfășurarea activității, sau (v) Controlul sau proprietatea asupra Clientului se modifică, atunci, Signify poate declara toate sumele datorate de către Client scadente și plătibile imediat și poate compensa orice sumă pe care Signify (sau afiliații săi) o datorează Clientului în temeiul oricărui contract, incluzând orice plăți în avans efectuate și orice depozite constituite realizate de către Client, cu sumele datorate potrivit secțiunii 18(b). În plus, Signify poate, la discreția sa, prin notificare transmisă Clientului care își va produce efectele imediat, să suspende sau anuleze orice executare datorată de către Signify (inclusiv producția, livrarea, instalarea și furnizarea Produselor, obligațiile în temeiul garanției și prestarea Serviciilor) sau să rezilieze Contractului sau orice parte a acestuia, fără a putea fi ținut răspunzător și/sau să suspende sau anuleze orice condiții referitoare la credit oferite Clientului. Signify se va putea prevala de dreptul de rezilia Contractul conform prezentei secțiuni numai în cazul în care, cu privire la situația de la punctul (i) de mai sus care poate fi remediată, Clientul nu remediază încălcarea în termen de paisprezece (14) zile sau, cu privire la situația de la punctul (ii), Clientul nu furnizează către Signify o garanție bancară sau altă garanție satisfăcătoare pentru Signify în termen de paisprezece (14) de zile.

   (b) Clientul va despăgubi, proteja și va exonera de orice răspundere Signify și pe afiliații săi, conducerea, directorii, agenții, salariații, succesorii sau cesionarii săi pentru și împotriva oricăror pierderi (inclusiv pierderi de profit sau cifră de afaceri), răspunderi, costuri (inclusiv costuri legale sau costuri care rezultă din produse nefinalizate) și cheltuieli care rezultă din sau în legătură cu oricare dintre următoarele evenimente; (i) încălcarea de către Client a oricărora dintre prevederile sau obligațiile prevăzute în Contract sau în acești Termeni, sau apariția oricărui alt evenimente prevăzute în secțiunea 18(a); (ii) orice reclamație efectuată de către terțe părți cu privire la orice pierdere, daună sau moarte cauzată de sau care se presupune a fi cauzată de utilizarea, aplicarea sau instalarea neglijentă a Produselor, sau cauzată de orice modificări ale Produsului sau integrare a Produsului în alte produse neautorizate de către Signify, de către Client sau de către contractorii, agenții, afiliații sau clienții săi cărora le-a fost vândut Produsul, (iii) dacă Clientul nu respectă prevederile secțiunii 7(b), caz în care costurile vor include costurile integrale de înlocuire a produselor, sistemelor și altor echipamente.

   (c) La încetarea (anticipată) sau la data expirării unui Contract, (i) toate drepturile și licențele acordate Clientului în temeiul respectivului Contract vor înceta imediat; (ii) Clientul va returna, șterge (inclusiv de pe toate hard diskurile și memoriile) sau va distruge (și o persoană numită corespunzător va atesta o astfel de distrugere) toate informațiile divulgate în temeiul secțiunii 13, incluzând software care nu este încorporat în Produse și toate copiile acestora; (iii) va returna către Signify, pe cheltuiala Clientului, orice Produse al căror titlu de proprietate nu a fost transmis Clientului (în conformitate cu secțiunea 7) și orice alte produse, sisteme sau echipamente furnizate și/sau folosite de către Signify în prestarea Serviciilor; și (iv) toate costurile și cheltuielile rezonabile suportate de către Signify (inclusiv un profit rezonabil) pentru orice activități cu privire la munca prestată de către Signify înainte de o astfel de încetare vor fi considerate datorate, plătibile și nerambursabile.

   (d) În situația unei suspendări care durează mai mult de două (2) luni, prevederile secțiunii 18(c)(iv) vor fi, de asemenea, aplicabile oricăror activități cu privire la munca prestată de către Signify înainte de o astfel de suspendare.

   (e) Drepturile Signify care decurg din prezenta secțiune 18 vor fi suplimentare față de orice alte drepturi si remedii pe care Signify le-ar putea avea potrivit legii sau a echității. În cazul încetării unui Contract, termenii și condițiile care ar trebui să supraviețuiască unei astfel de încetări sau expirări vor supraviețui. Încetarea nu va afecta drepturile dobândite de către Părți până la data încetării.

   19. Legislație Aplicabilă Și Instanțe Competente


   (a) Toate Contractele, Ofertele și prezenții Termeni sunt guvernați de legile din Romania, fără a ține cont de conflictele dintre legi. Orice litigii sau proceduri care decurg din sau în legătură cu un Contract, o Ofertă sau cu acești Termeni și care nu pot fi soluționate cu bună-credință, prin consultare, în termen de treizeci (30) de zile de la notificarea transmisă de către una dintre Părți cu privire la existența unui litigiu, vor fi soluționate în mod exclusiv de instanțele competente din România de la sediul Signify, cu condiția ca Signify să aibă întotdeauna posibilitatea de a iniția orice acțiune sau procedură împotriva Clientului în fața oricărei alte instanțe competente. Convenția Națiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea Internațională de Mărfuri nu se va aplica.

   (b) Nimic din prezenta secțiune 19 nu va fi considerat sau interpretat ca o limitare a dreptului oricăreia dintre Părți, în temeiul legii aplicabile, de a introduce acțiuni în justiție sau alte acțiuni echitabile similare ori de a lua orice măsură pentru a își asigura posibilitatea de a se îndrepta împotriva celeilalte părți sau de a iniția acțiuni sau proceduri în legătură cu neplata unei sume astfel cum și atunci când este datorată.

   20. Confidențialitate Și Utilizarea Datelor


   (a) Fiecare Parte va respecta toate legile privind protecția datelor aplicabile. Cu excepția cazului în care este agreat altfel de către Părți, Signify (sau subcontractorii săi) nu va prelucra informații cu privire la orice persoană fizică identificată sau identificabilă („Date cu Caracter Personal”) pentru Client sau în numele Clientului. În cazul în care Signify prelucrează Date cu Caracter Personal, ca parte a scopurilor legitime ale afacerii sale, va face acest lucru în conformitate cu „Notificarea de Confidențialitate Signify pentru Clienți, Consumatori sau Alte Persoane de Afaceri” care este disponibilă pe http://www.signify.com/global/privacy la secțiunea „Legal information”.

   (b) Clientul recunoaște și este de acord că Signify și companiile afiliate ale acestuia (și subcontractorii respectivi ai acestora) poate colecta informații și date generate de Produse și Servicii (incluzând orice produs terț, serviciu sau sistem furnizat în legătură cu Produsul și/sau Serviciul) și /sau din utilizarea acestora ("Date de utilizare"). Signify are dreptul de a utiliza gratuit Datele de Utilizare în orice moment pe durata unui Contract și ulterior, la discreția sa exclusivă în orice scop, inclusiv la, cumularea sau compilarea Datelor de Utilizare cu alte date, crearea DPI sau lucrări derivate sau modificarea sau adaptarea Datelor de Utilizare pentru a furniza, menține și îmbunătăți produse și servicii și pentru a dezvolta noi produse sau funcții sau servicii. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Contract, EULA sau Termenii Suplimentari de Utilizare, Signify se asigură că utilizarea Datelor de Utilizare va exclude orice Date cu Caracter Personal și orice date care ar permite identificarea Clientului sau a companiei sau organizației.

   21. Diverse


   (a) Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din cadrul acestor Termeni sau din cadrul unui Contract nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi din acestea, toate acestea rămânând în vigoare și producând efecte. În cazul constatării unei astfel de nulități sau inaplicabilități, Părțile vor încerca să înlocuiască dispoziția (dispozițiile) nulă(nule) sau neaplicabilă (inaplicabile) cu acea (acele) prevedere (prevederi) valabilă (valabile) care corespunde (corespund) cel mai bine intenției inițiale a dispoziției (dispozițiilor) nulă (nule).

   (b) Orice drept al Signify prevăzut în acești Termeni nu va aduce atingere niciunui drept sau remediu pe care Signify l-ar putea avea în temeiul unui Contract, al legii sau al echității. Clientul recunoaște că Signify N.V. și orice afiliați ai săi constituie beneficiari terți în ceea ce privește toate beneficiile prevăzute de Contract și vor putea aplica prevederile Contractului, incluzând acești Termeni, dacă este cazul. Neîndeplinirea sau întârzierea oricărei Părți de a aplica orice prevedere a acestor Termeni sau a unui Contract nu va constitui o renunțare la respectiva prevedere sau o renunțare la aplicarea ei.

   (c) Termenii unui Contract (incluzând acești Termeni și orice alți termeni și condiții care fac parte din aceștia) prevăd întreaga înțelegere și întregul acord între Părți cu privire la vânzarea Produselor și prestarea Serviciilor în temeiul respectivului Contract și va înlocui orice promisiuni, acorduri, declarații, asumări sau implicații anterioare, fie ca au fost făcute oral sau în scris, între Signify și Cient cu privire la obiectul acestuia. Părțile recunosc, în mod expres, că încheierea unui Contract nu a depins de nicio declarație care nu a fost incorporată ca parte a respectivului Contract. Nicio modificare a unui Contract nu va fi obligatorie pentru niciuna dintre Părți decât în cazul în care este făcută în scris și semnată de un reprezentant autorizat al fiecărei Părți. (d) Prețurile și termenele fac obiectul corectărilor pentru erori tipografice sau materiale.

   Signify Romania SRL – v. Februarie 2019