Suggestions

  Các Điều Khoản Và Điều Kiện Cho Việc Bán Hàng Hóa Và Dịch Vụ

  Công ty TNHH Signify Việt Nam

   1. Chào Hàng, Xác Nhận, Hợp Đồng


   (a) Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản”) được áp dụng cho việc bán hoặc cung ứng tất cả các sản phẩm hoặc hệ thống (”Sản phẩm”), và việc thực hiện tất cả các dịch vụ (bao gồm cả các phần mềm được cung ứng như là một dịch vụ) (“Dịch vụ”) bởi Công ty TNHH Signify Việt Nam (“Signify”) đến quý khách hàng (“Khách hàng”), và sẽ cấu thành một phần cần thiết của bất kỳ Chào hàng hoặc Hợp đồng nào theo đó. Việc Khách hàng đặt mua Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Signify cấu thành một chấp thuận đối với các Điều khoản này, vì các Điều khoản này có thể được cập nhật cho đến hết ngày của đơn đặt hàng. Như được sử dụng trong văn bản này, “Hợp đồng” có nghĩa là bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào được ký kết giữa Signify và Khách hàng về việc cung ứng, phân phối, bán hoặc cấp phép đối với bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ, hoặc bất kỳ đơn đặt hàng nào do Khách hàng đưa ra và được Signify chấp nhận; và “Chào hàng” có nghĩa là bất kỳ báo giá, đề xuất hoặc chào hàng nào mà Signify đưa ra cho Khách hàng. (b) Sản phẩm và Dịch vụ có thể bao gồm ứng dụng mạng và ứng dụng di động mà có thể tùy thuộc vào các điều khoản bổ sung (“Điều khoản sử dụng bổ sung”) hoặc phần mềm mà có thể tuỳ thuộc vào các điều kiện cấp phép phần mềm bổ sung (cho người dùng cuối) (“EULAs”), từ Signify hoặc một công ty liên kết của Signify hoặc các bên thứ ba. EULAs hoặc các Điều khoản sử dụng bổ sung sẽ có sẵn cùng với ứng dụng mạng hoặc ứng dụng di động hoặc phần mềm, trong trường hợp có áp dụng. Trừ khi được quy định khác trong EULAs hoặc Điều khoản sử dụng bổ sung, EULAs hoặc Điều khoản sử dụng bổ sung đó sẽ tạo thành một phần của Hợp đồng. Phần mềm sẽ không được bán cho Khách hàng, nhưng được cấp phép theo các điều khoản về cấp phép quy định ở phần 10 dưới đây.  
   (c) Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc không thống nhất giữa các Điều khoản này và các điều khoản của bất kỳ Hợp đồng hoặc Chào hàng nào thì các điều khoản của Hợp đồng hoặc Chào hàng đó sẽ có hiệu lực. Đối với các ứng dụng mạng hoặc ứng dụng di động hoặc phần mềm, thì bất kỳ Điều khoản sử dụng bổ sung hoặc các điều khoản của EULA hiện hành sẽ được ưu tiên áp dụng so với các Điều khoản này. 
   (d) Các từ “đã đồng ý”, “chấp nhận”, “đã xác nhận”, “đã chấp thuận”, “đã thông báo”, “đã báo” hoặc “sự thông báo” và các tài liệu hoặc các hành động mang ý nghĩa tương tự sẽ được xem là phải được lập thành văn bản, theo đó “bằng văn bản” có nghĩa là viết tay, đánh máy, in hoặc tạo bằng phương tiện điện tử và tạo thành ghi nhận vĩnh viễn. Các từ “bao gồm” hoặc “bao gồm cả” sẽ được hiểu không có giới hạn tính tổng quát của những từ trước đó. 
   (e) Bất kỳ điều khoản khác hoặc điều khoản bổ sung trong bất kỳ đơn đặt hàng, hướng dẫn chung, điều khoản mua hàng hoặc văn bản khác từ phía Khách hàng sẽ được coi là một thay đổi quan trọng đối với các Điều khoản này và chắc chắn sẽ bị khước từ và từ chối và sẽ không có giá trị hoặc hiệu lực. Việc bắt đầu thực hiện hoặc giao hàng sẽ không được hiểu là sự chấp thuận đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Khách hàng. Phương thức thực hiện hoặc tập quán thương mại sẽ không được áp dụng để điều chỉnh các Điều khoản này. 
   (f) Các Điều khoản này có thể được Signify điều chỉnh bằng cách đăng tải một bản cập nhật trên trang thông tin điện tử của Signify, với điều kiện là đối với một Hợp đồng và một Chào hàng thì các Điều khoản được áp dụng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực hoặc ngày của Chào hàng sẽ được áp dụng. 
   (g) Các Chào hàng của Signify phải được chấp nhận trong khoảng thời gian được quy định trong Chào hàng đó hoặc, trong trường hợp không có khoảng thời gian nào được quy định, là trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày của Chào hàng, với điều kiện là Signify có thể điều chỉnh, rút lại hoặc thu hồi bất kỳ Chào hàng nào vào bất kỳ thời điểm nào trước khi Signify nhận được chấp nhận Chào hàng. Không đơn đặt hàng nào do Khách hàng đưa ra được xem như là cuối cùng hoặc được Signify chấp nhận trừ khi và cho đến khi đã được Signify xác nhận.
   (h) Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sự chính xác của các đơn đặt hàng, bao gồm mô tả kỹ thuật, cấu hình hoặc các yêu cầu khác về Sản phẩm hoặc Dịch vụ, và tính năng, sự tương thích và tương hợp với các sản phẩm khác (không được ủy quyền bởi Signify), cũng như tính phù hợp cho việc sử dụng đặc thù. Khách hàng đảm bảo rằng các thông tin cung cấp cho Signify theo một Hợp đồng là hoàn chỉnh, chính xác và đúng sự thật, và Khách hàng thừa nhận rằng việc không cung cấp thông tin hoặc hướng dẫn đầy đủ, chính xác và đúng sự thật cho Signify có thể ảnh hưởng bất lợi đến khả năng hoàn thành các nghĩa vụ và thực hiện các quyền của Signify theo Hợp đồng. 
   (i) Bất kỳ danh mục, mô tả kỹ thuật, bảng giá hoặc các tài liệu tương tự khác do Signify lập ra chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không được xem là một Chào hàng. Signify tin rằng các tài liệu kể trên là đầy đủ và chính xác vào thời điểm in ấn, nhưng Signify không đảm bảo rằng các tài liệu này là hoàn toàn không có sai sót. Signify sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến sai sót về đo lường, mô tả, khuyến nghị áp dụng và các vấn đề tương tự. 
   (j) Sản phẩm sẽ được cung cấp theo tiêu chuẩn về tính năng, kiểu dáng và kích thước như được mô tả trong các danh mục của Signify hoặc, theo bản vẽ và bản mô tả kỹ thuật của Signify cho các Sản phẩm đặc biệt hoặc các Sản phẩm được sản xuất theo yêu cầu. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa đơn đặt hàng của Khách hàng với bản vẽ hoặc bản mô tả kỹ thuật của Signify đã được Khách hàng phê chuẩn, thì bản vẽ hoặc mô tả kỹ thuật của Signify sẽ có hiệu lực.  
   (k) Các giả định, loại trừ và tiêu chuẩn được Signify quy định trong các Chào hàng, các Hợp đồng hoặc các văn bản khác sẽ được dùng để định hướng Hợp đồng và sẽ được hiểu là một phần của các tài liệu đó và dùng để hướng dẫn thực hiện và giải thích các tài liệu đó
   (l) Nếu việc thực hiện Hợp đồng phụ thuộc vào phê chuẩn, xác nhận hoặc chấp nhận của Khách hàng đối với một (dự thảo) đề xuất, thiết kế, tuyên bố, kế hoạch hoặc bất kỳ hành động nào khác của Signify, Khách hàng sẽ thực hiện việc đó trong khoảng thời gian được quy định trong Hợp đồng, hoặc, trong trường hợp không có khoảng thời gian nào được quy định, thì trong vòng bảy (7) ngày sau khi nhận được yêu cầu từ Signify, việc không phản hồi trong khoảng thời gian nêu trên thì được xem như là Khách hàng đã phê chuẩn, xác nhận hoặc chấp nhận đề xuất của Signify. 
   (m) Trong trường hợp Khách hàng bán lại Sản phẩm hoặc kết hợp Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ trong các chào hàng cho khách hàng của mình, Khách hàng sẽ đảm bảo rằng tất cả các khách hàng của mình và/hoặc người dùng cuối của Sản phẩm hoặc Dịch vụ phải tuân thủ tất cả các nghĩa vụ liên quan của Khách hàng theo Hợp đồng và các Điều khoản này, và các điều khoản của hợp đồng của Khách hàng với từng người trong số (các) khách hàng hoặc (các) người dùng cuối của mình phải thống nhất với Hợp đồng và các Điều khoản này, nếu không thì Khách hàng sẽ phải bồi thường, bảo vệ và giữ cho Signify và các công ty liên kết của Signify, các cán bộ, các giám đốc, các đại lý, nhân viên, người thừa kế hoặc nhận chuyển nhượng của Signify và các công ty liên kết tránh khỏi tất cả các thiệt hại từ và đối với mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý) và phí tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ việc không tuân thủ quy định nào.

   2. Giá Và Các Điều Khoản Thanh Toán


   (a) Liên quan đến việc bán Sản phẩm và/hoặc thực hiện Dịch vụ của Signify, Khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ giá và chi phí (“Giá”) theo Hợp đồng và theo phần 2 này. Giá sẽ bằng tiền Đồng Việt Nam (“VNĐ”) trừ khi có thỏa thuận khác dựa trên Ex Works – Signify facility (INCOTERMS phiên bản mới nhất). Trừ khi được quy định khác đi trong INCOTERMS đang áp dụng, Gía sẽ không bao gồm bất kỳ loại thuế, phí hoặc các khoản phí khác của chính phủ, ở hiện tại hoặc được ban hành trong tương lai, bao gồm thuế giá trị gia tăng hoặc các khoản thuế tương tự của chính phủ, và Signify có thể cộng gộp các khoản phí nêu trên vào Gía hoặc xuất hóa đơn riêng rẽ và Khách hàng phải hoàn trả lại cho Signify ngay khi được yêu cầu lần thứ nhất. 
   (b) Theo thông báo cho Khách hàng, Signify bảo lưu quyền điều chỉnh Gía đối với Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ chưa được giao hoặc thực hiện để phản ánh những thay đổi về các chi phí riêng lẻ trên năm phần trăm (5%) bao gồm các biến động về tỷ giá hối đoái, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất và phân phối khác và các chi phí lao động, có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày ký kết Hợp đồng đến ngày giao Sản phẩm và/hoặc thực hiện Dịch vụ. Thêm vào đó, nếu một Hợp đồng có thời hạn trên mười hai (12) tháng, Signify có thể điều chỉnh Gía vào mỗi ngày 1 tháng 4 (i) khi có sự thay đổi gần nhất của chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam được Tổng cục thống kê Việt Nam công bố so với mười hai (12) tháng trước đó; và (ii) để phản ánh sự biến động trên 5% của tỷ giá hối đoái giữa VNĐ và EURO (do Bloomberg đưa ra) kể từ ngày của Chào hàng.

   (c) Bất kỳ việc chấm dứt, trì hoãn hoặc thay đổi khác của Khách hàng đối với đơn đặt hàng đã được Signify chấp nhận sẽ phải được sự chấp thuận trước của Signify và chấp thuận sẽ không làm phương hại đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục mà Signify có thể có theo Hợp đồng hoặc theo pháp luật. Nếu, theo yêu cầu của Khách hàng, Signify đồng ý với bất kỳ thay đổi trong đơn đặt hàng hoặc một sự thay đổi trong Hợp đồng, bao gồm hủy bỏ (một phần), trì hoãn hoặc đình chỉ, bổ sung, bỏ qua, sửa đổi, thay thế hoặc điều chỉnh thiết kế, chất lượng, tiêu chuẩn, số lượng, địa điểm sản xuất hoặc đặc tính (bao gồm quy trình, số lượng hoặc thời gian) của Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ (mỗi, “Thay đổi”), hoặc phải có một Thay đổi do (i) thay đổi về pháp luật, các quy định hoặc các tiêu chuẩn công nghiệp được áp dụng, (ii) các tình huống khẩn cấp, (iii) Khách hàng cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ, hoặc (iv) Khách hàng không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào của mình trong một Hợp đồng, thì Khách hàng sẽ phải nhanh chóng bồi hoàn cho Signify tất cả các chi phí và phí tổn phát sinh có liên quan đến Thay đổi nói trên ngay khi có yêu cầu lần đầu tiên.  
   (d) Signify có thể xuất hóa đơn cho Khách hàng ngay khi vận chuyển Sản phẩm hoặc khi Dịch vụ được thực hiện. Signify có thể yêu cầu (i) Khách hàng thanh toán vào các ngày thanh toán cố định; (ii) thanh toán trước (một phần) Gía; và/hoặc (iii) xuất hóa đơn theo từng đợt cụ thể, từng khoảng thời gian hoặc theo giai đoạn thực hiện. Khách hàng sẽ thanh toán đầy đủ mà không khấu trừ khoản thuế hoặc phí nào vào tài khoản ngân hàng do Signify chỉ định trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Khách hàng sẽ thanh toán đầy đủ tất cả các khoản đến hạn cho Signify mà không bù trừ, bồi thường, khấu trừ hoặc giữ lại bất kỳ khoản tiền nào.
   (e) Trong trường hợp Khách hàng không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán đến hạn nào theo Hợp đồng vào ngày đến hạn thanh toán, thì, cho dù Signify có đưa ra một yêu cầu thanh toán chính thức hay không và ngoài bất kỳ quyền và biện pháp khắc phục khác mà Signify có, trong phạm vi mà pháp luật hiện hành cho phép: (i) tất cả các khoản đến hạn phải trả của Khách hàng sẽ được xem là khoản nợ phải trả và không có tranh chấp, được thừa nhận; (ii) Khách hàng sẽ trả cho Signify tiền lãi đối với tất cả các khoản đến hạn tính từ ngày khoản tiền đến hạn phải trả cho đến ngày Signify nhận được đầy đủ số tiền đó, theo mức lãi suất là mười tám phần trăm (18%) một năm hoặc mức lãi suất theo luật quy định, tùy thuộc vào mức lãi suất nào cao hơn, và Khách hàng sẽ trả cho Signify tất cả các chi phí để thu hồi các khoản nợ, bao gồm cả các khoản phí tư vấn pháp luật; và (iii) Signify có thể huỷ bất kỳ khoản tín dụng nào đã cấp cho Khách hàng và yêu cầu Khách hàng, để đáp ứng cho Signify, cung cấp biện pháp bảo đảm (bổ sung), khoản thanh toán ứng trước hoặc tiền đặt cọc, và có thể áp dụng các điều khoản thanh toán bổ sung có điều kiện hoặc đẩy nhanh tiến độ thanh toán đối với bất kỳ khoản nợ quá hạn nào. 
   (f) Signify có thể bù trừ và khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào mà Signify (hoặc các công ty liên kết của Signify) nợ của Khách hàng theo bất kỳ hợp đồng nào vào các khoản tiền mà Khách hàng nợ Signify hoặc vào các khoản ứng trước hoặc tiền đặt cọc của Khách hàng. Trong trường hợp Signify bù trừ các khoản tiền ở các loại tiền tệ khác nhau thì Signify sẽ sử dụng một tỷ giá quy đổi tiền tệ thông dụng. 

   3. Giao Hàng Hóa; Thực Hiện Dịch Vụ

    

   (a) Trừ khi có thỏa thuận khác, Sản phẩm sẽ được giao theo Ex Works – Signify facility (INCOTERMS phiên bản mới nhất). Signify sẽ thực hiện Dịch vụ tại (các) địa điểm được thỏa thuận trong Hợp đồng. Các ngày mà Signify thông báo hoặc xác nhận chỉ có tính chất ước lượng, và Signify sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không vi phạm các nghĩa vụ với Khách hàng về bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng hoặc thực hiện dịch vụ, với điều kiện là Signify sẽ nỗ lực một cách hợp lý về mặt thương mại để thực hiện đúng các ngày này. Trong trường hợp chậm trễ, Signify phải có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để giao Sản phẩm hoặc thực hiện Dịch vụ (trường hợp có áp dụng) trong một khoảng thời gian cần thiết hợp lý tuỳ theo nguyên nhân của sự chậm trễ, nếu không thì biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho Khách hàng là hủy bỏ đơn đặt hàng đối với Sản phẩm và Dịch vụ chưa được giao.  
   (b) Khách hàng sẽ ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào đối với Sản phẩm do quá trình vận chuyển gây ra, hoặc việc giao thiếu Sản phẩm vào chứng từ vận tải ngay khi nhận được Sản phẩm, một cách cẩn thận theo sự hướng dẫn thích hợp của Signify và bên vận chuyển. Tất cả các sản phẩm được giao theo Hợp đồng sẽ được xem như là đã được Khách hàng chấp nhận là phù hợp với quy định của Hợp đồng, và Khách hàng sẽ không có quyền rút lại bất kỳ chấp nhận nào trừ khi Khách hàng đưa ra cho Signify thông báo khiếu nại về sản phẩm lỗi trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày giao hàng. Mặc dù có quy định nêu trên, bất kỳ việc sử dụng Sản phẩm nào bởi Khách hàng hoặc khách hàng của họ sau khi đã giao hàng sẽ cấu thành việc Khách hàng chấp nhận Sản phẩm đó. Signify sẽ tùy theo sự lựa chọn của mình và trong khoảng thời gian hợp lý, khắc phục những lỗi không phù hợp đó bằng cách sửa chữa hoặc cung cấp các bộ phận sẵn có, thay thế hoặc giao các Sản phẩm còn thiếu hoặc khấu trừ vào Gía mà Khách hàng đã thanh toán đối với các Sản phẩm không được giao.
   (c) Những lỗi không phù hợp nhỏ sẽ không cản trở hoặc tạm hoãn việc Khách hàng chấp nhận Sản phẩm, Dịch vụ hoặc cả hai, và Signify sẽ khắc phục những lỗi này trong một thời gian hợp lý. “Những lỗi không phù hợp nhỏ” là các lỗi nhỏ hoặc những bất thường mà không gây trở ngại cho toàn bộ hoạt động và mục đích sử dụng của Sản phẩm hoặc Dịch vụ theo mô tả kỹ thuật.
   (d) Signify có thể thực hiện những thay đổi về thiết kế, các vật liệu, thiết bị và chi tiết hoàn thiện của Sản phẩm hoặc thay đổi phương thức làm việc, hệ thống liên lạc, phần mềm hoặc bất kỳ yếu tố nào khác của Dịch vụ và Tài liệu, với điều kiện là những thay đổi này không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của Sản phẩm và Dịch vụ. Trừ trường hợp có thỏa thuận cụ thể khác, Signify không bảo hành tình trạng sẵn có, độ chính xác, đầy đủ, độ tin cậy, sự hợp thời hoặc công suất của Sản phẩm và Dịch vụ. Khách hàng sẽ không sử dụng hoặc dựa vào Sản phẩm hoặc Dịch vụ cho bất ký ứng dụng hoặc mục đích nào khác ngoài những ứng dụng và mục đích đã thỏa thuận trong Hợp đồng
   (e) Khách hàng thừa nhận rõ ràng rằng một số tính năng hoặc chức năng nhất định của Sản phẩm và Dịch vụ có thể phụ thuộc vào việc có sẵn sàng và hoạt động chính xác của các bên thứ ba cung ứng dịch vụ mà Signify có thể chỉ định, bao gồm cung ứng năng lượng, lưu trữ dữ liệu, dịch vụ kết nối và truyền thông. Những dịch vụ này nằm ngoài sự kiểm soát của Signify và Signify sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về phương diện này.
   (f) Khách hàng chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin, đơn đặt hàng, hướng dẫn, vật liệu và những hành động được Khách hàng cung cấp hoặc thực hiện một cách trực tiếp hoặc qua thông qua bên thứ ba (ngoại trừ các nhà thầu phụ của Signify) trong việc giao Sản phẩm hoặc thực hiện Dịch vụ của Signify. Signify có quyền dựa vào độ chính xác và đầy đủ của tất cả các thông tin mà Khách hàng cung cấp, bao gồm cả trường hợp Signify cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu, thiết kế hoặc kiểm toán. Khi có yêu cầu của Signify, Khách hàng sẽ cung cấp kịp thời bất kỳ thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ nào khác trong tầm kiểm soát của Khách hàng và có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng của Signify.
   (g) Trong trường hợp có sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong việc giao Sản phẩm hoặc thực hiện Dịch vụ vì những nguyên nhân không phải do lỗi của Signify hoặc do một Thay đổi, thì tiến độ thực hiện của Signify sẽ được điều chỉnh tương ứng. Signify sẽ được hưởng (bên cạnh việc tăng các chi phí theo phần 2(c)) một khoản bồi thường hợp lý từ Khách hàng cho bất kỳ thiệt hại và/hoặc chi phí phát sinh từ sự chậm trễ nêu trên.
   (h) Trong trường hợp một Hợp đồng có yêu cầu về dự trữ hàng (tối thiểu) cho Signify, Khách hàng sẽ, khi có yêu cầu lần đầu tiên từ Signify, mua Sản phẩm đang được lưu kho theo yêu cầu này.     

   4. Sử Dụng Sản Phẩm Và Dịch Vụ


   (a) Khách hàng sẽ chỉ sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ theo đúng mục đích sử dụng dự định và theo những hướng dẫn trong các tài liệu hướng dẫn, chỉ dẫn, điều khoản bảo hành và các điều khoản và các điều kiện khác áp dụng cho Sản phẩm và Dịch vụ nói trên hoặc được cung cấp bởi bất kỳ nhân viên nào của Signify, người được Signify giao nhiệm vụ hoặc giao thầu phụ trong việc thực hiện một Hợp đồng (“Nhân sự”). Khách hàng sẽ duy trì trang thông tin điện tử, điều kiện và trang thiết bị của trang thông tin điện tử được cung cấp và/hoặc được sử dụng bởi Signify trong việc thực hiện Dịch vụ (bao gồm cả dây cáp, thiết bị và cung cấp điện) trong điều kiện tốt, sửa chữa và trạng thái hoạt động tốt và sẽ bảo vệ khỏi những thiệt hại và tác động bên ngoài.
   (b) Khách hàng sẽ sử dụng và, trong trường hợp có áp dụng, sẽ yêu cầu và đảm bảo rằng những người dùng cuối sử dụng ứng dụng mạng, ứng dụng di động và phần mềm theo Điều khoản sử dụng bổ sung và/hoặc EULAs, và khi có áp dụng, giữ một bản sao lưu đầy đủ của phần mềm này đã được cài đặt sẵn. Trong trường hợp có một phần mềm bị lỗi, Khách hàng phải cung cấp cho Signify các cảnh báo hoặc thông báo báo lỗi và hỗ trợ Signify trong việc cập nhật hoặc thay thế phần mềm đã sử dụng liên quan đến việc thực hiện theo Hợp đồng.  
   (c) Khách hàng sẽ không được thực hiện (hoặc cho phép) bất kỳ hành động nào trên các thiết bị hoặc phần mềm do Signify cung ứng và/hoặc sử dụng để thực hiện Dịch vụ, ngoại trừ việc sử dụng thông thường dựa trên các mô tả kỹ thuật hoặc được sự chấp thuận trước của Signify. Trong trường hợp có bất kỳ hành động không được phép, Signify có thể ngừng cung cấp Dịch vụ cho đến khi thiết bị hoặc phần mềm được khôi phục về trạng thái chuẩn ban đầu và tính phí Khách hàng trên cơ sở có một Thay đổi, và cho đến khi được xác nhận, bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào của Signify liên quan đến các Dịch vụ này sẽ vô hiệu và không có giá trị. Bất kỳ sự thay đổi nào trên thiết bị hoặc phần mềm của Signify (hoặc bên cấp phép cho Signify) sẽ thuộc sở hữu độc quyền của Signify (hoặc bên cấp phép cho Signify), ngay cả khi những thay đổi này được thực hiện bởi hoặc cho Khách hàng. 
   (d) Trừ khi được bao gồm rõ ràng trong Dịch vụ, đối với bất kỳ Dịch vụ nào cần phải kết nối với một hệ thống ở địa điểm xa, Khách hàng sẽ, với chi phí và rủi ro riêng của mình, thiết lập một hệ thống truy cập bên ngoài cho nhân viên dịch vụ của Signify (hoặc các nhà thầu phụ của Signify). Khách hàng sẽ cung cấp các nhân viên kỹ thuật có khả năng để hỗ trợ cho Signify khi có yêu cầu và, trong trường hợp có áp dụng, Khách hàng cho phép Signify sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của Khách hàng để kết nối đến và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống và/hoặc dịch vụ được chỉ định để thực hiện Dịch vụ. 
   (e) Signify sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào không hoạt động, mang lại lợi ích, hiệu quả hoặc kết quả như mong đợi do: (i) Khách hàng không tuân thủ các điều khoản theo Hợp đồng; (ii) mất điện hoặc nguồn điện không ổn định; (iii) các công nghệ kết nối và truyền thông bị ngắt/suy thoái; (iv) Sự kiện bất khả kháng và các tác động bất thường từ bên ngoài; hoặc (v) các Thay đổi.    

   5. Dịch Vụ Thiết Kế; Tài Liệu


   (a) Nếu được bao gồm như là một phần của Dịch vụ, Signify sẽ cung cấp các dịch vụ thiết kế theo mô tả kỹ thuật được thỏa thuận bằng văn bản giữa Các Bên. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các QSHTT (như được định nghĩa tại phần 10(a)) trong và đến các sản phẩm phải bàn giao phát sinh từ Dịch vụ thiết kế sẽ thuộc độc quyền của Signify hoặc bên được Signify chỉ định. Khách hàng sẽ không sử dụng, công khai, sao chép hoặc tiết lộ những quyền này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Signify, mà chấp thuận do Signify có thể đưa ra tuỳ thuộc vào các điều kiện nhất định, bao gồm cả việc thanh toán một khoản phí hợp lý. 
   (b) Tất cả các tài liệu do Signify cung cấp liên quan đến Sản phẩm và Dịch vụ, bao gồm bất kỳ tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc các chỉ dẫn, danh mục, bảng chi tiết kỹ thuật, dữ liệu, bản vẽ, lịch trình, thiết kế, mã nguồn hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào khác có được từ Signify hoặc do Signify tạo ra dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm dưới dạng điện tử hoặc bản in (“Tài liệu”) sẽ vẫn là tài sản của Signify. Tài liệu không được bán cho Khách hàng, nhưng được cấp phép theo các điều khoản về cấp phép quy định tại phần 10 dưới đây. Trừ khi có thỏa thuận khác, tất cả các QSHTT trong và theo các Tài liệu sẽ thuộc về Signify hoặc bên được Signify chỉ định. Khách hàng không được sử dụng, công khai, sao chép hoặc tiết lộ các Tài liệu này ngoại trừ theo các Điều khoản này. 

   6. Lắp Đặt; Dịch Vụ Tại Chỗ

    

   Phần này áp dụng khi Signify (hoặc nhà thầu phụ của Signify) thực hiện các hoạt động xây dựng, nối dây cáp hoặc lắp đặt (“Việc lắp đặt” hoặc “Lắp đặt”) hoặc Dịch vụ khác ở địa điểm thuộc sở hữu của Khách hàng hoặc do Khách hàng kiểm soát.  
   (a) Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn thành kịp thời các công tác chuẩn bị và chuẩn bị địa điểm phù hợp với yêu cầu mà Signify đặt ra. Khách hàng sẽ, trước khi bắt đầu Việc lắp đặt hoặc các Dịch vụ khác đã thoả thuận tại địa điểm, và theo cách thức mà Signify có thể thực hiện hiệu quả nhất và theo lịch trình đã thỏa thuận: (i) cung cấp và duy trì các điều kiện của địa điểm (bao gồm cơ sở hạ tầng); (ii) cung cấp tất cả các thông tin, hướng dẫn, giám định, ủy quyền, phê duyệt, cho phép và thông báo cần thiết cho Signify về vị trí của dây cáp, đường dây điện, ống nước hoặc tương tự, bao gồm các cuộc khảo sát mô tả các đặc tính vật lý, hạn chế pháp lý và vị trí tiện ích của địa điểm; (iii) cung cấp đường vào địa điểm, bao gồm cả quản lý giao thông, trường hợp có áp dụng; và (iv) để cho Signify được tùy ý sử dụng tất cả các vật liệu, dụng cụ, tiện ích xây dựng và các tiện ích khác, và các hỗ trợ hợp lý khác một cách chính xác và kịp thời, và không tính phí bổ sung cho Signify, tất cả theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm tất cả các quy định về sức khỏe và an toàn, điện và xây dựng.
   (b) Khách hàng sẽ không yêu cầu Signify đến địa điểm trước khi các nghĩa vụ quy định tại phần 6(a) đã được hoàn thành thỏa đáng. Trường hợp thời gian chờ quá bốn (4) giờ trong một ngày, Signify có thể thay đổi kế hoạch và tính phí Khách hàng trọn vẹn một ngày làm việc cho các nguồn lực có liên quan. Khách hàng sẽ (i) cung cấp một người đại diện đủ trình độ để hỗ trợ Signify khi được yêu cầu trong lúc làm việc tại địa điểm; (ii) cung cấp các tiện ích (bao gồm khí đốt, nước, điện và kết nối), sưởi ấm và chiếu sáng cần thiết cho việc thực hiện tại địa điểm; (iii) cung cấp các phòng tiện nghi và có khóa cho Nhân sự (được trang bị các thiết bị vệ sinh) và kho chứa các vật liệu, công cụ và dụng cụ trong hoặc gần địa điểm; (iv) loại bỏ và thu giữ các vật liệu được thay thế bởi Sản phẩm và di dời chúng khỏi địa điểm; và (v) hỗ trợ Signify trong các cuộc kiểm tra (hoạt động). Khi có yêu cầu của Signify, Khách hàng sẽ sắp xếp việc tạm ngừng các tiện ích tại địa điểm (bao gồm cả các hệ thống nước).  
   (c)   Khi hoàn thành Việc lắp đặt hoặc cung cấp Dịch vụ khác tại chỗ, Signify phải thông báo cho Khách hàng theo giao thức chấp thuận đã được các Bên thoả thuận. Trong trường hợp không có thỏa thuận nào về giao thức chấp thuận như vậy, trong vòng năm (5) ngày sau khi thông báo cho Khách hàng về việc hoàn thành Việc lắp đặt hoặc các Dịch vụ khác tại chỗ, Khách hàng sẽ kiểm tra và thử nghiệm Dịch vụ được cài đặt, Sản phẩm được cung cấp và/hoặc được Lắp đặt bởi Signify và, tuỳ thuộc vào quy định tại phần 3(b) và 3(c), thông báo cho Signify về các Khiếm khuyết (như được định nghĩa tại phần 9(a)), trong trường hợp không thông báo như vậy, Khách hàng được xem như là đã chấp nhận Dịch vụ được cài đặt, Sản phẩm được cung cấp và/hoặc được Lắp đặt sau năm (5) ngày kể từ ngày được thông báo. Signify phải khắc phục các Khiếm khuyết được thông báo như trên trong một khoảng thời gian hợp lý theo quy định tại phần 9

   7. Rủi Ro Và Quyền Sở Hữu


   (a) Rủi ro về thiệt hại hoặc mất mát Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Khách hàng (i) khi Signify giao hàng cho Khách hàng theo INCOTERM hiện hành; hoặc (ii) trong trường hợp Signify Lắp đặt Sản phẩm tại chỗ, trừ khi có thỏa thuận khác, khi bàn giao tại chỗ. 
   (b) Quyền sở hữu hợp pháp đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Khách hàng chỉ khi Signify (hoặc các bên cấp vốn cho Signify) đã nhận được thanh toán đầy đủ cho những Sản phẩm này, trong phạm vi mà pháp luật hiện hành cho phép, Signify đã nhận đủ tất cả các khoản thanh toán đến hạn khác từ Khách hàng theo bất kỳ hợp đồng nào khác với Signify (hoặc với bất kỳ công ty liên kết nào của Signify). Cho đến khi quyền sở hữu hợp pháp đối với Sản phẩm được chuyển giao cho Khách hàng, Khách hàng sẽ (i) không tiêu thụ, chuyển nhượng hoặc cầm cố bất kỳ Sản phẩm, hoặc cấp bất kỳ quyền hoặc quyền sở hữu đối với Sản phẩm cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trong quá trình kinh doanh thông thường và đối với việc thanh toán hoặc tuỳ thuộc vào việc duy trì quyền sở hữu; và (ii) đảm bảo rằng Sản phẩm vẫn được nhận dạng là Sản phẩm thuộc sở hữu của Signify. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm, Signify có thể yêu cầu Khách hàng hoàn trả lại cho Signify, bằng chi phí của Khách hàng (bao gồm các chi phí cho việc cài đặt lại), tất cả các Sản phẩm mà quyền sở hữu chưa được chuyển giao và Khách hàng sẽ phải hợp tác toàn diện để Signify có thể thu hồi Sản phẩm đó và cho Signify (hoặc đại diện của Signify) quyền tự do đến địa điểm của Sản phẩm, và các thiết bị khác mà Signify đã cung ứng và/hoặc sử dụng để thực hiện Dịch vụ. 

   8. Sự Kiện Bất Khả Kháng


   Signify sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm nào gây ra bởi một Sự kiện bất khả kháng. Nếu Sự kiện bất khả kháng xảy ra, việc thực hiện của Signify sẽ tạm ngừng trong thời gian của Sự kiện bất khả kháng đó. "Sự kiện bất khả kháng" có nghĩa là bất kỳ hoàn cảnh hoặc sự kiện nào vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của Signify, dù có hay không thể lường trước được tại thời điểm ký kết một Hợp đồng, mà kết quả là Signify không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, thảm hoạ thiên nhiên như động đất, sấm sét, bão, lũ lụt hoặc các hoạt động núi lửa hoặc các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đình công, đóng cửa, chiến tranh, khủng bố, tình hình chính trị, bất ổn dân sự, bạo loạn, phá hoại, thiếu hụt công nghiệp, hư hại nhà máy hoặc máy móc, lỗi hoặc mất nguồn cung cấp điện, bị tấn công mạng hoặc nhà cung cấp của Signify không thực hiện nghĩa vụ hoặc do các bên thứ ba khác mà Dịch vụ phụ thuộc vào (bao gồm cả dịch vụ kết nối và truyền thông). Trong trường hợp Sự kiện bất khả kháng kéo dài (hoặc được Signify dự kiến sẽ kéo dài) trong khoảng thời gian ba (3) tháng liên tiếp, Signify sẽ được quyền hủy bỏ toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách hàng.

   9. Bảo Hành Giới Hạn Và Khiếu Nại


   (a) Trong hầu hết các trường hợp, Sản phẩm của Signify được bán theo các tiêu chuẩn được áp dụng bảo hành có giới hạn kèm theo sản phẩm hoặc công khai trên trang thông tin điện tử của Signify như là tiêu chuẩn bảo hành áp dụng cho một Sản phẩm cụ thể (“Tiêu chuẩn bảo hành sản phẩm”). Đối với Sản phẩm được bán bởi Signify mà không thuộc trường hợp áp dụng Tiêu chuẩn bảo hành sản phẩm, Signify chỉ bảo đảm rằng Sản phẩm sẽ không có Khiếm khuyết trong vòng một (1) năm kể từ khi giao Sản phẩm cho Khách hàng. Đối với Dịch vụ được thực hiện bởi Signify, Signify chỉ đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không có Khiếm khuyết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày thực hiện (ngoại trừ trường hợp Việc lắp đặt mà theo đó thời gian bảo hành ba mươi (30) ngày sẽ được tính từ khi được chấp nhận theo quy định tại phần 6(c). Một “Khiếm khuyết” (hoặc “Mang tính khiếm khuyết”) nghĩa là, đối với Sản phẩm, thì Sản phẩm đó có bất kỳ khiếm khuyết nào về chất liệu hoặc gia công dẫn đến Sản phẩm đó không hoạt động theo các mô tả kỹ thuật mà Signify cung cấp dù có xem xét đến hoạt động tổng thể của Sản phẩm, đối với Dịch vụ, nghĩa là Dịch vụ đã không được thực hiện một cách thành thạo và chăm chỉ.
   (b) Ngoại trừ có các thỏa thuận khác từ Các Bên, Signify không cung cấp bảo hành cho sản phẩm của bên thứ ba, sản phẩm không mang nhãn hiệu Philips hoặc không mang các nhãn hiệu do Signify sở hữu. Phần mềm, ứng dụng, dịch vụ hoặc sản phẩm đặt hàng tùy chọn của bên thứ ba cũng không được bảo hành.
   (c) Khách hàng thừa nhận rằng EULAs hoặc các Điều khoản sử dụng bổ sung có thể giới hạn thời hạn thời hạn bảo hành đối với phần mềm (bao gồm các ứng dụng mạng và ứng dụng di động). 
   (d) Để được quyền yêu cầu bồi thường theo bảo hành, Khách hàng phải thông báo chính xác cho Signify về Sản phẩm bị khiếm khuyết hoặc Dịch vụ bị khiếm khuyết trước khi hết thời hạn bảo hành. Trong trường hợp Signify quyết định, tuỳ theo ý của mình, rằng khiếu nại trong thời hạn bảo hành có hiệu lực thì Signify sẽ, trong một khoảng thời gian hợp lý, theo sự lựa chọn của mình, sửa chữa hoặc đề nghị thay thế sản phẩm cho Sản phẩm bị khiếm khuyết hoặc khắc phục hoặc bổ sung các Dịch vụ bị khiếm khuyết. Nếu bằng những nỗ lực hợp lý của Signify mà một Sản phẩm bị khiếm khuyết không thể sửa chữa, không cung cấp được sản phẩm để thay thế hoặc Dịch vụ bị khiếm khuyết không thể khắc phục hoặc bổ sung, thì Signify sẽ hoàn trả hoặc ghi có khoản tiền tương ứng cho Khách hàng đối với tiền Khách hàng đã thanh toán cho các Sản phẩm bị khiếm khuyết hoặc Dịch vụ bị khiếm khuyết đó. Việc sửa chữa, thay thế hoặc khắc phục sẽ không làm kéo dài hoặc gia hạn thời hạn bảo hành được áp dụng. Khách hàng phải được sự đồng ý từ Signify về các thông số kỹ thuật của các bài kiểm tra mà Khách hàng dự định tiến hành để xác định có Khiếm khuyết hay không. Các sản phẩm thay thế do Signify cung cấp có thể có những sai lệch nhỏ trong thiết kế và/hoặc thông số kỹ thuật nhưng không ảnh hưởng đến chức năng của Sản phẩm được thay thế. Đối với bất kỳ Sản phẩm bị thay thế hoặc bị hoàn trả, Signify có thể, tuỳ theo quyết định của mình, khẳng định quyền sở hữu đối với Sản phẩm bị thay thế hoặc hoàn trả và yêu cầu Khách hàng hoàn trả chúng lại cho Signify, hoặc hướng dẫn Khách hàng tiêu hủy chúng bằng chi phí của Khách hàng.  
   (e) Khách hàng phải chịu các chi phí cho việc tiếp cận các biện pháp bảo hành của Signify, bao gồm việc loại bỏ và thay thế các hệ thống, cấu trúc hoặc các phần khác của trang thiết bị của Khách hàng, gỡ bỏ Sản phẩm bị khiếm khuyết và lắp đặt lại các sản phẩm thay thế. Khách hàng không hoàn trả Sản phẩm cho Signify nếu không có sự đồng ý của Signify trừ khi theo quy định của chính sách hoàn trả hiện hành của Signify. Trong trường hợp Signify quyết định rằng một khiếu nại trong thời hạn bảo hành không có hiệu lực, Khách hàng sẽ phải chịu các chi phí phát sinh trong việc xử lý và kiểm tra của Signify, và việc vận chuyển để hoàn trả Sản phẩm. 
   (f) Bất kỳ nghĩa vụ bồi thường và bảo hành nào của Signify theo một Hợp đồng đều phải có điều kiện (i) Sản phẩm được lưu kho, lắp đặt, sử dụng, vận hành và bảo dưỡng đúng quy cách, tất cả đều phải tuân theo các hướng dẫn sử dụng, chính sách bảo hành và các hướng dẫn hoặc điều khoản khác được Signify truyền đạt cho Khách hàng; (ii) Khách hàng phải ghi nhận chính xác và đầy đủ hoạt động và bảo dưỡng trong thời hạn bảo hành và cho phép Signify tiếp cận những ghi nhận này; và (iii) việc điều chỉnh hoặc sửa chữa Sản phẩm hoặc Dịch vụ phải được Signify cho phép. Việc vi phạm các điều kiện này sẽ khiến bảo hành vô hiệu và không có giá trị. Signify sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hao mòn thông thường và tác động của môi trường hoặc kiểm tra áp lực. Bảo hành quy định tại phần 9 không áp dụng cho những thiệt hại hoặc lỗi trong việc thực hiện phát sinh do hậu quả của bất kỳ Sự kiện bất khả kháng hoặc từ bất kỳ việc lạm dụng, sử dụng sai, sử dụng bất thường, không đúng nguồn điện, tăng hoặc biến động nguồn điện, bị ăn mòn do môi trường, cẩu thả, việc phơi bày hoặc sử dụng hoặc lắp đặt vi phạm các hướng dẫn hoặc hạn chế do Signify quy định, hoặc bất kỳ tiêu chuẩn hoặc quy tắc áp dụng.
   (g) Bất kỳ nghĩa vụ bồi thường và bảo hành nào của Signify theo một Hợp đồng sẽ không xác lập bất kỳ trách nhiệm nào của Signify với các bên thứ ba và cộng đồng. Không điều nào trong Hợp đồng được hiểu là tạo nên bất kỳ nghĩa vụ, tiêu chuẩn bảo dưỡng hoặc trách nhiệm đối với mọi người hoặc các bên thứ ba. 
   (h) Nếu có yêu cầu về việc thu hồi, sửa lại, cập nhật, rút lại hoặc bất kỳ hành động khắc phục nào khác đối với bất kỳ Sản phẩm nào, Khách hàng phải hợp tác toàn diện và phải hỗ trợ như Signify có thể yêu cầu. Khách hàng phải lưu giữ chính xác các sổ sách và ghi chép để đảm bảo truy xuất được nguồn gốc của Sản phẩm trong trường hợp một Sản phẩm bị thu hồi hoặc có bất kỳ hành động khắc phục nào khác.
   (i) TÙY THUỘC VÀO CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG, VÀ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, PHẦN 9, 1112(b), (c) và (d) THỂ HIỆN TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA SIGNIFY VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA SIGNIFY LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM BỊ KHIẾM KHUYẾT HOẶC DỊCH VỤ BỊ KHIẾM KHUYẾT, BẤT KỂ THỜI ĐIỂM PHÁT SINH KHIẾM KHUYẾT VÀ VIỆC CÓ HAY KHÔNG MỘT KHIẾU NẠI, DÙ ĐƯỢC MÔ TẢ THẾ NÀO, DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG, LỖI HAY TRÁCH NHIỆM BỔ SUNG THEO HỢP ĐỒNG (BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM TUYỆT ĐỐI HOẶC KHÁC, VÀ SẼ CHỈ ÁP DỤNG TRỰC TIẾP CHO KHÁCH HÀNG VÀ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM KHÁCH HÀNG CỦA CÁC KHÁCH HÀNG, CÁC ĐẠI LÝ HOẶC ĐẠI DIỆN. SIGNIFY TỪ CHỐI DỨT KHOÁT TẤT CẢ CÁC BẢO HÀNH KHÁC, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO HÀNH CHỐNG VI PHẠM HOẶC BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN HAY TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA VIỆC GIỚI HẠN LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ KHẮC PHỤC THEO BẢO HÀNH LÀ ĐỂ PHÂN BỔ RỦI RO GIỮA SIGNIFY VÀ KHÁCH HÀNG, MÀ VIỆC PHÂN BỔ RỦI RO ĐƯỢC PHẢN ÁNH TRONG GIÁ BÁN.  

   10. Quyền Sở Hữu Phần Mềm, Tài Liệu Và Sở Hữu Trí Tuệ


   (a) Tùy thuộc vào việc Khách hàng tuân thủ đầy đủ tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng và các Điều khoản này, việc cung ứng Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ (bao gồm phần mềm được cài đặt trong Sản phẩm hoặc Dịch vụ) bao gồm giấy phép giới hạn không độc quyền và không được chuyển nhượng (không có quyền được cấp giấy phép con) cho Khách hàng theo các quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm các sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế đã được đăng ký và không được đăng ký, bản quyền, quyền đối với cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu, tên miền, bí mật thương mại, bí quyết, quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và tất cả các đăng ký, ứng dụng, gia hạn, mở rộng, phân chia, tiếp nối hoặc phát hành lại bất kỳ một trong những đối tượng trên, gọi chung là: “QSHTT”) của Signify, trong phạm vi được giới hạn thì các QSHTT này được thể hiện hoặc đi kèm trong các Sản phẩm hoặc Dịch vụ được mua, để sử dụng hoặc bán lại Sản phẩm (bao gồm Tài liệu) như là được Signify bán ra, và/hoặc đối với Dịch vụ, để sử dụng Dịch vụ (bao gồm Tài liệu) trong thời hạn của Hợp đồng theo mô tả Dịch vụ. Không có quyền cấp các QSHTT cho Khách hàng hoặc bên thứ ba ngoài được cấp một cách rõ ràng theo Hợp đồng hoặc các Điều khoản này. 
   (b) Đối với các phần mềm (được tích hợp) hoặc các ứng dụng khác được cung ứng cho Khách hàng, Khách hàng không được và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện: (i) sao chép, tái sản xuất, phân phối, chỉnh sửa, mô phỏng, làm biến đổi, biên dịch hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ đó; (ii) chuyển giao, cấp quyền thứ cấp, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, công khai hoặc hành động khác cung cấp phần mềm đó hoặc công trình khác; (iii) hợp nhất hoặc kết hợp phần mềm đó với hoặc vào bất kỳ phần mềm nào khác; hoặc (iv) đảo ngược lắp ráp, dịch ngược, tháo rời, hoặc hành động khác để cố gắng lấy mã nguồn hoặc bản chất thuật toán của phần mềm đó hoặc giải mã, giải mã bí mật hoặc vô hiệu hóa bất kỳ biện pháp bảo mật nào trong phần mềm hoặc loại bỏ hoặc phá hoại bảo vệ phần mềm mà không có sự cho phép từ Signify trừ khi được pháp luật cho phép một cách rõ ràng; (v) thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến phần mềm theo cách thức đòi hỏi phần mềm, hoặc bất kỳ sản phẩm phái sinh nào của nó được cấp phép theo Điều khoản mã nguồn mở, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) kết hợp phần mềm hoặc một công trình phái sinh của nó bằng Phần mềm nguồn mở, bằng cách kết hợp hoặc liên kết hoặc bằng cách khác; hoặc (b) sử dụng Phần mềm nguồn mở để tạo ra một công trình phái sinh của phần mềm, trong đó "Phần mềm mã nguồn mở" có nghĩa là bất kỳ phần mềm nào được cấp phép theo các điều khoản cấp phép nguồn mở được yêu cầu như là một điều kiện của việc sử dụng, sửa đổi hoặc phân phối một công trình: (1) tạo sẵn mã nguồn hoặc các vật liệu khác được xem xét để sửa đổi, hoặc (2) cho phép tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc (3) sao chép một số thông báo hoặc điều khoản giấy phép trong các công trình phái sinh hoặc các tài liệu kèm theo, hoặc(4) cấp giấy phép miễn phí bản quyền cho bất kỳ bên nào theo QSHTT liên quan đến công trình hoặc bất kỳ công trình nào có chứa, được kết hợp với, cần thiết hoặc cách khác dựa trên công trình đó.
   (c) Khách hàng thừa nhận rằng các bên thứ ba có thể sở hữu QSHTT liên quan đến các Sản phẩm hoặc Dịch vụ. Khách hàng phải sao chép lại mà không sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Signify hoặc các nhà cung ứng là bên thứ ba của Signify trong bất kỳ phần mềm hoặc Tài liệu nào do Signify cung cấp. 
   (d) Signify sẽ được tự do sử dụng dưới bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào các ý tưởng, đề xuất, phản hồi hoặc khuyến nghị của Khách hàng đến Signify về các Sản phẩm hoặc Dịch vụ ("Phản hồi") mà không phải trả tiền bản quyền hoặc khoản phải trả khác cho Khách hàng. Signify sẽ sở hữu tất cả QSHTT trong Phản hồi. Signify được quyền sử dụng sản phẩm đầu ra, sản phẩm và kết quả sáng tạo từ việc thực hiện Dịch vụ để quảng cáo cho mình hoặc cho các mục đích xúc tiến thương mại.

   11. Bồi Thường Quyền Sở Hữu Trí Tuệ


   (a) Khách hàng phải thông báo ngay cho Signify về bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba cáo buộc rằng các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ được Signify cung cấp cho Khách hàng xâm phạm các QSHTT của bên thứ ba. Ngay khi nhận được thông báo này, Signify có thể, bằng sự lựa chọn và các chi phí của mình: (i) mua cho Khách hàng quyền để tiếp tục sử dụng Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ đó; hoặc (ii) cung cấp sản phẩm thay thế không xâm phạm để thay thế cho Sản phẩm đó với chức năng tương tự; hoặc (iii) điều chỉnh Sản phẩm này để nó không còn vi phạm; hoặc (iv) khắc phục Dịch vụ đó; hoặc (v) hoàn trả hoặc ghi có những khoản tương xứng cho Khách hàng đối với số tiền mà Khách hàng đã thanh toán cho các Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ đó.
   (b) Trong trường hợp một khiếu nại được đề cập trong phần 11(a) dẫn đến bất kỳ việc kiện tụng nào, Khách hàng sẽ cho Signify toàn quyền, tùy theo lựa chọn và chi phí của Signify, để giải quyết hoặc biện hộ đối với những khiếu nại nói trên. Khách hàng sẽ hỗ trợ toàn diện theo yêu cầu hợp lý của Signify liên quan đến việc biện hộ đối với các khiếu nại này. Khách hàng sẽ không tham gia vào bất kỳ việc giải quyết khiếu nại nào, cũng không làm phát sinh bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào tính cho Signify mà không có sự chấp thuận trước của Signify.
   (c) Tùy thuộc vào các quy định ở phần 1112, Signify sẽ bồi hoàn cho Khách hàng những thiệt hại theo phán quyết cuối cùng của tòa án có thẩm quyền cho rằng những Sản phẩm hoặc Dịch vụ do Signify cung cấp theo một Hợp đồng trực tiếp vi phạm QSHTT của bất kỳ bên thứ ba nào, với điều kiện là vi phạm này là trực tiếp và chỉ liên quan đến việc sử dụng của Khách hàng đối với các Sản phẩm hoặc Dịch vụ do Signify cung cấp theo Hợp đồng.
   (d) Không phụ thuộc vào bất kỳ điều trái ngược nào được quy định trong Hợp đồng, Signify sẽ không có trách nhiệm đối với, và nghĩa vụ của Signify theo quy định tại phần 11 này sẽ không được áp dụng cho: (i) bất kỳ khiếu nại về hành vi xâm phạm QSHTT của bên thứ ba do việc tuân thủ các thiết kế, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc hướng dẫn của Khách hàng; hoặc (ii) việc sử dụng bất kỳ Sản phẩm, chuyển giao và/hoặc Dịch vụ khác với thông số kỹ thuật của Sản phẩm/Dịch vụ đó hoặc bất kỳ khiếu nại nào dựa trên hoặc do bất kỳ việc sửa đổi hoặc lắp đặt Sản phẩm, chuyển giao và/hoặc Dịch vụ được thực hiện bởi Khách hàng hoặc nhân danh Khách hàng; hoặc (iii) bất kỳ QSHTT nào của bên thứ ba có chứa bất kỳ lắp ráp, mạch điện, kết hợp, phương thức hoặc quy trình trong việc sản xuất, kiểm nghiệm hoặc ứng dụng mà trong đó những Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ do Signify cung cấp có thể đã được sử dụng; hoặc (iv) bất kỳ khiếu nại nào về hành vi xâm phạm là do việc tuân thủ một tiêu chuẩn công nghiệp áp dụng cho các Sản phẩm hoặc Dịch vụ. 
   (e) Đối với bất kỳ khiếu nại về hành vi vi phạm quy định tại phần 11(d), Khách hàng sẽ phải bồi thường cho Signify toàn bộ các thiệt hại từ hành vi vi phạm này theo phán quyết và sẽ bồi hoàn tất cả các chi phí mà Signify phải chịu để biện hộ trong các vụ kiện tụng, tố tụng về hành vi vi phạm này, với điều kiện là Signify cung cấp cho Khách hàng thông báo kịp thời bằng văn bản về các thủ tục tố tụng đối với hành vi vi phạm, và nếu có yêu cầu, cho phép Khách hàng được toàn quyền thực hiện việc biện hộ đối với khiếu nại đó.  
   (f) Trong trường hợp Signify nhận được thông báo khiếu nại về hành vi xâm phạm QSHTT của bên thứ ba liên quan đến bất kỳ Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ nào được cung ứng hoặc sẽ được cung ứng theo Hợp đồng, Signify có thể, để giới hạn hoặc hạn chế trách nhiệm, chấm dứt Hợp đồng, tạm hoãn hoặc ngừng cung ứng Sản phẩm hoặc thực hiện Dịch vụ cho Khách hàng hoặc những phần mà thông báo này nói đến và Signify sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng vì lý do chấm dứt, tạm hoãn hoặc ngừng cung ứng này. 
   (g) Tuỳ thuộc các loại trừ và hạn chế được quy định tại phần 12, các nội dung nêu trên thể hiện toàn bộ trách nhiệm của Signify về việc xâm phạm QSHTT của bên thứ ba liên quan đến việc cung ứng Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ.

   12. Giới Hạn Trách Nhiệm


   (a) TRÁCH NHIỆM CỦA SIGNIFY VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA SIGNIFY ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CUNG ỨNG SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CHO KHÁCH HÀNG HOẶC TRƯỜNG HỢP KHÁC THEO MỘT HỢP ĐỒNG, BAO GỒM BẤT KỲ VIỆC KHẮC PHỤC, XỬ PHẠT HOẶC CHẤM DỨT THIỆT HẠI (“KHIẾU NẠI”) SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN MỘT MỨC TỐI ĐA, LÀ TỔNG CỘNG (“MỨC TRẦN TRÁCH NHIỆM”) CỦA (I) HAI MƯƠI PHẦN TRĂM (20%) CỦA TỔNG GIÁ BÁN MÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ TRẢ CHO SẢN PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ MÀ KHIẾU NẠI ĐỀ CẬP ĐẾN, HOẶC (II) 2.000.000 EUR, GIÁ TRỊ NÀO THẤP HƠN THÌ SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG. ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN CƠ SỞ TỪNG PHẦN CỤ THỂ, THEO KHOẢNG THỜI GIAN HOẶC GIAI ĐOẠN (“GIAI ĐOẠN”), NHƯ CÓ THỂ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG, MỨC TRẦN TRÁCH NHIỆM SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN LÀ HAI MƯƠI PHẦN TRĂM (20%) CỦA TỔNG GIÁ BÁN CỦA MỖI GIAI ĐOẠN NÓI TRÊN CHO TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC GIAI ĐOẠN NÀY. 
   (b) Signify sẽ không, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, mất khoản dự phòng, mất dữ liệu, mất danh tiếng, mất uy tín, các thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, do bị phạt, hoặc các thiệt hại đặc biệt hoặc kéo theo, bất kể là các thiệt hại này có xảy ra do sai phạm, bảo hành, hợp đồng hoặc dưới các hình thức khác hay không - ngay cả khi Signify đã được tư vấn, hoặc đã biết về khả năng xảy ra các thiệt hại này.
   (c) Để có quyền đưa ra một Khiếu nại hợp thức, Khách hàng phải thông báo cho Signify về Khiếu nại này trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày của sự kiện làm phát sinh Khiếu nại, và bất kỳ vụ kiện nào liên quan đến Khiếu nại phải được khởi kiện trong vòng một (1) năm kể từ ngày của thông báo nói trên. Các Khiếu nại không được đưa ra hoặc khởi kiện theo quy định nêu trên sẽ không có giá trị và vô hiệu. 
   (d) Những hạn chế và loại trừ trách nhiệm chỉ được áp dụng trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép.

   13. Bảo Mật


   Khách hàng sẽ bảo mật các thông tin công nghệ, thương mại và tài chính, bao gồm bất kỳ Chào hàng và các điều khoản (giá), các dữ liệu khác mà Signify đã tiết lộ cho Khách hàng, và bất kỳ Phản hồi, và sẽ không tiết lộ những thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào và không sử dụng những thông tin này cho bất kỳ mục đích gì ngoài những mục đích đã được Các Bên thỏa thuận và liên quan đến Chào hàng và/hoặc Hợp đồng.

   14. Quản Lý Xuất/Nhập Khẩu


   (a) Một số giao dịch của Signify có thể phải tuân thủ pháp luật và các quy định về quản lý xuất nhập khẩu mà trong đó cấm hoặc hạn chế việc (tái) xuất khẩu hoặc chuyển giao một số sản phẩm đến một số quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân nhất định, như các văn bản luật và quy định của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ (“Quy định xuất khẩu”). Việc (tái) xuất khẩu hoặc chuyển giao Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ, cũng như các hỗ trợ kỹ thuật, việc huấn luyện, đầu tư, cấp vốn, hỗ trợ tài chính, môi giới và chuyển giao công nghệ phải tuân thủ, trên mọi phương diện, Quy định xuất khẩu và thẩm quyền của các cơ quan chức năng có liên quan chịu trách nhiệm về Quy định xuất khẩu. Nếu việc (tái) xuất khẩu hoặc chuyển giao đó cần phải có giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép nhập khẩu, hoặc bị cấm hoặc hạn chế theo Quy định xuất khẩu, Signify có thể, bằng quyết định của mình, tạm ngừng thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với Khách hàng cho đến khi giấy phép nêu trên được cấp hoặc trong thời gian bị giới hạn hoặc cấm, hoặc chấm dứt (các phần có liên quan) của Hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. 
   (b) Khách hàng sẽ áp dụng tất cả các quy tắc kiểm soát xuất khẩu đối với bất kỳ bên thứ ba nào nếu Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ được (tái) xuất khẩu hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba. Theo yêu cầu của Signify và nếu Quy định xuất khẩu hiện hành đòi hỏi, Khách hàng sẽ thông báo cho Signify về bất kỳ việc (tái) xuất khẩu hoặc chuyển giao Sản phẩm để đảm bảo tuân thủ Quy định xuất khẩu và các trách nhiệm pháp lý khác điều chỉnh việc bán Sản phẩm, bao gồm các yêu cầu về khả năng truy xuất nguồn gốc của Sản phẩm có thể được áp dụng cho Signify. Khách hàng sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc chứng nhận nào nhằm hỗ trợ các thông lệ thương mại hạn chế hoặc tẩy chay.

   15. Chuyển Nhượng


   (a) Khách hàng có thể không được chuyển nhượng một Hợp đồng hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo đó mà không có sự đồng ý trước của Signify. 
   (b) Signify có thể chỉ định, chuyển nhượng, bán, thay thế hoặc giao thầu phụ một phần hoặc toàn bộ quyền (bao gồm các khoản phải thu) và nghĩa vụ của mình theo bất kỳ Hợp đồng nào cho bất kỳ công ty liên kết của Signify hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà không phải có sự đồng ý trước của Khách hàng – và nếu pháp luật hiện hành yêu cầu phải có sự đồng ý như vậy thì sự đồng ý sẽ được đưa ra theo quy định của pháp luật –, trong trường hợp này Khách hàng sẽ hợp tác với các nỗ lực của Signify, bao gồm việc cung cấp thông tin có liên quan, ký kết các tài liệu và thực hiện thanh toán đến các tài khoản hoặc cho các bên thứ ba như được Signify thông báo.

   16. Tuân Thủ Pháp Luật, Chống Hối Lộ


   (a) Khách hàng sẽ, vào mọi thời điểm, tuân thủ và thực hiện tất cả các hành động hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng các đối tác kinh doanh của mình sẽ tuân thủ các quy định và pháp luật địa phương và quốc tế, bao gồm các quy định về chống hối lộ và chống tham nhũng và Quy định xuất khẩu. Theo đó, Khách hàng sẽ thực hiện hoạt động kinh doanh của mình một cách trung thực và không thực hiện bất kỳ hành động hối lộ hoặc tham nhũng nào.
   (b) Nếu Signify nhận thấy bất kỳ dấu hiệu về việc vi phạm nghĩa vụ quy định tại điểm (a), Khách hàng sẽ phải hợp tác và cung cấp cho Signify tất cả thông tin được yêu cầu nhằm cho phép Signify xác định các dấu hiệu trên, và nếu tìm ra, phần 18 sẽ được áp dụng. 

    

   17. Sức Khỏe Và An Toàn


   (a) Các Bên sẽ tuân thủ tất cả các luật áp dụng, các quy tắc và/hoặc quy định về sức khỏe và an toàn của người lao động và/hoặc nhân viên cũng như sức khỏe và an toàn của cộng đồng trong vùng lân cận. Khách hàng sẽ cung cấp và bảo đảm rằng các nhân viên, các đại lý, các nhà thầu hoặc nhà thầu phụ của mình sẽ cung cấp môi trường làm việc an toàn cho Nhân sự và các đại diện khác, và sẽ thực hiện các biện pháp do pháp luật quy định và bất kỳ biện pháp cần thiết khác nhằm ngăn chặn các tai nạn tại địa điểm và để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho Nhân sự tại địa điểm. Khách hàng sẽ thông báo kịp thời cho Nhân sự về các biện pháp an toàn cần thiết và tư vấn cho Signify tất cả các yêu cầu và thủ tục áp dụng cụ thể tại địa điểm về sức khoẻ, an toàn, an ninh và môi trường. Signify có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, tuỳ từng thời điểm, xem xét và kiểm tra các tài liệu, thủ tục và điều kiện về sức khỏe, an toàn, an ninh và môi trường được áp dụng tại địa điểm. 
   (b) Khách hàng sẽ đảm bảo rằng không có các vật liệu nguy hiểm tại địa điểm. Nếu có các vật liệu nguy hiểm, Khách hàng sẽ và sẽ đảm bảo rằng các nhân viên, các đại lý, các nhà thầu và nhà thầu phụ của mình xử lý các vật liệu này một cách thoả đáng và nếu có áp dụng, sắp xếp việc di dời và loại bỏ phù hợp các vật liệu này bằng chi phí của Khách hàng. Nếu, theo ý kiến hợp lý của Signify, sức khỏe, an toàn và an ninh của Nhân sự hoặc địa điểm bị, hoặc có thể bị, đe dọa bởi các rủi ro an ninh, nguy cơ hoặc hành động khủng bố hoặc có sự xuất hiện hay nguy cơ tiếp xúc với các vật liệu nguy hiểm, hoặc các điều kiện làm việc không an toàn, thì Signify có thể, ngoài các quyền và biện pháp khắc phục khác sẵn có, sơ tán một số hoặc tất cả Nhân sự khỏi địa điểm (với sự hỗ trợ hợp lý từ Khách hàng), đình chỉ việc thực hiện tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Hợp đồng và/hoặc thực hiện hoặc giám sát từ xa Dịch vụ (nếu có thể) mà không có thêm trách nhiệm pháp lý nào nữa với Khách hàng. 
   (c) Các điều kiện tại một địa điểm khác biệt cơ bản với những gì được Khách hàng công bố, hoặc các điều kiện vật lý không thể biết được trước đó tại địa điểm mà khác biệt với các điều kiện thường gặp và thông thường được công nhận là sẵn có trong công trình có liên quan đến đối tượng được đề cập trong Hợp đồng, sẽ được coi là một Thay đổi. 

   18. Vi Phạm; Đình Chỉ; Chấm Dứt


   (a) Trong trường hợp (i) Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định của Hợp đồng hoặc của các Điều khoản này, bao gồm việc không thanh toán bất kỳ khoản đến hạn nào; hoặc (ii) theo ý kiến hợp lý của Signify, tình hình tài chính của Khách hàng (hoặc một thay đổi cơ bản của tình hình tài chính) có thể làm ảnh hưởng đến khả năng của Khách hàng trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng; hoặc (iii) bất kỳ thủ tục giải thể, phá sản (bao gồm cả tổ chức lại), thanh lý hoặc bắt buộc thanh toán được thực hiện bởi Khách hàng hoặc đối với Khách hàng, cho dù là do Khách hàng tự tiến hành (tự nguyện hay không tự nguyện) hay do người được ủy thác hoặc người quản lý tài sản mà Khách hàng chỉ định, hoặc bất kỳ việc chuyển nhượng nào được thực hiện vì lợi ích của các chủ nợ của Khách hàng; hoặc (iv) Khách hàng chấm dứt, hoặc đe dọa chấm dứt thực hiện hoạt động kinh doanh; hoặc (v) việc thay đổi sự kiểm soát hoặc quyền sở hữu của Khách hàng, thì Signify (hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Signify) có thể tuyên bố tất cả các khoản mà Khách hàng chưa thanh toán là ngay lập tức đến hạn và phải trả và có thể khấu trừ bất kỳ khoản nào mà Signify (hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của Signify) nợ của Khách hàng theo bất kỳ hợp đồng nào bao gồm bất kỳ khoản trả trước hoặc đặt cọc nào mà Khách hàng đã thực hiện vào khoản đến hạn theo quy định tại phần 18(b). Ngoài ra, Signify có thể, theo ý của mình, thông báo cho Khách hàng việc ngay lập tức đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ việc thực hiện nào của Signify (bao gồm sản xuất, vận chuyển, lắp đặt và thử nghiệm Sản phẩm, nghĩa vụ bảo hành và thực hiện Dịch vụ) hoặc chấm dứt Hợp đồng hoặc bất kỳ phần nào của Hợp đồng mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, và/hoặc đình chỉ hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản tín dụng nào được đề nghị cho Khách hàng. Signify chỉ có thể sử dụng quyền chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại phần này nếu, trong trường hợp (i) những sự kiện nói trên là có thể khắc phục được, nhưng Khách hàng không khắc phục vi phạm trong vòng mười bốn (14) ngày, hoặc đối với trường hợp (ii) Khách hàng không cung cấp cho Signify một bảo lãnh ngân hàng hoặc biện pháp bảo đảm khác phù hợp với Signify trong vòng mười bốn (14) ngày.
   (b) Khách hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và đảm bảo cho Signify và các công ty liên kết của Signify, và các nhân viên, các giám đốc, các đại lý, người lao động, người thừa kế và các bên được chuyển nhượng của Signify và công ty liên kết khỏi những thiệt hại (bao gồm thiệt hại về lợi nhuận hoặc doanh thu), các trách nhiệm, chi phí (bao gồm các chi phí pháp lý và chi phí phát sinh liên quan đến những sản phẩm chưa được hoàn thành) và phí tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ trường hợp nào sau đây: (i) Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc nghĩa vụ nào của Hợp đồng hoặc những Điều khoản này, hoặc có phát sinh bất kỳ trường hợp nào được quy định tại phần 18(a); (ii) bất kỳ khiếu nại nào của các bên thứ ba về tổn thất, thiệt hại hoặc tổn thương hoặc chết chóc gây ra hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng không cẩn thận, cài đặt hoặc lắp đặt các Sản phẩm, hoặc do bất kỳ việc điều chỉnh Sản phẩm hoặc tích hợp Sản phẩm vào các sản phẩm khác mà không được phép của Signify bởi Khách hàng hoặc các nhà thầu, các đại lý, các công ty liên kết của Khách hàng hoặc các khách hàng mà Khách hàng đã bán Sản phẩm; hoặc (iii) việc Khách hàng không tuân thủ quy định của phần 7(b), trong trường hợp đó các chi phí sẽ bao gồm toàn bộ các chi phí thay thế sản phẩm, các hệ thống hoặc thiết bị khác.
   (c) Ngay khi chấm dứt (trước thời hạn) hoặc hết hạn một Hợp đồng, (i) tất cả các quyền và giấy phép được cấp cho Khách hàng theo Hợp đồng đó sẽ ngay lập tức chấm dứt; (ii) Khách hàng phải hoàn trả, xóa bỏ (bao gồm từ tất cả các ổ đĩa cứng và bộ nhớ) hoặc tiêu hủy (và một nhân viên được ủy quyền hợp lệ phải xác nhận việc tiêu hủy này) tất cả các thông tin được tiết lộ theo phần 13, bao gồm cả phần mềm không được cài đặt trong Sản phẩm và tất cả các bản sao của nó; (iii) hoàn trả lại cho Signify, bằng chi phí của Khách hàng, bất kỳ Sản phẩm nào mà quyền sở hữu (pháp lý) chưa được chuyển giao cho Khách hàng (theo phần 7) và bất kỳ sản phẩm, hệ thống hoặc thiết bị khác được cung ứng và/hoặc được sử dụng bởi Signify trong việc thực hiện Dịch vụ; và (iv) tất cả các chi phí và phí tổn hợp lý mà Signify phải chịu (bao gồm cả lợi nhuận hợp lý) đối với các hoạt động liên quan đến công việc được thực hiện bởi Signify trước việc chấm dứt này sẽ được xem là đến hạn, phải trả và không hoàn lại. 
   (d) Trong trường hợp việc đình chỉ kéo dài quá hai (2) tháng, thì quy định tại phần 18(c)(iv) cũng sẽ được áp dụng đối với bất kỳ hoạt động nào liên quan đến công việc đã được thực hiện bởi hoặc cho Signify trước việc đình chỉ này.
   (e) Quyền của Signify theo phần 18 này là bổ sung cho các quyền và biện pháp khắc phục khác mà Signify có thể có trước pháp luật hoặc theo nguyên tắc công bằng. Trong trường hợp chấm dứt một Hợp đồng, các điều khoản và điều kiện được định là sẽ tồn tại sau khi chấm dứt hoặc hết hạn vẫn sẽ tồn tại. Việc chấm dứt sẽ không làm ảnh hưởng đến các quyền của Các Bên tích luỹ đến ngày chấm dứt. 

   19. Luật Điều Chỉnh Và Tòa Án


   (a) Pháp luật Việt Nam sẽ điều chỉnh tất cả các Hợp đồng, Chào hàng và những Điều khoản này, bất kể các xung đột về nguyên tắc luật pháp. Bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến một Hợp đồng, một Chào hàng hoặc những Điều khoản này mà không thể giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi có thông báo từ bất kỳ Bên nào về sự tồn tại của một tranh chấp, sẽ được khiếu nại độc quyền ra các tòa án ở Việt Nam với điều kiện là Signify sẽ luôn được phép thực hiện các hành động hoặc thủ tục pháp lý đối với Khách hàng tại bất kỳ tòa án thuộc khu vực tài phán nào khác. Công ước của Liên hợp quốc về các Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không được áp dụng. 
   (b) Không nội dung nào trong phần 19 được giải thích và định nghĩa như là một giới hạn về quyền của bất kỳ Bên nào theo luật định để tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc yêu cầu giảm nhẹ hợp lý khác, để tiến hành bất kỳ hành động nào nhằm đảm bảo khả năng truy đòi của mình đối với Bên còn lại hoặc để tiến hành các hành động hoặc các thủ tục pháp lý liên quan đến bất kỳ việc không thanh toán bất kỳ khoản tiền đến hạn phải trả nào. 

   20. Bảo Mật Và Sử Dụng Dữ Liệu


   (a) Mỗi Bên sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu. Trừ khi Các Bên có thỏa thuận khác, Signify (hoặc các nhà thầu phụ của Signify) sẽ không xử lý thông tin liên quan đến bất kỳ cá nhân nào được xác định hoặc định đạng (“Dữ liệu cá nhân”) cho Khách hàng hoặc nhân danh của Khách hàng. Trong trường hợp Signify xử lý Dữ liệu cá nhân như một phần của các mục đích kinh doanh hợp pháp của riêng mình, Signify sẽ thực hiện dựa trên “Thông báo bảo mật của Signify cho Khách hàng, Người tiêu dùng và Những người kinh doanh khác” có tại http://www.signify.com/global/privacy trong phần “Thông tin pháp luật”.
   (b) Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Signify và các công ty liên kết của Signify (hoặc các nhà thầu phụ tương ứng) có thể thu thập thông tin và dữ liệu phát sinh từ các Sản phẩm và Dịch vụ (bao gồm sản phẩm, dịch vụ hoặc hệ thống của bất kỳ bên thứ ba nào được cung cấp kết hợp với Sản phẩm và/hoặc Dịch vụ) và/hoặc việc sử dụng các đối tượng này (“Dữ liệu sử dụng”). Signify có quyền sử dụng Dữ liệu sử dụng miễn phí vào mọi thời điểm trong thời hạn của một Hợp đồng và sau đó, theo ý của mình, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc tổng hợp hoặc kết hợp Dữ liệu sử dụng với các dữ liệu khác, tạo ra các sản phẩm SHTT hoặc sản phẩm dẫn xuất của hoặc sửa đổi hoặc điều chỉnh Dữ liệu sử dụng để cung cấp, duy trì và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ, và để phát triển các sản phẩm hoặc tính năng hoặc dịch vụ mới. Trừ khi được quy định khác trong Hợp đồng, EULA hoặc các Điều khoản sử dụng bổ sung, Signify sẽ đảm bảo rằng việc sử dụng Dữ liệu sử dụng sẽ loại trừ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào và bất kỳ dữ liệu nào có thể định danh Khách hàng hoặc công ty hoặc tổ chức.

   21. Quy Định Khác


   (a) Tính không hợp lệ hoặc không thể thi hành của bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này hoặc một Hợp đồng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc tính có thể thi hành của bất kỳ điều khoản nào khác, tất cả chúng đều có hiệu lực. Trong trường hợp có kết luận về tính không hợp lệ hoặc không có khả năng thi hành, Các Bên phải nỗ lực để thay thế (các) quy định không có hiệu lực và không có khả năng thi hành bằng các điều khoản có hiệu lực có nội dung tương ứng gần nhất với ý định ban đầu của (các) quy định vô hiệu đó. Khi được thông báo hợp lý, Khách hàng sẽ hỗ trợ Signify trong việc xác minh việc tuân thủ các quy định trong Hợp đồng của Khách hang.
   (b) Bất kỳ quyền nào của Signify được quy định trong các Điều khoản này sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào mà Signify có thể có theo Hợp đồng hoặc theo luật hoặc theo lẽ công bằng. Khách hàng thừa nhận rằng Signify N.V. và bất kỳ công ty liên kết nào của Signify N.V. được dự định trở thành các bên thứ ba được hưởng lợi vì các mục đích của các lợi ích theo, và có thể làm có hiệu lực các quy định của Hợp đồng, bao gồm các Điều khoản này, nếu có áp dụng. Sự vi phạm hoặc trì hoãn của bất kỳ bên nào để làm có hiệu lực bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này hoặc một Hợp đồng sẽ không cấu thành việc từ bỏ quy định này hoặc từ bỏ hiệu lực của nó.
   (c) Các điều khoản của một Hợp đồng (bao gồm các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác cấu thành một phần của nó) thể hiện toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa Các Bên về việc bán Sản phẩm và thực hiện Dịch vụ theo Hợp đồng đó và sẽ thay thế cho bất kỳ lời hứa, thỏa thuận, phát ngôn, cam kết hoặc gợi ý trước đó dù chúng được thực hiện bằng miệng hay bằng văn bản giữa Signify và Khách hàng liên quan đến nội dung đó. Các Bên thừa nhận rõ ràng rằng, khi ký kết một Hợp đồng, không có sự tin cậy nào được đặt vào bất kỳ tuyên bố nào chưa được xác lập như là một phần của Hợp đồng. Không có sự thay đổi nào với một Hợp đồng sẽ ràng buộc bất kỳ Bên nào trừ khi được làm bằng văn bản và được ký bởi một đại diện theo ủy quyền của mỗi Bên. 
   (d) Giá và các điều khoản phải được điều chỉnh đối với các lỗi in hoặc ghi chép.  
   Công ty TNHH Signify Việt Nam – thay đổi đến tháng 02 2019