Suggestions

  Ürün Ve Hi̇zmetleri̇n Satışı İçi̇n Şart Ve Koşullar

  Signify Aydınlatma Ticaret A.Ş

   1. TEKLİF, TEYİT, SÖZLEŞME

    

   (a) Bu şart ve koşullar ( (“Şartlar”) Signify Aydınlatma Ticaret A.Ş. (“Signify”) tarafından size (“Müşteri”) sağlanan tüm ürünlerin veya sistemlerin (“Ürünler”) satışı veya tedariki ile tüm hizmetlerin (hizmet olarak sunulan yazılımları içerir) ifası (“Hizmetler”) için geçerlidir ve herhangi bir Teklifin veya Sözleşmenin gerekli bir parçasını teşkil edecektir. Müşterinin Signify’dan Ürünleri veya Hizmetleri sipariş etmesi sipariş tarihine kadar güncellenmiş olabilecek bu Şartların kabulünü teşkil eder. Burada kullanıldığı şekliyle “Sözleşme” Ürün veya Hizmetlerin tedarik, dağıtım, satış veya lisansı için Signify ve Müşteri arasında akdedilen yazılı herhangi bir sözleşme veya Müşteri tarafından düzenlenen ve Signify tarafından kabul edilen herhangi bir satın alma siparişi anlamına gelir; ve “Teklif” Signify tarafından sunulan herhangi bir fiyat teklifi, öneri veya teklif anlamına gelir.

   (b) Ürünler ve Hizmetler, Signify veya bir bağlı şirketi ya da üçüncü taraflara ait ilave şartlara (“İlave Kullanım Şartları”) tabi olabilen web veya mobil uygulamaları veya ilave (son kullanıcı) yazılım lisansı koşullarına (“EULA’lar”) tabi olabilen yazılımı içerebilir. Bu EULA’lar veya İlave Kullanım Şartları uygun olduğu şekilde web veya mobil uygulama ya da yazılım ile birlikte sunulacaktır. Bir EULA veya İlave Kullanım Şartlarında aksi belirtilmedikçe söz konusu EULA veya İlave Kullanım Şartları Sözleşmenin bir parçasını teşkil edecektir. Yazılım Müşteriye satılmayacak, aşağıda 10. bölümdeki lisans şartlarına göre lisanslanacaktır.

   (c) Bu Şartlar ile herhangi bir Sözleşme veya Teklifin koşulları arasında çelişki veya tutarsızlık olması halinde söz konusu Sözleşme veya Teklifin koşulları geçerli olacaktır.  Web veya mobil uygulamalar ya da yazılım ile ilgili olarak, İlave Kullanım Şartları veya ilgili EULA’nın şartları bu Şartlara göre öncelik taşıyacaktır.

   (d) “Kabul edilen”, “onay”, “teyit edildi”, “onaylandı”, “bilgilendirildi”, “bildirildi” veya “bildirim” gibi terimler ve benzer anlama gelen belge veya eylemlerin yazılı olarak yapılmış olmalarının gerektiği kabul edilecektir ve “yazılı” el ile yazılmış, daktilo ile yazılmış, basılı veya elektronik olarak yapılmış ve kalıcı bir kayıt haline gelmiş anlamına gelmektedir. “İçerir” veya “dahil” terimleri önceki sözcüklerin genelliğini sınırlama olmaksızın yorumlanacaktır.

   (e) Herhangi bir satın alma siparişi, genel talimatlar, alım şartları veya Müşteriden gelen diğer yazılı belgelerdeki farklı veya ilave düzenlemeler bu Şartlardan önemli bir farklılık sayılacaktır ve bunlara açıkça itiraz edilmekte ve bunlar reddedilmektedir; söz konusu bu düzenlemelerin hiçbir hükmü, geçerliliği veya etkisi olmayacaktır. İfanın veya sevkiyatın başlaması Müşterinin şart veya koşullarından herhangi birisinin kabulü olarak yorumlanmayacaktır. İfanın şekli veya ticari örf ve adet, bu Şartları değiştirecek şekilde uygulanmayacaktır.

   (f) Bu Şartlar, Signify tarafından web sitesinde güncellenmiş versiyonunu yayınlayarak değiştirilebilir, ancak bir Sözleşme ve Teklif ile ilgili olarak Şartların, Sözleşmenin tarihi veya Teklifin tarihi itibariyle geçerli olan versiyonu geçerli olacaktır.

   (g) Signify tarafından Teklifler, söz konusu Teklifte belirtilen süre içerisinde veya süre belirtilmemişse Teklif tarihinden itibaren otuz (30) gün kabule açıktır, ancak Signify herhangi bir Teklifi, Teklifin kabulünün Signify’a ulaşmasından önce herhangi bir zamanda değiştirebilir, geri çekebilir veya iptal edebilir. Müşteri tarafından verilen hiçbir sipariş, Signify tarafından teyit edilmedikçe ve teyit edilinceye kadar kesin veya Signify tarafından kabul edilmiş sayılmayacaktır.

   (h) Herhangi bir siparişin örneğin, Ürün ve Hizmetlerin spesifikasyon, konfigürasyon veya diğer gereklilikleri bakımından doğruluğu, işlevsellik, diğer ürünler ile uyumluluk ve birlikte çalışabilme (Signify tarafından yetki verilmemiş) ve belirli bir amaca uygunluktan Müşteri tek başına sorumludur. Müşteri bir Sözleşme kapsamında Signify’a sağlanan bilgilerin tam, gerçek ve doğru olduğunu taahhüt etmektedir, ve Müşteri, Signify’a tam, gerçek ve doğru bilgi veya talimat verilmemesinin Signify’ın bir Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme veya haklarını kullanma kabiliyetini olumsuz olarak etkileyebileceğini kabul etmektedir.

   (i) Signify tarafından hazırlanan herhangi bir katalog, spesifikasyon, fiyat sayfası veya benzer belge kesin surette yalnız kolaylık içindir ve Teklif sayılmayacaktır. Signify bu gibi belgelerin yazdırıldıkları zaman tam ve doğru olduklarına inanır ama Signify bu belgelerin hatasız olacağını taahhüt etmez. Signify ölçü, tarif, uygulama tavsiyeleri ve benzerleri ile bağlantılı herhangi bir zarardan sorumluluk kabul etmeyecektir.

   (j) Ürünler Signify’ın kataloglarında açıklanan standart işlevler, stiller ve boyutlara göre veya özel veya sipariş üzerine yapılan Ürünler için Signify’ın çizim ve spesifikasyon sayfalarına göre tedarik edilecektir. Müşterinin siparişi ve Müşteri tarafından onaylanmış Signify çizim veya spesifikasyon sayfası arasında çelişki olması halinde ikincisi geçerli olacaktır.

   (k) Signify tarafından Tekliflerde, Sözleşmelerde veya başka türlü belirtilen varsayım, istisna ve nitelendirmeler Sözleşmeyi yönlendirecek ve bunların bir parçası olarak yorumlanacak, icrasına ve yorumuna rehberlik edecektir.

   (l) Sözleşme kapsamında ifa, Müşterinin Signify’ın bir (taslak) öneri, tasarım, iş ürünü, planlama veya bir başka işlemini onay, teyit veya kabulüne dayanıyorsa Müşteri bunu Sözleşmede belirtilen sürede veya herhangi bir süre belirtilmemişse Signify’dan talebin alınmasından sonra yedi (7) gün içinde yapacaktır, bu süre içinde bir yanıt verilmemesi halinde Müşteri Signify tarafından sunulduğu şekliyle onaylamış, teyit etmiş veya kabul etmiş sayılacaktır.

   (m) Müşterinin Ürünleri satması veya Ürünleri ve/veya Hizmetleri kendi müşterilerine tekliflerine dahil etmesi halinde Müşteri tüm müşterilerinin ve/veya Ürün veya Hizmetlerin son kullanıcılarının Müşterinin Sözleşme ve bu Şartlar altındaki ilgili tüm yükümlülüklerine uymasını, ve kendisinin müşterisi/müşterileri veya son kullanıcısı/kullanıcıları ile sözleşmelerinin şartlarının Sözleşme ve bu Şartlar ile tutarlı olmasını temin edecektir, aksi halde Müşteri Signify’ı ve bağlı şirketlerini, görevlilerini, müdürlerini, vekillerini, çalışanlarını, haleflerini ve temlik alanların uyumsuzluk ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm kayıp, borç, zarar, masraf (yasal masraflar dahil) ve harcamalarını tazmin edecek, onları savunacak ve zarar görmemelerini sağlayacaktır.

   2. FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI


   (a) Signify tarafından Ürünlerin satışı ve/veya Hizmetlerin ifası karşılığında Müşteri tüm fiyat ve ücretleri (“Fiyatlar”) Sözleşmeye ve işbu 2. bölüme göre ödeyecektir. Fiyatların para birimi Euro’dur ve aksi kararlaştırılmadıkça Ex Works – Signify sahası (INCOTERMS son versiyon) şartına tabidir. İlgili INCOTERMS tarafından aksi öngörülmedikçe, Fiyatlar herhangi bir devlet tarafından uygulanan katma değer vergisi veya benzer vergiler dahil şimdi veya bundan sonra yasalaştırılacak herhangi bir vergiyi, harcı veya diğer resmi ücreti içermemektedir ve Signify bunları Fiyatlara veya faturaya ayrı olarak ekleyebilir, ve Müşteri bunları Signify’a ilk talebi üzerine ödeyecektir.

   (b) Müşteriye ihbarda bulmak kaydıyla, Signify henüz teslim edilmemiş veya ifa edilmemiş Ürün ve/veya Hizmetlerin Fiyatlarını Sözleşme tarihi ile Ürünlerin teslim edildiği ve/veya Hizmetlerin ifa edildiği tarih arasında gerçekleşen yüzde beşten (%5)  büyük maliyet değişikliklerini yansıtmak üzere uyarlama hakkını saklı tutmaktadır; bu maliyet değişikliklerine sayılanlara sınırlı olmamak üzere döviz kuru dalgalanmaları, ham madde ve diğer imalat ve dağıtım masrafları ve işçilik masrafları dahildir. Ayrıca, bir Sözleşme on iki (12) aydan uzun süreliyse, Signify Fiyatları her 1 Nisan’da (i) on iki ay (12) öncesi ile karşılaştırıldığında en son yayınlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksindeki değişikliği ; ve (ii) Türk Lirası para birimi ve Euro para birimi arasında döviz kurunda Teklif tarihinden beri gerçekleşen %5’den büyük değişiklikleri yansıtmak için uyarlayabilir.

   (c) Müşterinin Signify tarafından daha önce kabul edilmiş bir satın alma siparişini iptal etmesi, geciktirmesi veya üzerindeki bir başka değişikliği Signify’ın önceden kabulünü gerektirecektir ve bu kabul, Signify’ın Sözleşme veya kanuna göre sahip olabileceği hak ve çarelere halel getirmeyecektir. Müşterinin talebi üzerine Signify, satın alma siparişinde böyle bir değişikliği veya Sözleşmede (kısmi) bir iptal, gecikme veya askıya alınma, Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin (sıra, miktar veya zamanlaması dahil) tasarım, kalite, standart, miktar, imalat sahası veya ifasına eklemeler, çıkarmalar, değişiklikler, değiştirmeler veya modifikasyonlar dahil bir değişikliği kabul ederse (her biri “Değişiklik”) veya Değişiklik, (i) yürürlükteki kanun, düzenleme veya endüstri standartlarındaki değişiklikler, (ii) acil durumlar, (iii) Müşteri tarafından verilen yanlış veya eksik bilgiler veya (iv) Müşterinin Sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birisine uymaması nedeniyle gerekli ise Müşteri bu Değişiklik ile ilgili olarak Signify’ın yaptığı tüm masraf ve harcamaları ilk talep üzerine derhal ödeyecektir.

   (d) Signify, Ürünlerin sevkiyatı üzerine veya Hizmetler ifa edildiğinde Müşteriye fatura düzenleyebilir. Signify, (i) Müşterinin belirli ödeme günlerinde ödeme yapmasını; (ii) Fiyatı (bir kısmını) önden ödemesini ve/veya ifanın ayrı belirli aşama, süre veya kilometre taşlarına göre faturalamayı isteyebilir. Müşteri, fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Signify’ın gösterdiği banka hesabına net ödeme yapacaktır. Müşteri, Signify’a borçlu olunan tüm tutarları herhangi bir mahsup, karşı talep, kesinti veya (vergi) stopaj olmadan ödeyecektir.

   (e) Müşterinin Sözleşme altında ödenmesi gereken bir tutarı vadesinde ödememesi halinde Signify ödeme için resmi bir talepte bulunmuş olsun veya olmasın, Signify’ın yürürlükteki kanunun izin verdiği ölçüde sahip olduğu diğer hak ve çarelere ilave olarak: (i) Müşterinin borçlu olduğu tüm tutarlar, muaccel ve ihtilafsız, kabul edilmiş borç sayılacak; (ii) Müşteri Signify’a borçlu olunan tüm tutarlar üzerinden vade tarihinden itibaren Signify tam olarak ödemesini tahsil edene kadar yıllık yüzde on sekiz (%18) veya yürürlükteki yasal orandan hangisi daha fazla ise ilgili faiz bedelini ödeyecek ve Signify’a avukatlık ücretleri dahil ödemenin tahsiline ilişkin yapılan tüm masrafları ödeyecek ve (iii) Signify Müşteri’ye verilen herhangi bir krediyi iptal edebilecek ve Müşterinin onu tatmin edecek (ilave) teminat, ön ödeme veya depozito sağlamasını şart kılabilecek ve ilave ödeme koşulları uygulayabilecek veya vadesi gelmemiş ifa için ödeme planlarını hızlandırabilecektir.

   (f) Signify, Signify’ın (veya bağlı şirketlerinden herhangi birisinin) herhangi bir sözleşme altında Müşteriye borçlu olduğu herhangi bir tutarı, Müşterinin Signify’a borçlu olduğu herhangi bir tutar veya Müşteri tarafından yapılan herhangi bir avans ödemesinden veya depozitodan mahsup edebilir veya kesinti yapabilir. Signify, farklı para birimindek, tutarları mahsup etmesi halinde genel olarak kullanılan döviz kurunu kullanacaktır.

   3. ÜRÜNLERİN TESLİMİ; HİZMETLERİN İFASI


   (a) Aksi kararlaştırılmadıkça Ürünler, Ex Works koşullarına göre Signify sahasında (INCOTERMS son versiyon) teslim edilecektir. Signify, Hizmetleri Sözleşmede kararlaştırılan yerde/yerlerde ifa edecektir. Signify tarafından iletilen veya kabul edilen tarihler yalnız yaklaşık tarihlerdir ve Signify bu tarihlere uymak için ticari olarak makul çabayı sarf etmişse Signify teslimde veya ifada herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacak veya Müşteriye karşı yükümlülüklerini ihlal etmiş olmayacaktır. Gecikme halinde Signify gecikmenin sebebi göz önünde bulundurulduğunda makul süre içerisinde Ürünleri teslim etmek veya Hizmetleri ifa etmek için (uygun olduğu şekilde) ticari olarak gerekli makul çabayı harcayacak, bunun yapılmaması halinde Müşterinin başvurabileceği tek ve münhasır çare teslim edilmemiş Ürünler ve Hizmetler için satın alma siparişini iptal etmek olacaktır.

   (b) Müşteri, nakil sırasında Ürünlere gelen zararı veya eksiklikleri Ürünlerin alınması üzerine derhal nakliye belgelerine Signify veya taşımacının ilgili talimatlarına riayet ederek not edecektir. Sözleşme kapsamında teslim edilen tüm Ürünler Sözleşmeye uygun olarak Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacak ve Müşterinin, Signify’a teslim tarihinden itibaren sekiz (8) gün içinde iddia edilen uygunsuzluğa dair bir bildirimde bulunmadıkça herhangi bir kabulü iptal etme hakkı olmayacaktır. Yukarıdaki düzenlemelere bağlı olmaksızın, Müşteri veya onun müşterileri tarafından teslimden sonra bir Ürünün herhangi bir kullanımı, Müşteri tarafından o Ürünün kabulü anlamına gelecektir. Signify, Ürünlerle ilgli herhangi bir uygunsuzluk halinde, kendi seçimine göre ve makul bir süre içinde tamir, parça tedariki, değişim veya eksik Ürünleri teslim etmek suretiyle ya da teslim edilmemiş Ürünler için Müşteri tarafından ödenen Fiyatı Müşteri’ye alacak kaydederek uygunsuzlukları düzeltecektir.

   (c) Küçük Uygunsuzluklar, Müşteri tarafından Ürünlerin, Hizmetlerin veya her ikisinin kabulünü engellemeyecek veya durdurmayacak ve Signify tarafından bunlar makul bir süre içerisinde düzeltilecektir. “Küçük Uygunsuzluklar” Ürünlerin veya Hizmetlerin spesifikasyonlara göre genel işleyişini ve amaçlanan kullanımını engellemeyen kusurlar veya anormalliklerdir.

   (d) Signify Ürünlerin tasarım, materyal ve görünümünde değişiklikler yapabilir veya çalışma yöntemleri, iletişim sistemler, yazılım veya Hizmetlerin diğer unsurlarını değiştirebilir ve bu değişikliklerin Ürünlerin veya Hizmetlerin işlevlerini önemli bir şekilde etkilemediğine dair Belgeler sağlayabilir. Aksi özellikle kabul edilmedikçe Signify Ürün ve Hizmetlerin mevcut olacağını, doğruluğunu, tamlığını, güvenilirliğini, zamanında olacağını veya sonucunu garanti etmez. Müşteri, Sözleşmede kabul edilenler dışındaki herhangi bir uygulama veya amaç için Ürünleri ve Hizmetleri kullanmamalı veya bunlara bel bağlamamalıdır.

   (e) Müşteri, Hizmetlerin belirli özelliklerinin veya işlevlerinin Signify tarafından belirtilebileceği gibi enerji tedariki, veri depolama, bağlantı ve iletişim hizmetleri gibi üçüncü taraf hizmet tedarikçilerinin varlığına ve düzgün işleyişine bağlı olabileceğini açıkça kabul etmektedir. Bunlar Signify’ın kontrolü dışındadır ve Signify’ın bu bakımdan hiçbir sorumluluğu veya borcu olmayacaktır.

   (f) Müşteri, Signify tarafından herhangi bir Ürünün teslimi veya Hizmetin ifası ile bağlantılı olarak Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri tarafından kullanılan üçüncü taraflar (Signify’ın alt yüklenicileri hariç) aracılığıyla sağlanan veya ifa edilen tüm bilgi, sipariş, talimat, materyal ve eylemlerden sorumludur. Signify, Müşteri tarafından verilen her türlü bilginin doğruluğu ve tamlığına güvenme hakkına sahip olacaktır, Signify’ın veri toplama, tasarım veya denetleme hizmetleri verdiği durumlar da buna dahildir. Signify’ın talebi üzerine Müşteri kontrolü altında Signify’ın Sözleşme kapsamında ifası ile ilgili olan diğer bilgileri, hizmetleri veya desteği derhal sağlayacaktır.

   (g) Ürünlerin tesliminde veya Hizmetlerin ifasında Signify’a atfedilemeyen sebeplerle veya bir Değişiklik nedeniyle ortaya çıkan gecikme veya kesinti halinde Signify tarafından ifa zamanlaması buna göre değiştirilecektir. Signify söz konusu gecikme veya değişiklik nedeniyle maruz kaldığı zarar ve/veya masraflar için Müşteriden makul bir tazminat talep etme hakkına sahip olacaktır (2(c) bölümünde bahsedilen artan maliyete ilave olarak).

   (h) Bir Sözleşmenin Signify için (asgari) stok şartı içermesi halinde Müşteri Signify’ın ilk talebinde bu şarta göre stokta tutulan Ürünleri satın alacaktır.

   4. ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN KULLANILMASI


   (a) Müşteri, Ürünleri ve Hizmetleri yalnız belirtilen amaçları için ve el kitapları, kılavuzlar, garanti şartları ve bu Ürünler ve Hizmetler için geçerli olan veya Signify tarafından Sözleşmenin ifasında görevlendirilen Signify personelinin veya alt yüklenici olarak tutulan personelin (“Personel”) sağladığı diğer şart ve koşullardaki talimatlara göre kullanacaktır. Müşteri sahayı, saha koşullarını ve Signify tarafından tedarik edilen ve/veya Hizmetlerin ifasında kullanılan ekipmanı (kablolar, borular ve elektrik tedariki dahil) iyi durumda, bakımlı ve çalışır şekilde tutacak ve bunları hasar ve dış etkilere karşı koruyacaktır.

   (b) Müşteri web uygulamalarını, mobil uygulamaları ve yazılımı İlave Kullanım Şartları ve/veya EULA’lara göre kullanacak ve uygun yerlerde son kullanıcıların da böyle kullanmasını sağlayacak ve güvence altına alacak ve uygun yerlerde bu yazılımın hemen kullanılabilir şekilde kurulu, tam bir yedeğini tutacaktır. Yazılım hatası halinde Müşteri Signify’a ikaz ve hata mesajlarını sağlayacak ve Signify’a Sözleşme altındaki ifa ile bağlantılı kullanılan yazılımı güncelleme veya değiştirmede destek verecektir.

   (c) Müşteri, Signify tarafından önceden belirtilen onayla birlikte, normal kullanım şartları dışında, Signify tarafından sağlanan ve/veya Hizmetlerin performansında kullanılan herhangi bir ekipman veya yazılım üzerindeki herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmeyecektir (veya izin vermeyecektir). Yetkisiz herhangi bir işlem halinde Signify ekipman veya yazılım, orijinal uyumlu haline döndürülene kadar Hizmetleri durdurabilir ve bir Değişiklik temelinde Müşteriden ücret talep edebilir; ve Signify garanti yükümlülükleri, onaylanana kadar Hizmetler için geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Signify’ın (veya onun lisansörünün) malı olan bir ekipmanda veya yazılımda olan değişiklikler, bu değişiklikler Müşteri tarafından veya Müşteri için yapılmış olsa bile yalnızca Signify’a (veya onun lisansörüne) ait olacaktır.

   (d) Hizmetlere açıkça dahil olmadıkça, uzak bir lokasyondan bir sisteme bağlanmayı gerektiren Hizmetlerde Müşteri Signify’ın (veya alt yüklenicilerinin) servis personeli için harici sistem erişimini masrafı ve riski kendisine ait olmak üzere tesis edecektir. Müşteri, Signify’ı desteklemek için gerekli teknik olarak yeterli personeli sağlayacak ve uygun yerlerde Müşteri Signify’ı Hizmetleri ifa etmek için belirlenen sistem ve/veya hizmetler ile bağlanması ve veri paylaşması için Müşterinin BT (bilişim teknolojileri) alt yapısından faydalanmasına izin verecektir.

   (e) Signify, Ürünlerinin veya Hizmetlerinin aşağıdakiler sonucu beklenen performansı, faydaları, etkileri veya sonucu sağlamamasından sorumlu olmayacaktır: (i) Müşterinin Sözleşmenin şartlarına uymaması; (ii) elektrik enerjisinde aksaklık veya dalgalanmalar; (iii) bağlantının ve iletişim sistemlerinin çökmesi/kesilmesi; (iv) Mücbir Sebep ve diğer olağan olmayan dış etkiler veya (v) Değişiklikler.

   5. TASARIM HİZMETLERİ; BELGELENDİRME


   (a)Hizmetlerin bir parçası olarak dahil edilmişse, Signify, Taraflarca kabul edilen şartnameye göre tasarım hizmetleri verecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça Hizmetlerin tasarımından doğan tüm ürünlerdeki tüm FMH (10(a) bölümünde tanımlandığı şekilde fikri mülkiyet hakları) münhasır olarak Signify’a veya bir Signify vekiline ait olacaktır. Müşteri, bunları Signify’ın onayı olmadan kullanmayacak, yayınlamayacak, kopyalamayacak veya ifşa etmeyecektir; Signify makul bir ücretin ödenmesi dahil belirli koşullara tabi olarak onay verebilir.

   (b)Signify tarafından Ürünler ve Hizmetler ile bağlantılı sağlanan, kullanıcı kitapçıkları veya talimatları, kataloglar, spesifikasyon sayfaları, veriler, çizimler, planlar, tasarımlar, kaynak kodlar dahil tüm belgeler veya Signify’dan elde edilen veya Signify tarafından oluşturulmuş elektronik veya basılı formatta biçimi her ne olursa olsun diğer belge veya bilgiler (“Belgeler”) Signify’ın malı olarak kalacaktır. Belgeler Müşteriye satılmaz, aşağıdaki 10. bölümdeki lisans şartlarına göre lisanslanır. Aksi kararlaştırılmadıkça Belgelerdeki tüm FMH Signify veya Signify’ın vekili tarafından elde tutulur. Müşteri bu Şartlara uygun olması haricinde Belgeleri kullanmayacak, kopyalamayacak veya ifşa etmeyecektir.

   6. KURULUM; SAHADAKİ HİZMETLER


   Bu bölüm Signify’ın (veya alt yüklenicisinin) Müşteriye ait veya Müşteri tarafından kontrol edilen bir sahada inşaat, kablo döşeme veya kurulum (“Kurulum”) veya (“Kurma”) veya diğer Hizmetleri ifa edeceği durumlarda geçerlidir.

   (a) Müşteri, Signify’ın belirlediği gerekliliklere uygun olarak hazırlık çalışmalarının ve saha hazırlıklarının zamanında tamamlanmasından sorumludur. Müşteri Kurulum veya diğer Hizmetlerin sahada kararlaştırılan başlangıcından önce ve Signify’ın en etkin şekilde ve kararlaştırılan sürelere uygun olarak ifada bulunabileceği şekilde aşağıdakileri yapacaktır: (i) saha koşullarını sağlayacak ve devam ettirecek (alt yapı dahil); (ii) gerekli tüm bilgi, talimat, teftiş, izin, onay, yetkileri sağlayacak ve Signify’a, fiziksel özellikleri, yasal sınırları ve sahanın kamu hizmetlerinin lokasyonlarını açıklayan ölçümler dahil kablo, elektrik hatları, su boruları ve benzerlerinin yerleri hakkında bilgi sağlayacak; (iii) uygun yerlerde trafik yönetimi dahil sahaya erişim sağlayacak ve (iv) tüm materyal, alet, yapı ve diğer tesisleri ve tüm diğer makul yardımı doğru ve zamanında ve Signify için ilave masraf olmadan yürürlükteki sağlık ve güvenlik, elektrik ve bina yönetmelikleri dahil tüm kanunlara uyum içinde Signify’ın tasarrufuna sunacaktır.

   (b) Müşteri, 6(a) bölümü altındaki yükümlülükler tatmin edici bir şekilde tamamlanmadan Signify’ı sahaya çağırmayacaktır. Günde dört (4) saatten fazla bekleme sürelerinin olması halinde Signify yeniden program yapacak ve o gün için ilgili kaynaklar bakımından Müşteriye tam bir çalışma günü ücreti kesecektir. Müşteri (i) sahada çalışırken gerektikçe Signify’ı destekleyecek tam olarak kalifiye bir temsilci sağlayacak; (ii) temel umumi hizmetleri (gaz, su, elektrik ve sair bağlantılar dahil), sahada ifa için gerekli ısıtma ve aydınlatmayı sağlayacak; (iii) Personel için yeterli kilitlenebilir odalar (sağlığa uygun şekilde donatılmış olarak) ve materyaller, aletler ve araçlar için sahada veya sahanın yakınında bir depo sağlayacak; (iv) Ürünlerin yerine geçtiği materyalleri devreden çıkaracak ve toplayacak ve bunları sahadan uzaklaştıracak; ve (v) (performans) testleri sırasında Signify’a yardımcı olacaktır. Signify’ın talebi üzerine Müşteri sahadaki tesislerin (su sistemleri dahil) geçici olarak kapatılması için düzenleme yapacaktır.

   Kurulumun veya sahadaki diğer Hizmetlerin bitirilmesi üzerine Signify Taraflar arasında kararlaştırılan kabul protokolüne göre Müşteriye bildirimde bulunacaktır. Böyle bir protokolün akdedilmemiş olması halinde Müşteriye kurulumun veya sahadaki diğer Hizmetlerin tamamlandığına yönelik bildirimden sonraki beş (5) gün içerisinde Müşteri, Signify tarafından gerçekleştirilen Hizmeti, tedarik edilen ve/veya Kurulan Ürünleri kontrol ve test edecek ve 3(b) ve 3(c) bölümlerine göre herhangi bir Ayıp (bölüm 9(a)’da tanımlandığı gibi) halinde Signify’a bildirecektir, bunun olmaması halinde Müşteri, gerçekleştirilen Hizmeti, tedarik edilen ve/veya Kurulan Ürünleri bildirimden beş (5) gün sonra kabul etmiş sayılacaktır. Signify, bölüm 9’a göre bildirilen Ayıpları makul bir süre içinde çözümleyecektir.

   7. RİSK VE MÜLKİYET


   (a) Ürünlerin hasar veya kayıp riski Müşteriye (i) Signify tarafından ilgili INCOTERM şartına göre Müşteriye teslimi üzerine veya (ii) Signify’ın Ürünleri sahada Kurması halinde aksi kararlaştırılmadıkça sahada teslim üzerine geçecektir.

   (b) Bir Sözleşme kapsamında satılan Ürünlerin yasal mülkiyeti, ancak Signify (veya onu finanse edenler) bu Ürünler için ödemeyi tam olarak aldığında ve yürürlükteki kanun tarafından izin verilen ölçüde Müşterinin Signify (veya onun bağlı kuruluşlarından herhangi biri) ile herhangi bir sözleşme kapsamında borçlu olduğu diğer tutarları Signify’ın tam olarak tahsil etmesi üzerine Müşteriye geçecektir. Ürünlerin yasal mülkiyeti Müşteriye geçene kadar Müşteri (i) herhangi bir Ürünü kendine mal etmeyecek, devretmeyecek veya rehin vermeyecek veya herhangi bir üçüncü tarafa işin olağan seyrinin dışında ve ödeme karşılığında herhangi bir hak veya sıfat vermeyecek veya mülkiyeti muhafazaya tabi tutmayacaktır; ve (ii) Ürünlerin, Signify’a ait Ürünler olarak tanınabilir olmasını güvence altına alacaktır. Müşterinin ihlali halinde Signify mülkiyeti henüz Müşteriye geçmemiş Ürünlerin masrafı (sökme masrafları dahil) Müşteriye ait olmak üzere Signify’a iadesini talep edebilir ve bu durumda Müşteri Signify’ın bu Ürünleri almasını sağlamada tam olarak işbirliği yapacaktır; buna Signify’ın (veya temsilcisinin) Ürünlerin ve Signify tarafından Hizmetlerin ifasında kullanılan ekipmanın bulunduğu yere serbest erişimini sağlamak dahildir.

   8. MÜCBİR SEBEP


   Signify Mücbir Sebep olayından kaynaklanan herhangi bir ihlalden sorumlu olmayacaktır. Bir Mücbir Sebep olayının gerçekleşmesi halinde Signify’ın ifası söz konusu Mücbir Sebep olayı süresince askıya alınacaktır. “Mücbir Sebep” Sözleşme zamanında öngörülmüş olsun ya da olmasın - Signify’ın makul kontrolünü aşan ve sonucunda Signify’ın yükümlülüklerini ifa etmesinin makul olarak zorunlu tutulamayacağı herhangi bir durum veya olay anlamına gelir ve Signify’ın tedarikçilerinin veya Hizmetlerin dayandığı üçüncü tarafların ifa etmemelerini (bağlantı ve iletişim hizmetleri dahil) içerir ve ayrıca bir sınırlama olmadan doğal olayları, deprem, yıldırım, kasırga, tayfun, sel veya volkanik faaliyetler ya da ağır hava koşulları gibi doğal afetleri, grev, lokavt, savaş, terörizm, toplumsal karışıklık, ayaklanma ve benzerlerini, sabotaj, vandallık, endüstri genelinde kıtlık, tesis veya makinelerin bozulması, elektrik tedarikinde hata veya kaybı, siber saldırıları ve korsanlığı içerir. Mücbir Sebebin art arda üç (3) ay sürmesi halinde (veya sürmesinin Signify tarafından makul olarak beklenmesi halinde) Signify Müşteriye karşı herhangi bir sorumluluğu olmaksızın bir Sözleşmeyi kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahip olacaktır.

   9. SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUĞUN REDDİ

    

   (a) Çoğu durumda Signify Ürünleri ister ürünün yanında sunulmuş ister Signify web sitesinde belirli bir Ürün için geçerli standart garanti olarak yayınlanmış olsun ilgili sınırlı garantiye (“Standart Ürün Garantisi”) tabi olarak satılır. Signify tarafından satılan ve ilgili Standart Ürün Garantisine tabi olmayan Ürünler için Signify yalnızca Ürünlerin Müşteriye teslimden itibaren iki (2) yıl Ayıptan ari olacağını garanti eder. Signify tarafından ifa edilen Hizmetlerde, Signify yalnızca ifadan sonra otuz (30) gün Hizmetin Ayıptan ari olacağını garanti eder (Kurulum halinde ise bu otuz (30) günlük garanti süresi, bölüm 6(c)’de açıklanan kabul üzerine başlayacaktır). Bir “Ayıp” (veya “Ayıplı”), bir Ürün ile ilgili olarak, Ürünün genel performansı dikkate alındığında Ürünün Signify tarafından sağlanan şartnameye göre çalışmamasına sebep olan malzeme veya işçilikte bir kusurunun olması; ve bir Hizmet ile ilgili olarak da Hizmetin yetkin, titiz bir şekilde ifa edilmemiş olması anlamına gelir.

   (b)   Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, Signify üçüncü taraf ürünleri, PHILIPS markası veya Signify’a ait markalar ile işaretlenmemiş ürünler, üçüncü taraf yazılımları, uygulamaları veya hizmetleri veya özelleştirilmiş Ürünler için herhangi bir garanti vermemektedir.   

   (c) Müşteri EULA’ların veya İlave Kullanma Şartlarının yazılım (web veya mobil uygulamalar dahil) için garanti süresini sınırlayabileceğini kabul etmektedir.

   (d) Garanti kapsamında geçerli bir talep hakkına sahip olmak için Müşteri Ayıplı Ürün veya Ayıplı Hizmet iddialarını (i)iddia edilen Ayıp teslim sırasında açıkça belli ise, iddia edilen Ayıplı Ürün veya Ayıplı Hizmetin tesliminden itibaren iki (2) gün içinde veya (ii) iddia edilen Ayıp teslim sırasında açıkça belli değilse, iddia edilen Ayıplı Ürün veya Ayıplı Hizmetin incelenmesini takiben derhal ve teslimden itibaren sekiz (8) gün içinde, ve (iii) her halükarda iddia edilen Ayıbın görülmesini müteakiben derhal ve garanti süresinin sona ermesinden önce Signify’a bildirmelidir. Signify’ın, kendi takdirine bağlı olarak, garanti altındaki bir talebin geçerli olmasına karar vermesi halinde Signify makul bir süre içerisinde kendi seçimine göre Ayıplı Ürünleri tamir edecek veya değişim teklif edecek veya Ayıplı Hizmetleri düzeltecek veya tamamlayıcı ilavelerde bulunacaktır. Signify’ın makul çabalarına rağmen Ayıplı bir Ürün tamir edilemiyorsa, ikame ürün tedarik edilemiyorsa veya Ayıplı Hizmetler düzeltilemiyor veya tamamlanamıyorsa Signify bu Ayıplı Ürünler veya Ayıplı Hizmetler için Müşteri tarafından ödenen meblağlar için uygun para iadesi yapacak veya bu meblağları Müşteriye alacak olarak kaydedecektir. Tamirler, değişimler veya düzeltmeler, ilgili garanti süresini uzatmayacak veya yenilemeyecektir. Müşteri, bir Ayıbın var olup olmadığını belirlemek için yapmayı planladığı testlerin koşulları hakkında Signify’dan onay alacaktır. Signify tarafından sağlanan değişim ürünleri, değiştirilen Ürünün işlevselliğini etkilemeyen küçük tasarım ve/veya spesifikasyon sapmalarına sahip olabilir. Değiştirilen veya alacak kaydedilen Ürünlerde Signify kendi takdirine göre değiştirilen veya alacak kaydedilen Ürünlerin mülkiyetini elinde tutabilir ve Müşteriden bunları Signify’a iade etmesini talep edebilir veya masrafı Müşteriye ait olmak üzere imha etmesi talimatını Müşteriye verebilir.

   (e) Müşteri, sistemlerin, yapıların veya Müşterinin tesisinin diğer kısımlarının kaldırılması ve değiştirilmesi, Ayıplı Ürünlerin sökülmesi ve değişim ürünlerinin yeniden kurulması dahil, Signify’ın düzeltici garanti çabaları için erişim masraflarını üstlenecektir. Müşteri, Signify’ın muvafakati olmadan ve Signify’ın ilgili iade politikalarına uymadan Ürünleri Signify’e iade etmeyecektir. Signify’ın garanti kapsamında yapılan bir talebin geçerli olmadığına karar vermesi halinde Müşteri, Signify’ın iade edilen Ürünlerin taşınma ve test ve nakliyesinde yaptığı masrafları üstlenecektir.

   (f) Signify’ın bir Sözleşmedeki tazminat ve garanti yükümlülükleri (i) Ürünlerin Signify tarafından Müşteriye iletilen kullanım kılavuzları, garanti politikaları ve diğer talimatlar veya şartlara göre düzgün depolanma, kurulum, kullanım, çalıştırma ve bakımına; (ii) Müşterinin garanti süresi boyunca çalıştırma ve bakım ile ilgili doğru ve tam kayıtlar tutmasına ve Signify’ın bu kayıtlara erişmesini sağlamasına ve (iii) Ürünlerin veya Hizmetlerin yalnız Signify’ın yetki verdiği şekilde modifikasyonuna veya tamirine bağlıdır. Bu koşullara uyulmaması garantiyi geçersiz ve hükümsüz kılar. Signify normal yıpranma ve aşınmadan ve çevresel veya stres testinden sorumlu olmayacaktır. İşbu bölüm 9’da öngörülen garanti Mücbir Sebep sonucu veya enerji tedarikinin kötüye kullanılması, istismarı, anormal kullanımı veya uygunsuz olmasından, elektrik kesinti veya dalgalanmalarından, aşındırıcı ortamdan, ihmalden, risk ve tehlikelere açık ve maruz kalmaktan veya Signify veya ilgili standart veya kanunun öngördüğü talimat veya kısıtlamalara aykırı kullanım veya kurulumdan kaynaklanan hasar veya arızalar için geçerli değildir.

   (g) Signify’ın Sözleşme kapsamındaki tazminat ve garanti yükümlülükleri kendi başlarına üçüncü taraflara veya halka karşı herhangi bir sorumluluk oluşturmazlar. Bir Sözleşmedeki hiçbir düzenleme kişilere veya üçüncü taraflara karşı herhangi bir yükümlülük, özen veya sorumluluk standardı oluşturuyormuş gibi yorumlanmayacaktır.

   (h) Herhangi bir Ürün ile ilgili olarak toplatma, iyileştirme, güncelleme, geri çekme veya bir başka düzeltici işlemin gerekli olması halinde Müşteri tam olarak işbirliği yapacak ve Signify’ın talep edebileceği yardımı sağlayacaktır. Müşteri bir ürün toplatma veya başka düzeltme önlemleri halinde Ürünlerin izinin sürülebilmesini güvence altına almak için doğru defter ve kayıtlar tutacaktır.

   (i) SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN İSTİSNA VE KISITLAMALARA VE GEÇERLİ YASAYA TABİ OLMAK ÜZERE, 9, 11 VE 12(b), (c) ve (d) BÖLÜMLERİ, AYIBIN NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTIĞINA BAKILMAKSIZIN VE HER NASIL TARİF EDİLMİŞ OLURSA OLSUN BİR TALEBİN İSTER SÖZLEŞME, GARANTİ, TAZMİNAT, HAKSIZ FİİL VEYA SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK (İHMAL HALLERİ DAHİL), KUSURSUZ SORUMLULUK İSTER BAŞKA BİR ŞEYE DAYANDIRILMIŞ OLSUN SIGNIFY’IN VE BAĞLI ŞİRKETLERİNİN AYIPLI ÜRÜNLER VEYA AYIPLI HİZMETLER İLE BAĞLANTILI SORUMLULUĞUNUN TAMAMINI BELİRTMEKTEDİR VE YALNIZ DOĞRUDAN MÜŞTERİYE VERİLMEKTE, MÜŞTERİNİN MÜŞTERİLERİ, VEKİLLERİ VEYA TEMSİLCİLERİ DAHİL HİÇ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA VERİLMEMEKTEDİR. SIGNIFY HAKKA TECAVÜZE KARŞI GARANTİLER VEYA TİCARETE ELVERİŞLİLİK YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ ZIMNİ GARANTİLER DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE İSTER AÇIK İSTER ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. GARANTİ KAPSAMINDAKİ SINIRLI MÜNHASIR SORUMLULUKLARIN VE DÜZELTİCİ ÇARE VE YOLLARIN TEMEL BİR MAKSADI, RİSKLERİN SIGNIFY ve MÜŞTERİ ARASINDA DAĞITILMASIDIR VE RİSKİN DAĞITIMI FİYATLARA YANSITILMAKTADIR.

   10. YAZILIM, BELGELER VE FİKRİ MÜLKİYET İLE İLGİLİ HAKLAR


   (a) Sözleşme ve bu Şartlar uyarınca Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmesine tabi olarak, Ürünler ve/veya Hizmetlerin tedariki (Ürünlere veya Hizmetlere yerleştirilmiş yazılımlar dahil) Müşteriye Signify’ın herhangi bir fikri mülkiyet hakkı kapsamında (patentler, faydalı modeller, tescilli ve tescilsiz tasarımlar, telif hakları, veri tabanı hakları, markalar, alan adları, ticari sırlar, know-how, yarı iletken entegre devre topografi hakları ve bu sayılanların tüm tescilleri, başvuruları, yenilemeleri, uzatmaları, kombinasyonları, bölümleri, devamları ve yeniden düzenlemeleri ile birlikte topluca: “FMH”), FMH’nin satın alınan Ürünlerde veya Hizmetlerde bulunması veya onlara gömülmesi ile sınırlı koşula tabi olarak, Ürünler ile ilgili olarak Signify tarafından satıldığı şekliyle Ürünlerin kullanılması veya yeniden satılması (Dokümantasyon dahil) ve/veya Hizmetler bakımından Hizmetlerin (Dokümantasyon dahil) ilgili Sözleşme süresince ilgili Hizmet açıklamasına göre kullanılması için münhasır olmayan ve devredilemeyen sınırlı lisans içermektedir. Bir Sözleşme veya bu Şartlar kapsamında açıkça verilenler dışında Müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa FMH ile ilgili herhangi bir hak verilmemektedir.

   (b) Müşteriye sağlanan herhangi bir (gömülü) yazılım veya diğer uygulamalar bakımından Müşteri aşağıdakileri yapmayacak ve herhangi bir üçüncü tarafın yapmasına izin vermeyecektir: (i) bunları kopyalamak, çoğaltmak, dağıtmak, modifiye etmek, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek veya ondan türemiş çalışmalar yaratmak; (ii) söz konusu yazılımı veya başka yapıtları temlik etmek, alt lisans olarak vermek, kiralamak, kiraya vermek, ödünç vermek, aktarmak, ifşa etmek veya başka türlü kullanıma sunmak; (iii) söz konusu yazılımı bir başka yazılım ile birleştirmek veya bir başka yazılıma dahil etmek; veya (iv) söz konusu yazılımı tersine bir araya getirmek, geri derlemek, tersine çevirmek veya başka türlü kaynak kodunu veya algoritmik niteliğini çıkarmaya teşebbüs etmek veya yazılımdaki herhangi bir güvenlik tedbirinin kodunu çözmek, deşifre etmek veya nötr hale getirmek ya da Signify’ın yürürlükteki kanun kapsamında açıkça izin vermesi haricinde yazılımın korumasını kaldırmak veya korumasını bertaraf etmek; (v) yazılım ile ilgili olarak yazılımın veya ondan türetilmiş herhangi bir çalışmanın Açık Kaynak Şartları kapsamında lisanslanmasını gerektirecek, sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler dahil herhangi bir işlem gerçekleştirmek: (a) yazılımı veya ondan türetilmiş çalışmayı dahil etme, bağlantı kurma veya başka türlü bir yolla Açık Kaynak Yazılım ile birleştirmek; veya (b) yazılımdan türemiş çalışmalar yaratmak için Açık Kaynak Yazılımı kullanmak; “Açık Kaynak Yazılımı” bir eserin kullanım, modifikasyon veya dağıtımının koşulu olarak aşağıdakileri gerekli kılan açık kaynak lisans şartları kapsamında lisanslanan herhangi bir yazılım anlamına gelir: (1) modifikasyon için tercih edilen kaynak kod veya diğer materyallerin sağlanması, veya (2) türemiş eserler yaratılması için izin verilmesi, veya (3) türemiş eser veya eşlik eden belgelerde belirli bildirim veya lisans şartlarının çoğaltılması, veya (4) eser ile ilgili olarak veya eseri içeren, eserle birleştirilen, eseri gerektiren veya başka türlü esere dayanan herhangi bir eser ile ilgili olarak FMH kapsamında herhangi bir üçüncü tarafa telif ücreti olmadan lisans verilmesi.

   (c) Müşteri, Ürünler veya Hizmetler ile ilgili FMH’nin üçüncü taraflara ait olabileceğini kabul etmektedir. Müşteri Signify’ın veya üçüncü taraf tedarikçilerinin Signify tarafından sağlanan herhangi bir yazılım veya Belgedeki mülkiyet hakkı bildirimlerini herhangi bir tadil veya değişiklik olmadan çoğaltacaktır.

   (d) Signify, Müşterinin Ürünler veya Hizmetler ile ilgili Signify’a verdiği fikirlerini, önerilerini, geri bildirimlerini veya tavsiyelerini (“Geri bildirim”) Müşteriye telif ücreti veya bir başka bedel ödemeden herhangi bir şekil veya biçimde kullanmakta serbesttir. Signify, Geri bildirim ile ilgili tüm FMH’nin sahibi olacaktır. Signify, Hizmetlerin ifasından kaynaklanan ürünü, çıktıları ve eserleri kendi tanıtım ve promosyon amaçları için kullanma hakkına sahiptir.

   11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI TAZMİNATI

    

   (a) Müşteri, Signify tarafından Müşteriye tedarik edilen Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin herhangi birisinin herhangi bir üçüncü taraf FMH’sine tecavüz ettiğini iddia eden üçüncü taraf iddialarını Signify’a derhal bildirecektir. Bu bildirim üzerine Signify kendi seçimine göre ve masrafı kendisine ait olmak üzere şunları yapabilir: (i) Müşteri için söz konusu Ürün ve/veya Hizmeti kullanmaya devam etme hakkını elde edecek veya (ii) söz konusu Ürün için eşit işlevsellikte ve FMH’yi ihlal etmeyen ikame bir ürün sağlayacak veya (iii) söz konusu ürünü FMH’yi bundan böyle ihlal etmeyeceği şekilde modifiye edecek veya (iv) söz konusu Hizmeti düzeltecek veya (v) bu Ürünler ve/veya Hizmetler için Müşteri tarafından ödenen paraları iade edecek veya Müşteriye kredi olarak kaydedecektir.

   (b) Bölüm 11(a) kapsamında bahsedilen talebin hukuki bir işlem ile sonuçlanması halinde seçim ve masrafı Signify’a ait olmak üzere Müşteri söz konusu talebin çözümlenmesi veya savunmasının yürütülmesi için Signify’a tam yetki verecektir. Müşteri, söz konusu talebin savunmasında Signify’ın makul bir şekilde talep edebileceği tüm yardımı Signify’a sağlayacaktır. Müşteri, Signify’ın önceden onayı olmadan söz konusu talep ile bağlantılı herhangi bir uzlaşmaya varmayacak veya Signify hesabına herhangi bir masraf veya harcama yapmayacaktır.

   (c) Bölüm 11 ve 12’nin hükümlerine tabi olarak, Signify bir Sözleşme kapsamında Signify tarafından tedarik edildiği şekli ile bir Ürün ve/veya Hizmetin herhangi bir üçüncü tarafın FMH’sine doğrudan tecavüz ettiğine hükmeden yargılama yetkisi olan bir mahkemenin verdiği kesin tazminat kararı ile ilgili olarak Müşteriye geri ödeme yapacaktır ancak tecavüzün doğrudan ve tek başına Müşterinin Sözleşme kapsamında Signify tarafından tedarik edildiği şekli ile Ürünleri ve/veya Hizmeti kullanmasına atfedilebilir olduğuna hükmedilmiş olmalıdır.

   (d) Sözleşmede öngörülen aksine herhangi bir düzenlemeye bağlı olmaksızın, Signify aşağıdakilerden sorumlu olmayacak ve Signify’ın bu bölüm 11’de belirtilen yükümlülükleri aşağıdakiler için geçerli olmayacaktır: (i) Müşterinin tasarım, çizim, spesifikasyon veya talimatlarına uyum sonucu ortaya çıkan üçüncü taraf FMH’sine tecavüz iddiaları veya (ii) Ürünlerin, çıktıların ve/veya Hizmetlerin spesifikasyonları dışında kullanımı veya Ürün, çıktı ve/veya Hizmetin Müşteri tarafından veya onun adına herhangi bir modifikasyonu veya adaptasyonu sonucu ortaya çıkan iddialar veya (iii) Signify tarafından tedarik edilen Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin imalat, test ve uygulamasında kullanılmış olabileceği herhangi bir montaj, devre, kombinasyon, yöntem veya süreci kapsayan herhangi bir üçüncü taraf FMH’si veya (iv) Ürünler veya Hizmetler için geçerli bir sektör standardına uyumdan kaynaklanan tecavüz iddiaları.

   (e) Bölüm 11 (d) kapsamındaki herhangi bir ihlal iddiası bakımından, Signify’ın hak tecavüzü davası veya takibatını derhal Müşteriye yazılı olarak bildirmesi ve talep edilmişse Müşteriye savunmasının yürütülmesi için tam yetki vermesi koşuluyla, Müşteri söz konusu hak tecavüzü için hükmedilen tazminat bedelini Signify’a tam olarak ödeyecek ve Signify tarafından söz konusu tecavüz ile ilgili dava veya işlemde savunmada yaptığı tüm masrafları karşılayacaktır.

   (f) Signify’ın bir Sözleşme kapsamında tedarik edilen veya edilecek herhangi bir Ürün ve/veya Hizmet ile ilgili olarak üçüncü taraf FMH’sine tecavüz iddiasında bulunan bir bildirim alması halinde Signify sorumluluğu sınırlamak veya ortadan kaldırmak için Sözleşmeyi feshedebilir, Müşteriye söz konusu bildirimin ilgili olduğu Ürünleri ve/veya Hizmetleri ya da parçaları tedarik etmeyi veya ifayı durdurabilir veya sonlandırabilir ve Signify bu fesih, durdurma veya sonlandırma nedeniyle Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır.

   (g) Bölüm 12’de belirtilen istisna ve sınırlamalara tabi olarak yukarıdaki düzenlemeler Signify’ın Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin tedariki ile bağlantılı olarak üçüncü taraf FMH’sinin tecavüzü için sorumluluğunun tamamını ortaya koymaktadır.

   12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI


   (a) SIGNIFY VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİNİN MÜŞTERİYE ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİ SAĞLAMASINDAN DOĞAN VEYA BİR SÖZLEŞME TAHTINDA BAŞKA ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN TAZMİNAT VE CEZALAR DAHİL HER TÜRLÜ TALEP (“TALEPLER”) KARŞISINDA SORUMLULUĞU AZAMİ OLARAK SÖZ KONUSU TALEBİN İLGİLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE/VEYA HİZMETLER İÇİN MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENEN TOPLAM FİYATIN YÜZDE YİRMİSİ (%20) (“SORUMLULUK ÜST SINIRI”) TUTARINDA OLACAKTIR. BELİRLİ AŞAMALAR, SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SÜRELER VEYA KİLOMETRE TAŞLARI (“AŞAMALAR”, “AŞAMA”) HALİNDE İFA EDİLEN HİZMETLERDE, SORUMLULUK ÜST SINIRI SÖZ KONUSU AŞAMA İLE İLGİLİ TÜM TALEPLER İÇİN, SÖZ KONUSU AŞAMANIN TOPLAM FİYATININ AYRICA YÜZDE YİRMİSİ (%20) KADAR DAHA SINIRLANDIRILACAKTIR.

   (b) Signify, herhangi bir kar kaybı, tasarruf kaybı, veri kaybı, itibar kaybı, şerefiye kaybı, dolaylı, arızî, ceza niteliğinde, özel veya tali zararlardan, söz konusu zararlar ister haksız fiil, garanti, sözleşme veya bir başka bir nedene dayansın - hatta Signify söz konusu zarar olasılığı hakkında bilgilendirilmiş veya bundan haberdar olsun veya olmasın - hiç bir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

   (c) Geçerli bir Talepte bulunabilmek için Müşteri söz konusu Talebi, söz konusu Talebe yol açan olayın tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Signify’a bildirecektir ve bir Talep ile ilgili herhangi bir davanın bu bildirimin yapılmasından itibaren bir (1) yıl içinde açılması şarttır. Önceki cümleye göre ileri sürülmeyen veya işleme konulmayan talepler geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

   (d) Sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları yalnızca yürürlükteki emredici kanunların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.

   13. GİZLİLİK


   Müşteri, Signify tarafından Müşteriye ifşa edilen herhangi bir Teklif ve (fiyatlandırma) koşulları, başka veriler dahil olmak üzere teknik, ticari ve mali bilgi ve verileri ve Geri Bildirimleri gizli olarak tutacak ve bu bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecek, bu gibi herhangi bir bilgiyi Taraflarca kararlaştırılan amaç dışında herhangi bir amaçla ve Teklif ve/veya Sözleşme ile ilgili olması dışında kullanmayacaktır.

   14. İHRACAT/İTHALAT KONTROLLERİ

    

   (a) Signify’ın belirli işlemleri, belirli şeylerin belirli ülkelere, kuruluşlara veya kişilere (yeniden) ihracatını veya aktarılmasını yasaklayan veya kısıtlayan ihracat veya ithalat kontrol kanun ve düzenlemelerine tabi olabilir, örneğin BM, AB ve ABD’nin kanun ve düzenlemeleri gibi (“İhracat Düzenlemeleri”). Ürünlerin ve/veya Hizmetlerin (yeniden) ihracatı veya aktarılmasının yanı sıra teknik yardım, eğitim, yatırımlar, finansman, mali yardım, aracılık ve teknoloji lisansı her hususta geçerli İhracat Düzenlemelerine ve İhracat Düzenlemelerinden sorumlu ilgili makamların yargılama yetkisine tabidir. Böyle bir (yeniden) ihracat veya aktarma bir ihracat veya ithalat ruhsatı gerektiriyorsa veya İhracat Düzenlemelerine göre başka türlü yasak veya kısıtlanmış ise Signify kendi takdirine göre Müşteriye karşı yükümlülüklerini söz konusu ruhsat verilene kadar veya kısıtlama veya yasakların süresi boyunca askıya alabilir veya Sözleşmeyi (ilgili kısmını) herhangi bir yükümlülük olmadan feshedebilir.

   (b) Müşteri, Ürünler ve/veya Hizmetler üçüncü taraflara (yeniden) ihraç ediliyor veya aktarılıyor ise tüm ihracat kontrol kısıtlamalarını üçüncü taraflara yükleyecektir. Signify’ın talebi üzerine ve ilgili İhracat Düzenlemelerince şart kılınıyorsa Müşteri İhracat Düzenlemelerine ve Signify için geçerli olabilen Ürünlerin izlenebilirliği ile ilgili gereklilikler dahil Ürünlerin satışının tabi olduğu diğer düzenleyici sorumluluklara uymak için herhangi bir (yeniden) ihracat veya aktarma işlemini Signify’a bildirecektir. Müşteri kısıtlayıcı ticari uygulamaları veya boykotları destekleyen beyan veya onaylar vermeyecektir.

   15. TEMLİK

    

   (a) Müşteri, Sözleşmeyi veya onun kapsamındaki hiç bir hakkı veya yükümlülüğü Signify’ın önceden onayı olmadan temlik edemez.

   (b) Signify, herhangi bir Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve haklarını (alacaklar dahil) bağlı şirketlerinden herhangi birisine veya herhangi bir üçüncü tarafa Müşterinin önceden onayı olmadan kısmen veya tamamen devredebilir, temlik edebilir, satabilir, yenileyebilir veya alt yüklenici olarak tayin edebilir – ve geçerli yasa uyarınca böyle bir onay gerektiği zaman bu onay bu belge ile verilmektedir – ve böyle bir durumda Müşteri ilgili bilgilerin sağlanması, belgelerin düzenlenmesi ve Signify tarafından bildirilen hesaplara veya üçüncü taraflara ödemelerin yapılması dahil olmak üzere Signify ile Signify’ın tüm çaba ve girişimleri doğrultusunda işbirliği yapacaktır.

   16. KANUNLARA UYUM; RÜŞVETLE MÜCADELE


   (a) Müşteri rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla mücadele hakkında olanlar ve İhracat Düzenlemeleri dahil ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun ve düzenlemelere her zaman uyacak ve iş ortaklarının da uymasını temin etmek için makul olarak gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Dolayısıyla Müşteri işini dürüst bir şekilde yürütecek ve herhangi bir rüşvet veya yolsuzluk eyleminde bulunmayacaktır.

   (b) Signify’ın (a) altındaki yükümlülüğün ihlal edildiğine dair herhangi bir duyum alması halinde Müşteri işbirliği yapacak ve Signify’a Signify’ın söz konusu duyumu doğrulaması için gereken tüm bilgileri verecek ve böyle bulunması halinde ise bölüm 18 geçerli olacaktır. 

   17. SAĞLIK VE GÜVENLİK


   (a) Taraflar işçilerin ve/veya çalışanların güvenlik ve sağlığının yanı sıra yakın çevredeki halkın sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki tüm yasa, kural ve/veya düzenlemelere uyacaklardır. Müşteri, Personel ve diğer temsilciler için güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak ve kanunun öngördüğü tedbirleri ve sahada kazaların önlenmesi ve sahadaki Personelin sağlık ve güvenliğinin sağlanması için gerekli diğer tedbirleri alacak ve kendi çalışanlarının, temsilcilerinin, yüklenicilerinin veya alt yüklenicilerinin almasını sağlayacaktır. Müşteri, gerekli güvenlik önlemleri hakkında Personeli zamanında bilgilendirecek ve Signify’a sahaya özgü sağlık, güvenlik, emniyet ve çevresel gereklilikler ve prosedürler hakkında bilgi verecektir. Signify sahadaki geçerli sağlık, güvenlik, emniyet ve çevre belge, prosedür ve koşullarını zaman zaman inceleme ve teftiş etme hakkına sahip olacak ama böyle bir yükümlülüğü olmayacaktır.

   (b) Müşteri sahada hiçbir tehlikeli maddenin olmamasını sağlayacaktır. Tehlikeli maddeler varsa Müşteri bunları doğru bir şekilde ele alıp idare edecek ve çalışanlarının, vekillerinin, yüklenicilerinin ve alt yüklenicilerinin de bu şekilde davranmasını sağlayacak ve uygun olduğu ölçüde, bunların masrafı Müşteriye ait olmak üzere uygun şekilde kaldırılması ve bertaraf edilmesi için gerekli ayarlamaları yapacaktır. Signify’ın makul görüşüne göre Personelin veya sahanın sağlık, güvenlik veya emniyetinin emniyet riskleri, terör eylemleri veya tehditleri, tehlikeli maddelerin varlığı veya tehlikeli maddelere maruz kalma tehdidi ya da güvenli olmayan çalışma koşulları nedeniyle tehlikede ise veya olabilecek ise Signify kullanabileceği diğer hak veya yollara ilave olarak Personelin tamamını veya bir kısmını sahadan tahliye edebilir (Müşterinin makul yardımı ile), bir Sözleşmenin tamamının veya herhangi bir kısmının ifasını durdurabilir ve/veya Müşteriye karşı daha fazla sorumluluğu olmadan Hizmetleri (mümkünse) uzaktan ifa edebilir veya idare edebilir.

   (c) Bir sahada Müşteri tarafından açıklananlardan önemli bir şekilde farklılaşan koşullar veya sahada olağan olarak karşılaşılan ve Sözleşmede öngörülen nitelikteki işe özgü olduğu genellikle kabul edilenlerden önemli bir şekilde farklı, daha önceden bilinmeyen fiziksel koşullar Değişiklik olarak kabul edilecektir.

   18. İHLAL; ASKIYA ALMA; FESİH


   (a) (i) Herhangi bir tutarı vadesinde ödememe dahil Sözleşmenin veya bu Şartların herhangi bir hükmünün Müşteri tarafından ihlal edilmesi halinde veya (ii) Signify’ın makul görüşüne göre Müşterinin mali durumu (veya bundaki önemli bir değişiklik) Müşterinin Sözleşme altındaki yükümlülüklerini ifa kabiliyetini etkilemesi muhtemel ise veya (iii) Müşteri aleyhinde Müşteri tarafından başvurusu yapılmış veya başlatılmış olsun veya olmasın (ihtiyari veya gayri ihtiyari) aciz, iflas (yeniden yapılandırma ve iflas erteleme dahil), konkordato, tasfiye veya fesih işlemi halinde, Müşteri için bir yediemin veya kayyum atanması halinde veya Müşterinin alacaklıları menfaatine bir temlik yapılırsa veya (iv) Müşteri işi bırakır veya işi bırakması muhtemel ise veya (v) Müşterinin kontrolü veya mülkiyeti değişirse, Signify Müşteri tarafından ödenecek tüm tutarların derhal muaccel olduğunu bildirebilir ve Signify’ın (veya bağlı şirketlerinden herhangi birisinin) herhangi bir sözleşme altında Müşteri tarafından yapılmış herhangi bir avans ödemesi veya depozito dahil Müşteriye borçlu olduğu tutarları, bölüm 18(b) uyarınca Müşteri’den olan alacaklarından mahsup edebilir. Ayrıca, Signify kendi takdirine göre Müşteriye bildirim ile derhal yürürlüğe girecek şekilde Signify’ın yerine getirmesi gereken herhangi bir ifayı askıya alabilir veya iptal edebilir (Ürünlerin üretim, teslim, kurulum ve devreye alınması, Hizmetlerin garanti ve ifası kapsamındaki yükümlülükler dahil) veya herhangi bir yükümlülüğü olmadan Sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını feshedebilir ve/veya Müşteriye teklif edilen herhangi bir kredilendirme ve borçlandırma koşulunu askıya alabilir veya iptal edebilir. Signify bu bölüm uyarınca Sözleşmeyi feshetme hakkını yukarıdaki (i) bendi bakımından bu bent kapsamında düzeltilebilecek bir olayda Müşteri ihlali on dört (14) gün içinde düzeltmezse veya yukarıdaki (ii) bendi bakımından bu bent kapsamındaki bir olayda Müşteri Signify’a banka teminatını veya diğer teminatı Signify’ı tatmin edecek şekilde on dört (14) gün içinde sağlamazsa kullanabilir. 

   (b) Müşteri Signify ve bağlı şirketleri ile bunların görevlileri, müdürleri, vekilleri, çalışanları, halefleri ve temlik alanlarının aşağıdaki olaylardan herhangi birisi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm kayıp (kar veya ciro kaybı dahil), borç, sorumluluk, masraf (yasal masraflar ve bitirilmemiş ürünler ile ilgili yapılan masraflar dahil) ve harcamalarını tazmin edecek, onları savunacak ve zarar görmemelerini sağlayacaktır: (i) Müşteri tarafından Sözleşmenin veya bu Şartların hüküm veya yükümlülüklerinden herhangi birisinin ihlali veya bölüm 18(a)’da açıklanan diğer olaylardan herhangi birisinin gerçekleşmesi; (ii) üçüncü tarafların Ürünlerin Müşteri, yüklenicileri, vekilleri, bağlı şirketleri veya Ürünü sattığı müşterileri tarafından kusurlu ve/veya ihmalkâr kullanım, uygulama veya kurulmasının sebep olduğu veya sebep olduğunun iddia edildiği veya Ürünün modifikasyonunun veya Ürünün Signify’ın izin vermediği diğer ürünler ile entegre edilmesinin sebep olduğu zarar, yaralanma veya ölüm ile ilgili talepleri veya (iii) Müşteri tarafından bölüm 7(b)’ye uyulmaması, ki bu durumda masraflar ürün, sistem veya diğer ekipmanın tam ikame masraflarını içerecektir. 

   (c) Sözleşmenin (erken) feshi veya süresinin dolması üzerine (i) Sözleşme kapsamında Müşteriye verilen tüm haklar ve lisanslar derhal sona erecek; (ii) Müşteri bölüm 13 altında ifşa edilen tüm bilgileri, Ürünlerde gömülü yazılım ve tüm kopyaları dahil iade edecek, silecek (sabit disklerden ve bellekten de) veya imha edecektir (ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir görevli söz konusu imhayı tasdik edecektir); (iii) masrafı Müşteriye ait olmak üzere (yasal) mülkiyeti Müşteriye geçmemiş (bölüm 7’ye göre) Ürünleri ve Signify tarafından Hizmetlerin ifasında tedarik edilen ve/veya kullanılan diğer ürün, sistem ve ekipmanı Signify’a iade edecek; ve (iv) Signify tarafından söz konusu fesihten önce ifa edilen iş ile ilgili faaliyetler sırasında yapılan makul tüm masraf ve harcamalar vadesi gelmiş, ödenebilir ve iade edilemez kabul edilecektir. 

   (d) İki (2) aydan fazla süren bir askıya alma durumunun varlığında, bölüm 18(c)(iv) düzenlemeleri Signify tarafından veya onun adına söz konusu askıya alma halinden önce ifa edilen iş ile ilgili faaliyetler için de geçerli olacaktır.

   (e) Signify’ın işbu bölüm 18 uyarınca hakları Signify’ın kanunen veya hakkaniyete göre sahip olabileceği diğer hak ve çarelere ilave olarak kabul edilecektir. Bir Sözleşmenin feshi halinde söz konusu fesih veya sona ermeden sonra da yürürlükte kalacağı belli olan şart ve koşullar yürürlükte kalmaya devam edecektir. Fesih, Tarafların fesih tarihine kadar tahakkuk eden haklarını etkilemeyecektir.

   19. GEÇERLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME


   (a) Tüm Sözleşmeler, Teklifler ve bu Şartlar kanunlar ihtilafı prensiplerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. Taraflardan herhangi birisinin uyuşmazlığın varlığına dair bildiriminden sonra otuz (30) gün içinde iyi niyetli müzakereler ile çözümlenemeyen bir Sözleşme, Teklif veya bu Şartlardan kaynaklanan herhangi bir dava, takibat veya yasal işlem münhasıran İstanbul merkez mahkemelerinde görülecektir, ancak Signify her zaman için Müşteriye karşı yetkili herhangi bir başka mahkemede dava, takip veya yasal işlemleri başlatmaya yetkili olacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması geçerli olmayacaktır.

   (b) Bu bölüm 19’daki hiçbir düzenleme Tarafların yürürlükteki kanun kapsamında ihtiyati tedbir veya bir başka hakkaniyete uygun çare arama ile ilgili hakkı, diğer Tarafa rücu olasılığını korumak için herhangi bir tedbir alma hakkı veya vadesi gelen herhangi bir tutarın ödenmemesi ile ilgili olarak dava veya tajip başlatma hakkı üzerinde bir sınırlama olarak yorumlanmayacaktır.

   20. VERİ GİZLİLİĞİ VE VERİLERİN KULLANIMI


   (a) Taraflar yürürlükteki tüm veri koruma kanunlarına uyacaktır. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Signify (veya alt yüklenicileri) Müşteri için veya Müşteri adına kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişileri ilgilendiren bilgileri (“Kişisel Veri”) işlemeyecektir. Signify kendi meşru iş amaçlarının bir parçası olarak Kişisel Verileri işlemesi halinde bunu, https://www.signify.com/tr-tr/gizlilik-bildirimi  adresindeki “Signify Müşteriler, Tüketiciler ve Diğer İş Ortakları için Gizlilik Bildirimi”ne ve http://www.signify.com/global/privacy adresindeki “Legal Information” bölümünde bulunan “Signify Privacy Notice for Customers, Consumers and Other Business Persons” bildirimine göre yapacaktır.

   (b) Müşteri, Signify ve bağlı şirketlerinin (veya alt yüklenicilerinin) Ürünlerden ve Hizmetlerden elde edilen bilgi ve verileri toplayabileceğini (Ürün ve/veya Hizmet ile birlikte sağlanan herhangi bir üçüncü taraf ürün, hizmet veya sistemi dahil) ve bunları kullanabileceğini (“Kullanım Verileri”) beyan ve kabul etmektedir. Signify, bir Sözleşmenin süresi boyunca ve sonrasında herhangi bir zamanda Kullanım Verilerini, Kullanım Verilerini diğer verilerle birleştirmek veya derlemek, FMH veya türevsel çalışmalar oluşturmak veya Kullanım Verilerini değiştirmek veya uyarlamak, ürün ve hizmet sağlamak, bulundurmak ve iyileştirmek, yeni ürünler, özellikler ve hizmetler geliştirmek dahil hangi maksatla olursa olsun sadece kendi takdiriyle bedelsiz olarak kullanma hakkına sahiptir. Sözleşme, EULA veya İlave Kullanım Şartlarında aksi belirtilmedikçe Signify, Kullanım Verilerinin kullanımının Kişisel Verileri ve Müşteri veya şirket ya da kuruluşun kimliğinin belirlenmesine olanak sağlayan herhangi bir veriyi içermemesini güvence altına alacaktır.

   21. MUHTELİF HÜKÜMLER


   (a) Bu Şartların veya bir Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği veya icra edilemez olması diğer hükümlerinin geçerliliğini veya icra edilebilirliğini etkilemeyecek ve oradaki diğer hükümlerin tamamı bütünüyle geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir. Böyle bir geçersiz veya icra edilemez bulunma halinde Taraflar, geçersiz veya icra edilemez hüküm/hükümleri, bu şekilde geçersiz hale gelen hüküm/hükümlerin asıl amacına en yakın geçerli hüküm/hükümler ile değiştirmek için çaba sarf edeceklerdir. Makul süreli bildirim üzerine Müşteri, Signify’ın Müşterinin Sözleşmeye uyumunu doğrulamasına yardımcı olacaktır.

   (b) Signify’ın bu Şartlarda ortaya konan hakları Signify’ın Sözleşme kapsamında veya kanunen ya da hakkaniyete göre sahip olabileceği hak veya çarelere zarar vermeyecektir. Müşteri, Signify N.V. ve bağlı şirketlerinin uygun olduğu şekilde bu Şartlar dahil Sözleşmenin hükümleri kapsamındaki tüm menfaatler bakımından üçüncü taraf lehtar olduklarını ve Sözleşmenin hükümlerine riayeti talep edebileceklerini kabul etmektedir. Taraflardan birinin bu Şartlara veya bir Sözleşmenin herhangi bir hükmüne riayeti sağlamaması veya sağlamada gecikmesi söz konusu hükümden feragat veya ona riayeti icra etmekten feragat teşkil etmeyecektir.

   (c) Bir Sözleşmenin şartları (bu Şartlar ve bunun bir parçasını teşkil eden diğer şart ve koşullar dahil) Sözleşme kapsamında Ürünlerin satışı ve Hizmetlerin ifası ile ilgili olarak Taraflar arasındaki tüm anlayış ve anlaşmayı ortaya koymaktadır ve Signify ve Müşteri arasında konusu ile ilgili yazılı veya sözlü olarak yapılmış önceki vaatlerin, sözleşmelerin, beyanların, taahhütlerin veya ifadelerin yerine geçecektir. Taraflar Sözleşmeyi akdederken söz konusu Sözleşmenin bir parçası olarak dahil edilmemiş herhangi bir beyana bel bağlamadıklarını açıkça doğrulamaktadırlar. Bir Sözleşmedeki değişiklikler yazılı olarak yapılmadıkça ve Taraflardan her birisinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanmadıkça Tarafları bağlayıcı olmayacaktır.

   (d) Fiyatlar ve terimler baskı veya yazım hataları için düzeltilebilir.

   Signify Aydınlatma Ticaret A.Ş. – v. Şubat 2022