Suggestions

  Obchodné Podmienky Pre Predaj Výrobkov A Služieb

  Signify Slovakia s.r.o.

   1. Návrh, Prijatie, Zmluva

    

   (a) Tieto obchodné podmienky ("Podmienky") sa použijú na predaj a dodávku všetkých výrobkov alebo systémov ("Výrobky") a na poskytovanie všetkých  služieb (čo zahŕňa akýkoľvek softvér poskytovaný ako služba) ("Služby") spoločnosťou Signify Slovakia s.r.o., so sídlom Prievozská 4B, Bratislava 821 09, IČO: 31 341 241, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4250/B (ďalej len ako spoločnosť "Signify") Vašej osobe ("Odberateľ"), a preto budú tvoriť neoddeliteľnú časť akejkoľvek Ponuky alebo Zmluvy s vyššie uvedeným predmetom. Objednanie Výrobkov alebo Služieb Odberateľom od spoločnosti Signify znamená prijatie týchto Podmienok v znení aktuálnom ku dňu príslušnej objednávky. "Zmluvou" sa rozumie akákoľvek písomná zmluva o dodávkach, distribúcii, kúpe alebo licencii akýchkoľvek Výrobkov alebo Služieb, uzatvorená medzi spoločnosťou Signify a Odberateľom, alebo akákoľvek objednávka Odberateľa prijatá spoločnosťou Signify. "Ponukou" je akýkoľvek návrh alebo ponuka predložená Odberateľovi zo strany spoločnosti Signify.

   (b) Výrobky a Služby môžu obsahovať webové alebo mobilné aplikácie, ktoré môžu byť predmetom ďalších podmienok ("Ďalšie podmienky použitia") alebo softvér, ktorý môže byť predmetom ďalších licenčných podmienok pre konečného užívateľa ("EULA"), a to buď od spoločnosti Signify, jej spriaznenej osoby alebo od tretej strany. Takéto podmienky EULA alebo Ďalšie podmienky použitia budú sprístupnené spoločne s webovou alebo mobilnou aplikáciou alebo softvérom. EULA či Ďalšie podmienky použitia tvoria súčasť Zmluvy, a to s výnimkou prípadov, kedy v nich bude uvedené inak. Softvér nie je predmetom predaja Zákazníkovi, je k nemu poskytovaná licencia v súlade s licenčnými podmienkami podľa článku 10 nižšie.

   (c) V prípade akéhokoľvek rozporu alebo nejednotnosti medzi týmito Podmienkami a ustanoveniami akejkoľvek Zmluvy alebo Ponuky majú prednosť ustanovenia Zmluvy alebo Ponuky. Vo vzťahu k webovým alebo mobilným aplikáciám alebo softvéru majú pred týmito Podmienkami prednosť príslušné Ďalšie podmienky použitia alebo podmienky EULA.

   (d) Výrazy "dohodnutý", "súhlas", "potvrdený", "prijatý", "informovaný", "oznámený" alebo "oznámenie" a dokumenty alebo rokovania s podobným obsahom sa musia urobiť písomne ​​s tým, že vyhotovený "písomne" znamená rukou napísané, strojovo napísané, vytlačené alebo elektronicky vyhotovené oznámenie, ktorého výsledkom je trvalý záznam. Výrazy "zahŕňa" alebo "vrátane" sa budú vykladať bez obmedzenia k všeobecnosti slov, ktoré týmto výrazom predchádzajú.

   (e) Akékoľvek odlišné alebo dodatočné podmienky v akejkoľvek objednávke, všeobecnom pokyne, obchodných podmienkach alebo inej písomnosti Odberateľa budú považované za podstatnú zmenu týchto Podmienok, sú výslovne odmietnuté a nebudú účinné. Začatie plnenia alebo prepravy sa nebude vykladať ako prijatie akýchkoľvek podmienok Odberateľa. Spôsob plnenia alebo obchodnej praxe nebudú pokladané za zmenu týchto Podmienok.

   (f) Spoločnosť Signify bude tieto Podmienky aktualizovať zverejnením ich aktualizovanej verzie na svojich webových stránkach. Vo vzťahu k Zmluve a Ponuke sa uplatní verzia Podmienok aktuálna ku dňu účinnosti Zmluvy alebo ku dňu Ponuky.

   (g) Ponuky spoločnosti Signify môžu byť prijaté v lehote uvedenej v danej Ponuke, alebo v prípade, že žiadna lehota nie je uvedená, v lehote tridsiatich (30) dní od dátumu Ponuky s tým, že spoločnosť Signify môže akúkoľvek Ponuku kedykoľvek zmeniť, odvolať alebo zrušiť až do okamihu, keď od Odberateľa dostane oznámenie o jej prijatí. Žiadna objednávka predložená Odberateľom nebude považovaná za konečnú alebo prijatú zo strany spoločnosti Signify, kým ju spoločnosť Signify nepotvrdí.

   (h) Za presnosť akejkoľvek objednávky, vrátane špecifikácie, konfigurácie či iných požiadaviek na Výrobky a Služby, a ich funkčnosť a kompatibilitu s inými výrobkami (ktoré neschváli spoločnosť Signify) a ich vhodnosť na daný účel zodpovedá výhradne Odberateľ. Odberateľ sa zaväzuje, že informácie, ktoré poskytne spoločnosti Signify podľa Zmluvy, sú úplné, presné a pravdivé. Odberateľ berie na vedomie, že ak spoločnosť Signify neobdrží úplné, presné a pravdivé informácie či pokyny, môže to mať nepriaznivý vplyv na jej schopnosť plniť jej záväzky alebo vykonávať jej práva podľa Zmluvy.

   (i) Všetky katalógy, špecifikácie, cenníky a ďalšie podobné dokumenty spoločnosti Signify sú iba orientačné a nebudú považované za Ponuku. Spoločnosť Signify sa domnieva, že tieto dokumenty sú úplné a presné v čase ich vydania, avšak nezodpovedá za prípadnú chybu v nich obsiahnutú. Spoločnosť Signify nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku chýb merania, popisov,  odporúčaní na použitie, a pod.

   (j) Výrobky budú dodané v súlade s ich štandardnou funkciou, štýlom a veľkosťou popísanými v katalógu spoločnosti Signify, alebo v prípade špeciálnych Výrobkov či Výrobkov vyrobených na zvláštnu objednávku, v súlade s nákresom či špecifikáciou spoločnosti Signify. V prípade rozporu medzi objednávkou Odberateľa a nákresom či špecifikáciou spoločnosti Signify schválenej Odberateľom má prednosť nákres / špecifikácia.

   (k) Predpoklady, vylúčenia a podmienky stanovené spoločnosťou Signify v ponukách, zmluvách alebo inde sa uplatňujú na Zmluvu a budú vykladané ako jej súčasť a budú riadiť jej plnenie a výklad.

   (l) Ak plnenie na základe Zmluvy závisí od schválenia, potvrdenia alebo prijatia návrhu (jeho konceptu), projektu, požadovaného výstupu, plánovania či akéhokoľvek iného kroku spoločnosti Signify Odberateľom, Odberateľ je povinný tak urobiť v lehote stanovenej v Zmluve, alebo, ak nie je taká lehota stanovená, do siedmich (7) dní od doručenia výzvy spoločnosti Signify. Ak tak Odberateľ neurobí, má sa za to, že schválil, potvrdil alebo prijal vec tak, ako mu bola predložená spoločnosťou Signify.

   (m) V prípade, že Odberateľ predáva Výrobky alebo začleňuje Výrobky a / alebo Služby do ponúk svojmu zákazníkovi, Odberateľ je povinný zabezpečiť, že všetci jeho zákazníci a / alebo koncoví užívatelia Výrobkov alebo Služieb budú dodržiavať všetky príslušné záväzky Odberateľa vyplývajúce z tejto Zmluvy a týchto Podmienok, a že podmienky jeho dohody s každým zo svojich zákazníkov alebo koncových užívateľov sú v súlade so Zmluvou a týmito Podmienkami. Ak Odberateľ poruší ustanovenia predchádzajúcej vety,  spoločnosti Signify a jej pridruženým spoločnostiam a ich predstaviteľom, riaditeľom, zástupcom, zamestnancom, nástupcom nahradí škodu, bude ich brániť a zbaví zodpovednosti v prípade akýchkoľvek strát, záväzkov, nákladov (vrátane nákladov právneho zastúpenia) a výdavkov vyplývajúcim z alebo v súvislosti s akýmikoľvek takýmto porušením.

   2. Ceny A Platobné Podmienky

    

   (a) Za Výrobky predané a Služby poskytnuté spoločnosťou Signify sa Odberateľ zaväzuje uhradiť všetky ceny a poplatky ("Ceny") v súlade so Zmluvou a týmto článkom 2. Ceny sú uvedené v eurách (EUR) a pokiaľ nie je dohodnuté inak, sú založené na dodacej podmienke Ex Works - závod spoločnosti Signify (podľa najnovšieho znenia dodacích podmienok INCOTERMS). Pokiaľ nie je stanovené inak príslušnou dodacou podmienkou INCOTERMS, Ceny nezahŕňajú akékoľvek dane, povinnosti či iné zákonné poplatky, platné teraz alebo v budúcnosti, najmä daň z pridanej hodnoty alebo podobné dane uložené štátom. Spoločnosť Signify môže tieto dane pripočítať k Cene alebo ich fakturovať oddelene a Odberateľ ich spoločnosti Signify uhradí bezodkladne a na prvú výzvu.

   (b) Na základe oznámenia doručeného Odberateľovi je spoločnosť Signify oprávnená upraviť Ceny Výrobkov a / alebo Služieb, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté, tak, aby odrážali zmeny v príslušných nákladoch presahujúce päť percent ( 5%), najmä akékoľvek výkyvy výmenných kurzov, náklady na suroviny a iné náklady na výrobu a distribúciu a mzdové náklady, ktoré sa vyskytnú, resp. ktoré vzniknú, medzi dátumom Zmluvy a dodaním Výrobkov a / alebo poskytnutím Služieb. Okrem toho, ak je Zmluva dohodnutá na dlhšie ako dvanásť (12) mesiacov, spoločnosť Signify je oprávnená upraviť Ceny vždy k 1. aprílu kalendárneho roka o zmenu v poslednom zverejnenom celkovom indexe HICP pre Eurozónu oproti stavu pred dvanástimi (12) mesiacmi.

   (c) Akékoľvek zrušenie, omeškanie alebo iná zmena objednávky zo strany Odberateľa, ktorú predtým prijala spoločnosť Signify, je možné len na základe súhlasu spoločnosti Signify, pričom udelenie takéhoto súhlasu nebude mať vplyv na žiadne práva alebo nápravné opatrenia, ktoré spoločnosť Signify môže mať podľa Zmluvy alebo právnych predpisov. Ak bude spoločnosť Signify na žiadosť Odberateľa súhlasiť s akoukoľvek takouto zmenou objednávky alebo zmenou Zmluvy, najmä (čiastočným) zrušením, odložením alebo pozastavením, rozšírením, zmenou alebo nahradením dizajnu, kvality, štandardu, množstva, výrobného závodu alebo plnenia (vrátane poradia, množstva a termínov) Výrobkov a / alebo Služieb (spolu ďalej ako "Zmena") alebo bude Zmena požadovaná kvôli (i) zmenám v platných zákonoch, predpisoch alebo odvetvových štandardoch, (ii) núdzovým situáciám, iii) chybným alebo neúplným informáciám, ktoré poskytol Odberateľ, alebo (iv) skutočnosti, že Odberateľ nedodržal ktorýkoľvek zo svojich záväzkov podľa Zmluvy, Odberateľ nahradí spoločnosti Signify všetky náklady a výdavky, ktoré jej vzniknú v súvislosti so Zmenou, a to bez odkladu a na prvú výzvu.

   (d) Spoločnosť Signify je oprávnená vystavovať Odberateľovi faktúry pri začatí prepravy Výrobkov alebo akonáhle sú poskytnuté Služby. Spoločnosť Signify je oprávnená žiadať (i) aby Odberateľ platil v pevne určených platobných dňoch, (ii) zálohovú platbu na (časť) Ceny a / alebo (iii) úhradu čiastkovej faktúry pre samostatnú fázu, časový úsek alebo míľnik plnenia. Čistá suma je splatná do tridsiatich (30) dní od dátumu vystavenia faktúry na určený bankový účet spoločnosti Signify. Odberateľ sa zaväzuje spoločnosti Signify uhradiť všetky sumy v plnej výške, bez akéhokoľvek započítania, protinároku, poníženia alebo (daňového) zadržania.

   (e) V prípade, ak Odberateľ neuhradí k dátumu splatnosti akýkoľvek svoj záväzok podľa Zmluvy, potom, bez ohľadu na skutočnosť, či ho spoločnosť Signify formálne vyzvala na zaplatenie alebo nie a navyše k akýmkoľvek iným právam a náhradám, ktoré môže mať spoločnosť Signify v rozsahu, ktorý platné právne predpisy pripúšťajú: (i) všetky dlžné sumy budú považované za splatný dlh (ii) Odberateľ bude povinný uhradiť spoločnosti Signify úrok z omeškania zo všetkých dlžných súm od dátumu ich splatnosti až do okamihu, kedy spoločnosť Signify dostane platbu v plnej výške, a to vo výške osemnásť percent (18%) ročne alebo v platnej zákonnej výške, podľa toho, ktorá z týchto súm je vyššia a všetky náklady vynaložené na úhradu dlhu, vrátane nákladov na právne zastúpenie a (iii) spoločnosť Signify môže zrušiť akýkoľvek úverový rámec poskytnutý Odberateľovi a požadovať, aby Odberateľ poskytol (dodatočné) zabezpečenie, zálohy alebo kaucie, ktoré bude považovať spoločnosť Signify za dostatočné a ďalej tiež požadovať dodatočné podmienečné platobné podmienky alebo skrátenie platobných kalendárov pre akékoľvek zostávajúce plnenia.

   (f) Spoločnosť Signify môže započítať a zraziť akékoľvek čiastky, ktoré ona (alebo akákoľvek jej spriaznená osoba) dlhuje Odberateľovi podľa akejkoľvek zmluvy, vrátane akýchkoľvek záloh alebo kaucií uhradených Odberateľom, proti akejkoľvek sume, ktorú Odberateľ dlhuje spoločnosti Signify. V prípade, že spoločnosť Signify započíta čiastky v odlišných menách, použije sa zvyčajne používaný výmenný kurz.

   3. Dodávka Výrobkov, Poskytovanie Služieb

    

   (a) Pokiaľ nebude dohodnuté inak, budú Výrobky dodané v súlade s dodacou podmienkou Ex Works - závod spoločnosti Signify (podľa najnovšieho znenia dodacích podmienok INCOTERMS). Spoločnosť Signify poskytne Služby v mieste(ach) dohodnutom(ých) v Zmluve. Termíny, ktoré oznámi alebo potvrdí spoločnosť Signify, sú iba orientačné, a spoločnosť Signify nenesie zodpovednosť za žiadne omeškanie s dodaním alebo plnením a nemá sa za to, že by porušila svoje povinnosti voči Odberateľovi, ak vynaložila úsilie, ktoré je z obchodného hľadiska primerané, aby tieto termíny splnila. V prípade omeškania spoločnosť Signify vynaloží úsilie, ktoré je z obchodného hľadiska primerané, aby Výrobky dodala či Služby poskytla v lehote, ktorá je primerane potrebná vzhľadom na dôvod omeškania; pričom, pokiaľ nebude dodržaná ani táto dodatočná lehota, jediným nárokom Odberateľa je zrušenie objednávky týkajúcej sa nedodaných Výrobkov či neposkytnutých Služieb.

   (b) Odberateľ je povinný zaznamenať akékoľvek poškodenie Výrobkov pri preprave alebo chýbajúce Výrobky do prepravnej dokumentácie ihneď po obdržaní Výrobkov, pričom sa pri tom riadiť príslušnými pokynmi spoločnosti Signify alebo dopravcu. Všetky Výrobky dodané podľa Zmluvy budú považované za prevzaté Odberateľom ako vyhovujúce Zmluve a Odberateľ nebude mať právo také prevzatie odvolať, ak spoločnosti Signify neoznámi akúkoľvek vadu do siedmich (7) dní od dodania Výrobkov. Bez ohľadu na vyššie uvedené, akékoľvek používanie Výrobkov po ich obdržaní Odberateľom alebo jeho zákazníkmi sa považuje za prevzatie Výrobkov. Spoločnosť Signify podľa svojho uváženia a v primeranom čase odstráni vady buď opravou, sprístupnením dielov, výmenou alebo dodávkou chýbajúcich Výrobkov alebo vráti Odberateľovi Cenu, ktorú Odberateľ zaplatil za nedodané Výrobky.

   (c) Drobné vady nie sú dôvodom na neprevzatie alebo oneskorené prevzatie Výrobkov, Služieb alebo oboch Odberateľom a spoločnosť Signify ich odstráni v primeranom čase. "Drobné vady" sú bezvýznamné vady či odchýlky, ktoré nebránia správnej prevádzke a bežnému užívaniu Výrobkov alebo Služieb v súlade s príslušnými špecifikáciami.

   (d) Spoločnosť Signify je oprávnená zmeniť dizajn, materiály, vyhotovenie a povrchovú úpravu Výrobkov alebo zmeniť pracovné postupy, komunikačný systém, softvér alebo akúkoľvek zložku Služby a Dokumentáciu za predpokladu, že tieto zmeny podstatne neovplyvnia funkčnosť Výrobkov alebo Služieb. Ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak, spoločnosť Signify nezodpovedá za dostupnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť ani včasnosť, ani výstupy z Výrobkov a Služieb. Odberateľ nebude používať alebo sa spoliehať na Výrobky a Služby na žiadne iné využitie alebo účely, než aké boli dohodnuté v Zmluve.

   (e) Odberateľ výslovne berie na vedomie a súhlasí, že určité vlastnosti či funkcie Výrobkov a Služieb môžu závisieť od dostupnosti a správnom plnení iných poskytovateľov služieb, ktorých spoločnosť Signify prípadne určí, vrátane dodávky energií, uchovávania údajov, pripojenia a komunikačných služieb. Tieto skutočnosti sú mimo kontroly spoločnosti Signify a spoločnosť Signify nenesie v tomto smere žiadnu zodpovednosť.

   (f) Odberateľ je zodpovedný za všetky informácie, príkazy, pokyny, materiály a činnosti poskytnuté / zabezpečené Odberateľom priamo alebo pre neho tretími osobami (okrem subdodávateľov spoločnosti Signify) v súvislosti s dodávkou Výrobkov alebo poskytovaním Služieb zo strany spoločnosti Signify. Spoločnosť Signify je oprávnená sa spoliehať na presnosť a úplnosť všetkých informácií, ktoré jej dodal Odberateľ, vrátane prípadov, kedy spoločnosť Signify poskytuje služby zberu údajov, prípravy návrhov alebo uskutočňovania auditov. Odberateľ na výzvu spoločnosti Signify bezodkladne poskytne akékoľvek iné informácie, služby alebo podporu, ktoré má pod svojou kontrolou, a ktoré sa týkajú plnenia spoločnosti Signify na základe Zmluvy.

   (g) V prípade omeškania alebo prerušenia dodávky Výrobkov alebo poskytovania Služieb z iných dôvodov než z dôvodov ležiacich na strane spoločnosti Signify alebo kvôli Zmene, budú primerane upravené lehoty na plnenie zo strany spoločnosti Signify. Spoločnosť Signify má voči Odberateľovi (okrem nároku na náhradu zvýšených nákladov podľa článku 2 (c)) nárok na primeranú náhradu akejkoľvek škody a / alebo nákladov vzniknutých v dôsledku takéhoto omeškania.

   (h) V prípade, že Zmluva obsahuje požiadavky na minimálnu skladovú zásobu na strane spoločnosti Signify, Odberateľ je povinný na prvé požiadanie spoločnosti Signify Výrobky zo skladovej zásoby kúpiť.

   4. Používánie Výrobkov A Služieb

    

   (a) Odberateľ bude Výrobky a Služby používať, resp. využívať, len na účely, na ktoré sú určené, a v súlade so všetkými pokynmi uvedenými v návodoch, smerniciach, záručných podmienkach a akýchkoľvek iných podmienkach týkajúcich sa dotknutých Výrobkov a Služieb alebo udelenými zo strany pracovníkov spoločnosti Signify alebo jej zmluvných partnerov v rámci plnenia Zmluvy ("Pracovníci"). Odberateľ sa zaväzuje udržiavať prevádzku, podmienky v prevádzke a zariadení dodané a / alebo užívané spoločnosťou Signify pri poskytovaní Služieb (vrátane kabeláže, príslušenstva a dodávok elektriny) v dobrom stave, opravené a v prevádzkyschopnom stave a chrániť ich pred poškodením a vonkajšími vplyvmi.

   (b) Odberateľ bude používať (a prípadne zaistí, aby konečný užívateľ používal) webové aplikácie, mobilné aplikácie a softvér v súlade s príslušnými Ďalšími podmienkami použitia a / alebo EULA a ak je to možné, bude uchovávať úplnú zálohu nainštalovaného softvéru pripravenú na okamžité použitie. V prípade chyby softvéru sa Odberateľ zaväzuje spoločnosti Signify poskytnúť upozornenia a chybové hlásenia a ďalej súčinnosť pri aktualizácii alebo nahradení softvéru používaného v súvislosti s plnením na základe Zmluvy.

   (c) Odberateľ nebude vykonávať (ani nepripustí) žiadnu činnosť na žiadnom zariadení alebo softvéri, ktoré dodáva a / alebo používa spoločnosť Signify pri poskytovaní Služieb, okrem bežného použitia v súlade so špecifikáciami alebo okrem použitia, ktoré vopred schválila spoločnosť Signify. V prípade akejkoľvek neschválenej činnosti je spoločnosť Signify oprávnená prerušiť poskytovanie Služieb do doby, než bude zariadenie alebo softvér uvedené do pôvodného vyhovujúceho stavu, a naúčtovať Odberateľovi náklady na základe Zmeny s tým, že akékoľvek záručné povinnosti spoločnosti Signify vo vzťahu k dotknutým Službám nebudú až do potvrdenia, že bol obnovený pôvodný stav, v platnosti a účinnosti. Akékoľvek zmeny zariadení alebo softvéru vo vlastníctve spoločnosti Signify (alebo jeho poskytovateľov licencie) sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Signify aj v prípade, že boli vykonané Odberateľom alebo pre neho.

   (d) Ak to nie je výslovne zahrnuté v Službách, pre akékoľvek Služby vykonávané pomocou pripojenia k systému zo vzdialeného miesta Odberateľ na vlastné náklady a riziko zriadi externý prístup do systému pre servisných Pracovníkov spoločnosti Signify (alebo jej subdodávateľov). Odberateľ dá k dispozícii technicky kvalifikovaných pracovníkov, ak je to potrebné na podporu spoločnosti Signify, a oprávňuje spoločnosť Signify, aby pri poskytovaní Služieb používala jeho IT infraštruktúru na pripojenie a zdieľanie dát so špecializovanými systémami a / alebo službami.

   (e) Spoločnosť Signify nezodpovedá za skutočnosť, že jej Výrobky alebo Služby nedosiahli očakávaný výkon, výhody, účinky alebo výsledky v dôsledku toho, že: (i) Odberateľ nesplnil podmienky Zmluvy, (ii) došlo k výpadkom alebo výkyvom v dodávke elektrického prúdu, (iii) došlo k odpojeniu pripojenia a komunikačných technológií, (iv) došlo k Vyššej moci a ďalším neobvyklým vonkajším vplyvom, alebo (v) došlo ku Zmene.

   5. Služby V Oblasti Návrhov, Dokumentácia

    

   (a)Ak sú zahrnuté do rozsahu Služieb, spoločnosť Signify poskytne služby v oblasti návrhov v súlade so špecifikáciami, na ktorých sa Zmluvné strany písomne dohodli. Ak nebude dohodnuté inak, spoločnosť Signify alebo ňou oprávnená osoba sú vlastníkom všetkých PDV (ako sú definované v článku 10 (a)) ku všetkým výstupom z poskytovania Služieb v oblasti návrhov. Odberateľ nie je oprávnený použiť, zverejniť, rozmnožiť ani sprístupniť vyššie uvedené bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Signify, ktorý je spoločnosť Signify oprávnená udeliť za určitých podmienok, ku ktorým patrí aj zaplatenie primeraného poplatku.

   (b)Všetka dokumentácia poskytovaná spoločnosťou Signify v súvislosti s Výrobkami a Službami, vrátane všetkých užívateľských manuálov alebo inštrukcií, katalógov, špecifikácií, údajov, výkresov, plánov, návrhov, zdrojových kódov alebo akékoľvek iné získané dokumenty alebo informácie od spoločnosti Signify alebo vytvorené spoločnosťou Signify v akejkoľvek forme vrátane elektronického alebo tlačeného formátu ("Dokumentácia") ostáva vlastníctvom spoločnosti Signify. Dokumentácia nie je predávaná Odberateľovi, ale je licencovaná v súlade s licenčnými podmienkami uvedenými v článku 10 nižšie. Pokiaľ nie je inak dohodnuté, všetky PDV k Dokumentácii a obsiahnuté v Dokumentácii ostávajú spoločnosti Signify alebo ňou oprávnenej osobe. Zákazník nesmie používať, publikovať, kopírovať alebo sprístupňovať Dokumentáciu s výnimkou, ak je to ustanovené v týchto Podmienkach.

   6. Inštalácia, Služby Na Mieste

    

   Tento článok sa týka prípadov, keď spoločnosť Signify (alebo jej subdodávateľ) na základe Zmluvy vykonáva činnosť spojenú s výstavbou, kabelážou alebo inštaláciou ("Inštalácia" alebo "Inštalovať") alebo iné Služby na mieste vlastnenom alebo držanom Odberateľom.

   (a) Odberateľ je zodpovedný za včasné dokončenie prípravných prác a prípravy miesta inštalácie v súlade s požiadavkami spoločnosti Signify. Pred dohodnutým začatím Inštalácie alebo iných Služieb na mieste inštalácie a spôsobom, ktorý spoločnosti Signify umožní plniť najefektívnejším spôsobom a v rámci odsúhlaseného harmonogramu, Odberateľ: (i) zabezpečí a bude udržiavať podmienky na mieste inštalácie (vrátane infraštruktúry), (ii) poskytne všetky potrebné informácie, pokyny, kontroly, oprávnenia, súhlasy, povolenia a oznámi spoločnosti Signify umiestnenie káblov, vedenia elektrického prúdu, vody a pod., vrátane prehľadu popisujúceho fyzikálne vlastnosti, právne obmedzenia a umiestnenie inžinierskych sietí v mieste, (iii) zabezpečí prístup do miesta inštalácie, vrátane riadenia premávky, ak to bude treba, a (iv) dá spoločnosti Signify k dispozícii všetok materiál, nástroje, konštrukcie a ďalšie zariadenia a poskytne spoločnosti Signify všetku ďalšiu primeranú súčinnosť riadne a včas, bez ďalších nákladov pre spoločnosť Signify, všetko v súlade s príslušnými právnymi predpismi, vrátane všetkých príslušných predpisov upravujúcich ochranu zdravia, bezpečnosť, požiadavky na elektrické zariadenia a stavebných predpisov.

   (b) Odberateľ nesmie zavolať spoločnosť Signify na miesto inštalácie až kým nebudú uspokojivo splnené povinnosti podľa článku 6 (a). V prípade čakania dlhšieho ako štyri (4) hodiny denne môže spoločnosť Signify preložiť plnenie na iný deň a účtovať Odberateľovi za taký deň a zdroje, ktoré mali byť využité, celý pracovný deň. Odberateľ (i) zabezpečí na podporu spoločnosti Signify v priebehu prác v mieste inštalácie svojho plne kvalifikovaného predstaviteľa, ak to bude vyžadované, (ii) poskytne média (vrátane plynu, vody, elektriny a pripojenia), vykurovanie a osvetlenie nutné pre plnenie v mieste inštalácie, (iii) poskytne dostatočné uzamykateľné miestnosti pre Pracovníkov (vybavené sociálnym zariadením) a sklad materiálu, náradia a prístrojov v mieste inštalácie alebo v jeho blízkosti, (iv) vyradí z prevádzky a zhromaždí materiál, za ktorý boli ako náhrada dodané Výrobky a odstráni ho z miesta inštalácie a (v) poskytne spoločnosti Signify súčinnosť pri testovaní. Na žiadosť spoločnosti Signify je Odberateľ povinný zabezpečiť dočasné odpojenie médií v mieste inštalácie (vrátane systému dodávky a rozvodu vody).

   (c) Po dokončení Inštalácie a iných Služieb na mieste spoločnosť Signify doručí Odberateľovi v súlade s odovzdávacím protokolom dohodnutým medzi Zmluvnými stranami oznámenie o tom, že bola Inštalácia dokončená. V prípade, že vyššie uvedený protokol nebol dohodnutý, Odberateľ do piatich (5) dní od oznámenia o ukončení Inštalácie a iných Služieb na mieste skontroluje a otestuje nastavenia Služby a Výrobky dodané a / alebo Inštalované spoločnosťou Signify a, v súlade s článkami 3 (b) a 3 (c), informuje spoločnosť Signify v prípade akejkoľvek Vady (ako je definovaná v článku 9 (a)), pričom ak tak neurobí, má sa za to, že prevzal nastavenie Služieb a Výrobky dodané a / alebo Inštalované päť (5) dní od oznámenia. Spoločnosť Signify odstráni oznámené Vady v primeranej dobe v súlade s článkom 9.

   7. Nebezpečensvo Škody Na Veci A Vlastnícke Právo

    

   (a) Nebezpečenstvo škody či straty Výrobkov prechádza na Odberateľa (i) v čase ich dodania spoločnosťou Signify Odberateľovi v súlade s príslušnou dodacou podmienkou INCOTERMS, alebo (ii) v prípade, že spoločnosť Signify Inštaluje Výrobky v mieste inštalácie, okamihom dodania na miesto, ak nebude dohodnuté inak.

   (b) Vlastnícke právo k Výrobkom prechádza na Odberateľa až v okamihu, keď spoločnosť Signify (alebo jej finančník) dostane platbu za dané Výrobky v plnej výške a v rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov dostane v plnej výške aj všetky ostatné sumy, ktoré má Odberateľ podľa akejkoľvek zmluvy so spoločnosťou Signify (alebo jej spriaznenou osobou) zaplatiť. Kým na neho neprejde vlastnícke právo k Výrobkom, Odberateľ (i) nescudzí, neprevedie ani nezaťaží žiadny z Výrobkov, ani neposkytne žiadne právo či vlastnícke právo k nim žiadnej tretej osobe nad rámec bežnej obchodnej činnosti a za odplatu alebo pod podmienkou výhrady vlastníckeho práva a (ii ) zabezpečí, aby z Výrobkov bolo vždy zrejmé, že sú vo vlastníctve spoločnosti Signify. V prípade porušenia zo strany Odberateľa je spoločnosť Signify oprávnená požadovať, aby Odberateľ na vlastné náklady (vrátane nákladov na demontáž) vrátil Výrobky, pri ktorých vlastnícke právo doposiaľ neprešlo, a Odberateľ poskytne všetku súčinnosť, aby spoločnosť Signify mohla tieto Výrobky odobrať a umožní spoločnosti Signify (alebo jej zástupcovi) voľný prístup k miestu, kde sa Výrobky a iné zariadenie dodané a / alebo používané spoločnosťou Signify pri poskytovaní Služieb nachádzajú.

   8. Vyššia Moc

    

   Spoločnosť Signify nenesie zodpovednosť za žiadne porušenie spôsobené udalosťou Vyššej moci. Plnenia spoločnosti Signify budú v takom prípade pozastavené po dobu trvania danej udalosti Vyššej moci. "Vyššou mocou" sa rozumejú akékoľvek okolnosti alebo udalosti mimo primeranej kontroly spoločnosti Signify bez ohľadu na to, či sú v čase uzavretia Zmluvy predvídateľné alebo nie, v dôsledku ktorých nemôže spoločnosť Signify plniť alebo vykonávať svoje záväzky, vrátane, ale nielen, vis major, prírodných katastrof, zemetrasení, blesku, hurikánu, tajfúnu, povodne alebo vulkanickej činnosti alebo extrémnych poveternostných podmienok, štrajku, výluky, vojny, terorizmu, politickej situácie, občianskych nepokojov, povstania, sabotáže, vandalizmu, celkových odvetvových výpadkov, havárií zariadení alebo strojov, poruchy alebo výpadku v dodávke elektrického prúdu, kybernetických a hackerských útokov alebo neplnenia na strane dodávateľov spoločnosti Signify alebo tretích osôb, na ktorých Služby závisia (vrátane pripojenia a komunikačných služieb). V prípade, že bude udalosť Vyššej moci trvať (alebo ak spoločnosť Signify primerane očakáva, že bude trvať) po dobu dlhšiu ako tri (3) po sebe idúce mesiace, spoločnosť Signify je oprávnená odstúpiť od ktorejkoľvek zo Zmlúv alebo akejkoľvek jej časti bez toho, aby jej v dôsledku toho vznikla akákoľvek zodpovednosť voči Odberateľovi.

   9. Obmedzená Záruka A Vylúčenie Zodpovednosti

    

   (a) Vo väčšine prípadov sa Výrobky spoločnosti Signify predávajú so štandardnou obmedzenou zárukou, ktorá je priložená k Výrobku alebo je uverejnená na webových stránkach spoločnosti Signify ako štandardná záruka pre daný Výrobok (ďalej len "Štandardná záruka za Výrobok"). Pre akýkoľvek Výrobok, ktorý je predávaný spoločnosťou Signify bez Štandardnej záruky za Výrobok spoločnosť Signify zaručuje výlučne to, že po dobu jedného (1) roka od dodania Odberateľovi budú Výrobky a Služby bez Vád. V prípade akýchkoľvek Služieb, ktoré poskytuje spoločnosť Signify, spoločnosť Signify zaručuje výlučne to, že do tridsiatich (30) dní od poskytnutia bude Služba bez Vád (s výnimkou Inštalácie, v ktorom prípade sa začne táto 30-dňová záručná lehota po jej dokončení v súlade s článkom 6 (c)). "Vadou" (alebo "Vadným") sa vo vzťahu k Výrobku rozumie, že vykazuje akúkoľvek chybu materiálu alebo vyhotovenia, kvôli ktorej Výrobok nepracuje v súlade s prevádzkovými špecifikáciami poskytnutými spoločnosťou Signify, s prihliadnutím na celkovú funkčnosť Výrobku, a vo vzťahu k Službe znamená, že daná Služba nebola poskytnutá odborným a starostlivým spôsobom.

   (b) Ak nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak, Signify neposkytuje žiadnu záruku za tovary tretích osôb a tovary, ktoré nie sú označené ochrannou známkou PHILIPS alebo ochrannou známkou, ktorej majiteľom je Signify, ani za softvér, aplikácie alebo služby tretích osôb alebo prispôsobené Tovary.

   (c) Odberateľ berie na vedomie, že EULA alebo Ďalšie podmienky použitia môžu obmedzovať záručnú dobu softvéru (vrátane webových alebo mobilných aplikácií).

   (d) Aby Odberateľ bol oprávnený vzniesť platný nárok na základe záruky, musí spoločnosti Signify oznámiť údajne Vadné Výrobky alebo Vadné Služby bezodkladne a pred uplynutím záručnej doby. V prípade, že spoločnosť Signify podľa vlastného uváženia rozhodne, že nárok zo záruky je oprávnený, v primeranom čase podľa vlastného uváženia Vadné Výrobky opraví alebo za ne ponúkne náhradné Výrobky alebo napraví alebo doplní akékoľvek Vadné Služby. Ak Vadný Výrobok napriek primeranému úsiliu spoločnosti Signify nemožno opraviť a nie je možné ani dodať náhradný Výrobok alebo napraviť či doplniť Vadné Služby, vráti spoločnosť Signify čiastku uhradenú Odberateľom za tieto Vadné Výrobky alebo Vadné Služby alebo vystaví príslušný dobropis. Opravami, výmenami ani nápravou nedochádza k predĺženiu ani obnoveniu príslušnej záručnej lehoty. Odberateľ musí získať súhlas spoločnosti Signify ohľadom špecifikácií akýchkoľvek skúšok, ktoré chce Odberateľ vykonať na účely zistenia prípadného výskytu Vady. Náhradné Výrobky dodané spoločnosťou Signify môžu mať drobné odchýlky v prevedení a / alebo špecifikáciách, ktoré však nemajú vplyv na funkčnosť vymieňaného Výrobku. Vo vzťahu k nahradeným Výrobkom či Výrobkom, za ktoré bola vrátená odplata či vystavený dobropis, je spoločnosť Signify oprávnená podľa svojho uváženia buď si nárokovať vlastníctvo a požadovať od Odberateľa ich vrátenie alebo dať Odberateľovi pokyn na ich zničenie na náklady Odberateľa.

   (e) Náklady na zabezpečenie prístupu spoločnosti Signify k Výrobkom v rámci odstraňovania Vád v záruke, vrátane odstránenia a výmeny systémov, konštrukcií či iných častí zariadení Odberateľa, na odinštalovanie Vadných Výrobkov, opätovnú inštaláciu vymenených Výrobkov, ponesie Odberateľ. Odberateľ nie je oprávnený vrátiť Výrobky spoločnosti Signify bez jej súhlasu, a ak to nie je v súlade s príslušnými pravidlami spoločnosti Signify pre vrátenie tovaru. V prípade, že sa podľa rozhodnutia spoločnosti Signify nebude jednať o platný nárok na základe záruky, Odberateľ znáša všetky náklady spoločnosti Signify vzniknuté manipuláciou, testovaním a prepravou vrátených Výrobkov.

   (f) Podmienkou zodpovednosti za škodu zo strany spoločnosti Signify a jej záručných povinností podľa Zmluvy je (i) riadne uskladnenie, inštalácia, prevádzka a údržba Výrobkov, vždy v súlade s užívateľskými príručkami, záručnými podmienkami a ďalšími pokynmi alebo podmienkami, ktoré oznámi spoločnosť Signify Odberateľovi , (ii) skutočnosť, že Odberateľ vedie počas záručnej doby presné a úplné záznamy o prevádzke a údržbe a poskytne spoločnosti Signify k týmto záznamom prístup, a (iii) vykonávanie len takých zmien či opráv Výrobkov alebo Služieb, ktoré spoločnosť Signify schválila. V prípade nesplnenia týchto podmienok stráca záruka platnosť. Spoločnosť Signify nenesie zodpovednosť za bežné opotrebenie a ekologické alebo záťažové skúšky. Záruka poskytnutá v tomto článku 9 sa nevzťahuje na škody alebo neplnenia vyplývajúce z akejkoľvek Vyššej moci alebo akéhokoľvek zneužitia, nesprávneho použitia, abnormálneho použitia, nesprávneho napájania, výkyvov, korozívneho prostredia, zanedbania, vystavenia alebo akéhokoľvek použitia alebo inštalácie v rozpore s pokynmi alebo obmedzeniami predpísanými spoločnosťou Signify alebo inými
   príslušnými štandardmi alebo predpismi.

   (g) Ustanovenia o zodpovednosti za škodu zo strany spoločnosti Signify alebo o jej záručných povinnostiach podľa Zmluvy nezakladajú žiadnu zodpovednosť voči tretím osobám alebo verejnosti. Žiadne ustanovenie v Zmluve nemožno vykladať tak, že zakladá akúkoľvek povinnosť, štandard starostlivosti alebo záväzok voči akejkoľvek osobe alebo tretej strane.

   (h) V prípade, že je vyžadované stiahnutie z trhu, dodatočná úprava, aktualizácia alebo iné nápravné opatrenia vzťahujúce sa k akémukoľvek Výrobku, Odberateľ sa zaväzuje plne spolupracovať a poskytnúť akúkoľvek súčinnosť vyžadovanú zo strany spoločnosti Signify. Odberateľ sa zaväzuje viesť presnú dokumentáciu a záznamy na zabezpečenie sledovateľnosti Výrobkov pre prípad ich stiahnutia z trhu.

   (i) S VÝHRADOU VYLÚČENÍ A OBMEDZENÍ PRÍPADNE UVEDENÝCH V ZMLUVE A AK TO PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY NEVYLUČUJÚ, ČLÁNKY 9, 11 A 12 (b), (c) A (d) USTANOVUJÚ ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SIGNIFY A JEJ SPRIAZNENÝCH OSÔB V SÚVISLOSTI S VADNÝMI VÝROBKAMI ALEBO VADNÝMI SLUŽBAMI BEZ OHĽADU NA TO, KEDY VADA VZNIKNE A ČI NÁROK, BEZ OHĽADU NA TO, AKO JE VYMEDZENÝ, VYCHÁDZA ZO ZMLUVY, ZÁRUKY, SĽUBU ODŠKODNENIA, NÁROKOV Z MIMOZMLUVNEJ ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, PRIČOM TÁTO ZODPOVEDNOSŤ  SA UPLATNÍ LEN PRIAMO VOČI ODBERATEĽOVI A NIE NA AKÉKOĽVEK TRETIE STRANY, VRÁTANE ZÁKAZNÍKOV ODBERATEĽA, JEHO ZÁSTUPCOV ALEBO PREDSTAVITEĽOV. SPOLOČNOSŤ SIGNIFY VÝSLOVNE VYLUČUJE AKÉKOĽVEK INÉ ZÁRUKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO KONKLUDENTNÉ, NAJMÄ AKÚKOĽVEK ZÁRUKU Z TITULU PORUŠENIA PRÁV ALEBO KONKLUDENTNÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. ZÁKLADNÝM ÚČELOM OBMEDZENEJ VÝHRADNEJ ZODPOVEDNOSTI A PRÁVNYCH PROSTRIEDKOV PODĽA ZÁRUKY JE ROZLOŽENIE RIZÍK MEDZI SPOLOČNOSŤ SIGNIFY A ODBERATEĽA S TÝM, ŽE TOTO ROZLOŽENIE RIZÍK JE ZOHĽADNENÉ V CENÁCH.

   10. Práva K Softvéru, Dokumentácii A Duševnému Vlastníctvu

    

   (a) Za podmienky, že Odberateľ splní všetky svoje povinnosti podľa Zmluvy a týchto Podmienok je súčasťou dodávky Výrobkov a / alebo Služieb (vrátane softvéru včleneného vo Výrobkoch a Službách) poskytnutie nevýhradnej, neprenosnej, bezodplatnej, obmedzenej licencie (bez práva poskytovať sublicencie) Odberateľovi k akýmkoľvek právam duševného vlastníctva (vrátane patentov, úžitkových vzorov, zapísaných aj nezapísaných dizajnov, autorských práv, práv k databázam, ochranných známok, doménových mien, obchodného tajomstva, know-how, práv k topografii integrovaných obvodov polovodičových výrobkov a všetkých ich zápisov, prihlášok, obnovení, predĺžení, kombinácií, rozdelenia, pokračovania alebo nového vydania, spoločne ďalej len "PDV") zo strany spoločnosti Signify, v obmedzenom rozsahu, v akom sú PDV začlenené vo Výrobkoch alebo Službách, na použitie alebo ďalší predaj Výrobkov (vrátane Dokumentácie) v stave, v akom sú predávané spoločnosťou Signify, a / alebo na využívanie Služieb (vrátane Dokumentácie) počas platnosti príslušnej Zmluvy v súlade s príslušným popisom Služieb. Iné PDV ako tie, o ktorých to výslovne ustanovuje Zmluva alebo tieto Podmienky, nie sú Odberateľovi ani žiadnej tretej osobe poskytované.

   (b) Vo vzťahu k akémukoľvek (včlenenému) softvéru alebo iným aplikáciám dodaným Odberateľovi nebude Odberateľ vykonávať žiadnu z týchto činností, ani neumožní ich vykonávanie žiadnej tretej osobe: (i) kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, upravovať, prispôsobovať, meniť, prekladať alebo vytvárať odvodené diela, (ii) postupovať, poskytovať sublicencie, alebo poskytovať do prenájmu, prenajímať si, alebo požičiavať, prevádzať, zverejňovať alebo inak sprístupňovať takýto softvér alebo ostatné diela, (iii) tento softvér spájať s iným softvérom alebo ho do iného softvéru začleňovať, alebo (iv) spätne analyzovať, dekompilovať, rozoberať alebo sa inak pokúšať získať zdrojový kód alebo algoritmickú povahu tohto softvéru, alebo dekódovať, dešifrovať či neutralizovať akékoľvek bezpečnostné opatrenia v softvéri alebo odstraňovať či obchádzať jeho ochranu, bez toho, aby k tomu spoločnosť Signify poskytla súhlas, s výnimkou prípadov, pri ktorých to výslovne umožňujú platné právne predpisy, (v) vykonávať vo vzťahu k softvéru akúkoľvek činnosť spôsobom, kedy by k softvéru alebo k akémukoľvek dielu odvodenému z tohto softvéru musela byť poskytnutá licencia na základe podmienok poskytovania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom (Open Source), najmä: a) kombinovanie softvéru alebo akéhokoľvek diela z neho odvodeného so softvérom s otvoreným zdrojovým kódom prostredníctvom včlenenia či spájania či inak, alebo b) používanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom na vytvorenie diela odvodeného od tohto softvéru, pričom "Softvér s otvoreným zdrojovým kódom" znamená akýkoľvek softvér, ku ktorému je poskytnutá licencia na základe podmienok poskytovania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, kde je podmienkou použitia, úpravy alebo distribúcie diela: 1) sprístupnenie zdrojového kódu alebo iných materiálov prednostne využívaných pre úpravu, alebo 2) poskytnutie povolenia pre vytvorenie odvodeného diela, alebo 3) prenesenie určitých oznámení alebo podmienok poskytnutia licencie do odvodeného diela alebo do sprievodnej dokumentácie, alebo 4) poskytnutie bezplatnej licencie akejkoľvek osobe na základe PDV vo vzťahu k dielu alebo akémukoľvek dielu, ktoré obsahuje toto dielo, je s ním spojené, vyžaduje jeho existenciu alebo sa na tomto diele inak zakladá.

   (c) Odberateľ berie na vedomie, že vlastníkom PDV týkajúcich sa Výrobkov alebo Služieb môžu byť tretie osoby. Odberateľ je povinný bez akýchkoľvek dodatkov či zmien reprodukovať akékoľvek upozornenia týkajúce sa chránených práv spoločnosti Signify alebo jej nezávislých dodávateľov uvedené v akomkoľvek softvéri alebo Dokumentácii spoločnosti Signify alebo jej nezávislých dodávateľov.

   (d) Spoločnosť Signify bude oprávnená akýmkoľvek spôsobom či formou využívať nápady, námety, spätnú väzbu alebo odporúčania Odberateľa určené spoločnosti Signify a týkajúce sa Výrobkov alebo Služieb ("Spätná väzba") bez toho, aby bola spoločnosť Signify povinná hradiť Odberateľovi akékoľvek licenčné poplatky či inú odplatu. Spoločnosť Signify bude vlastníkom všetkých PDV ku Spätnej väzbe. Spoločnosť Signify je oprávnená využívať výtvory a výstupy vytvorené v dôsledku poskytovania Služieb pre vlastnú publicitu alebo na propagačné účely.

   11. Náhrada Škody Pri Právach Duševného Vlastníctva

    

   (a) Odberateľ je povinný spoločnosť Signify okamžite informovať o akomkoľvek nároku tretej osoby, podľa ktorého akýkoľvek z Výrobkov a / alebo Služieb dodaných Odberateľovi spoločnosťou Signify porušuje akékoľvek PDV tretej osoby. Na základe tohto oznámenia spoločnosť Signify podľa svojho uváženia a na vlastné náklady: (i) zabezpečí Odberateľovi právo pokračovať v užívaní príslušného Výrobku a / alebo Služieb, alebo (ii) ako náhradu za tento Výrobok poskytne iný výrobok, ktorý žiadne práva neporušuje, a ktorý má rovnaké funkcie , alebo (iii) upraví tento Výrobok tak, aby žiadne práva neporušoval, alebo (iv) napraví túto Službu, alebo (v) vráti sumu zaplatenú Odberateľom za tieto Výrobky a / alebo Služby alebo vystaví príslušný dobropis.

   (b) V prípade, že nárok uvedený v článku 11 (a) povedie k právnemu sporu, Odberateľ umožní v plnom rozsahu spoločnosti Signify, aby podľa svojho uváženia a na vlastné náklady tento nárok vysporiadala alebo proti nemu viedla obranu. Odberateľ v súvislosti s obranou tohto nároku poskytne spoločnosti Signify všetku súčinnosť, ktorú si spoločnosť Signify primerane vyžiada. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Signify neuzavrie Odberateľ vo vzťahu k tomuto nároku žiadne urovnanie, ani nevynaloží žiadne náklady alebo výdavky na účet spoločnosti Signify.

   (c) Po podmienkou dodržania ustanovení článku 11 a 12 spoločnosť Signify odškodní Odberateľa vo vzťahu k akémukoľvek právoplatnému rozhodnutiu príslušného súdu o náhrade škody, kde bude stanovené, že Výrobky a / alebo Služby tak, ako boli dodané spoločnosťou Signify na základe Zmluvy, priamo porušujú PDV tretej osoby, ak súd konštatuje, že toto porušenie je spôsobené priamo a výlučne tým, že Odberateľ používal Výrobky a / alebo Služby v podobe, ako boli dodané spoločnosťou Signify na základe Zmluvy.

   (d) Bez ohľadu na akékoľvek opačné ustanovenia Zmluvy spoločnosť Signify nezodpovedá za nižšie uvedené problémy a záväzky spoločnosti Signify uvedené v tomto článku 11 sa nebudú vzťahovať na: (i) akýkoľvek nárok z titulu porušení PDV tretej osoby vzniknutý v dôsledku dodržania návrhu, výkresov, špecifikácií alebo pokynov Odberateľa, alebo (ii) použitia akýchkoľvek Výrobkov, výstupov a / alebo Služieb inak, než ako zodpovedá ich špecifikáciám alebo na akýkoľvek nárok na základe alebo v dôsledku akejkoľvek úpravy alebo prispôsobenia Výrobku, výstupov a / alebo Služieb vykonaných Odberateľom alebo v jeho zastúpení, alebo (iii) PDV akejkoľvek tretej osoby, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek zostavu, obvod, kombináciu, metódu alebo postup vo výrobe, testovaní alebo použitie, v ktorých boli prípadne tieto Výrobky a / alebo Služby poskytnuté spoločnosťou Signify použité, alebo (iv) akýkoľvek nárok z titulu porušenia práv vyplývajúcich z dodržanie noriem daného odvetvia týkajúcich sa Výrobkov alebo Služieb.

   (e) Pokiaľ ide o akýkoľvek nárok z titulu porušení, ktoré sú opísané v článku 11 (d), Odberateľ v celom rozsahu odškodní a nahradí škodu spoločnosti Signify v prípade akejkoľvek povinnosti náhrady škody za akékoľvek takéto porušenie a uhradí všetky náklady spoločnosti Signify pri obrane akéhokoľvek sporu alebo konania týkajúceho sa takéhoto porušenia, a to za predpokladu, že spoločnosť Signify doručí Odberateľovi písomné oznámenie o takomto spore alebo konaní, a ak bude o to požiadaná, umožní vedenie obrany v konaní o takomto porušení.

   (f) V prípade, že spoločnosť Signify dostane oznámenie, v ktorom bude vznesený nárok z titulu porušení PDV tretej osoby vo vzťahu k akýmkoľvek Výrobkom a / alebo Službám, ktoré boli alebo majú byť dodané na základe Zmluvy, je spoločnosť Signify, aby obmedzila svoju zodpovednosť alebo sa jej vyhla, oprávnená odstúpiť od Zmluvy, pozastaviť alebo prerušiť dodávku Výrobkov a / alebo poskytovanie Služieb Odberateľovi alebo tej ich časti, ktorej sa oznámenie týka, a z titulu tohto odstúpenia, pozastavenie či prerušenia neponesie voči Odberateľovi žiadnu zodpovednosť.

   (g) Okrem vylúčení a obmedzení stanovených v článku 12 zakladá vyššie uvedené ustanovenie úplnú zodpovednosť spoločnosti Signify za porušenie PDV tretie osoby v súvislosti s dodaním Výrobkov a / alebo Služieb.

   12. Obmedzenie Zodpovednosti

    

   (a) ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SIGNIFY A JEJ SPRIAZNENÝCH OSÔB ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ Z ALEBO V SÚVISLOSTI S DODANÍM VÝROBKOV ALEBO POSKYTNUTÍM SLUŽIEB ODBERATEĽOVI ALEBO Z INÉHO PRÁVNEHO DÔVODU PODĽA ZMLUVY, VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK ODŠKODNENIA ALEBO ZMLUVNÝCH POKÚT ("NÁROKY") JE OBMEDZENÁ NA MAXIMÁLNU CELKOVÚ SUMU ("LIMIT ZODPOVEDNOSTI") VO VÝŠKE (I) DVADSAŤ PERCENT (20%) Z CELKOVEJ CENY ZAPLATENEJ ODBERATEĽOM ZA VÝROBKY A / ALEBO SLUŽBY, KTORÝCH SA TAKÉTO NÁROKY TÝKAJÚ, ALEBO (II) 2.000.000 EUR, PODĽA TOHO, KTORÁ Z UVEDENÝCH SÚM JE NIŽŠIA. PRE SLUŽBY, KTORÉ SA POSKYTUJÚ NA ZÁKLADE FÁZ, ČASOVÝCH OBDOBÍ ALEBO MÍĽNIKOV ("MÍĽNIKY"), KTORÉ MÔŽU BYŤ ŠPECIFIKOVANÉ V ZMLUVE, BUDE LIMIT ZODPOVEDNOSTI ĎALEJ OBMEDZENÝ NA DVADSAŤ PERCENT (20%) CELKOVEJ CENY ZA KAŽDÝ TAKÝTO MÍĽNIK PRE VŠETKY NÁROKY VZNIKNUTÉ Z ALEBO V RÁMCI DANÉHO MÍĽNIKU.

   (b) Spoločnosť Signify nebude za žiadnych okolností zodpovedať za ušlý zisk, stratu úspor, stratu dát, stratu povesti, stratu dobrého mena, nepriamu, vedľajšiu, sankčnú, zvláštnu ani následnú škodu bez ohľadu na to, či ide o deliktuálnu, záručnú, zmluvnú alebo akúkoľvek inú zodpovednosť, a to ani v prípade, že bola spoločnosť Signify na možnosť vzniku tejto škody upozornená, alebo je si jej vedomá.

   (c) Na to, aby bol oprávnený vzniesť platný Nárok, musí ho Odberateľ spoločnosti Signify oznámiť do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď nastala udalosť zakladajúca tento Nárok, a akákoľvek žaloba týkajúca sa Nároku musí byť podaná do jedného (1) roka odo dňa oznámenia Nároku. Akékoľvek nároky, ktoré neboli vznesené alebo uplatnené na súde v súlade s predchádzajúcou vetou, sú premlčané.

   (d) Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti sa uplatnia len v rozsahu, ktorý pripúšťajú kogentné ustanovenia platných právnych predpisov.

   13. Mlčanlivosť

    

   Odberateľ je povinný udržiavať akékoľvek technické, obchodné a finančné informácie, vrátane akejkoľvek Ponuky a (platobných) podmienok, ostatné dáta sprístupnené Odberateľovi spoločnosťou Signify a akúkoľvek Spätnú väzbu ako dôverné a nesprístupní ich žiadnej tretej osobe a nepoužije ich na iný účel než ten, ktorý bol Zmluvnými stranami dohodnutý, a len vo vzťahu k Ponuke a / alebo Zmluve.

   14. Kontrola Vývozu/Dovozu

    

   (a) Niektoré transakcie spoločnosti Signify podliehajú zákonom a predpisom upravujúcim obmedzenia vývozu alebo dovozu, ktoré zakazujú alebo obmedzujú (opätovný) vývoz alebo prevod niektorých vecí do niektorých krajín alebo niektorým právnickým alebo fyzickým osobám, ako sú napríklad zákony a predpisy OSN, EU a USA ("Vývozné predpisy"). (Opätovný) vývoz alebo prevod Výrobkov a / alebo Služieb a tiež technická podpora, školenie, investície, financovanie, finančnú pomoc, sprostredkovanie a poskytovanie licencie k technológii podliehajú v celom rozsahu príslušným Vývozným predpisom a pôsobnosti príslušných úradov zodpovedných za Vývozné predpisy. Ak akýkoľvek (opätovný) vývoz alebo prevod vyžaduje vývozné alebo dovozné povolenie, alebo je v dôsledku Vývozných predpisov inak obmedzený alebo zakázaný, spoločnosť Signify je podľa svojho rozhodnutia oprávnená pozastaviť svoje záväzky voči Odberateľmi až do doby, kedy bude takéto povolenie udelené, alebo na dobu trvania akýchkoľvek obmedzení či zákazov alebo je spoločnosť Signify oprávnená od Zmluvy (či jej príslušnej časti) odstúpiť bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti.

   (b) Ak sú Výrobky a / alebo Služby (opätovne) vyvážané alebo prevádzané tretím osobám, prenesie Odberateľ všetky obmedzenia z titulu kontroly vývozu aj na tieto tretie osoby. Na žiadosť spoločnosti Signify, a ak to budú platné Vývozné predpisy vyžadovať, je Odberateľ povinný spoločnosť Signify informovať o akomkoľvek (opätovnom) vývoze alebo prevode vývoze Výrobkov, aby boli dodržané Vývozné predpisy a akékoľvek iné povinnosti založené právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predaj Výrobkov, vrátane požiadaviek na sledovateľnosť Výrobkov, ktoré sa prípadne budú na spoločnosť Signify vzťahovať. Odberateľ nesmie poskytnúť žiadne vyhlásenie ani osvedčenie na podporu obmedzujúcich obchodných praktík alebo bojkotov.

   15. Postúpenie

    

   (a) Odberateľ nie je oprávnený postúpiť Zmluvu alebo akékoľvek práva či povinnosti z nej vyplývajúce bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Signify.

   (b) Spoločnosť Signify je oprávnená delegovať, postúpiť, predať alebo zadať subdodávateľom všetky svoje povinnosti a práva (vrátane pohľadávok) alebo ich časť na základe Zmluvy ktorejkoľvek zo svojich spriaznených osôb alebo tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa - a ak je takýto súhlas vyžadovaný podľa príslušných právnych predpisov, je tento súhlas týmto udelený - a Odberateľ v takom prípade poskytne spoločnosti Signify súčinnosť, najmä poskytnutím relevantných informácií, podpisom listín a úhradou platieb na účty tretích osôb, ktoré mu spoločnosť Signify oznámi.

   16. Dodržiavanie Právnych Predpisov; Predpisy Proti Korupcii

    

   (a) Odberateľ je povinný vždy konať v súlade so všetkými platnými miestnymi a medzinárodnými zákonmi a nariadeniami, vrátane predpisov o boji proti podplácaniu a boji proti korupcii a vývozných predpisov, ako aj prijať všetky opatrenia, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie súladu zo strany svojich obchodných partnerov. Z týchto dôvodov je Odberateľ povinný vykonávať svoju činnosť čestne a nedopúšťať sa žiadnych činoch podplácania alebo korupcie.

   (b) Ak spoločnosť Signify obdrží akékoľvek informácie o porušení povinnosti podľa (a) vyššie, Odberateľ je povinný spolupracovať a poskytnúť spoločnosti Signify všetky informácie potrebné na to, aby spoločnosť Signify mohla overiť takéto informácie, pričom ak sa tieto potvrdia, použije sa článok 18.

   17. Ochrana Zdravia A Bezpečnosť

    

   (a) Zmluvné strany budú dodržiavať všetky platné zákony, pravidlá a / alebo predpisy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov a / alebo zamestnancov a ochrany zdravia a bezpečnosti dotknutej verejnosti. Odberateľ poskytne a zabezpečí, že jeho zamestnanci, zástupcovia, zmluvní partneri alebo subdodávatelia zabezpečia Pracovníkom a iným zástupcom bezpečné pracovné prostredie a prijme opatrenia stanovené zákonom a akékoľvek iné opatrenia potrebné na predchádzanie úrazom v mieste montáže a zaistí v mieste montáže ochranu zdravia a bezpečnosti Pracovníkov. Odberateľ je povinný včas informovať Pracovníkov o požadovaných bezpečnostných opatreniach a upozorniť spoločnosť Signify na všetky požiadavky a postupy týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti, zabezpečenia a ochrany životného prostredia, ktoré platia v mieste montáže. Spoločnosť Signify je oprávnená, nie však povinná, príležitostne zrevidovať a skontrolovať príslušnú dokumentáciu, postupy a podmienky v mieste montáže týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti, zabezpečenia a ochrany životného prostredia.

   (b) Odberateľ zabezpečí, aby sa v mieste montáže nenachádzal žiadny nebezpečný materiál. Ak sa v mieste montáže nebezpečný materiál vyskytne, Odberateľ s ním bude nakladať a zaistí, že jeho zamestnanci, zástupcovia, zmluvní partneri alebo subdodávatelia s ním budú nakladať riadne a, ak to bude potrebné, na vlastné náklady zaistí jeho vhodné odstránenie a likvidáciu. Ak podľa názoru spoločnosti Signify je, alebo môže byť, ohrozené zdravie, bezpečnosť, zabezpečenie Pracovníkov alebo miesta montáže bezpečnostným rizikom, teroristickým útokom alebo hrozbou, prítomnosťou alebo hrozbou vystavenia nebezpečnému materiálu alebo nebezpečnými pracovnými podmienkami, je spoločnosť Signify oprávnená, okrem iných práv či právnych prostriedkov, ktoré má k dispozícii, evakuovať z miesta montáže všetkých alebo niektorých Pracovníkov (za primeranej súčinnosti Odberateľa), úplne alebo čiastočne pozastaviť plnenie príslušnej Zmluvy a / alebo (ak je to možné) Služby poskytovať vzdialene alebo vzdialene dohliadať na ich poskytovanie, bez toho, aby jej tým vznikla voči Odberateľovi iná zodpovednosť.

   (c) Podmienky v mieste montáže podstatne sa líšiace od podmienok, ktoré uviedol Odberateľ, alebo fyzikálne podmienky v mieste montáže, o ktorých sa predtým nevedelo, a ktoré sa podstatne líšia od podmienok, ktoré obvykle panujú, a pri ktorých sa všeobecne uznáva, že sú súčasťou práce, ktorej povahu príslušná Zmluva upravuje, budú považované za Zmenu.

   18. Porušenie; Pozastavenie; Ukončenie

    

   (a) V prípade, že (i) Odberateľ poruší akékoľvek ustanovenie príslušnej Zmluvy alebo týchto Podmienok, vrátane omeškania s úhradou akejkoľvek splatnej sumy v správnej výške, alebo (ii) finančná situácia Odberateľa (alebo jej podstatná zmena) by podľa názoru spoločnosti Signify mohla pravdepodobne ovplyvniť schopnosť Odberateľa plniť jeho povinnosti podľa Zmluvy, alebo (iii) je proti Odberateľovi začaté akékoľvek konanie týkajúce sa insolvencie, konkurzu (vrátane reštrukturalizácie), likvidácie alebo zrušenia, bez ohľadu na to, či bol návrh na začatie podaný Odberateľom (dobrovoľne alebo nedobrovoľne), ak bol Odberateľovi vymenovaný správca alebo nútený správca, alebo bolo v prospech veriteľov Odberateľa vykonané akékoľvek postúpenie, alebo (iv) Odberateľ prestane, alebo hrozí, že prestane, vykonávať svoju činnosť, alebo (v) došlo k zmene ovládania Odberateľa alebo k zmene v jeho vlastníckej štruktúre, tak spoločnosť Signify je oprávnená určiť, že všetky platby, ktoré má Odberateľ uhradiť, sa stanú okamžite splatnými a je oprávnená započítať akékoľvek čiastky, ktoré spoločnosť Signify (alebo akákoľvek jej spriaznená osoba) dlhuje podľa akejkoľvek zmluvy Odberateľovi vrátane akejkoľvek zálohy či zábezpeky poskytnutej Odberateľovi voči sumám splatným podľa článku 18 (b). Spoločnosť Signify podľa svojho výlučného uváženia môže ďalej s okamžitou účinnosťou formou oznámenia Odberateľovi pozastaviť alebo zrušiť akékoľvek svoje plnenie (vrátane výroby, dodávky, inštalácie Výrobkov a ich uvedenia do prevádzky, záručných povinností a poskytovania Služieb) alebo ukončiť či odstúpiť od Zmluvy alebo akejkoľvek jej časti, oboje bez vzniku akejkoľvek zodpovednosti a / alebo pozastaviť alebo zrušiť akékoľvek úverové podmienky ponúknuté Odberateľovi. Spoločnosť Signify môže využiť svoje právo ukončiť Zmluvu podľa tohto článku iba v prípade, že vo vzťahu k situácii podľa bodu (i) vyššie, ak takéto porušenie možno napraviť, ho Odberateľ nenapraví do štrnástich (14) dní, alebo vo vzťahu k situácii podľa bodu (ii) vyššie, Odberateľ spoločnosti Signify neposkytne do štrnástich (14) dní bankovú záruku alebo iné zabezpečenie v rozsahu, ktorý spoločnosť Signify považuje za dostatočný.

   (b) Odberateľ nahradí škodu, bude brániť a zbaví spoločnosť Signify a jej spriaznené osoby, ich pracovníkov, riaditeľov, zástupcov, zamestnancov, následníkov a splnomocnencov zodpovednosti za všetky straty (vrátane ušlého zisku alebo straty obratu), náklady (vrátane nákladov za právne služby a nákladov vzniknutých v súvislosti s nedokončenými výrobkami) a náklady vzniknuté z alebo v súvislosti s nasledujúcimi udalosťami: (i) porušenie akéhokoľvek ustanovenia či povinnosti zo Zmluvy alebo z týchto Podmienok zo strany Odberateľa, alebo vznik akejkoľvek inej udalosti uvedenej v článku 18 (a), (ii) akýkoľvek nárok tretej strany na náhradu straty, škody, zranenia alebo smrti spôsobenej alebo o ktorých sa tvrdí, že boli spôsobené zo strany Odberateľa alebo jeho zmluvnými partnermi, zástupcami, spriaznenými osobami alebo zákazníkmi, ktorým Odberateľ Výrobok predal, nedbanlivým použitím, aplikáciou alebo inštaláciou výrobkov alebo spôsobené akúkoľvek úpravou Výrobku alebo začlenením Výrobku do iných výrobkov bez schválenia spoločnosťou Signify, (iii) Odberateľ nedodrží článok 7 (b), pričom v takom prípade budú náklady zahŕňať všetky náklady na výmenu výrobkov, systémov alebo iného vybavenia.

   (c) Pri predčasnom ukončení alebo vypršaní Zmluvy (i) všetky práva a licencie udelené Odberateľovi podľa Zmluvy strácajú okamžite platnosť a účinnosť, (ii) Odberateľ vráti, vymaže (vrátane vymazania z akýchkoľvek pevných diskov a pamätí) alebo zničí (čo osvedčí riadne poverený pracovník) všetky informácie sprístupnené podľa článku 13, vrátane softvéru nevčleneného do Výrobkov, a všetky ich kópie, (iii) Odberateľ na svoje náklady vráti spoločnosti Signify všetky Výrobky, vlastnícke právo ku ktorým doteraz neprešlo na Odberateľa (v súlade s článkom 7) a akékoľvek ďalšie výrobky, systémy alebo zariadenia dodané a / alebo použité spoločnosťou Signify pri poskytovaní Služieb, a (iv) všetky primerané náklady a výdavky vzniknuté spoločnosti Signify (vrátane primeraného zisku) na akékoľvek činnosti týkajúce sa práce vykonanej spoločnosťou Signify pred takým ukončením budú považované za riadne, splatné a nevratné.

   (d) V prípade pozastavenia, ktoré trvá dlhšie ako dva (2) mesiace, sa na akejkoľvek činnosti týkajúce sa práce vykonanej spoločnosťou Signify alebo pre ňu pred takýmto pozastavením uplatňujú aj ustanovenia článku 18 (c) (iv).

   (e) Práva spoločnosti Signify podľa tohto článku 18 sa uplatnia popri akýchkoľvek iných jej právach a právnych prostriedkoch, ktoré jej môžu patriť podľa práva či spravodlivosti. V prípade ukončenia Zmluvy zostanú i naďalej v účinnosti tie podmienky, pri ktorých je určené, že majú zostať v účinnosti po jej ukončení alebo vypršaní. Ukončenie nebude mať vplyv na práva Zmluvných strán, ktorá im vznikli do dňa ukončenia.

   19. Rozhodné Právo A Súdna Príslušnosť

    

   (a) Všetky Zmluvy, Ponuky a tieto Podmienky sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, bez ohľadu na ustanovenia kolíznych noriem. Akákoľvek žaloba alebo konanie vyplývajúce z alebo vzniknuté v súvislosti so Zmluvou, Ponukou alebo s týmito Podmienkami, ktoré nemožno vyriešiť rokovaním vedeným v dobrej viere do tridsiatich (30) dní od oznámenia niektorej zo Zmluvných strán, že došlo k sporu, budú predložené výlučne súdom Slovenskej republiky v Bratislave, miestne príslušným podľa sídla spoločnosti Signify, pod podmienkou, že spoločnosť Signify bude vždy oprávnená predložiť akúkoľvek žalobu a začať akékoľvek konanie proti Odberateľovi pred akýmkoľvek iným súdom, ktorý k tomu má právomoc. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neuplatňuje.

   (b) Žiadne ustanovenie tohto článku 19 sa nebude vykladať ako obmedzenie práv, ktoré má ktorákoľvek zo Zmluvných strán na základe platných právnych predpisov, na vydanie predbežného alebo iného opatrenia alebo vykonanie akéhokoľvek opatrenia na zachovanie možnosti uplatniť voči druhej zmluvnej strane spätný postih (regres) alebo práv začať akékoľvek konanie súvisiace s nezaplatením akejkoľvek čiastky v lehote jej splatnosti a riadnej výške.

   20. Ochrana Osobných Údajov A Ich Použitie

    

   (a) Každá Zmluvná strana bude dodržiavať všetky platné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Ak nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, spoločnosť Signify (ani jej subdodávatelia) nespracovávajú pre Odberateľa a v mene Odberateľa žiadne informácie vzťahujúce sa k akýmkoľvek identifikovaným alebo identifikovateľným fyzickým osobám ("Osobné údaje"). V prípade, ak bude spoločnosť Signify Osobné údaje spracovávať na základe svojho legitímneho podnikateľského záujmu, bude tak robiť v súlade s dokumentom "Signify Privacy Notice for Customers, Consumers and Other Business Persons", ktorý je dostupný na http://www.signify.com/global/privacy pod záložkou "Legal information".

   (b) Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že spoločnosť Signify a jej spriaznené osoby (alebo ich príslušní subdodávatelia) sú oprávnení zhromažďovať informácie a údaje generované Výrobkami a Službami (vrátane výrobkov, služieb alebo systémov tretej strany poskytnutých v spojení s Výrobkom a / alebo Službou) a / alebo vyplývajúce z ich používania ("Údaje získané na základe používania"). Spoločnosť Signify je oprávnená používať Údaje získané na základe používania bezplatne, kedykoľvek počas trvania príslušnej Zmluvy a aj potom, podľa svojho uváženia, na akýkoľvek účel, najmä spájať alebo kompilovať Údaje získané na základe používania s inými údajmi, vytvárať PDV alebo odvodené diela alebo meniť či upravovať Údaje získané na základe používania na poskytovanie, údržbu a zlepšovanie výrobkov a služieb a na vývoj nových výrobkov alebo schopností alebo služieb. Pokiaľ nebude stanovené v Zmluve, EULA alebo Ďalších podmienkach použitia inak, spoločnosť Signify zabezpečí, aby súčasťou  Údajov získaných na základe používania neboli žiadne Osobné údaje ani údaje, ktoré by umožnili identifikáciu Odberateľa alebo akejkoľvek spoločnosti alebo organizácie.

   21. Ďalšie Ustanovenia

    

   (a) Neplatnosť alebo nevymáhateľnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok alebo Zmluvy nebude mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia týchto Podmienok a všetky tieto ostatné ustanovenia budú aj naďalej v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takéhoto zistenia o neplatnosti alebo nevymáhateľnosť sa budú Zmluvné strany usilovať o to, aby bolo (boli) neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie (ustanovenia) nahradené takým(i) platným(i) ustanovením(iami), ktoré bude (budú) čo najpresnejšie odrážať pôvodný zámer takéhoto (takýchto) neplatného (neplatných) ustanovenia (ustanovení). Odberateľ poskytne spoločnosti Signify na jej primeranú výzvu súčinnosť na overenie, či Odberateľ dodržiava ustanovenia Zmluvy.

   (b) Akýmikoľvek právami spoločnosti Signify, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach, nie sú dotknuté jej práva alebo právne prostriedky, ktoré môže mať podľa Zmluvy, podľa práva či spravodlivosti. Odberateľ berie na vedomie, že spoločnosť Signify NV a akákoľvek jej spriaznená osoba majú postavenie tretej strany ako príjemca plnenia podľa Zmluvy a môžu vymáhať ich ustanovenia, vrátane týchto Podmienok (každá Zmluva sa uzatvára aj v prospech spoločnosti Signify NV a akejkoľvek jej spriaznenej osoby). Ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nebude vymáhať akékoľvek ustanovenia týchto Podmienok alebo príslušnej Zmluvy alebo ich bude vymáhať oneskorene, nebude také konanie predstavovať vzdanie sa uvedeného ustanovenia alebo vzdanie sa práva na jeho vymáhanie.

   (c) Podmienky Zmluvy (vrátane týchto Podmienok a akýchkoľvek ďalších podmienok tvoriacich súčasť Zmluvy) predstavujú úplnú dohodu Zmluvných strán ohľadom predaja Výrobkov a poskytovania Služieb podľa Zmluvy a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce záväzky, dohody, vyhlásenia, záväzky alebo návrhy, ústne i písomné, medzi spoločnosťou Signify a Odberateľom ohľadom dotknutého predmetu zmluvy. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že pri uzatváraní Zmluvy nebol braný ohľad na akékoľvek vyhlásenia, ktorá by neboli súčasťou Zmluvy. Akákoľvek zmena je pre Zmluvné strany záväzná, iba ak bola vykonaná písomne ​​a podpísaná oprávneným zástupcom každej Zmluvnej strany.

   (d) Ceny a podmienky podliehajú oprave typografických a administratívnych chýb.

   Signify Slovakia s.r.o. – v. Január 2020