Suggestions

  Villkor För Försäljning Av Produkter Och Tjänster

  Signify Sweden AB

   1. Anbud, Bekräftelse, Avtal

    

   (a) Dessa villkor (”Villkor”) gäller för försäljning eller leverans av alla produkter eller system (”Produkter”) och för utförande av samtliga tjänster (inkluderat all programvara som levereras som en tjänst) (”Tjänster”) av Signify Sweden AB (“Signify”) till dig (”Kunden”) och utgör därför en nödvändig del av varje Anbud eller Avtal. Kundens beställning av Produkter eller Tjänster från Signify innebär ett godkännande av dessa Villkor, med de uppdateringar av Villkoren som kan ha skett vid tidpunkten för en sådan beställning. Med ”Avtal” avses i detta dokument varje skriftligt avtal om leverans, distribution, försäljning eller licens för alla Produkter och Tjänster som ingåtts mellan Signify och Kunden, eller varje inköpsorder som utställts av Kunden och som godkänts av Signify. ”Anbud” betyder varje prisuppgift, förslag eller anbud från Signify till Kunden.

   (b) Produkter och Tjänster kan inkludera nät- eller mobilapplikationer som kan omfattas av ytterligare villkor (”Ytterligare Användarvillkor”) eller programvara som kan omfattas av ytterligare (slutanvändar-) villkor för programvarulicens (”EULA”) från antingen Signify eller dess närstående bolag eller en tredje part. EULA eller Ytterligare Användarvillkor görs tillgängliga tillsammans med nät- eller mobilapplikationen eller programvaran, beroende på vad som är tillämpligt. Om annat inte anges i EULA eller Ytterligare Användarvillkor, utgör EULA eller Ytterligare Användarvillkor en del av Avtalet. Programvaran säljs inte till Kunden, utan licensieras enligt licensvillkoren i punkten 10 nedan.

   (c) Vid motsättning eller skillnad mellan dessa Villkor och villkoren i ett Avtal eller Anbud, ska villkoren i ett sådant Avtal eller Anbud ha företräde. Avseende nät- eller mobilapplikationer eller programvara har Ytterligare Användarvillkor eller villkor i tillämpligt EULA företräde över dessa Villkor.

   (d) Termerna ”avtalat”, ”samtyckt”, ”bekräftat”, ”godkänt”, ”informerat”, ”meddelat” eller ”meddelande” samt dokument eller handlingar med liknande betydelse ska vara skriftliga, där ”skriftliga” betyder handskrivna, maskinskrivna, utskrivna eller elektroniskt utfärdade i ett beständigt dokument. Termerna ”inkluderar” eller ”inklusive” ska förstås utan begränsning av föregående ords allmänna innebörd.

   (e) Varje avvikande eller ytterligare villkor i inköpsorder, generella instruktioner, villkor för köp eller annan skriftlig framställan från Kunden anses vara en väsentlig ändring av dessa Villkor och avvisas uttryckligen och ska inte ha någon form av verkan eller effekt. Påbörjat utförande eller påbörjad leverans ska inte ses som ett godkännande av några av Kundens villkor. Praxis mellan parterna eller branschpraxis ska inte tillämpas för att ändra dessa Villkor. 

   (f) Signify kan ändra dessa Villkor genom att lägga ut en uppdaterad version på sin hemsida, med den förutsättningen att för ett Avtal eller ett Anbud kommer den version av Villkoren som gällde vid tiden för Avtalets ikraftträdande eller Anbudets datum att gälla.

   (g) Anbud från Signify är öppna för godkännande inom den tidsperiod som anges i ett sådant Anbud eller, om ingen tidsperiod har angivits, inom trettio (30) dagar från Anbudets datum, förutsatt att Signify kan ändra, dra tillbaka eller återkalla varje Anbud när som helst innan Signify mottagit ett godkännande av ett Anbud.  Ingen beställning som Kunden gör, ska anses som slutgiltig eller godkänd av Signify om inte och tills den bekräftas av Signify.

   (h) Kunden är ensam ansvarig för riktigheten i varje beställning, inklusive vad gäller specifikation, konfiguration eller andra krav på Produkter och Tjänster och funktionalitet, kompabilitet och användning tillsammans med andra produkter (inte godkända av Signify), så väl som för lämplighet för viss typ av användning. Kunden garanterar att informationen som lämnas till Signify under ett Avtal är fullständig, korrekt och sanningsenlig och Kunden medger att Kundens underlåtenhet att uppge fullständiga, korrekta och sanningsenliga uppgifter eller instruktioner till Signify kan ha en negativ inverkan på Signifys möjlighet att fullgöra sina skyldigheter eller utöva sina rättigheter enligt ett Avtal.

   (i) Varje katalog, specifikation, prislista eller annan liknande dokumentation som utfärdats av Signify finns endast till hjälp och ska inte ses som ett Anbud. Signify är av den uppfattningen att sådan dokumentation är fullständig och korrekt vid utskriftstidpunkten men Signify garanterar inte att sådan dokumentation är felfri. Signify påtar sig inget ansvar för skador som uppkommer i samband med fel i mått, beskrivningar, rekommendationer för användning och liknande.

   (j) Produkterna levereras i överenstämmelse med den standardfunktionalitet, typ och storlek som beskrivs i Signifys kataloger eller, för särskilda eller specialbeställda Produkter, i enlighet med Signifys ritningar och specifikationer. Skulle det uppstå motsättning mellan Kundens beställning och en ritning eller specifikation från Signify, som Kunden har godkänt, kommer den senare att ha företräde.

   (k) Förutsättningar, uteslutningar och kvalifikationer angivna av Signify i Anbud, Avtal eller på annat sätt, styr Avtalet och anses utgöra en del därav samt vara vägledande för dess genomförande och tolkning.

   (l) När genomförandet enligt Avtalet är beroende av Kundens godkännande, bekräftelse eller accept av ett (utkast till) förslag, design, leverans, planering eller annan åtgärd från Signify, ska Kunden lämna det inom den tidsperiod som anges i Avtalet, eller, om ingen tidsperiod har angivits, inom sju (7) dagar efter att ha mottagit en begäran från Signifys. Om Kunden inte svarar inom sådan tidsperiod anses Kunden ha godkänt, bekräftat eller accepterat det som utförts av Signify.

   (m) Om Kunden återförsäljer Produkter eller inkorporerar Produkter och/eller Tjänster i erbjudanden till sina kunder, ska Kunden säkerställa att alla kunder och/eller slutanvändare av Produkterna och Tjänsterna följer samtliga av Kundens skyldigheter under Avtalet och dessa Villkor  som är relevanta och att avtalsvillkor med Kundens alla kunder eller slutanvändare överensstämmer med Avtalet och dessa Villkor, i det att Kunden i annat fall ska ersätta, försvara och hålla Signify, dess närstående bolag, styrelseledamöter, chefer, representanter, medarbetare, anställda, efterträdare och övertagare skadeslösa från och mot alla förluster, ansvar, skulder, kostnader (inklusive rättsliga kostnader) och utgifter som härrör från eller uppkommer i samband med bristande efterlevnad.

   2. Priser Och Betalningsvillkor

    

   (a) Som ersättning vid försäljningen av Produkter och/eller utförandet av Tjänster av Signify, ska Kunden betala alla priser och avgifter (”Priser”) i enlighet med Avtalet och denna punkt 2. Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) och om inget annat har avtalats baserade på Ex Works - Signifys anläggning (INCOTERMS senaste versionen). Om inget annat föreskrivs i tillämpliga INCOTERMS inkluderar Priserna inte skatter, tullar eller andra offentliga avgifter, införda nu eller i framtiden,­­ inklusive mervärdesskatt eller liknande skatter som tas ut av någon myndighet och Signify kan sammanlägga dessa med Priset eller fakturera separat och Kunden ska ersätta Signify omedelbart på första begäran.

   (b) Förutsatt att Kunden meddelas, förbehåller sig Signify rätten att justera Priserna för Produkter och/eller Tjänster som ännu inte levererats eller utförts för att återspegla variationer i enskilda kostnader överstigande fem procent (5 %) inkluderat fluktuation i utländsk valutakurs, råmaterial och andra kostnader för tillverkning och distribution samt arbetskostnader, som inträder mellan datumet för Avtalet och leverans av Produkter och/eller utförande av Tjänster. Därutöver, om ett Avtal löper längre än tolv (12) månader, kan Signify justera Priserna per varje 1 april (i) på grund av ändringar gjorda i senast publicerade konsumentprisindex i Sverige (Konsumentprisindex-KPI) jämfört med tolv (12) månader tidigare; och (ii) för att återspegla fluktuationer i valutakursen mellan svenska kronor (SEK) och euro (EUR) som överstiger 5 % sedan datumet för ett Anbud.

   (c) Varje avbeställning, försening eller annan ändring av Kunden av en inköpsorder som Signify tidigare godkänt kräver ett förhandsgodkännande av Signify och ett sådant godkännande påverkar inte Signifys rättigheter eller rättsmedel enligt Avtalet eller lag. Om, på Kundens begäran, Signify godkänner en sådan ändring av inköpsorder eller ändring i ett Avtal, inklusive (delvis) avbeställning, försening eller uppskov, tillägg, utelämning, ändring, ersättning eller omarbetning av designen, kvaliteten, standarden, mängden, tillverkningsplatsen eller utförande (inklusive serie, kvantiteter eller tidpunkt) av Produkter och/eller Tjänster (var och en, en ”Förändring”), eller om en Förändring krävs på grund av (i) ändring i gällande lagar, bestämmelser eller branschnormer, (ii) nödsituationer, (iii) oriktiga eller ofullständiga uppgifter från Kunden, eller (iv) Kundens bristande efterlevnad av någon av sina skyldigheter enligt ett Avtal, ska Kunden ersätta Signify för alla kostnader och utgifter som uppkommit i samband med en sådan Förändring omedelbart på första begäran.

   (d) Signify kan fakturera Kunden när Produkter avsänds, eller när Tjänster har utförts. Signify kan kräva (i) att Kunden betalar på fastställda betalningsdatum; (ii) en förskottsbetalning på (del av) Priset; och/eller (iii) fakturering vid särskilt angiven fas, tidsperiod eller milstolpe för prestation. Kunden ska betala nettobeloppet inom trettio (30) dagar från fakturadatum till det bankkonto som angivits av Signify. Kunden ska betala alla förfallna belopp till Signify i sin helhet utan några avräkningar, motkrav, avdrag eller innehållande (av skatt).

   (e) Om Kunden inte betalar ett belopp som förfallit enligt Avtalet på förfallodagen, då, oavsett om Signify har framställt en formell begäran om betalning och utöver andra rättigheter eller rättsmedel som Signify har till sitt förfogande, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag: (i) ska alla belopp som Kunden är skyldig anses som förfallna och obestridda, medgivna skulder; (ii) ska Kunden betala Signify ränta på alla förfallna belopp från förfallodagen tills Signify har mottagit full betalning om arton procent (18 %) årligen, eller lagstadgad ränta beroende på vilken som är högst, och betala Signifys alla kostnader i samband med indrivning, inklusive advokatkostnader; och (iii) kan Signify upphäva Kundens samtliga krediter och kräva, till sin tillfredställelse, att Kunden ställer (ytterligare) säkerhet, betalar i förskott eller gör en deposition och kan införa ytterligare villkorliga betalningsvillkor eller påskynda betalningsplaner för återstående prestationer.

   (f) Signify kan kvitta mot och göra avdrag från varje belopp som Signify (eller något av dess närstående bolag) är skyldig Kunden under något avtal mot varje belopp som Kunden är skyldig Signify eller mot varje förskottsbetalning eller deposition från Kunden. Om Signify kvittar belopp i annan valuta kommer en normalt använd omräkningskurs för valuta att användas. 

   3. Leverans Av Produkter; Utförande Av Tjänster

    

   (a) Om inget annat har överenskommits, levereras Produkterna Ex Works - Signifys anläggning (INCOTERMS senaste versionen). Signify ska utföra Tjänsterna på den/de plats(er) som överenskommits i Avtalet. Datum som kommunicerats eller godkänts av Signify är enbart ungefärliga och Signify ansvarar inte för och bryter inte heller mot sina förpliktelser gentemot Kunden avseende dröjsmål i leverans eller utförande, förutsatt att Signify gör kommersiellt skäliga ansträngningar för att möta sådana datum. Vid dröjsmål, ska Signify göra kommersiellt skäliga ansträngningar att leverera Produkter eller utföra Tjänster (i tillämpliga fall) inom en tidsperiod som skäligen behövs givet orsaken till förseningen. Annars har Kunden rätt, som enda rättsmedel, att annulera inköpsordern för icke levererade Produkter och Tjänster.

   (b) Omedelbart vid mottagandet av Produkterna, och med vederbörlig hänsyn till relevanta instruktioner från Signify eller transportören, ska Kunden notera på transportdokumentet varje skada på Produkterna som uppkommit under transporten eller saknade Produkter. Samtliga Produkter levererade under Avtalet anses vara godkända av Kunden som överensstämmande med Avtalet och Kunden har ingen rätt att upphäva ett godkännande, om inte Kunden meddelar Signify en påstådd avvikelse inom sju (7) dagar från leveransdatum. Oaktat det ovanstående, innebär varje användning av en Produkt av Kunden, eller dess kunder, efter leveransen att Kunden godkänt Produkten.  Signify ska efter eget val och inom rimlig tid, rätta till brister genom att antingen reparera, tillhandahålla delar, ersätta eller leverera saknade Produkter eller kreditera Priset som Kunden betalat för icke levererade Produkter.

   (c) Mindre avvikelser anses inte hindra eller fördröja Kundens godkännande av Produkterna, Tjänsterna eller båda och Signify ska rätta till sådana inom rimlig tid. ”Mindre avvikelser” är brister eller avvikelser som inte hindrar allmän funktion och avsedd användning av Produkter eller Tjänster enligt specifikationerna.

   (d) Signify kan göra ändringar i Produkternas design, material, passform och finish eller ändra arbetsmetoder, kommunikationssystem, programvara eller andra element i Tjänsterna och Dokumentation förutsatt att sådana ändringar inte väsentligt påverkar Produktens eller Tjänsternas funktionalitet. Om inte annat särskilt överenskommits, garanterar inte Signify Produkternas och Tjänsternas tillgänglighet, precision, fullständighet, pålitlighet, aktualitet eller effekt. Kunden ska inte använda eller förlita sig på Produkter och Tjänster för andra användningsområden eller ändamål än vad som överenskommits i Avtalet.

   (e) Kunden accepterar uttryckligen att vissa av Produkternas eller Tjänsternas egenskaper eller funktioner kan vara beroende av tillgänglighet och rätt funktionalitet hos tredje part/tjänsteleverantör, som kan ha angetts av Signify, inklusive energiförsörjning, datalagring, anslutning och kommunikationstjänster. Dessa är utanför Signifys kontroll och Signify har inget ansvar eller några skyldigheter i detta avseende.

   (g) Kunden ansvarar för all information, order, instruktioner, material och åtgärder som tillhandahålls eller utförs av Kunden direkt eller genom en av Kunden anlitad tredje part (med undantag av Signifys underentreprenörer) i samband medSignifys leverans eller utförande av Produkter eller Tjänster. Signify har rätt att förlita sig på att all information som Kunden uppger är riktig och fullständig, inklusive där Signify levererar datainsamling-, design- eller revisionstjänster.  Kunden ska på Signifys begäran omedelbart tillhandahålla sådan annan information, tjänster eller support som är inom Kundens kontroll och som är relevanta för Signifys prestation under Avtalet.

   (h) Vid dröjsmål eller avbrott i leverans av Produkter eller utförandet av Tjänster på grund av orsaker som inte kan anses bero på Signify eller på grund av en Förändring, kommer tidsplanen för Signifys utförande att justeras i enlighet därmed. Signify är berättigad till (utöver de ökade kostnaderna som avses i punkten 2(c)) en rimlig ersättning från Kunden för alla skador och/eller kostnader som uppstått vid ett sådant dröjsmål.

   (i) Om ett Avtal innehåller (minimi)krav för Signifys lagerföring, ska Kunden vid första anmodan från Signify köpa Produkter som lagerförts enligt sådant krav.

   4. Användning Av Produkter Och Tjänster

    

   (a) Kunden ska använda Produkter och Tjänster endast för deras avsedda syften och i enlighet med alla instruktioner i manualer, riktlinjer, garantivillkor och alla andra villkor som är tillämpliga på sådana Produkter och Tjänster eller som tillhandahålls av Signifys personal som är utplacerad eller anlitad som underleverantör av Signify i samband med utförandet enligt ett Avtal (”Personal”). Kunden ska hålla platsen, platsförhållandena och utrustning som tillhandahålls av och/eller används av Signify vid utförande av Tjänster (inklusive kablar, armatur och elförsörjning) i gott skick, väl underhållna och fungerande och ska skydda dessa mot skador och yttre påverkan.

   (b) Kunden ska använda och, i tillämpliga fall, se till och säkerställa att slutanvändarna använder nätapplikationer, mobilapplikationer samt programvara enligt tillämpliga Ytterligare Användarvillkor och/eller EULA och, i tillämpliga fall, ha en fullständig säkerhetskopia av installerad programvara klar och tillgänglig. Vid programvarufel ska Kunden förse Signify med varningar eller felmeddelanden samt stödja Signify med att uppdatera eller ersätta programvaran som används i samband med utförandet enligt Avtalet.

   (c) Kunden ska inte utföra (eller tillåta) någon aktivitet på någon utrustning eller programvara som Signify levererat och/eller använt vid utförandet av Tjänster, förutom normalt bruk enligt specifikationerna eller annars med Signifys förhandsgodkännande. Vid eventuella otillåtna åtgärder kan Signify avbryta Tjänsterna tills utrustningen eller programvaran har återställts till sitt ursprungliga rätta skick och debitera kunden baserat på en Förändring och tills bekräftade ska Signifys garantiskyldigheter avseende sådana Tjänster anses ogiltiga.  Alla ändringar på utrustning eller programvara som ägs av Signify (eller dess licensgivare) ägs exklusivt av Signify (eller dess licensgivare), även om sådana ändringar har gjorts av eller för Kunden.

   (d) Om inte uttryckligen inkluderat i Tjänsten ska, för varje Tjänst som kräver anslutning till ett system på en annan plats, Kunden på egen bekostnad och risk upprätta extern systemåtkomst för Signifys (eller dess underleverantörers) servicepersonal. Kunden ska tillhandahålla tekniskt kompetent personal om och när sådan krävs för att stödja Signify och när så är tillämpligt tillåter Kunden Signify att använda Kundens IT-infrastruktur för att ansluta till och dela data med specificerade system och/eller tjänster för att tillhandahålla Tjänster.

   (e) Signify ansvarar inte för att någon av dess Produkter eller Tjänster inte levererar förväntad prestanda, fördelar, effekter eller resultat som följer av: (i) att Kunden inte följer villkoren i Avtalet; (ii) fel eller instabilitet i elförsörjning; (iii) avstängd uppkoppling och kommunikationsteknologi; (iv) Force Majeure och annan ovanlig extern påverkan; eller (v) Förändringar.

   5. Designtjänster; Dokumentation

    

   (a) Om det ingår som en del av Tjänsterna ska Signify tillhandahålla designtjänster i enlighet med de specifikationer som Parterna skriftligen kommit överens om. Om inget annat har avtalats, ska all IPR (så som definierats i punkten 10(a)) i och till det som uppstår som ett resultat av designtjänster uteslutande tillkomma Signify eller den representant som Signify utser. Kunden ska inte använda, publicera, kopiera eller avslöja dessa utan Signifys förhandsgodkännande. Sådant förhandsgodkännande kan ges av Signify under vissa omständigheter, inklusive mot betalning av en rimlig avgift.

   (b) All dokumentation som tillhandahålls av Signify i samband med Produkterna och Tjänsterna, inklusive varje användarmanual eller instruktioner, kataloger, specifikationsblad, data, ritningar, tabeller, design, källkod eller andra dokument eller information som tillhandahållits av Signify, eller som skapats av Signify i alla former inklusive elektroniskt eller utskrivet format (”Dokumentation”) förblir Signifys egendom. Dokumentationen säljs inte till Kunden utan licensieras under licensvillkoren i punkt 10 nedan. Om inget annat har avtalats, behåller Signify eller den representant som Signify utser, all IPR i och till Dokumentationen. Kunden ska inte använda, publicera, kopiera eller avslöja Dokumentationen, förutom i enlighet med dessa Villkor.

   6. Installation; Tjänster På Plats

    

   Detta avsnitt är tillämpligt när Signify (eller dess underleverantör) utför konstruktion, kablage eller installationsaktiviteter (”Installation” eller ”Installera”) eller andra Tjänster på en plats ägd och kontrollerad av Kunden.

   (a) Kunden ansvarar för att förberedande arbeten och platsförberedelser genomförs i tid och i enlighet med de krav som ställs av Signify. Kunden ska före avtalad start för Installation eller andra Tjänster på platsen och på ett sådant sätt att Signify kan utföra arbetet på det mest effektiva sätt och inom avtalad tidsplan: (i) tillhandahålla och underhålla platsens skick (inklusive infrastruktur); (ii) tillhandahålla all nödvändig information, instruktioner, inspektioner, behörigheter, godkännanden, tillstånd och informera Signify om var kablar, elledningar, vattenledningar och liknande ligger, inklusive undersökningar som beskriver fysiska egenskaper, juridiska begränsningar och ledningar; (iii) ge åtkomst till platsen, inklusive trafikledning när det är tillämpligt; och (iv) ge Signify tillgång till allt material, alla verktyg, konstruktioner och andra anläggningar samt all annan rimlig hjälp på ett korrekt sätt och i tid samt utan extra kostnader för Signify helt i enlighet med tillämpliga lagar, inklusive alla tillämpliga hälso-, säkerhets-, el- och byggnadsbestämmelser.

   (b) Kunden ska inte tillkalla Signify till platsen innan åtagandena enligt punkten 6(a) uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. Skulle det förekomma väntetider på över fyra (4) timmar per dag får Signify lägga om planeringen och debitera Kunden för en hel arbetsdag för den aktuella dagen för de aktuella resurserna. Kunden ska (i) tillhandahålla en fullt kvalificerad representant att bistå Signify om och när det krävs vid arbete på platsen; (ii) tillhandahålla verktyg (inklusive gas, vatten, el och anslutning), nödvändig värme och belysning för arbete på platsen; (iii) tillhandahålla adekvata och låsbara utrymmen för Personal (med sanitär utrustning) samt förvaring av material, verktyg och instrument på och i närheten av platsen; (iv) nedmontera och samla ihop material som ersatts av Produkter och flytta sådant från platsen; och (v) bistå Signify under (utförande)testerna. På Signifys begäran, ska Kunden ordna temporär avstängning av anläggningarna på platsen (inklusive vattenanläggningar).

   (c) När Installation eller andra Tjänster på platsen har färdigställts ska Signify meddela Kunden i enlighet med det avtalade acceptansprotokollet mellan Parterna. Om det inte finns något avtalat protokoll ska Kunden inom fem (5) dagar från meddelandet till Kunden om färdigställd installation eller annan Tjänst på platsen kontrollera och testa Tjänstens installation, Produkter som levererats och/eller Installerats av Signify och, med hänsyn till punkterna 3(b) och 3(c), meddela Signify om eventuella Fel (såsom definierats i punkten 9(a)). Om detta inte sker anses Kunden ha godkänt Tjänstens installation, de levererade och/eller Installerade Produkterna fem (5) dagar efter meddelandet. Signify ska avhjälpa meddelade Fel inom rimlig tid i enlighet med punkt 9.

   7. Risk Och Äganderätt

    

   (a) Risk för skada på eller förlust av Produkter överförs till Kunden (i) vid Signifys leverans till Kunden i enlighet med tillämplig INCOTERM; eller (ii) om Signify Installerar Produkter på plats, om inget annat har avtalats, vid leverans på platsen.

   (b) Äganderätten till Produkter överförs till Kunden först när Signify (eller dess finansiärer) har mottagit full betalning för Produkterna och i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter när Signify mottagit full betalning för alla andra belopp som Kunden är skyldig enligt andra avtal med Signify (eller dess närstående bolag). Tills äganderätten till Produkterna har överförts till Kunden, ska Kunden (i) inte anpassa, överföra eller pantsätta någon av Produkterna eller upplåta någon rätt till Produkterna till tredje part förutom i den normala affärsverksamheten och mot betalning eller med återtagandeförbehåll; och (ii) säkerställa att Produkterna fortsättningsvis kan identifieras som Produkter tillhörande Signify. Vid Kundens överträdelse kan Signify kräva att Kunden till Signify returnerar, på egen bekostnad (inklusive kostnad för nedmontering), alla Produkter där äganderätten ännu inte övergått och Kunden ska samarbeta fullt ut så att Signify kan samla in sådana Produkter och lämna Signify (eller dess representant) fritt inträde till platsen för Produkterna samt annan utrustning som Signify levererat och/eller använt vid utförandet av Tjänsterna.

   8. Force Majeure

    

   Signify ansvarar inte för några överträdelser som följer av Force Majeure. Vid en Force Majeure-händelse kommer Signifys utförande att skjutas upp så länge Force Majeure råder. ”Force Majeure” betyder varje omständighet och händelse utanför Signifys rimliga kontroll vare sig de är förutsebara vid tiden för Avtalet eller inte, som leder till att Signify rimligen inte kan utföra eller verkställa sina skyldigheter, däribland, utan begränsning, handlingar av Gud, naturkatastrofer inklusive jordbävning, blixtnedslag, orkan, tyfon, översvämning eller vulkanaktivitet eller extrema väderförhållanden, strejker, lockouter, krig, terrorism, politisk situation, inbördes oroligheter, upplopp, sabotage, vandalism, för industribranschen gemensamma brister, fabriks- eller maskinhaverier, felaktigheter i eller förlust av elförsörjning, cyberattacker, dataintrång eller uteblivet arbete av Signifys leverantörer eller andra tredje parter som Tjänsterna är beroende av (inklusive anslutnings- och kommunikationstjänster). Om Force Majeure-händelsen varar (eller Signify rimligen förväntar sig att den varar) under en period om tre (3) på varandra följande månader, är Signify berättigad att häva hela eller del av ett Avtal utan några skyldigheter gentemot Kunden.

   9. Begränsad Garanti Och Ansvarsbegränsning

    

   (a) I de flesta fall säljs Signifys Produkter med en begränsad standardgaranti som antingen följer med produkten eller som publiceras på Signifys websida som standardgaranti gällande för en viss Produkt (”Standard Produktgaranti”). För varje Produkt som säljs av Signify utan tillämplig Standard Produktgaranti, garanterar Signify enbart att Produkterna är fria från Fel under ett (1) år från leverans till Kunden. För varje Tjänst som utförs av Signify garanterar Signify enbart att Tjänsten är fri från Fel trettio (30) dagar från utförandet (förutom vid Installation där denna trettio (30) dagars garantiperiod börjar gälla från godkännandet som beskrivs i punkten 6(c)). Ett ”Fel” (eller ”Felaktig”) betyder, i relation till Produkten, att Produkten har något fel i material eller utförande som medför att Produkten inte fungerar enligt de specifikationer som tillhandahållits av Signify, med hänsyn tagen till Produktens övergripande prestanda. I förhållande till Tjänster betyder det att Tjänsten inte har utförts på ett kompetent, omsorgsfullt sätt.

   (b) Om inget annat har avtalats mellan Parterna, lämnar Signify ingen garanti för produkter som kommer från tredje part, produkter som inte bär PHILIPS-varumärket eller varumärken som ägs av Signify, ej heller för programvara, applikationer eller tjänster som kommer från tredje part, eller specialframställda Produkter.

   (c) Kunden är medveten om att EULA eller Ytterligare Användarvillkor kan begränsa garantitiden för programvara (inklusive nät- eller mobilapplikationer).

   (d) För att vara berättigad till att framställa ett giltigt krav under garanti, ska Kunden omedelbart meddela Signify om påstådda Felaktiga Produkter eller Felaktiga Tjänster före garantitidens utgång. Om Signify beslutar, efter eget gottfinnande, att ett krav under garantin är giltigt ska Signify inom rimlig tid, efter eget val, reparera eller erbjuda ersättningsprodukter för Felaktiga Produkter eller åtgärda eller komplettera Felaktiga Tjänster. Om, trots Signifys rimliga ansträngningar, en Felaktig Produkt inte kan repareras, en ersättningsprodukt inte kan levereras eller Felaktiga Tjänster inte kan åtgärdas eller kompletteras, ska Signify göra en tillbörlig återbetalning eller kreditera Kunden för gjord betalning avseende sådana Felaktiga Produkter eller Felaktiga Tjänster. Reparationer, substitut eller åtgärder anses inte förlänga eller förnya den tillämpliga garantitiden. Kunden måste erhålla medgivande från Signify avseende specifikationer på alla tester som den planerar att utföra för att fastställa om ett Fel föreligger. De av Signify levererade ersättningsprodukterna kan ha mindre avvikelser i design och/eller specifikationer, som inte påverkar funktionalitet av ersatt Produkt. Avseende ersatta eller krediterade produkter, kan Signify efter eget gottfinnande, antingen hävda äganderätten till ersatta eller krediterade Produkter och kräva att Kunden returnerar dessa till Signify, eller instruera Kunden att förstöra dessa på Kundens bekostnad.

   (e) Kunden ska bära alla kostnader för tillgång till Signifys avhjälpande garantiåtgärder, inklusive avlägsnande och utbyte av system, strukturer eller andra delar av Kundens enheter, nedmontering av Felaktiga Produkter och återinstallation av ersättningsprodukter. Kunden ska inte returnera Produkter till Signify utan Signifys samtycke och inte utan att följa Signifys tillämpliga returpolicyer. Om Signify beslutar att ett krav med hänvisning till garantin inte är giltigt, ska Kunden bära Signifys kostnader för hantering och tester samt för transport av returnerade Produkter.

   (f) Varje ersättnings- och garantiskyldighet för Signify enligt ett Avtal är avhängigt av (i) korrekt förvaring, installation, användning, drift och underhåll av Produkterna, allt i enlighet med användarmanualer, garantipolicyer och andra instruktioner eller villkor som Signify kommunicerat till Kunden; (ii) att Kunden håller riktiga och fullständiga drifts- och underhållsprotokoll under garantitiden och ger Signify tillgång till dessa protokoll; och (iii) att förändring eller reparation av Produkter och Tjänster endast skett efter Signifys godkännande. Om inte dessa villkor har uppfyllts medför det att garantin blir ogiltig. Signify ansvarar inte för normalt slitage och miljö- eller uthållighetsprövningar. Garantin enligt denna punkt 9 gäller inte för skada eller misslyckat utförande som uppstått på grund av Force Majeure eller missförhållande, missbruk, onormal användning, felaktig strömförsörjning, kraftstörningar eller fluktuationer, frätande miljöer, försummelse, exponering eller användning eller installation i strid med de anvisningar eller restriktioner som föreskrivits av Signify eller någon annan tillämplig standard eller föreskrift.

   (g) Varje ersättnings- och garantiskyldighet för Signify enligt ett Avtal innebär inte, i sig, någon skyldighet gentemot tredje part eller allmänheten. Ingenting i ett Avtal ska tolkas såsom innebärande någon skyldighet, omvårdnadsstandard eller ansvar gentemot individer eller tredje part.

   (h) Om en återkallelse, eftermontering, uppdatering, avlägsnande eller någon annan avhjälpande åtgärd i samband med en Produkt är nödvändig, ska Kunden samarbeta fullt ut och tillhandahålla sådant bistånd som Signify kan behöva. Kunden ska föra korrekt bokföring och register för att säkerställa Produkternas spårbarhet om det sker en återkallelse av en Produkt eller annan avhjälpande åtgärd.

   (i) MED RESERVATION FÖR UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I AVTALET OCH FÖR TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SKA PUNKTERNA 911 OCH 12(b), (c) och (d) ANGE SIGNIFYS OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAGS HELA SKYLDIGHET I SAMBAND MED FELAKTIGA PRODUKTER ELLER FELAKTIGA TJÄNSTER, OAVSETT NÄR FELET UPPKOM OCH OM KRAVET, OBEROENDE AV BESKRIVNINGEN, ÄR BASERAT PÅ AVTAL, GARANTI, SKADESLÖSHET, SKADESTÅND ELLER SKYLDIGHET UTANFÖR AVTALET (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER ANNAT OCH OMFATTA ENBART KUNDEN OCH INTE EN TREDJE PART, INKLUSIVE KUNDENS KUNDER, FÖRETRÄDARE ELLER REPRESENTANTER. SIGNIFY FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA ANDRA GARANTIER, VARE SIG DE ÄR UTTRYCKTA ELLER ANTYDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VARJE GARANTI MOT INTRÅNG ELLER ANTYDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. ETT VIKTIGT SYFTE MED DESSA BEGRÄNSADE EXKLUSIVA SKYLDIGHETER OCH RÄTTSMEDEL ENLIGT GARANTI ÄR FÖRDELNINGEN AV RISK MELLAN SIGNIFY OCH KUNDEN OCH RISKFÖRDELNINGEN ÅTERSPEGLAS I PRISERNA.

   10. Rättigheter Till Programvara, Dokumentation Och Immateriella Rättigheter

    

   (a) Förutsatt att Kunden uppfyller alla förpliktelser i enlighet med Avtalet och dessa Villkor, omfattar leveransen av Produkter och/eller Tjänster (inklusive programvara inbyggd i Produkter eller Tjänster) en icke-exklusiv och icke-överlåtbar begränsad licens (utan rätt att upplåta underlicenser) till Kunden avseende Signifys immateriella rättigheter (inklusive patent, bruksmodeller, registrerade och oregistrerade formgivningar, upphovsrätter, databasrättigheter, varumärken, domännamn, företagshemligheter, know-how, halvledares kretsmönster och IC-topografiska rättigheter och alla registreringar, applikationer, förnyelser, förlängningar, kombinationer, uppdelningar, fortsättningar eller nyutgåva av någon av de föregående, tillsammans: ”IPR”) i begränsad omfattning, såtillvida att sådan IPR är inarbetad eller inbyggd i köpta Produkter eller Tjänster, att använda eller återförsälja Produkter (inklusive Dokumentation) som sålts av Signify och/eller för Tjänster att använda Tjänsterna (inklusive Dokumentation) under avtalstiden för respektive Avtal i enlighet med tillämplig beskrivning för Tjänsten. Inga rättigheter till IPR tilldelas Kunden eller någon tredje part annat än om det uttryckligen beviljats i Avtalet eller i dessa Villkor.

   (b) Avseende (inbyggd) programvara eller andra applikationer som levererats till Kunden, ska Kunden inte och ska inte tillåta en tredje part att: (i) kopiera, mångfaldiga, sprida, modifiera, anpassa, ändra, översätta eller skapa härledda verk därifrån; (ii) överlåta, underlicensiera, leasa, hyra, låna, överföra, avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra programvaran eller andra verk; (iii) sammanfoga eller införliva programvaran med eller i annan programvara; eller (iv) företa omvänd montering, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka härleda källkoden eller programvarans algoritmer eller att avkoda, dekryptera eller neutralisera några av programvarans säkerhetsåtgärder eller ta bort eller kringgå skyddet för programvaran utan Signifys godkännande förutom när det uttryckligen är tillåtet enligt gällande lagstiftning; (v) utföra en åtgärd avseende programvara på ett sätt som kräver att programvaran eller därifrån härledda verk licensieras under villkor för Öppen Källkod, inklusive, men inte begränsat till: (a) kombinerande av programvaran eller därifrån härledda verk med Öppen Källkodsprogramvara genom inkorporering, länk eller på annat sätt; eller (b) användning av Öppen Källkodsprogramvara för att skapa ett härlett verk från programvaran där ”Öppen Källkodsprogramvara” betyder en programvara som licensieras under licensvillkor för öppen källkod som kräver som villkor för användning, ändring eller spridning av ett verk att: (1) källkoden eller andra för bearbetningen förordade material görs tillgängliga, eller (2) tillstånd ges till att skapa härledda verk, eller (3) vissa meddelanden eller licensvillkor i härledda verk eller medföljande dokumentation återges, eller (4) royalty-fria licenser ges till någon part avseende IPR för verket eller något verk som innehåller, kombineras med, kräver eller på annat sätt är baserat på verket.

   (c) Kunden är medveten om att tredje part kan äga IPR relaterade till Produkter och Tjänster. Kunden ska återge, utan tillägg eller ändringar, varje inskrift om Signifys eller dess underleverantörs äganderätt i programvara eller Dokumentation som tillhandahålls av Signify. 

   (d) Signify får fritt använda, på vilket sätt som helst, alla typer av idéer, förslag, återkoppling eller rekommendationer från Kunden till Signify avseende Produkter eller Tjänster (”Återkoppling”) utan att betala royalty eller annan ersättning till Kunden. Signify ska äga all IPR till Återkoppling. Signify får använda resultat, leverabler och verk som uppkommit som ett resultat av utförandet av Tjänsterna för egen publicitet eller marknadsföringssyften.

   11. Skadeslöshet Avseende Immateriella Rättigheter

    

   (a) Kunden ska omedelbart underrätta Signify om varje krav från tredje part som påstår att Produkter och/eller Tjänster som Signify levererat till Kunden gör intrång i en tredje parts IPR. Signify kan efter eget val och på egen bekostnad antingen: (i) utverka rätt för Kunden att fortsätta använda Produkten och/eller Tjänsten; eller (ii) tillhandahålla en icke-intrångsgörande ersättningsprodukt för en sådan Produkt med likvärdig funktion; eller (iii) modifiera Produkten så att den inte längre gör intrång; eller (iv) korrigera Tjänsten; eller (v) göra en lämplig återbetalning eller kreditera Kundens betalning för Produkten och/eller Tjänsterna.

   (b) Om ett krav som avses i punkten 11(a) resulterar i juridiska åtgärder ska Kunden ge Signify fullständig befogenhet att efter eget val och egen bekostnad lösa eller försvara sig mot kravet. Kunden ska bistå Signify på alla sätt som Signify rimligen kan behöva i samband med försvaret mot sådant krav. Kunden ska inte gå med på en uppgörelse avseende kravet, eller ådra sig några kostnader eller utgifter för Signifys räkning utan ett förhandsgodkännande från Signify.

   (c) Med förbehåll för bestämmelserna i punkterna 11 och 12 kommer Signify att ersätta Kunden avseende av behörig domstol slutgiltigt fastställt skadestånd, som anger att Produkterna och/eller Tjänsterna som levererats av Signify under ett Avtal gör direkt intrång i en tredje parts IPR, förutsatt att intrånget anses vara direkt och enbart hänförligt till Kundens användning av Produkter och/eller Tjänster som levererats av Signify under Avtalet.

   (d) Oavsett vad som i övrigt angetts i Avtalet, ansvarar Signify inte för och Signifys skyldigheter enligt punkten 11 gäller inte för: (i) krav avseende intrång i tredje parts IPR som uppkommit som ett resultat av att Kundens design, ritningar, specifikationer eller instruktioner efterföljts; eller (ii) användning av Produkter, leverabler och/eller Tjänster, om det inte sker i överensstämmelse med dess specifikationer eller krav, som baseras på eller som är ett resultat av någon ändring eller anpassning av en Produkt, leverabel och/eller Tjänst som utförts av eller för Kunden; eller (iii) tredje parts IPR som avser montering, krets, kombination, metod eller process vid tillverkning, testning eller användning i vilken sådana Produkter och/eller Tjänster som levererats av Signify kan ha använts; eller (iv) krav avseende intrång som följer av att branschnormer för Produkterna eller Tjänsterna har efterföljts.

   (e) Avseende intrångskrav som täcks av punkten 11 (d) ska Kunden hålla Signify skadeslös avseende skadestånd för varje sådant intrång och ersätta Signifys alla kostnader för försvar vid rättegång eller process på grund av sådant intrång, förutsatt att Signify omedelbart meddelar Kunden skriftligen om varje sådan intrångsrelaterad rättegång eller process och, om så begärs, ger full behörighet att genomföra försvaret.

   (f) Om Signify mottar meddelande om påstått intrång i tredje parts IPR i förhållande till Produkter och/eller Tjänster som levererats eller kommer att levereras under ett Avtal, kan Signify, i syfte att begränsa eller undvika ansvar, säga upp Avtalet, skjuta upp eller avbryta leveransen eller utförandet av de Produkter och/eller Tjänster eller delar som meddelandet avser och Signify kommer inte att vara ansvarig inför Kunden på grund av sådan uppsägning, fördröjning eller avbrott.

   (g) Med förbehåll för de undantag och begränsningar som anges i punkten 12, fastställer ovanstående Signifys hela ansvar för intrång i tredje parts IPR i samband med leverans av Produkter och/eller Tjänster.

   12. Ansvarsbegränsning

    

   (a) SIGNIFYS OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAGS ANSVAR FÖR ALLA ANSPRÅK (OAVSETT TYP) SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS KUNDEN, ELLER ANNARS FÖLJER AV AVTALET, INKLUSIVE ERSÄTTNINGAR, PÅFÖLJDER ELLER AVTALSVITEN (”KRAV”) BEGRÄNSAS TILL ETT TOTALT SAMMANLAGT MAXIMIBELOPP (”ANSVARSTAK”) OM (I) TJUGO PROCENT (20 %) AV DET TOTALA PRISET SOM KUNDEN BETALAT FÖR DE PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER SOM KRAVET AVSER, ELLER (II) 2 000 000 EURO BEROENDE PÅ VILKET BELOPP SOM ÄR LÄGST. FÖR TJÄNSTER SOM UTFÖRTS BASERAT PÅ SPECIFICERADE FASER, TIDSPERIODER ELLER MILSTOLPAR (”MILSTOLPAR”) SÅ SOM DE KAN HA SPECIFICERATS I AVTALET, ÄR ANSVARSTAKET VIDARE BEGRÄNSAT TILL TJUGO PROCENT (20 %) AV DET TOTALA PRISET PER VARJE SÅDAN MILSTOLPE FÖR ALLA KRAV SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER ÄR RELATERADE TILL EN SÅDAN MILSTOLPE.

   (b) Signify ansvarar inte under några omständigheter för förlorad vinst, förlorade besparingar, förlust av data, förlorat anseende, förlorad goodwill, indirekta skador, oavsiktliga skador, straffliknande skadestånd (punitive damages) eller särskilda skador eller följdskador vare sig dessa baseras på förseelse (tort), garanti, avtal eller annat – även om Signify har upplysts om, eller är medveten om, möjligheten för sådana skador.

   (c) För att vara berättigad till att framställa ett giltigt Krav, ska Kunden anmäla varje sådant Krav till Signify inom trettio (30) dagar från datumet då händelsen som orsakade Kravet inträffade och varje eventuell rättegång avseende ett Krav måste inledas inom ett (1) år från datumet för en sådan anmälan. Krav som inte anmälts eller inletts enligt föregående mening är ogiltiga.

   (d) Ansvarsbegränsningarna och ansvarsfriskrivningarna gäller enbart i den omfattning som är tillåtet enligt tillämplig tvingande lagstiftning.

   13. Konfidentialitet

    

   Kunden ska hålla all teknisk, affärsmässig och ekonomisk information, inklusive Anbud och (pris)uppgifter, annan data som avslöjats för Kunden av Signify samt Återkoppling konfidentiell och ska inte avslöja sådan information för tredje part och ska inte använda sådan information för något annat syfte än vad som överenskommits mellan Parterna och i samband med Anbud och/eller Avtal.

   14. Export-/Importkontroll

    

   (a) Vissa av Signifys transaktioner kan omfattas av lagar och bestämmelser avseende export- eller importkontroll som förbjuder eller begränsar (åter)export eller överföring av vissa artiklar till vissa länder, enheter eller individer, såsom lagar och bestämmelser från FN, EU och USA (”Exportregler”). (Åter)export eller överföring av Produkter och/eller Tjänster, även tekniskt stöd, utbildning, investeringar, finansiering, ekonomiskt stöd, förmedling och licensiering av teknik, omfattas i alla avseenden av tillämpliga Exportregler och av jurisdiktionen för de myndigheter som ansvarar för Exportregler. Om (åter)export eller överföring kräver export- eller importlicens, eller i övrigt är förbjuden eller begränsad enligt Exportregler, kan Signify, efter eget gottfinnande, skjuta upp sina skyldigheter gentemot Kunden tills en licens beviljats eller så länge begränsningarna och förbuden kvarstår, eller säga upp (relevant del av) Avtalet utan att ådra sig något ansvar.

   (b) Kunden ska påföra tredje part alla exportkontrollrestriktioner om Produkterna och/eller Tjänsterna åter(exporteras) eller överförs till tredje part. Kunden ska på Signifys begäran och om det krävs enligt tillämpliga Exportregler informera Signify om eventuell (åter)export eller överföring av Produkterna med syfte att efterfölja Exportregler och annat reglerat ansvar avseende försäljning av Produkterna, inklusive kraven på Produkters spårbarhet som kan var tillämpliga på Signify. Kunden ska inte lämna någon redogörelse eller intyg till stöd för handelshinder eller bojkott.

   15. Överlåtelse

    

   (a) Kunden får inte överlåta ett Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter däri, utan Signifys förhandsgodkännande.

   (b) Signify kan helt eller delvis delegera, överlåta, sälja, förnya eller ingå underleverantörsavtal för sina skyldigheter och rättigheter (inklusive fordringar) under ett Avtal till något av sina närstående bolag eller tredje part utan Kundens förhandsgodkännande – och om sådant godkännande skulle krävas enligt tillämplig lagstiftning lämnas härmed sådant godkännande, i vilket Kunden ska samverka med Signifys ansträngningar, inklusive tillhandahålla relevant information, utfärda dokument och göra betalningar till konton eller tredje part enligt Signifys anvisningar. 

   16. Efterlevnad Av Lagar; Anti-Korruption

    

   (a) Kunden ska alltid rätta sig efter och ska vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att försäkra sig om att dess affärspartners följer alla tillämpliga lokala och internationella lagar och regler, inklusive mutlagstiftning och anti-korruption samt Exportregler. Kunden ska således bedriva sin affärsverksamhet på ett ärligt sätt och inte befatta sig med någon handling som avser mutor eller korruption.

   (b) Om Signify skulle få indikationer på någon överträdelse av förpliktelserna enligt (a) ska Kunden samarbeta och förse Signify med all nödvändig information som behövs för att Signify ska kunna verifiera sådana indikationer och om grund föreligger ska punkt 18 tillämpas.

   17. Hälsa Och Säkerhet

    

   (a) Parterna ska följa alla tillämpliga lagar, regler och/eller bestämmelser avseende hälsa och säkerhet för arbetare och/eller anställda, såväl som allmänhetens hälsa och säkerhet i närheten. Kunden ska tillhandahålla och se till att dess anställda, företrädare, leverantörer och underleverantörer tillhandahåller säker arbetsmiljö för Personalen och andra representanter och ska vidta lagstadgade och andra nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor på platsen samt säkerställa Personalens hälsa och säkerhet på platsen. Kunden ska i tid informera Personalen om nödvändiga säkerhetsåtgärder och underrätta Signify om alla tillämpliga platsspecifika hälso-, säkerhets-, skydds- och miljökrav och förfaranden. Signify har rätt, men är inte skyldig, att från tid till annan granska och inspektera tillämplig/a hälso-, säkerhets-, skydds- och miljödokumentation, förfaranden och förhållanden på plats.

   (b) Kunden ska säkerställa att inga farliga ämnen finns på platsen. Om det finns farliga ämnen åligger det Kunden att hantera, samt se till att dess anställda, företrädare, leverantörer eller underleverantörer hanterar, dessa på ett riktigt sätt och om det är tillämpligt ordna för lämplig flytt och bortskaffande av sådana ämnen på Kundens bekostnad. Om Signify rimligen anser att hälsan, säkerheten eller skyddet för Personalen eller platsen är eller kan bli utsatt för säkerhetsrisker, terrordåd eller hot, närvaro av eller hot om exponering för farliga ämnen eller osäkra arbetsförhållanden, får Signify i tillägg till andra möjliga rättigheter eller rättsmedel, evakuera del av eller hela Personalen från platsen (med rimligt bistånd från Kunden), skjuta upp genomförandet av hela eller del av ett Avtal och/eller på distans utföra eller övervaka Tjänster (om möjligt) utan ytterligare förpliktelser gentemot Kunden.

   (c) Platsförhållanden som skiljer sig avsevärt från vad Kunden angett eller tidigare okända fysiska förhållanden på platsen som skiljer sig avsevärt från det som normalt påträffas och som i allmänhet erkänns som hörande till arbete av den karaktären som framställs i Avtalet, anses utgöra en Förändring.

   18. Överträdelse; Uppskov; Uppsägning

    

   (a) I händelse av (i) Kundens överträdelse av någon av bestämmelserna i Avtalet eller dessa Villkor, inklusive underlåtenhet att betala något belopp om och när det är förfallet; eller (ii) om, enligt Signifys rimliga uppfattning, Kundens ekonomiska ställning (eller väsentlig förändring därav) sannolikt kan påverka Kundens förmåga att utföra sina åligganden enligt Avtalet; eller (iii) om det vidtagits några åtgärder mot eller av Kunden avseende obestånd, konkurs (inklusive rekonstruktion), likvidation eller avslutande, även om det lämnats in eller initierats av Kunden (frivilligt eller ofrivilligt), om en förvaltare eller likvidator har utsetts för Kunden, eller om någonting tilldelats till förmån för Kundens borgenärer: eller (iv) om Kunden upphör eller hotar att upphöra med sin affärsverksamhet, eller (v) om kontrollen eller ägandet över Kunden förändras, kan Signify förklara alla utestående fordringar på Kunden som omedelbart förfallna till betalning och får kvitta varje belopp som Signify (eller dess närstående bolag) är skyldig Kunden enligt något avtal, inklusive Kundens förhandsbetalningar eller insättningar mot belopp förfallna enligt punkten 18 (b). Därutöver får Signify efter eget gottfinnande genom meddelande till Kunden omedelbart uppskjuta eller häva prestation från Signify (inklusive produktion, leverans, installation och idrifttagning av Produkter, garantiåtaganden och utförande av Tjänster) eller säga upp Avtalet eller en del därav utan något ansvar, och/eller uppskjuta eller upphäva kreditvillkor som erbjudits Kunden. Signify får endast använda rätten att säga upp ett Avtal enligt denna punkt, avseende en händelse under (i) ovan, som kan avhjälpas, om Kunden inte avhjälpt överträdelsen inom fjorton (14) dagar, eller avseende en händelse under (ii), om Kunden inte lämnar en för Signify tillfredställande bankgaranti eller annan säkerhet till Signify inom fjorton (14) dagar.

   (b) Kunden ska ersätta, försvara och hålla Signify och dess närstående bolag och dess styrelseledamöter, chefer, företrädare, anställda och efterträdare skadeslösa från och emot alla förluster (inklusive förlorad vinst eller omsättning), skadestånd, kostnader (inklusive juridiska kostnader och kostnader för ännu inte färdigställda produkter) och utgifter som uppstår på grund av eller i samband med någon av följande händelser: (i) en överträdelse av Kunden mot någon bestämmelse eller skyldighet i Avtalet eller dessa Villkor, eller förekomsten av någon av de andra händelserna som beskrivits i punkten 18(a); (ii) varje anspråk från tredje part för förlust, skada, personskada eller dödsfall som orsakats eller påstås ha orsakats av vårdslös användning, tillämpning eller installation av Produkter, eller som orsakats av någon ändring av Produkten eller integration av Produkten med andra produkter utan Signifys godkännande, av Kunden eller dess underleverantörer, företrädare, närstående bolag eller kunder som Produkten sålts till; eller (iii) Kundens överträdelse av punkten 7(b), varvid kostnaderna inkluderar full ersättningskostnad för produkter, system eller annan utrustning.

   (c) Vid (förtida) uppsägning eller utgång av ett Avtal, ska (i) alla rättigheter och licenser som beviljats Kunden under det Avtalet upphöra omedelbart; (ii) Kunden returnera, radera (inklusive från alla hårddiskar och minnen) eller förstöra (och en vederbörligen utsedd tjänsteman ska intyga förstörelsen) all information som lämnats under punkten 13, inklusive programvara som inte är inbyggd i Produkterna samt alla kopior därav; (iii) returneras till Signify på Kundens bekostnad, samtliga Produkter för vilka den (rättsliga) äganderätten inte har övergått till Kunden (i enlighet med punkt 7) och alla andra produkter, system eller utrustning levererade och/eller använda av Signify vid utförandet av Tjänsterna; och (iv) alla Signifys rimliga kostnader och utgifter (inklusive rimlig vinst) för aktiviteter relaterat till arbete som utförts av Signify före sådan uppsägning betraktas som förfallna, betalningsbar och icke-återbetalbara.

   (d) I händelse av ett uppskov som varar längre än två (2) månader tillämpas även villkoren i punkten 18(c)(iv) på alla aktiviteter som relaterar till arbete som utförts av och för Signify före uppskovet.

   (e) Signifys rättigheter enligt punkten 18 gäller utöver alla andra rättigheter och rättsmedel som Signify kan ha enligt lag eller sedvana. Vid uppsägning av ett Avtal ska villkor avsedda att överleva uppsägning eller avslut fortsätta att gälla. Uppsägning påverkar inte Parternas rättigheter som uppkommit fram till dagen för Avtalets uppsägning.

   19. Gällande Lag Och Behörig Domstol

    

   (a) Svensk lag gäller för alla Avtal, Anbud och dessa Villkor utan hänsyn till dess principer om lagval. Rättsliga åtgärder eller förfaranden med anledning av ett Avtal, ett Anbud eller dessa Villkor som inte kan lösas genom förhandling i god tro inom trettio (30) dagar efter anmälan från endera Part om en uppkommen tvist, får uteslutande föras i svenska domstolar, förutsatt att Signify alltid har rätt att väcka eller föra talan mot Kunden i annan behörig domstol. FN:s konvention avseende avtal om internationella köp av varor (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)) är inte tillämplig.

   (b) Ingenting i denna punkt 19 ska anses eller tolkas som en begränsning av endera Partens lagstadgade rätt att söka föreläggande eller annat rättsmedel, vidta åtgärder för att säkerställa möjlighet till kvarstad mot den andre Parten eller vidta åtgärder eller initiera processer avseende bristande betalning av belopp som förfallit.

   20. Integritet Och Behandling Av Data

    

   (a) Båda Parter ska följa alla tillämpliga dataskyddslagar. Om inget annat avtalats mellan Parterna, kommer Signify (eller dess underleverantörer) inte att behandla information avseende identifierade eller identifierbara fysiska personer (”Personuppgifter”) för Kunden eller å Kundens vägnar. Om Signify behandlar Personuppgifter som en del av sina egna legitima affärssyften görs det i enlighet med ”Signifys Integritetspolicy för kunder, konsumenter eller andra affärspersoner” som finns tillgänglig på http://www.signify.com/global/privacy under avsnittet för ”Legal information”.

   (b) Kunden är medveten om och tillåter att Signify och dess närstående bolag (eller deras respektive underleverantörer) får samla in information och data som genereras från Produkter och Tjänster (inklusive tredje parts produkter, tjänster eller system som tillhandahålls i anslutning till Produkt och/eller Tjänst) och/eller användning därav (”Användningsdata”). Signify får använda Användningsdatan kostnadsfritt när som helst under tiden för Avtalet och efteråt efter eget gottfinnande för vilket ändamål som helst, inklusive sammanlägga och kompilera Användningsdata med annan data, skapa IPR eller härledda verk eller modifiera eller anpassa Användningsdata med syfte att tillhandahålla, underhålla eller förbättra produkter och tjänster samt för att utveckla nya produkter eller funktioner eller tjänster. Om inget annat anges i Avtalet, EULA eller Ytterligare Användarvillkor, ska Signify säkerställa att bruk av Användningsdata exkluderar Personuppgifter och annan data som kan möjliggöra identifiering av Kund eller företag eller organisation.

   21. Övrigt

    

   (a) Om en bestämmelse i dessa Villkor eller ett Avtal är ogiltig eller inte kan verkställas ska det inte påverka giltigheten eller möjligheten att verkställa någon av de andra bestämmelserna däri, som ska förbli giltiga. Om en bestämmelse är ogiltig eller inte kan verkställas ska Parterna sträva efter att ersätta sådan bestämmelse med en giltig bestämmelse som närmast motsvarar den ursprungliga avsikten med den bestämmelse som ansetts ogiltig. Med rimligt varsel ska Kunden bistå Signify med att verifiera Kundens efterlevnad av Avtalet.

   (b) Signifys rättigheter enligt dessa Villkor påverkar inte de rättigheter eller rättsmedel som Signify kan ha enligt Avtal, lag eller sedvana. Kunden är medveten om att Signify N.V. och dess närstående bolag avses vara berättigade tredje parter avseende samtliga förmåner enligt och kan tillämpa bestämmelserna i Avtalet inklusive dessa Villkor, när det är tillämpligt. Överträdelse eller försening av endera Parten avseende någon bestämmelse i dessa Villkor eller ett Avtal anses inte upphäva eller åsidosätta sådan bestämmelse eller möjligheten att kräva verkställighet därav. 

   (c) Villkoren i ett Avtal (inklusive dessa Villkor och alla andra villkor som utgör en del därav) reglerar hela överenskommelsen och avtalet mellan parterna avseende försäljning av Produkter och utförande av Tjänster under sådant Avtal och ersätter tidigare löften, avtal, framställningar, åtaganden eller undermeningar vare sig de har gjorts muntligen eller skriftligen mellan Signify och Kunden avseende föremålet därför. Parterna erkänner uttryckligen att vid ingåendet av ett Avtal har ingen förutsättning lagts vid några eventuella framställningar som inte har införlivats som en del av Avtalet. Ingen ändring av ett Avtal är bindande för endera Parten om den inte är skriftligen gjord och undertecknad av godkänd representant för båda Parter.

   (d) Priser och villkor är med förbehåll för korrigering avseende typografiska fel eller skrivfel.

   Signify Sweden AB - v. februari 2019