Suggestions

  Vilkår Og Betingelser For Salg Av Produkter Og Tjenester

  Signify Norway AS

   1. Tilbud, Bekreftelse, Avtale

    

   (a) Disse vilkårene og betingelsene («Vilkår») gjelder for salg og leveranse av alle produkter eller systemer («Produkter»), og utførelsen av alle tjenester (inkludert all programvare som leveres som en tjeneste) («Tjenester») fra Signify Norway AS («Signify») til dere («Kunden»), og vil derfor gjelde som en nødvendig del av ethvert Tilbud eller enhver Avtale. Når Kunden bestiller Produkter eller Tjenester fra Signify, innebærer dette en aksept av disse Vilkårene, med de endringer som måtte ha blitt foretatt i Vilkårene innen det tidspunktet bestillingen foretas.  «Avtale» betyr i dette dokumentet enhver skriftlig avtale om leveranse, distribusjon, salg eller lisensiering av ethvert Produkt og enhver Tjeneste inngått mellom Signify og Kunden, eller enhver bestilling eller innkjøpsordre utstedt av Kunden og godkjent av Signify, og «Tilbud» betyr ethvert pristilbud, forslag eller tilbud fra Signify til Kunden.

   (b) Produkter og Tjenester kan inkludere nett- og mobilbaserte applikasjoner som kan være underlagt ytterligere vilkår («Ytterligere bruksvilkår), eller programvare som kan være underlagt ytterligere (sluttbruker-) vilkår for programvarelisens («EULA-er»), det være seg fra Signify, et tilknyttet selskap eller en tredjepart. Slike EULA-er eller Ytterlige bruksvilkår vil gjøres tilgengelige sammen med de aktuelle nett- eller mobilbaserte applikasjonene eller programvarene. Med mindre noe annet er spesifikt angitt i en EULA eller Ytterligere bruksvilkår, skal en slik EULA eller slike Ytterligere bruksvilkår utgjøre del av Avtalen. Programvare selges ikke til Kunden, men lisensieres basert på vilkårene for lisensiering i punkt 10 nedenfor.

   (c) Ved motstrid eller uoverensstemmelse mellom disse Villkårene og vilkårene i en Avtale eller et Tilbud, skal vilkårene i en slik Avtale eller et slikt Tilbud ha forrang. Når det gjelder nett- eller mobilbaserte applikasjoner eller programvare, vil alle Ytterlige bruksvilkår eller vilkårene i enhver gjeldende EULA ha forrang foran disse Vilkårene.

   (d) Termene «avtalt», «samtykke», «bekreftet», «godkjent», «informert», «meddelt» eller «meddelelse», og dokumenter eller handlinger med lignende betydning, skal anses for å måtte utføres skriftlig, hvor «skriftlig» betyr håndskrevet, maskinskrevet, skrevet ut eller utført elektronisk, og som innebærer en permanent fortegnelse. Begrepene «inkludert» eller «inklusive» skal forstås uten begrensninger av foregående ords alminnelige betydning.

   (e) Ethvert begrep i innkjøpsordre, generell instruks, kjøpsvilkår eller andre dokumenter fra Kunden som avviker fra eller kommer i tillegg til disse Vilkårene, vil anses som en vesentlig endring av disse Vilkårene og  tilbakevises og forkastes uttrykkelig, og skal ikke ha noen form for virkning eller effekt. Igangsettelse av utførelse eller levering skal ikke anses som aksept av noen av Kundens vilkår eller betingelser. Praksis mellom partene eller bransjepraksis danner ikke grunnlag for å endre disse Vilkårene.

   (f) Signify kan endre disse Vilkårene ved å legge ut en oppdatert versjon på nettstedet sitt, med den forutsetningen at for en Avtale og et Tilbud vil den versjonen av Vilkårene som gjaldt på ikrafttredelsestidspunktet for Avtalen eller tidspunktet for Tilbudet, gjelde.

   (g) Tilbud fra Signify er åpne for aksept innen den perioden som er oppgitt i et slikt Tilbud, eller innen tretti (30) dager fra tidspunktet for Tilbudet hvis ingen periode er oppgitt, men Signify kan endre, trekke tilbake eller annullere ethvert Tilbud på ethvert tidspunkt før Signify mottar aksept av Tilbudet. Ingen bestilling Kunden gjør, skal anses som endelig eller akseptert av Signify med mindre og inntil denne bekreftes av Signify.

   (h) Kunden er alene ansvarlig for at bestillinger er korrekte, inkludert hva angår spesifikasjon, konfigurasjon eller andre krav til Produkter og Tjenester, samt funksjonalitet, kompatibilitet og interoperabilitet med andre produkter (som ikke er autoriserte av Signify), så vel som egnethet for bestemt bruk. Kunden går god for at informasjon oppgitt til Signify i henhold til en Avtale, er fullstendig, korrekt og sann, og Kunden anerkjenner at unnlatelse av å oppgi fullstendig, korrekt og sann informasjon eller instrukser til Signify kan ha en negativ virkning på Signifys evne til å oppfylle sine forpliktelser eller utøve sine rettigheter i henhold til Avtalen.

   (i) Enhver katalog, spesifikasjon, prisliste eller annen lignende dokumentasjon utferdiget av Signify er kun til bruk som hjelpemiddel, og skal ikke anses som et Tilbud. Signify mener at slik dokumentasjon er fullstendig og nøyaktig på utskriftstidspunktet, men Signify garanterer ikke at slik dokumentasjon er feilfri. Signify påtar seg intet ansvar for skader som kommer i forbindelse med feil i mål, beskrivelser, anbefalinger om bruk og lignende.

   (j) Produkter leveres i henhold til standard funksjonaliteter, typer og størrelser slik disse er beskrevet i Signifys kataloger, eller for spesielle eller spesiallagede Produkter i henhold til Signifys tegninger og spesifikasjoner. Skulle det oppstå avvik mellom en Kundes bestilling og en tegning eller spesifikasjon fra Signify som Kunden har godkjent, skal den sistnevnte ha forrang.

   (k) Forutsetninger, unntak og forbehold oppgitt av Signify i Tilbud, Avtaler eller annet, skal styre Avtalen og anses som en del av denne, og være grunnlag for utførelsen av og fortolkningen av denne.

   (l) Der utførelsen i henhold til Avtalen er avhengig av at Kunden samtykker til, bekrefter eller godkjenner et (utkast til et) forslag, design, leveranse, planlegging eller enhver annen handling fra Signifys side, skal Kunden gjøre dette innen den perioden som er oppgitt i Avtalen, eller innen syv (7) dager etter å ha mottatt en forespørsel fra Signify hvis ingen periode er oppgitt. Skulle det ikke foreligge et svar innen en slik periode, skal Kunden anses for å ha samtykket til, bekreftet eller godkjent det som er fremlagt av Signify.

   (m) Skulle Kunden videreselge Produkter eller inkorporere Produkter og/eller Tjenester i tilbud til sine kunder, skal Kunden sørge for at alle kundene og/eller sluttbrukerne av Produktene eller Tjenestene etterkommer alle av Kundens forpliktelser i henhold til Avtalen og disse Vilkårene som er relevante, og at vilkårene i avtalen med hver enkelt av deres kunder og sluttbrukere er i samsvar med Avtalen og disse Vilkårene. Etterfølges ikke dette, skal Kunden holde Signify skadesløs og forsvare Signify med alle tilknyttede selskaper, og deres ledere, styremedlemmer, agenter, ansatte, etterfølgere og stedfortredere, for og mot alt ansvar og alle tap, kostnader (inkludert rettsomkostninger) og utgifter og alt erstatningsansvar som oppstår som en følge av eller i forbindelse med enhver manglende oppfyllelse av ovennevnte.

   2. Priser Og Betalingsvilkår

    

   (a) Som motytelse for Signifys salg av Produkter og/eller utførelse av Tjenester skal Kunden betale alle priser og avgifter («Priser») i henhold til Avtalen og dette punkt 2. Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK), og med mindre annet er avtalt, basert på vilkår fra fabrikk (Ex Works) – Signifys anlegg (INCOTERMS, siste versjon). Med mindre annet er fastsatt i gjeldende INCOTERMS, skal ikke Priser inkludere noen form for skatter, toll eller andre offentlige avgifter, vedtatt nå eller i fremtiden, inkludert merverdiavgift eller lignende skatter pålagt av en hvilken som helst myndighet, og Signify kan legge disse til Prisen eller fakturaen separat, og Kunden skal da betale dette til Signify umiddelbart ved første forespørsel.

   (b) Såfremt Kunden varsles, forbeholder Signify seg retten til å justere Prisene på Produkter og/eller Tjenester som ennå ikke har blitt levert eller utført, for å reflektere endringer i individuelle kostnader på mer enn fem prosent (5 %), inkludert enhver endring i valutakurser, råvarer og andre kostnader forbundet med produksjon og distribusjon, og lønnskostnader, som inntrer mellom tidspunktet for inngåelsen av Avtalen og tidspunktet Produktet leveres og/eller  Tjenesten leveres. Dersom en Avtale har en avtaleperiode på mer enn tolv (12) måneder, kan Signify dessuten justere Prisene fra og med hver 1. april (i) i henhold til endringer i den sist publiserte konsumprisindeksen i Norge (KPI) sammenlignet med indeksen tolv (12) måneder tidligere; og (ii) for å gjenspeile endringer i valutakursene mellom norske kroner og Euro som overstiger 5 % siden datoen da Tilbudet ble fremsatt.

   (c) Enhver avbestilling, forsinkelse eller annen endring fra Kundens side på en innkjøpsordre Signify allerede har akseptert, krever Signifys forhåndsgodkjennelse, og slik godkjennelse vil ikke begrense de rettigheter eller beføyleser Signify måtte ha i henhold til Avtalen eller bakgrunnsretten. Dersom Signify, på forespørsel fra Kunden, samtykker til en slik endring på en innkjøpsordre eller endring i Avtalen, inkludert en (delvis) avbestilling, forsinkelse eller innstilling, en tilføyelse, utelatelse, endring, erstatning eller modifikasjon av design, kvalitet, standard, kvantitet, produksjonssted eller ytelse (inkludert rekkefølge, kvantitet eller tidspunkt) på Produkter og/eller Tjenester (hver enkelt en «Endring»), eller en Endring er påkrevd på grunn av (i) endringer i gjeldende lover, forskrifter eller bransjestandarder; (ii) nødssituasjoner; (iii) feilaktig eller ufullstendig informasjon fra Kundens side; eller (iv) Kundens manglende oppfyllelse av noen av dennes forpliktelser i henhold til Avtalen, skal Kunden umiddelbart, ved første forespørsel, refundere og betale til Signify alle kostnader og utgifter som er påløpt i forbindelse med en slik Endring.

   (d) Signify kan fakturere Kunden når Produkter sendes, eller når Tjenesten har blitt utført. Signify kan kreve (i) at Kunden betaler på faste innbetalingsdatoer; (ii) forskuddsbetaling av (deler av) Prisen; og/eller (iii) fakturering for egne, spesifiserte faser, tidsperioder eller milepæler for utførelsen. Kunden skal, innen tretti (30) dager etter fakturadatoen, betale nettobeløp til Signifys angitte bankkonto. Kunden skal betale alle skyldige beløp til Signify i sin helhet uten noen form for motregning, motkrav, fradrag eller (skatte)trekk.

   (e) Skulle Kunden innen forfallsdatoen unnlate å foreta en skyldig betaling i henhold til en Avtale, uavhengig av om Signify har kommet med et formelt betalingskrav, og i tillegg til enhver annen rettighet og virkemiddel Signify måtte ha til sin rådighet, i den grad det er tillatt etter gjeldende rett, skal (i) alle skyldige beløp fra Kunden anses som betalbar og uomtvistet, erkjent gjeld; (ii) Kunden skal betale Signify renter på alle skyldige beløp fra forfallsdato til Signify har mottatt full betaling derav, etter rentesats atten prosent (18 %) årlig, eller den gjeldende lovfestede rentesatsen hvis denne er høyere, og betale Signify for alle kostnader forbundet med inndrivelse, inkludert advokatsalær; og (iii) Signify skal kunne kansellere enhver kreditt utstedt til Kunden, og kreve at Kunden tilbyr slik (ytterligere) sikkerhet, forskuddsbetaling eller depositum som Signify finner tilfredsstillende, og skal kunne innføre ytterligere betalingsbetingelser eller fremskynde betalingsplaner for enhver utestående ytelse.

   (f) Signify kan motregne og trekke fra ethvert beløp som Signify (eller ethvert tilknyttet selskap) skylder Kunden i henhold til enhver avtale, ethvert beløp som Kunden skylder Signify, eller mot enhver forskuddsbetaling eller ethvert depositum Kunden har betalt. Skulle Signify motregne beløp i en annen valuta, vil en allment benyttet omregningskurs benyttes.

   3. Levering Av Produkter, Utførelse Av Tjenester

    

   (a) Med mindre annet har blitt avtalt, leveres Produkter på vilkår fra fabrikk (Ex Works) – Signifys anlegg (INCOTERMS, siste versjon). Signify skal utføre Tjenester på det stedet som er avtalt i Avtalen. Datoer Signify har meddelt eller anerkjent, er kun omtrentlige, og Signify skal ikke ha ansvar for, og vil ikke ha brutt sine forpliktelser overfor Kunden ved, forsinkelser i levering eller utførelse, såfremt Signify gjennomfører kommersielt rimelige anstrengelser for å overholde slike datoer. Skulle forsinkelser inntreffe, skal Signify treffe kommersielt rimelige tiltak for å levere Produktene eller utføre Tjenestene (om relevant) innenfor en periode som med rimelighet anses nødvendig ut ifra årsaken for forsinkelsen. Om så ikke skjer, vil Kundens eneste beføyelse og krav være å kunne kansellere innkjøpsordren for ikke leverte Produkter og Tjenester.

   (b) Kunden skal, umiddelbart etter å ha mottatt Produktene, notere ned på transportdokumentet alle skader som har forekommet på Produkter under transport, eller mangler på disse, med behørig hensyn til gjeldende instrukser fra Signify eller transportøren. Alle Produkter som leveres i henhold til Avtalen, skal anses for å være godkjent av Kunden som i samsvar med Avtalen, og Kunden vil ikke ha noen rett til å avvise å godkjenne Produktet, med mindre Kunden gir Signify meddelelse om en påstått mangel innen syv (7) dager etter leveringsdatoen. Uten hensyn til det ovennevnte skal enhver bruk av Produktet som Kunden eller dennes kunder foretar etter levering, anses som godkjennelse av det Produktet fra Kunden. Signify skal, etter eget valg og innen rimelig tid, rette mangler, enten ved å reparere, gjøre deler tilgjengelig, erstatte eller levere manglende Produkter, eller kreditere den Prisen Kunden har betalt for ikke leverte Produkter.

   (c) Mindre avvik skal ikke hindre eller utsette Kundens godkjennelse av Produktene, Tjenestene eller begge, og Signify skal rette opp slike innen rimelig tid. «Mindre avvik» er manglende overenstemmelser eller avvik som ikke hindrer alminnelig funksjon og tiltenkt bruk av Produktet eller Tjenesten i henhold til spesifikasjonene.

   (d) Signify kan gjøre endringer på Produktenes design, materialer, passform og overflatebehandling, eller endre arbeidsmetoder, kommunikasjonssystem, programvare eller et hvilket som helst annet element i Tjenestene, og Dokumentasjon, såfremt slike endringer ikke har vesentlig påvirkning på Produktets eller Tjenestens funksjonalitet. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt, garanterer ikke Signify Produktenes og Tjenestenes tilgjengelighet, nøyaktighet, fullstendighet, pålitelighet, rettidighet eller ytelse. Kunder skal ikke benytte eller  avhenge av Produkter eller Tjenester til noe annet bruk eller formål enn det som er avtalt i Avtalen.

   (e) Kunden anerkjenner uttrykkelig at enkelte av Produktenes og Tjenestenes egenskaper og funksjoner kan være avhengig av tilgjengelighet og korrekt fungering hos tredjeparter/tjenesteytere, som Signify eventuelt har angitt, inkludert energiforsyning, datalagring, forbindelse, internettforbindelse og kommunikasjonstjenester. Disse er utenfor Signifys kontroll, og Signify skal ikke være ansvarlige eller erstatningsansvarlige i dette henseende.

   (f) Kunden er ansvarlig for all informasjon og instruksjon, og alle ordrer, materiale og handlinger anskaffet eller utført av Kunden direkte eller av tredjeparter engasjert av Kunden (med unntak av Signifys underleverandører) i forbindelse med Signifys levering eller utførelse av ethvert Produkt eller enhver Tjeneste. Signify skal være berettiget til å stole på at all informasjon Kunden fremlegger, er korrekt og komplett, inkludert tilfeller der Signify står for datainnsamlings-, design- eller revisjonstjenester. Kunden skal, på oppfordring fra Signify, umiddelbart bringe til veie enhver annen informasjon, tjeneste eller støtte som er innenfor Kundens kontroll og som er relevant for Signifys utførelse i henhold til Avtalen.

   (g) Skulle en forsinkelse eller et avbrudd inntreffe i leveransen av Produktet eller utførelsen av Tjenesten, av årsaker som ikke kan tilskrives Signify, eller som skyldes en Endring, vil tidslinjen for Signifys utførelse justeres tilsvarende. Signify skal (i tillegg til de økte kostnadene omtalt i del 2(c)) ha rett til en rimelig kompensasjon eller erstatning fra Kunden for alle kravog/eller kostnader forårsaket av en slik forsinkelse.

   (h) Skulle en Avtale inneholde krav om (minimum) varebeholdning, skal Kunden ved Signifys første forespørsel kjøpe Produkter  i henhold til slike krav.

   4. Bruk Av Produkter Og Tjenester

    

   (a) Kunden skal benytte Produkter og Tjenester kun til tiltenkte formål, og i samsvar med alle instruksjoner i bruksanvisningene, retningslinjene, garantibetingelsene og alle andre vilkår og betingelser som gjelder for slike Produkter og Tjenester, eller fremlagt av en hvilken som helst person ansatt, utplassert eller engasjert som underleverandør av Signify i forbindelse med utførelsen av en Avtale («Personell»). Kunden skal holde området, områdets tilstand og utstyr levert og/eller benyttet av Signify i utførelsen av Tjenestene (inkludert kabler, armatur og strømforsyning) i god stand, godt vedlikeholdt og i god driftstilstand, og skal beskytte disse mot skade og ekstern påvirkning.

   (b) Kunden skal benytte og, om relevant, bevirke og sørge for at sluttbrukere benytter nettapplikasjoner, mobile applikasjoner og programvare i samsvar med gjeldende Ytterligere bruksvilkår og/eller EULA-er, og, om relevant, oppbevare fullstendige sikkerhetskopier av slik installert programvare lett tilgjengelig. Skulle feil på programvare inntreffe, skal Kunden fremlegge varsler eller feilmeldinger for Signify, og bistå Signify med oppdatering eller erstatning av programvaren benyttet i forbindelse med utførelsen i henhold til Avtalen.

   (c) Kunden skal ikke utføre (eller tillate) noen som helst aktivitet på noe som helst utstyr eller programvare levert og/eller benyttet av Signify i utførelsen av Tjenester, med unntak av normal bruk i samsvar med spesifikasjonene eller på annet vis med Signifys forhåndsgodkjennelse. Skulle uautoriserte handlinger forekomme, kan Signify suspendere Tjenestene frem til utstyret eller programvaren har blitt gjenopprettet til sin opprinnelige, reglementerte tilstand, og kreve betaling fra Kunden som for en Endring, og inntil nærmere bekreftet vil enhver garantiforpliktelse fra Signifys side med hensyn til slike Tjenester være ugyldig. Enhver endring på utstyr eller programvare eid av Signify (eller dennes lisensgivere) skal utelukkende tilhøre Signify (eller dennes lisensgivere), selv om slike endringer har blitt utført av eller for Kunden.

   (d) Med mindre dette er uttrykkelig inkludert i Tjenesten, skal Kunden på egen bekostning og risiko etablere ekstern systemtilgang for Signifys tjenestepersonell (eller dennes underleverandører) for enhver Tjeneste som krever tilknytning til et system fra en ekstern beliggenhet. Kunden skal tilgjengeliggjøre teknisk kyndig personell etter behov for å hjelpe Signify, og der det er relevant, autoriserer Kunden Signify til å benytte Kundens IT-infrastruktur til å koble seg til og dele data med angitte systemer og/eller tjenester for å utføre Tjenester.

   (e) Signify skal ikke være ansvarlig for at noen av deres Produkter eller Tjenester ikke gir forventet ytelse, fordeler, effekter eller resultater som følge av: (i) at Kunden ikke følger vilkårene i Avtalen; (ii) manglende eller ustabil strømforsyning; (iii) nedlegging/driftsstans i internett- og kommunikasjonsteknologi; (iv) force majeure og andre uvanlige eksterne påvirkninger; eller (v) Endringer.

   5. Designtjenester, Dokumentasjon

    

   (a)Om dette er inkludert som en del av Tjenestene, skal Signify levere designtjenester i samsvar med de spesifikasjoner Partene har avtalt skriftlig. Med mindre annet er avtalt, skal alle immaterielle rettigheter (som definert i punkt 10(a)) i og til leveransene som oppstår som et resultat av designtjenester, utelukkende tilkomme Signify eller den representant Signify utpeker. Kunden skal ikke benytte, publisere, kopiere eller avsløre disse uten Signifys forhåndsgodkjennelse. Signify kan gi denne godkjennelsen på  visse betingelser, inkludert at en rimelig godtgjørelse betales.

   (b)All dokumentasjon Signify skaffer eller fremlegger i forbindelse med Produktene og Tjenestene, inkludert enhver bruksanvisning eller instruksjon, katalog, spesifikasjon, data, tegning, tabell, design, kildekode eller enhver annen dokumentasjon eller informasjon mottatt fra Signify eller opprettet av Signify i en hvilken som helst form, inkludert i elektronisk eller utskrevet format («Dokumentasjon»), vil forbli Signifys eiendom. Dokumentasjon selges ikke til Kunden, men lisensieres ut i samsvar med vilkårene for lisensiering i punkt 10 nedenfor. Med mindre annet er avtalt, vil alle immaterielle rettigheter i og til Dokumentasjonen beholdes av Signify eller en representant for Signify. Kunden skal ikke benytte, publisere, kopiere eller avsløre Dokumentasjonen med mindre det er i henhold til disse Vilkårene.

   6. Installasjon, Tjenester På Stedet

    

   Denne delen gjelder der hvor Signify (eller dennes underleverandører) utfører byggearbeid, kabellegging eller installasjonsaktiviteter («Installasjon» eller «Installere») eller andre Tjenester på et monteringssted eid eller kontrollert av Kunden.

   (a) Kunden er ansvarlig for at forarbeid avsluttes til riktig tid, og at stedet er klargjort i samsvar med kravene stilt av Signify. Før den avtalte starten på installasjonsarbeidet eller andre Tjenester på moteringsstedet, og på en slik måte at Signify kan utføre arbeidet på mest mulig effektiv måte og innen den avtale tidsrammen, skal Kunden (i) sørge for og opprettholde monteringsstedets forhold (inkludert infrastruktur); (ii) stille til rådighet all nødvendig informasjon og inspeksjon og alle instrukser, autorisasjoner, godkjenninger og tillatelser, og varsle Signify om beliggenheten til alle kabler, strømledninger, vannrør og lignende, inkludert besiktigelser som beskriver fysiske forhold, juridiske begrensninger og beliggenheten til stedets forsyningstjenester; (iii) sørge for tilgang til monteringsstedet, inkludert trafikkregulering, om relevant; og (iv) stille alle materialer, verktøy, konstruksjoner og andre fasiliteter til rådighet for Signify, og all annen rimelige assistanse på en korrekt og  måte og til rett tid, og uten ekstra omkostninger for Signify, alt i samsvar med gjeldende lover, inkludert alle gjeldende forskrifter angående HMS, elektrisitet og bygg.

   (b) Kunden skal ikke tilkalle Signify til stedet før forpliktelsene i henhold til punkt 6(a) er tilfredsstillende oppfylt. Skulle det forekomme en ventetid på mer enn fire (4) timer på én dag, kan Signify sette et nytt tidspunkt og kreve en hel arbeidsdags betaling av Kunden for den dagen for de relevante resursene. Kunden skal (i) stille til rådighet en fullt kvalifisert representant som kan bistå Signify etter behov under arbeidet på stedet; (ii) stille til rådighet forsyningstjenester (inkludert gass, vann, elektrisitet og internettforbindelse), oppvarming og belysning som kreves for arbeidet på stedet; (iii) stille til rådighet tilfredsstillende og låsbare rom for Personell (utstyrt med sanitæranlegg) og lagringsplass for materialer, verktøy og instrumenter på eller i nærheten av stedet; (iv) ta ut av drift og samle inn materialene som erstattes av Produktene, og fjerne disse fra stedet; og (v) bistå Signify under (ytelses-)testene. På forespørsel fra Signify skal Kunden sørge for midlertidig driftsstans av fasilitetene på stedet (inkludert vannforsyningen).

   (c) Når Installasjonen eller andre Tjenester på stedet er ferdigstilt, skal Signify varsle Kunden i samsvar med godkjenningsprotokollen Partene har blitt enige om. Skulle det ikke foreligge enighet om en slik protokoll, skal Kunden, innen fem (5) dager etter å ha mottatt varsel om at Installasjonen eller andre Tjenester på stedet er ferdigstilt, kontrollere og teste Tjenestens oppsett og Produktene som er levert og/eller Installert av Signify, og med forbehold om bestemmelsene i punkt 3(b) og 3(c), underrette Signify om eventuelle Defekter (som definert i punkt 9(a)). Uten slik underretning, skal Kunden anses for å ha godkjent Tjenestenes oppsett og Produktene som er levert og/eller Installert, fem (5) dager etter varselet. Signify skal korrigere Defekter varslet på en slik måte innen rimelig tid i samsvar med punkt 9.

   7. Risiko Og Eiendomsrett

    

   (a) Risiko for skade på eller tap av Produkter overføres til Kunden (i) idet disse leveres av Signify til Kunden i samsvar med gjeldende INCOTERM; eller (ii) skulle Signify Installere Produkter på stedet,ved levering på stedet, med mindre annet har blitt avtalt.

   (b) Eiendomsretten til Produktene overføres til Kunden kun når Signify (eller dennes finansielle medhjelpere) har mottatt fullstendig betaling for disse Produktene og Signify, i den grad gjeldende rett tillater det, har mottatt fullstendig betaling av alle andre beløp Kunden skylder i henhold til andre avtaler med Signify (eller dennes tilknyttede selskaper). Før eiendomsretten til Produktene overføres til Kunden, skal Kunden (i) ikke tilpasse, overføre eller pantsette noen av Produktene, eller gi noen som helst rettigheter eller eiendomsrett til Produktene til noen som helst tredjepart, med unntak av vanlig forretningsdrift og mot betaling eller underlagt tilbakehold av eiendomsretten; og (ii) sørge for at Produktene forblir identifiserbare som Produkter eid av Signify. Skulle Kunden bryte dette, kan Signify kreve at Kunden, for Kundens regning (inkludert utgiftene for demontering), returnerer alle Produkter der eiendomsretten ennå ikke har blitt overført til Signify, og Kunden skal samarbeide fullt ut for å sikre at Signify kan hente disse Produktene, og gi Signify (eller dennes representanter) fri tilgang til stedet hvor Produktene, og annet utstyr levert og/eller benyttet av Signify under utførelsen av Tjenester, oppbevares.

   8. Force Majeure

    

   Signify skal ikke være ansvarlig for avtalebrudd som forårsakes av en Force majeure-hendelse. Skulle en Force majeure-hendelse inntreffe, vil Signifys ytelse opphøre midlertidig så lenge Force majeure-hendelsen varer. «Force majeure» betyr enhver omstendighet eller hendelse utenfor Signifys rimelige kontroll, enten denne kunne forutses da Avtalen ble inngått eller ikke, og som fører til at Signify ikke med rimelighet kan utføre sine forpliktelser, inkludert, uten begrensninger, naturkatastrofer inkludert jordskjelv, lynnedslag, orkan, tyfon, flom eller vulkansk aktivitet eller ekstreme værforhold, streik, lockout, krig, terrorisme, politiske situasjoner, indre uroligheter, opptøyer, sabotasje, vandalisme, knapphet i bransjen, driftsstans i anlegg eller maskiner, dårlig eller manglende strømforsyning, cyberangrep og hacking eller mislighold fra Signifys leverandører eller andre tredjeparter som er nødvendige for å yte Tjenester (inkludert internettforbindelse og kommunikasjonstjenester). Skulle en Force majeure-hendelse vare (eller rimelig kunne ventes av Signify å vare) over en periode på tre (3) etterfølgende måneder, skal Signify være berettiget til å kansellere hele eller enhver del av en Avtale, uten noe erstatningsansvar overfor Kunden.

   9. Begrenset Garanti Og Ansvarsfraskrivelse

    

   (a) I de fleste tilfeller selges Signifys Produkter dekket av en gjeldende standard begrenset garanti, som enten følger med produktet eller publiseres på Signifys nettsted som standardgarantien som gjelder for et bestemt Produkt («Standard produktgaranti»). For ethvert Produkt som selges av Signify og som ikke er dekket av en gjeldende Standard produktgaranti, garanterer Signify kun at Produktet vil være fritt for Defekter i ett (1) år etter levering til Kunden. For enhver Tjeneste som utføres av Signify, garanterer Signify kun at Tjenesten i tretti (30) dager etter utførelsen vil være fri for Defekter (med unntak av Installasjoner der denne tretti (30) dagers garantiperioden begynner ved godkjennelse, som beskrevet i punkt 6(c)). I forbindelse med et Produkt betyr «Defekt» at et Produkt har en feil eller mangler i materialet eller utførelsen som fører til at Produktet ikke fungerer i henhold til spesifikasjonene fremlagt av Signify, med henblikk på Produktets totale ytelse. I forbindelse med Tjenester betyr Defekt at Tjenesten ikke har blitt utført på en kompetent, grundig måte.  

   (b) Med mindre annet er avtalt mellom Partene, gir ikke Signify noen garanti for tredjeparts produkter, produkter som ikke er merket med PHILIPS-varemerket eller med varemerke som eies av Signify, og heller ikke for tredjeparts programvare, applikasjoner eller tjenester, eller spesiallagde Produkter.

   (c) Kunden anerkjenner at EULA-er eller Ytterligere bruksvilkår kan sette begrensninger på garantiperioden for programvare (inkludert nett- og mobilapplikasjoner).

   (d) For å være berettiget til å fremsette et gyldig krav i henhold til garantien må Kunden umiddelbart varsle Signify om påståtte Defekte Produkter eller Defekte Tjenester før garantiperioden utløper. Skulle Signify, etter eget skjønn, bestemme at et krav er gyldig i henhold til garantien, skal Signify, innen rimelig tid, etter eget valg reparere eller tilby erstatningsprodukter for Defekte Produkter, eller rette opp eller supplere Defekte Tjenester. Hvis Signify, tross rimelige tiltak, ikke er i stand til å reparere et Defekt Produkt, erstatningsprodukt ikke kan anskaffes eller Defekte Tjenester ikke kan rettes opp eller suppleres, skal Signify gi en passende tilbakebetaling eller kreditering for pengene betalt av Kunden for de Defekte Produktene eller Defekte Tjenestene. Reparasjoner, erstatninger eller rettelser skal ikke forlenge eller fornye den gjeldende garantiperioden. Kunden skal innhente samtykke fra Signify angående spesifikasjonene på enhver test de planlegger å utføre for å fastslå hvorvidt det foreligger en Defekt. Erstatningsprodukter levert av Signify kan ha mindre avvik i design og/eller spesifikasjoner, som ikke påvirker det erstattede Produktets funksjonalitet. Med hensyn til ethvert erstattet eller kreditert Produkt kan Signify, etter eget skjønn, enten kreve de erstattede eller krediterte Produktene som eiendom og kreve at Kunden returnerer disse til Signify, eller beordre Kunden å destruere disse for Kundens regning.

   (e) Kunden skal bære alle Signifys kostnader forbundet med tilgang for forsøk på utbedring i henhold til garantien, inkludert fjerning og erstatning av systemene, strukturene eller andre deler av Kundens fasiliteter, demontering av Defekte Produkter og ny installasjon av erstatningsprodukter. Kunden skal ikke returnere Produkter til Signify uten Signifys samtykke, og med mindre dette er i henhold til Signifys gjeldende returpolicyer. Skulle Signify beslutte at et krav i henhold til garantien ikke er gyldig, skal Kunden bære kostnadene Signify har pådratt seg under behandling og testing, og transportkostnadene for de returnerte Produktene.

   (f) Enhver erstatnings- og garantiforpliktelse Signify har i henhold til en Avtale, er avhengig av (i) korrekt oppbevaring, installasjon, bruk, drift og vedlikehold av Produktene, alt i samsvar med bruksanvisninger, garantipolicyer og andre instruksjoner eller vilkår Signify har meddelt Kunden; (ii) at Kunden fører nøyaktig og komplett oversikt over drift og vedlikehold i løpet av garantiperioden, og gir Signify tilgang til disse oversiktene; og (iii) at modifikasjoner eller reparasjoner på Produkter eller Tjenester kun skjer med Signifys tillatelse. Følges ikke disse betingelsene, gjelder ikke garantien. Signify er ikke ansvarlig for normal slitasje og belastnings- eller miljømessig testing. Garantien som gis i dette punkt 9, gjelder ikke skade eller manglende ytelse som et resultat av Force majeure eller feilaktig bruk, misbruk, unormal bruk, feil strømforsyning, overspenning eller spenningssvingninger, tærende miljø, forsømmelse, uaktsomhet, vær og vind eller enhver bruk eller installasjon som er i strid med instruksjonene eller restriksjonene foreskrevet av Signify eller enhver annen gjeldene standard eller forskrift.

   (g) Enhver erstatnings- og garantiforpliktelse Signify har i henhold til en Avtale, etablerer ikke i seg selv ansvar overfor tredjeparter eller allmennheten. Ingenting i en Avtale skal anses for å opprette noen form for forpliktelse, aktsomhetsstandard eller ansvar overfor personer eller tredjeparter.

   (h) Skulle en tilbakekallelse, ettermontering, oppdatering, tilbakekallelse eller enhver annen form for utbedrende handling knyttet til et Produkt være påkrevd, skal Kunden gi den assistansen Signify måtte behøve. Kunden skal føre korrekte regnskap og journaler for å sikre at Produktene er sporbare, i tilfelle et Produkt må tilbakekalles eller annen utbedring kreves.

   (i) MED FORBEHOLD OM UNNTAKENE OG BEGRENSNINGENE BESKREVET I AVTALEN, OG MED FORBEHOLD OM GJELDENDE RETT, ANGIR PUNKT 9, 11 OG 12(b), (c) OG (d) UTTØMMENDE DET MAKSIMALE ANSVAR SIGNIFY OG DERES TILKNYTTEDE SELSKAPERS KAN PÅLEGGES I FORBINDELSE MED DEFEKTE PRODUKTER ELLER DEFEKTE TJENESTER, UAVHENGIG AV NÅR DEFEKTEN OPPSTÅR, OG HVORVIDT ET KRAV, BESKREVET PÅ EN HVILKEN SOM HELST MÅTE, ER BASERT PÅ KONTRAKT, GARANTI, SKADESLØSHET, ERSTATNINGSRETTSLIGE FORHOLD ELLER ANSVAR UTENFOR KONTRAKT (INKLUDERT UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER IKKE, OG ANSVARET GJELDER KUN OVERFOR KUN KUNDEN OG INGEN TREDJEPARTER, INKLUDERT KUNDENS KUNDER, AGENTER ELLER REPRESENTANTER. SIGNIFY FRASIER SEG UTTRYKKELIG ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER GARANTI FOR MARKEDSMESSIG STANDARD/BRANSJESTANDARD, GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. ET SENTRALT FORMÅL MED DEN BEGRENSEDE EKSKLUSIVE GARANTIEN OG UTBEDRINGER I HENHOLD TIL GARANTIEN ER RISIKOFORDELING MELLOM SIGNIFY OG KUNDEN, OG DENNE RISIKOFORDELINGEN REFLEKTERES I PRISENE.

   10. Rettigheter Til Programvare, Dokumentasjon Og Immaterielle Eiendeler

    

   (a) Under forutsetning av at Kunden oppfyller alle forpliktelsene i henhold til Avtalen og disse Vilkårene, inkluderer leveransen av Produkter og/eller Tjenester (inkludert programvare inkludert i Produkter og Tjenester) en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar begrenset lisens (uten retten til å gi underlisenser) for Kunden i henhold til enhver av Signifys immaterielle rettigheter (inkludert patenter, bruksmodeller, registrerte eller uregistrerte designer, opphavsrett, copyrights, database-rettigheter, varemerker, domenenavn, forretningshemmeligheter, know-how, rettigheter knyttet til layoutdesign for integrerte kretser og alle registreringer, søknader, fornyelser, forlengelser, kombinasjoner, oppdelinger, fortsettelser eller nyutstedelser av hver enkelt av de foregående, samlet: «Immaterielle rettigheter»), i den begrensede grad slike Immaterielle rettigheter omfattes av eller er inkludert i de kjøpte Produktene eller Tjenestene, til å benytte eller videreselge Produktene (inkludert Dokumentasjon) som solgt av Signify, og/eller, for Tjenester, å benytte Tjenestene (inkludert Dokumentasjon) i løpet av den gjeldende periode for Avtalen i henhold til gjeldende beskrivelse av Tjenestene. Ingen Immaterielle rettigheter overføres til Kunden eller noen som helst tredjepart utover det som uttrykkelig fremgår av Avtalen eller disse Vilkårene.

   (b) Hva angår enhver (innebygd) programvare eller andre applikasjoner Kunden mottar, skal Kunden ikke, og ikke tillate noen tredjeparter å (i) kopiere, reprodusere, distribuere, modifisere, tilpasse, endre, oversette eller skape bearbeidelser derav; (ii) tildele, underlisensiere, lease, leie eller låne ut, overføre, avsløre eller på annet vis tilgjengeliggjøre slik programvare eller andre arbeider; (iii) slå sammen eller inkorporere slik programvare med eller i noen som helst annen programvare; eller (iv) foreta reverse assembling, dekompilering, demontering eller på annet vis forsøke å hente ut kildekoden eller denne programvarens algoritmiske karakter, eller å dekode, dekryptere eller nøytralisere et hvilket som helst sikkerhetstiltak i programvaren eller fjerne eller omgå programvarens beskyttelse, uten Signifys tillatelse, med unntak av det som er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lov; (v) utføre noen som helst handling med hensyn til programvaren på en måte som ville kreve at programvaren, eller noen som helst bearbeidelse av denne, var lisensiert under Åpen kildekode-vilkår, inkludert, men ikke begrenset til (a) å kombinere programvaren eller en bearbeidelse derav med Åpen kildekode-programvare, ved hjelp av inkorporering eller lenking eller på annet vis; eller (b) å benytte Åpen kildekode-programvare til å skape en bearbeidet versjon av programvaren, der «Åpen kildekode-programvare» betyr enhver programvare som er lisensiert under lisensvilkår for åpen kildekode som krever, som en bruksbetingelse, modifikasjon eller distribuering av et produkt som (1) tilgjengeliggjør kildekode eller annet materiale som foretrekkes for modifikasjon; eller (2) gir tillatelse til å skape bearbeidelser; eller (3) reproduserer enkelte varsler eller lisensvilkår i bearbeidelser eller følgedokumentasjon; eller (4) gir en royalty-fri lisens til en hvilken som helst part i henhold til Immaterielle rettigheter med hensyn til produktet eller ethvert produkt som inneholder, kombineres med, krever eller på annet vis er basert på produktet.

   (c) Kunden anerkjenner at tredjeparter kan eie immaterielle rettigheter knyttet til Produkter eller Tjenester. Kunden skal, uten tilføyelser eller endringer, gjengi enhver påskrift om Signifys eller enhver tredjepartsleverandørs eiendomsrett på enhver programvare eller Dokumentasjon Signify leverer.

   (d) Signify skal stå fritt til, på hvilket som helst vis, å benytte ethvert forslag og enhver idé, tilbakemelding eller anbefaling Kunden kommer med overfor Signify angående Produkter eller Tjenester («Tilbakemelding»), uten å betale royalties eller annen form for godtgjørelse til Kunden. Signify skal eie alle immaterielle rettigheter til Tilbakemeldinger. Alt av utdata, leveranser og resultater som oppstår som et resultat av utførelsen av Tjenestene, skal Signify ha rett til å benytte i egen publisitets- og reklamesammenheng.

   11. Immaterielle Rettigheter Og Skadesløshet

    

   (a) Kunden skal umiddelbart varsle Signify om eventuelle krav fra tredjeparter som hevder at noen av Produktene og/eller Tjenestene Signify har levert til Kunden, krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter. Etter å ha mottatt et slikt varsel, kan Signify, etter eget valg og på egen bekostning, enten (i) skaffe Kunden rett til å fortsette å bruke disse Produktene og/eller Tjenestene; eller (ii) skaffe et erstatningsprodukt for dette Produktet av tilsvarende funksjonalitet, som ikke krenker noen rettigheter; eller (iii) modifisere dette Produktet slik at det ikke lenger krenker noen rettigheter; eller (iv) bøte på denne Tjenesten; eller (v) gi en rimelig tilbakebetaling eller kreditering for pengene betalt av Kunden for Produktet og/eller Tjenestene.

   (b) Skulle et krav nevnt i punkt 11(a) føre til rettslige skritt, skal Kunden gi Signify fullstendig tillatelse og fullmakt, etter Signifys valg og på Signifys bekostning, til å komme til forlik eller forsvare seg mot et slik krav. Kunden skal gi Signify all den assistansen Signify rimelig vil kunne trenge i forbindelse med et slikt forsvar mot et slikt krav. Kunden skal ikke inngå forlik i forbindelse med et slikt krav, og heller ikke pådra seg noen utgifter for Signifys regning uten først å motta samtykke fra Signify.

   (c) Med forbehold om bestemmelsene i punkt 11 og 12 vil Signify refundere overfor Kunden erstatningsansvar med hensyn til en eventuell endelig erstatning tilkjent av en kompetent domstol som avsier avgjørelse om at Produkter og/eller Tjenester som er levert av Signify i henhold til en Avtale direkte krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter, såfremt denne krenkelsen anses for å direkte og utelukkende kunne tilskrives Kundens benyttelse av Produktene og/eller Tjenestene som disse har blitt levert av Signify i henhold til Avtalen.

   (d) Uavhengig av eventuelle bestemmelser om det motsatte i Avtalen, skal Signify ikke være ansvarlig for, og Signifys forpliktelser som beskrevet i dette punkt 11, skal ikke gjelde: (i) noe som helst krav angående krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter som oppstår som et resultat av oppfyllelse av Kundens design, tegninger, spesifikasjoner eller instruksjoner; eller (ii) bruk av noe som helst Produkt, levert vare og/eller Tjeneste som ikke er i samsvar med dennes spesifikasjoner, eller krav basert på eller forårsaket av en hvilken som helst modifikasjon eller tilpasning av et Produkt, levert vare og/eller Tjeneste foretatt av eller på vegne av Kunden; eller (iii) noen som helst av tredjeparts immaterielle rettigheter som dekker montering, krets, kombinasjon, metode eller prosess, innen produksjon, testing eller bruk, der slike Produkter og/eller Tjenester levert av Signify kan ha blitt brukt; eller (iv) noe som helst krav angående krenkelse forårsaket av etterlevelse av en industristandard som gjelder Produktene eller Tjenestene.

   (e) Når det gjelder ethvert krav angående krenkelse av rettigheter som omtalt i punkt 11 (d), skal Kunden holde Signify skadesløs mot enhver tilkjenning av erstatning for enhver slik krenkelse, og skal refundere alle utgifter til forsvar Signify har pådratt seg i enhver rettssak eller rettsforfølgelse som gjelder slik krenkelse, såfremt Signify gir Kunden umiddelbart skriftlig varsel om enhver slik rettssak eller rettsforfølgelse som gjelder slik krenkelse, og gir fullstendig tillatelse til å føre forsvar deri, om anmodet om dette.

   (f) Skulle Signify motta varsel om påstått krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter i forbindelse med noen som helst Produkter og/eller Tjenester som har blitt levert eller skal leveres i henhold til Avtalen, kan Signify, for å unngå erstatningsansvar, si opp Avtalen, innstille eller avslutte overfor Kunden leveransen eller utførelsen av Produktene og/eller Tjenestene eller de deler et slikt varsel omhandler.Signify vil da ikke være erstatningsansvarlig overfor Kunden som følge av en slik oppsigelse, innstilling eller avslutning.

   (g) Med forbehold om unntakene og begrensningene beskrevet i punkt 12, angir det foregående uttømmende Signify maksimale ansvar ansvar for krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter i forbindelse med leveranse av Produkter og/eller Tjenester.

   12. Ansvarsbegrensning

    

   (a) SIGNIFY OG DENNES TILKNYTTEDE SELSKAPERS ANSVAR FOR ALLE KRAV AV ALLE SLAG SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV ELLER KNYTTET TIL LEVERANSE AV PRODUKTER ELLER TJENESTER TIL KUNDEN, ELLER PÅ ANNET VIS I HENHOLD TIL EN AVTALE, INKLUDERT ALL SKADESLØSHOLDELSE, ERSTATNINGSANSVAR, BØTER ELLER KONVENSJONALBØTER («KRAV»), VIL VÆRE BEGRENSET TIL ET MAKSIMALT SAMLET TOTALBELØP («ANSVARSBEGRENSNING») PÅ (I) TJUE PROSENT (20 %) AV DEN TOTALE PRISEN BETALT AV KUNDEN FOR PRODUKTENE OG/ELLER TJENESTENE SLIKE KRAV ER KNYTTET TIL; ELLER (II) EUR 2 000 000, HVIS DETTE ER LAVERE. FOR TJENESTER SOM UTFØRES I HENHOLD TIL SPESIFISERTE FASER, TIDSPERIODER ELLER MILEPÆLER («MILEPÆLER») SOM MÅTTE VÆRE BESKREVET I EN AVTALE, VIL ANSVARSBEGRENSNINGEN VIDERE VÆRE BEGRENSET TIL TJUE PROSENT (20 %) AV DEN TOTALE PRISEN PER HVER AV DISSE MILEPÆLENE FOR ALLE KRAV SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV ELLER KNYTTET TIL DISSE MILEPÆLENE.

   (b) Signify skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for noe som helst tap av fortjeneste, tapte besparelser, tap av data, tap av omdømme, tap av goodwill, indirekte, utilsiktet, ansvar som straffende virkning for skadevolder, dokumenterte eller avledede tap, uavhengig av hvorvidt slike tap er basert på erstatningsrett, garanti, kontrakt eller annet – selv om Signify har blitt underrettet om eller er klar over muligheten for slike tap.

   (c) For å være berettiget til å fremme et gyldig Krav må Kunden varsle Signify om ethvert slikt krav innen tretti (30) dager etter datoen da hendelsen som forårsaket Kravet, inntraff, og ethvert søksmål knyttet til et Krav må fremmes innen ett (1) år etter datoen for et slikt varsel. Krav som ikke er reist eller fremmet i samsvar med den foregående setningen, vil være ugyldige.

   (d) Ansvarsbegrensning og -fritak vil kun gjelde i den grad gjeldende preseptorisk rett tillater det.

   13. Konfidensialitet

    

   Kunden skal oppbevare all teknisk, kommersiell og finansiell informasjon, inkludert ethvert Tilbud og (pris-)vilkår, andre opplysninger Signify har forelagt Kunden, og enhver tilbakemelding, konfidensielt, og Kunden skal ikke avsløre denne informasjonen overfor noen tredjepart, og skal ikke benytte noe av denne informasjonen til noe annet formål enn det partene har avtalt, og som er knyttet til Tilbudet og/eller Avtalen.

   14. Eksport-/Importregulering

    

   (a) Enkelte transaksjoner som Signify foretar, kan være underlagt lover og forskrifter knyttet til eksport- og importregulering som forbyr eller begrenser (re-)eksport eller overføring av enkelte varer til enkelte land, enheter eller personer, slik som lovene og forskriftene til FN, EU og USA («Eksportregulering»). (Re-)eksport eller overføring av Produkter og/eller Tjenester, så vel som teknisk assistanse, opplæring, investeringer, finansiering, finansiell støtte, megling og lisensiering av teknologi, er på alle vis underlagt gjeldende Eksportregulering og jurisdiksjonen til de relevante myndighetene som har ansvar for Eksportreguleringen. Skulle slik (re-)eksport eller overføring kreve en eksport- eller importlisens, eller på annet vis være forbudt eller begrenset i henhold til Eksportregulering, kan Signify, etter eget skjønn, suspendere eller innstille sine forpliktelser overfor Kunden til en slik lisens er mottatt, eller så lenge eventuelle restriksjoner eller forbud eksisterer, eller si opp (den relevant delen av) Avtalen uten å pådra seg noe erstatningsansvar.

   (b) Kunden skal pålegge enhver tredjepart alle restriksjoner knyttet til eksportkontroll, hvis Produktene og/eller Tjenestene (re‑)eksporteres eller overføres til tredjeparter. På forespørsel fra Signify, og hvis dette kreves av de gjeldende Eksportreguleringene, skal Kunden informere Signify om eventuell (re-)eksport eller overføring av Produktene, for slik å kunne etterleve Eksportreguleringer og ethvert annen myndighetspålagt ansvar som styrer salg av Produktene, inkludert krav til sporbarhet av Produktene som måtte gjelde Signify. Kunden skal ikke levere noen form for uttalelse eller sertifisering til støtte for restriktiv handelspraksis eller boikott.

   15. Overdragelse

    

   (a) Kunden kan ikke overdra en Avtale, eller noen av sine rettigheter eller forpliktelser derunder, uten Signifys forhåndsgodkjenning.

   (b) Signify kan, helt eller delvis, delegere, overdra, selge, erstatte eller sette bort som underentreprise sine forpliktelser og rettigheter (inkludert tilgodehavender) i henhold til enhver Avtale til et hvilket som helst av sine tilknyttede selskaper eller en hvilken som helst tredjepart, uten Kundens forhåndsgodkjenning – og skulle en slik godkjenning kreves i henhold til gjeldende lov, gis herved denne godkjennelsen – og i dette tilfellet skal Kunden medvirke i Signifys innsats, inkludert ved å oppgi relevant informasjon, utstede dokumenter og foreta betalinger til kontoer eller tredjeparter som meddelt av Signify.

   16. Etterlevelse Av Lover, Korrupsjonsbekjempelse

    

   (a) Kunden skal til enhver tid etterleve, og skal ta alle rimelig nødvendige forholdsregler for å sikre at deres forretningspartnere etterlever alle gjeldende lokale og internasjonale lover og forskrifter, inkludert de som er rettet mot bestikkelser og korrupsjon, så vel som Eksportreguleringene. Kunden skal følgelig skjøtte sin forretningsvirksomhet på ærlig vis, og ikke delta i noen form for bestikkelse eller korrupsjon.

   (b) Skulle Signify motta noen som helst indikasjon på brudd på forpliktelsen i henhold til (a), skal Kunden samarbeide og levere all den informasjon Signify trenger for å verifisere disse indikasjonene. Skulle disse være berettigede, vil punkt 18 gjelde.

   17. Helse Og Sikkerhet

    

   (a) Partene skal etterleve all gjeldende lovgivning og alle regler og/eller forskrifter som gjelder arbeidere og/eller ansattes helse og sikkerhet, så vel som helse og sikkerhet for mennesker som måtte befinne seg i nærheten. Kunden skal sørge for og skal bevirke at deres ansatte, agenter, leverandører eller underleverandører sørger for trygt arbeidsmiljø for Personell og andre representanter, og skal treffe de tiltak loven pålegger, og ethvert annet tiltak som måtte være nødvendig for å hindre ulykker på stedet, og for å sørge for helse og sikkerhet for Personellet på stedet. Kunden skal informere Personell i god tid om påkrevde sikkerhetstiltak, og underrette Signify om alle gjeldende krav og prosedyrer vedrørende helse, sikkerhet, trygghet og miljø som er spesifikke for stedet. Signify har rett, men ikke plikt, til fra tid til annen å undersøke og inspisere gjeldende dokumentasjon, prosedyrer og forhold vedrørende helse, sikkerhet, trygghet og miljø på stedet.

   (b) Kunden skal sørge for at det ikke finnes noen farlige stoffer eller materialer på stedet. Skulle det forekomme farlige stoffer eller materialer, skal Kunden håndtere, og sørge for at deres ansatte, agenter, leverandører eller underleverandører håndterer disse på rett vis, og, om aktuelt, sørge for korrekt fjerning og kassering av disse, for Kundens regning. Skulle helse, sikkerhet eller trygghet for Personell på stedet, etter Signifys oppfatning, være truet av sikkerhetsrisikoer, terrorhandlinger eller -trusler, reell eller potensiell risiko for å utsettes for farlige stoffer, eller utrygge arbeidsforhold, kan Signify, i tillegg til andre rettigheter eller mottiltak de måtte ha til disposisjon, helt eller delvis evakuere Personellet fra stedet (med Kundens rimelige assistanse), suspendere utførelsen av hele eller deler av en Avtale og/eller utføre eller overvåke Tjenester (om mulig) på avstand, uten videre ansvar overfor Kunden.

   (c) Skulle omstendighetene på et sted skille seg vesentlig fra det Kunden har fremlagt, eller skulle tidligere ukjente fysiske omstendigheter på stedet skille seg vesentlig fra de som vanligvis finnes og generelt regnes som naturlig for arbeid av det slag som er dekket av Avtalen, vil dette regnes som en Endring.

   18. Brudd, Suspensjon, Oppsigelse

    

   (a) For det tilfelle at:  (i) Kunden bryter noen av bestemmelsene i Avtalen eller disse Vilkårene, inkludert mislighold av betaling av et beløp innen forfall; eller (ii) Signify rimeligvis anser at Kundens økonomiske posisjon (eller en vesentlig endring i denne) sannsynligvis vil påvirke Kundens evne til å oppfylle en forpliktelse i henhold til Avtalen; eller (iii) en hvilken som helst rettsprosess angående insolvens, konkurs (inkludert gjeldssanering), likvidasjon eller avvikling igangsettes av eller mot Kunden, enten dette er inngitt eller innledet av Kunden (frivillig eller ufrivillig), en formuesforvalter eller bostyrer er oppnevnt  for Kunden, eller en overdragelse foretas til fordel for Kundens kreditorer; eller (iv) Kunden opphører, eller truer med å opphøre, sin virksomhet; eller (v) kontrollen over eller eierskapet til Kunden endres, kan Signify erklære at alle Kundens utestående beløp umiddelbart forfaler til betaling, og Signify kan motregne ethvert beløp Signify (eller noen av dennes tilknyttede selskaper) skylder Kunden i henhold til enhver avtale, inkludert enhver forskuddsbetaling eller ethvert depositum Kunden har gjort, mot skyldige beløp, i henhold til punkt 18(b). I tillegg kan Signify, etter eget skjønn, ved å meddele Kunden med umiddelbar virkning innstille eller kansellere enhver ytelseSignify skylder (inkludert produksjon, levering, installasjon og ferdigstilling av Produkter, forpliktelser i henhold til garantien og utførelse av Tjenester) eller si opp Avtalen eller deler av denne, uten noen form for erstatningsansvar, og/eller innstille eller kansellere ethvert kredittvilkår Kunden har blitt tilbudt. Signify kan kun benytte retten til å si opp en Avtale i henhold til dette punktet dersom Kunden, med hensyn til en hendelse som faller inn under (i) ovenfor og som er mulig å avhjelpe, ikke retter opp bruddet inne fjorten (14) dager, eller med hensyn til en hendelse som faller inn under (ii), Kunden ikke innen fjorten (14) dager gir Signify en bankgaranti eller annen sikkerhet som Signify finner tilfredsstillende.

   (b) Kunden skal forsvare og holde skadesløs Signify og dennes tilknyttede selskaper, og deres ledere, styremedlemmer, agenter, ansatte, etterfølgere og stedfortredere fra og mot alle tap (inkludert tap av fortjeneste og/eller omsetning), erstatningsansvar, utgifter (inkludert rettsomkostninger og utgifter pådratt i forbindelse med ufullendte produkter) og utgifter som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med en hvilken som helst av de følgende hendelsene: (i) brudd fra Kundens side på en av bestemmelsene eller forpliktelsene i Avtalen eller disse Vilkårene, eller dersom hvilken som helst av de andre hendelsene beskrevet i punkt 18(a) inntrer; (ii) ethvert krav fra tredjepart for en hvilken som helst form for tap, skade, personskade eller dødsfall forårsaket av eller angivelig forårsaket av uaktsom bruk, anvendelse eller installasjon av Produkter, eller forårsaket av en modifikasjon av Produktet eller installasjon av Produktet i andre produkter som ikke er autorisert av Signify, foretatt av Kunden eller dennes leverandører, agenter, tilknyttede selskaper eller kunder som Kunden har solgt Produktet til; eller (iii) Kundens manglende oppfyllelse av punkt 7(b), hvor i så fall kostnadene  omfatter fullstendige erstatningskostnader for produkter, systemer eller annet utstyr. 

   (c) Ved en Avtales (førtidige) opphør eller utløp, (i) vil alle rettigheter og lisenser Kunden har mottatt i henhold til den Avtalen, opphøre umiddelbart; (ii) skal Kunden tilbakelevere, slette (inkludert fra alle harddisker og minne) eller destruere (og en behørig utpekt ansvarlig person skal bekrefte denne destruksjonen) all informasjon fremlagt i henhold til punkt 13, inkludert programvare som ikke er innebygd i Produktene, og alle kopier derav; (iii) skal Kunden, på egen regning, returnere til Signify ethvert Produkt som Kunden ikke har mottatt (juridisk) eiendomsrett til (i samsvar med punkt 7) og ethvert annet produkt, system eller utstyr Signify har levert og/eller benyttet i utførelsen av Tjenestene; og (iv) vil alle rimelige kostnader og utgifter Signify har pådratt seg (inkludert en rimelig fortjeneste) for enhver aktivitet knyttet til arbeidet Signify har utført før en slik oppsigelse, anses som forfalt til betaling og ikke refunderbare.

   (d) Skulle det inntreffe en suspensjon som varer mer enn to (2) måneder, vil bestemmelsene i punkt 18(c)(iv) også gjelde for aktiviteter knyttet til arbeid utført av eller for Signify forut for en slik suspensjon.

   (e) Signifys rettigheter i henhold til dette punkt 18 kommer i tillegg til enhver annen rettighet og beføyelse Signify måtte ha ifølge lov eller sedvane. Skulle en Avtale sies opp, vil de vilkår og betingelser som er ment å skulle gjelde også etter en slik oppsigelse eller utløp, fortsette å gjelde. Oppsigelse vil ikke påvirke de rettighetene Partene har opparbeidet seg frem til oppsigelsen.

   19. Lovvalg Og Verneting

    

   (a) Norsk rett styrer alle Avtaler, Tilbud og disse Vilkårene, uten hensyn til lovvalgsprinsipper. Ethvert søksmål eller rettsprosess som oppstår som en konsekvens av eller i forbindelse med en Avtale, et Tilbud eller disse Vilkårene, som ikke kan forlikes ved hjelp av  lojale forhandlinger innen tretti (30) dager etter varsel fra den ene eller andre Parten om at det eksisterer en konflikt, skal utelukkende fremmes for en Norsk domstol, med det forbehold at Signify alltid er berettiget til å fremme enhver sak eller rettsprosess mot Kunden for enhver annen stedlig kompetent domstol. FNs Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp skal ikke gjelde.

   (b) Dette punkt 19 skal ikke fortolkes som en begrensning av den ene eller den andre partens rettigheter i henhold til gjeldende rett til å kreve om rettslig pålegg eller andre rettslige skritt, å treffe tiltak for å sikre sine muligheter til å gjøre regress gjeldende mot den andre Parten eller å anlegge sak eller rettsprosesser knyttet til enhver manglende betaling på ethvert beløp når dette forfaller.

   20. Personvern Og Bruk Av Data

    

   (a) Hver enkelt av Partene skal etterkomme gjeldende personvernregler. Med mindre annet er avtalt mellom Partene, vil Signify (eller dennes underleverandører) ikke behandle informasjon knyttet til noen identifisert eller identifiserbar person («Personopplysninger») for Kunden eller på vegne av Kunden. Skulle Signify behandle Personopplysninger som del av sine egne berettigede profesjonelle formål, vil dette gjøres i samsvar med «Signify Privacy Notice for Customers, Consumers and Other Business Persons», som er tilgjengelig på http://www.signify.com/global/privacy under «Legal information».

   (b) Kunden anerkjenner og samtykker til at Signify og deres tilknyttede selskaper (eller disses respektive underleverandører) kan innhente informasjon og data generert fra Produkter og Tjenester (inkludert tredjepartsprodukter, -tjenester og -systemer levert i forbindelse med Produktet og/eller Tjenesten) og/eller bruk derav («Bruksdata»). Signify har rett til vederlagsfritt å benytte Bruksdata når som helst i løpet av avtaleperioden og etterpå, etter eget skjønn og til hvilket som helst formål, inkludert å kombinere eller kompilere Bruksdata med andre data, skape Immaterielle rettigheter eller bearbeidelser av eller endre eller tilpasse Bruksdata for å levere, vedlikeholde og forbedre produkter og tjenester, og til å utvikle nye produkter eller funksjoner eller tjenester. Med mindre Avtalen, EULA eller Ytterligere bruksvilkår sier noe annet, skal Signify forsikre seg om at bruk av Bruksdata utelukker alle Personopplysninger og alle data som vil kunne muliggjøre identifisering av Kunden eller selskap eller organisasjoner.

   21. Diverse

    

   (a) Skulle noen av bestemmelsene i disse Vilkårene eller en Avtale være ugyldige eller umulige å håndheve, skal dette ikke påvirke gyldigheten eller håndhevelsen av noen av de andre bestemmelsene i Avtalen, som skal forbli fullt gyldige. Skulle slik ugyldighet eller manglende håndhevelsesmulighet oppdages, skal Partene forsøke å erstatte bestemmelsene som er ugyldige eller umulige å håndheve, med gyldige bestemmelser som best mulig tilsvarer den originale intensjonen i bestemmelsene som har blitt annullert. På rimelig varsel skal Kunden hjelpe Signify med å bekrefte Kundens etterlevelse av Avtalen.

   (b) Enhver av Signifys rettigheter beskrevet i disse Vilkårene, skal ikke berøre noen rettighet eller virkemiddel Signify måtte ha i henhold til Avtalen eller ifølge lov eller sedvane. Kunden anerkjenner at Signify N.V. og ethvert av dennes tilknyttede selskaper er ment å skulle være begunstiget tredjepart med hensyn til fordeler i henhold til, og kan håndheve bestemmelsene i, Avtalen, inkludert disse Vilkårene, hvis relevant. Skulle det fra en av Partenes side oppstå manglende eller forsinket håndhevelse av en hvilken som helst bestemmelse i disse Vilkårene eller en Avtale, vil dette ikke utgjøre et avkall på denne bestemmelsen eller et avkall på å håndheve den.

   (c) Vilkårene i en Avtale (inkludert disse Vilkårene og alle andre vilkår og betingelser som inngår der) fastsetter den hele og fulle forståelsen og avtalen mellom Partene når det gjelder salg av Produkter og utførelse av Tjenester i henhold til den Avtalen, og erstatter alle tidligere løfter, avtaler, erklæringer, forpliktelser eller implikasjoner, enten disse er gjort muntlig eller skriftlig, mellom Signify og Kunden med hensyn til det aktuelle temaet. Partene erkjenner uttrykkelig at, ved å inngå en Avtale, har det ikke blitt festet lit til noen erklæringer som ikke har blitt inkorporert som del av den Avtalen. Ingen endring i en Avtale vil være bindende for noen av Partene, med mindre denne gjøres skriftlig og signeres av en autorisert representant for hver av Partene.

   (d) Priser og vilkår er med forbehold om korrigeringer for typografiske feil eller feilskrift.

   Signify Norway AS – v. februar 2019