Suggestions

  Tuotteiden Ja Palveluiden Yleiset Myyntiehdot

  Signify Finland Oy

   1. Tarjous, Vahvistus, Sopimus


   (a) Näitä (a) ehtoja (“Ehdot”) sovelletaan Signify Finland Oy:n (“Signify”) tuotteiden ja järjestelmien (“Tuotteet”) sekä palveluiden (mukaan lukien palveluna toimitetut tietojärjestelmät) (“Palvelut”) myyntiin ja toimittamiseen sinulle (“Asiakas”). Nämä Ehdot muodostavat keskeisen ja erottamattoman osan kustakin Tarjouksesta ja Sopimuksesta. Tuotteiden tai Palveluiden tilaaminen Signifyltä merkitsee näiden Ehtojen hyväksymistä siinä muodossa, kuin ne on päivitetty tilauspäivänä. Näissä Ehdoissa ”Sopimuksella” tarkoitetaan mitä tahansa kirjallista Tuotteiden tai Palveluiden toimitus-, jakelu-, myynti- tai lisenssisopimusta Signifyn ja Asiakkaan välillä sekä mitä tahansa Asiakkaan tekemää ja Signifyn hyväksymää ostotilausta, ja ”Tarjouksella” mitä tahansa Signifyn Asiakkaalle antamaa tarjousta, ehdotusta ja kustannusarviota.

   Tuotteet ja Palvelut voivat sisältää web- tai mobiilisovelluksia, joihin voi soveltua lisäkäyttöehtoja (“Lisäkäyttöehdot”), tai tietokoneohjelmistoja, joihin voi soveltua (loppukäyttäjän) ohjelmistolisenssin käyttöehtoja (“EULA-ehdot”). Lisäkäyttöehdot ja EULA-ehdot voivat olla Signifyn, sen konserniyhteisön tai kolmannen osapuolen asettamia. Soveltuvat Lisäkäyttöehdot ja EULA-ehdot toimitetaan web- tai mobiilisovelluksen mukana. Mikäli Lisäkäyttöehdoissa tai EULA-ehdoissa ei ole toisin määrätty, ne muodostavat osan Sopimuksesta. Signify ei myy ohjelmistoja Asiakkaalle, vaan antaa niihin käyttöoikeuden alla kohdassa 10 esitetyin ehdoin.

   (c) Kaikkia ostotilauksissa, yleisohjeissa, ostoehdoissa olevia tai Asiakkaan muutoin kirjallisesti esittämiä Ehdoista poikkeavia tai niitä täydentäviä ehtoja pidetään näiden Ehtojen olennaisina muutoksina, joita Signify ei hyväksy ja jotka eivät liioin tule voimaan eivätkä Osapuolia sitoviksi. Toteuttamisen tai lähettämisen aloittamista ei katsota Asiakkaan ehtojen hyväksymiseksi. Näistä Ehdoista poikkeavalla sopimuskäyttäytymisellä tai kauppatavalla ei muuteta näitä Ehtoja.

   (d) Signify voi muuttaa näitä Ehtoja julkaisemalla niistä verkkosivuillaan päivitetyn version. Tästä huolimatta Sopimukseen ja Tarjoukseen sovelletaan Sopimuksen tai Tarjouksen voimaantulopäivän mukaisia Ehtoja.

   (e) Signifyn antamat Tarjoukset ovat hyväksyttävissä niissä esitetyn voimassaoloajan aikana tai mikäli sellaista ei ole esitetty, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Tarjouksen päivämäärästä, mutta kuitenkin siten, että Signify voi muuttaa Tarjousta tai peruuttaa sen ennen sitä koskevan hyväksynnän vastaanottamista. Asiakkaan tekemä tilaus katsotaan hyväksytyksi vasta, kun Signify on vahvistanut tarjouksen hyväksymisen.

   (f) Asiakas vastaa tilausten sekä Tuotteiden ja Palveluiden yksilöinti- ja konfigurointitietojen ja muiden vaatimusten virheettömyydestä, Tuotteiden ja Palveluiden toimivuudesta ja yhteensopivuudesta muiden (kuin Signifyn hyväksymien) tuotteiden kanssa samoin kuin Tuotteiden ja Palveluiden soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Asiakas vakuuttaa, että Sopimuksen perusteella Signifylle annetut tiedot ovat täydellisiä, tarkkoja ja totuudenmukaisia. Asiakas tiedostaa, että aukottomien, tarkkojen ja totuudenmukaisten tietojen tai ohjeiden antamatta jättäminen Signifylle voi vaikuttaa haitallisesti Signifyn mahdollisuuksiin täyttää Sopimukseen perustuvia velvoitteitaan tai käyttää siihen perustuvia oikeuksiaan.

   (g) Signifyn laatimia katalogeja, tuotetietoja, hinnastoja ja muuta vastaavaa dokumentaatiota ei katsota Tarjouksiksi. Signify pitää tällaista dokumentaatiota täydellisenä ja totuudenmukaisena sen painohetkellä, mutta ei takaa sen virheettömyyttä. Signify ei vastaa mittojen, kuvausten, käyttösuositusten ja muiden vastaavien tietojen virheellisyydestä tai sen perusteella aiheutuvista vahingoista.

   (h) Tuotteet toimitetaan Signifyn katalogeissa kuvaamien toimivuuden, tyylin ja koon mukaisina. Tilaustyönä tehdyt Tuotteet toimitetaan niitä koskevien Signifyn piirustusten ja tuotekuvausten mukaisina. Mikäli Asiakkaan tilaus ja Asiakkaan hyväksymä Signifyn piirustus tai tuotekuvaus ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan jälkimmäistä.

   (i) Signifyn Tarjouksissa, Sopimuksissa tai muutoin esittämät olettamukset, rajaukset ja varaukset katsotaan osaksi Sopimusta tai Tarjousta, ja ne määräävät näin ollen Sopimuksen tai Tarjouksen toteuttamista ja tulkintaa.

   (j) Kun Sopimuksen toteuttaminen edellyttää Asiakkaan suostumusta, vahvistusta tai hyväksyntää Signifyn ehdotukselle, suunnitelmalle, muotoilulle, toimitukselle tai muulle toimelle, Asiakkaan on annettava kyseinen suostumus, vahvistus tai hyväksyntä Sopimuksessa esitetyssä määräajassa, tai mikäli sellaisesta ei ole sovittu, seitsemän (7) päivän kuluessa Signifyn pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli Asiakas ei vastaa Signifyn sitä koskevaan pyyntöön määräajassa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Signifyn ehdotuksen.

   Mikäli Asiakas jälleenmyy Tuotteita tai liittää Tuotteet tai Palvelut omiin asiakkailleen tarjoamiinsa tuotteisiin tai palveluihin, Asiakkaan on varmistettava, että kaikki sen asiakkaat ja Tuotteiden tai Palveluiden loppukäyttäjät noudattavat soveltuvia Sopimukseen ja näihin Ehtoihin perustuvia Asiakkaan velvoitteita ja että Asiakkaan ja sen asiakkaiden ja loppukäyttäjien välisten sopimusten ehdot ovat yhdenmukaisia Sopimuksen ja näiden Ehtojen kanssa. Mikäli Asiakas rikkoo tätä velvoitetta, Asiakas on velvollinen puolustamaan kustannuksellaan Signifyä ja sen konserniyhtiöitä, niiden toimihenkilöitä, edustajia, työntekijöitä, seuraajia ja toimeksisaajia sekä korvaamaan kaikki edellä mainituille tahoille aiheutuvat vahingot, kulut ja kustannukset (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut), jotka aiheutuvat tämän velvoitteen rikkomisesta.

   2. Hinnat Ja Maksuehdot


   (a) Asiakas maksaa Signifyn Tuotteista ja Palveluista hinnat ja maksut (“Hinnat”) Sopimuksen ja tässä kohdassa 2 esitettyjen ehtojen mukaisesti. Hinnat on esitetty euroissa. Mikäli ei ole toisin sovittu, hinnat perustuvat Signifyn Ex Works-toimituslausekkeeseen (INCOTERMS, uusin versio). Mikäli soveltuvissa INCOTERMS-ehdoissa ei ole toisin määrätty, Hintoihin ei sisälly veroja, tullimaksuja tai muita viranomaisten määräämiä julkisia maksuja, vaan Signify voi lisätä ne Hintoihin tai laskuttaa ne erikseen, jolloin Asiakkaan tulee ne viivytyksettä Signifyn kehotuksesta korvata.

   (b) Signifyllä on oikeus muuttaa sellaisten Tuotteiden tai Palveluiden, joita se ei vielä ole toimittanut tai toteuttanut, Hintoja vastaamaan yksittäisten kustannusten yli viiden prosentin (5 %) vaihteluja. Tällaisia vaihteluja voivat olla Sopimuksen päivämäärän ja Tuotteiden tai Palveluiden toimittamis- tai toteuttamispäivän välillä tapahtuvat valuuttakurssivaihtelut sekä vaihtelut työvoimakustannuksissa, raaka-ainekuluissa tai muissa valmistus- tai jakelukustannuksissa. Mikäli sopimuskausi on pidempi kuin kaksitoista (12) kuukautta, Signifyllä on oikeus muuttaa Hintoja vuosittain huhtikuun ensimmäisenä päivänä (1.4.) vastaamaan muutosta viimeksi julkaistussa kuluttajahintaindeksissä verrattuna kahdentoista (12) kuukauden takaiseen tilanteeseen.

   (c) Asiakkaan tekemä peruutus, lykkäys tai muu muutos (mukaan lukien (osittainen) peruutus, lykkäys, keskeytys, lisäys, laiminlyönti, muutos muotoiluun, laatuun, vaatimustasoon, määrään tai valmistuspaikkaan tai -tapaan, kuten järjestykseen, määrään tai aikatauluun) (“Muutos”) Signifyn hyväksymään ostotilaukseen, Sopimukseen, Tuotteisiin tai Palveluihin edellyttää Signifyn hyväksyntää. Muutoksen hyväksyminen ei rajoita Signifyn Sopimukseen tai lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia tai oikeussuojakeinoja. Mikäli Signify hyväksyy Muutoksen tai jos Muutos perustuu johonkin seuraavista perusteista: (i) muutokset sovellettavassa sääntelyssä, määräyksissä tai alan standardeissa, (ii) hätätapaukset, (iii) väärä tai puutteellinen Asiakkaan antama tieto; tai (iv) Asiakas ei ole noudattanut Sopimukseen perustuvaa velvoitettaan, Asiakkaan on korvattava Signifylle kaikki Muutoksesta aiheutuvat kulut ja kustannukset viipymättä Signifyn kehotuksesta.

   (d) Signify voi laskuttaa Asiakasta Tavaroiden toimittamishetkellä tai Palveluiden toteuttamisen jälkeen. Signify voi edellyttää (i) Asiakasta suorittamaan maksut määrättyinä maksupäivinä; (ii) Hinnan (tai sen osan) ennakkomaksua; ja (iii) tiettyyn vaiheeseen, aikaväliin tai välitavoitteeseen perustuvaa laskutusta. Maksuehto on kolmekymmentä (30) päivää laskun päivämäärästä. Lasku on maksettava Signifyn osoittamalle pankkitilille. Asiakkaalla ei ole oikeutta kuittaukseen eikä vastasaamisen tai (veron) vähentämiseen tai pidättämiseen.

   (e) Mikäli Asiakas ei maksa Sopimukseen perustuvaa maksua eräpäivään mennessä, riippumatta siitä onko Signify tehnyt maksuvaatimusta tai käyttänyt muuta sen käytettävissä olevaa oikeutta tai oikeussuojakeinoa, niin soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa: (i) kaikkia Asiakkaan erääntyneitä maksuja pidetään riidattomina; (ii) Asiakkaan tulee maksaa Signifylle kunkin erääntyneen maksun eräpäivästä lukien joko kahdeksantoista prosentin (18 %) vuotuista tai muuta lakisääteistä sovellettavaa viivästyskorkoa sen mukaan, kumpi edellä mainituista johtaa korkeampaan viivästyskorkoon; (iii) Asiakkaan on korvattava Signifylle tai sen puolesta toimineelle kaikki saatavien perimisestä aiheutuneet kulut; ja (iv) Signify voi eräännyttää Asiakkaalle myönnetyn luoton ja vaatia Asiakkaalta ennakkomaksua ja vakuuden tai lisävakuuden asettamista Signifyn hyväksymässä muodossa, sekä asettaa erääntyneille suorituksille lisämaksuehtoja tai nopeuttaa maksuaikatauluja.

   Signify voi käyttää saataviaan Asiakkaalta ja Asiakkaan suorittamia ennakkomaksuja kuittaukseen ja vähentää ne mihin tahansa sopimukseen perustuvista Asiakkaan saatavista Signifyltä tai sen konserniyhtiöltä. Mikäli Signify kuittaa saatavia eri valuutoissa, se soveltaa yleisesti käytettyjä valuutan muuntokursseja.

   3. Tuotteiden Ja Palveluiden Toimittaminen

    

   (a) Mikäli ei ole toisin sovittu, Tuotteiden toimitusehto on Signifyn Ex Works-toimituslauseke (INCOTERMS, uusin versio). Signify toteuttaa Palvelut Sopimuksessa sovitussa kohteessa. Signifyn ilmoittamat toimitus- tai suoritusajankohdat ovat arvioita, eikä Signify vastaa viivästyksestä, eikä sen liioin katsota rikkovan velvoitteitaan Asiakasta kohtaan, mikäli Signify pyrkii noudattamaan ilmoittamiaan toimitus- tai suoritusajankohtia kaupallisesti kohtuullisin toimin. Mikäli toimitus tai suoritus viivästyy, Signifyn on ryhdyttävä kaupallisesti kohtuullisiin toimiin Tuotteiden toimittamiseksi tai Palveluiden toteuttamiseksi kohtuullisessa ajassa viivästyksen syy huomioiden. Mikäli Signify epäonnistuu tässä, Asiakkaan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino on toimittamattomia Tuotteita tai Palveluita koskevan ostotilauksen peruuttaminen.

   (b) Asiakkaan on toimitushetkellä merkittävä Tuotteiden kuljetusasiakirjoihin Tuotteille kuljetuksessa mahdollisesti aiheutuneet vahingot ja puutteet Signifyn tai rahdinkuljettajan ohjeistusten mukaisesti. Kaikki Sopimuksen perusteella toimitetut Tuotteet katsotaan Asiakkaan hyväksymiksi Sopimuksen mukaisina eikä Asiakkaalla ole oikeutta peruuttaa hyväksyntää, mikäli Asiakas ei toimita Signifylle ilmoitusta sopimuksenvastaisuudesta seitsemän (7) päivän kuluessa toimituspäivästä. Edellä esitetystä huolimatta, mikäli Asiakas tai sen asiakkaat käyttävät Tuotteita niiden toimituksen jälkeen, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen kyseisen Tuotteen. Signifyllä on oikeus harkintansa mukaan kohtuullisessa ajassa korjata sopimuksenvastaisuus, tarjota saataville varaosia, korvata Tuote uudella tai toimittaa puuttuva Tuote tai palauttaa Asiakkaan toimittamattomista Tuotteista maksama hinta.

   (c) “Vähäisillä Vaatimustenvastaisuuksilla” tarkoitetaan sellaisia vaatimustenvastaisuuksia tai poikkeamia, jotka eivät estä Tuotteiden tai Palveluiden toimintaa tai käyttämistä niitä koskevien tuotekuvausten mukaisesti. Vähäiset Vaatimustenvastaisuudet eivät estä Asiakasta hyväksymästä Tuotteita ja/tai Palveluita. Signifyn tulee korjata Vähäiset Vaatimustenvastaisuudet kohtuullisessa ajassa.

   (d) Signify voi tehdä muutoksia Tuotteiden muotoiluun, materiaaleihin, sopivuuteen ja viimeistelyyn sekä muuttaa Palvelujen ja Dokumentaation suoritustapoja, viestintäjärjestelmiä, ohjelmistoja ja mitä tahansa muita elementtejä edellyttäen, että muutokset eivät olennaisesti vaikuta Tuotteiden tai Palveluiden toimivuuteen. Ellei nimenomaisesti ole toisin sovittu, Signify ei takaa Tuotteiden tai Palveluiden saatavuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä, käyttövarmuutta, oikea-aikaisuutta tai tuotantomääriä. Asiakkaan ei tule käyttää Tuotteita tai Palveluja mihinkään muihin kuin Sopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin.

   (e) Asiakas nimenomaisesti hyväksyy, että tietyt Tuotteiden tai Palveluiden ominaisuudet tai toimintatarkoitukset voivat olla riippuvaisia Signifyn mahdollisesti ilmoittamasta kolmansien palveluntuottajien palveluiden saatavuudesta ja virheettömästä toiminnasta, mukaan lukien energiahuolto, tietojen säilytys, viestintä ja tiedonvälityspalvelut. Nämä palvelut ovat Signifyn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella eikä Signify vastaa niistä aiheutuvista vahingoista.

   (f) Asiakas vastaa kaikista Asiakkaan tai sen valtuuttamien kolmansien osapuolten (pois lukien Signifyn alihankkijat) Signifylle antamista ja tehdyistä Tuotteiden tai Palveluiden toimittamiseen ja suorittamiseen liittyvistä tiedoista, tilauksista, ohjeista, materiaaleista ja toimenpiteistä. Signifyllä on oikeus luottaa Asiakkaan antamien tietojen virheettömyyteen ja täydellisyyteen, mukaan lukien silloin, kun Signify suorittaa tiedonkeruu-, suunnittelu- tai tarkastuspalveluita. Signifyn pyynnöstä, Asiakkaan on annettava Signifylle kaikki kontrollissaan olevat Sopimuksen täyttämisen kannalta tarpeelliset tiedot, palvelut ja tuki.

   (g) Mikäli Tuotteiden toimittaminen tai Palveluiden suorittaminen viivästyy tai keskeytyy muusta kuin Signifystä johtuvasta syystä tai Muutoksen vuoksi, Signifyn toimitus- tai suoritusaikaa muutetaan viivästystä tai keskeytystä vastaavaksi. Tällöin Asiakkaan on korvattava Signifylle (kohdassa 2(c) esitettyjen lisäkustannusten lisäksi) viivästymisestä aiheutuvat kohtuulliset vahingot ja/tai kulut.

   Mikäli Sopimuksessa on sovittu Signifyn (vähimmäis-) varastomääristä, Asiakkaan on Signifyn pyynnöstä ostettava kyseisen vaatimuksen perusteella varastoidut Tuotteet.

   4. Tuotteiden Ja Palvelujen Käyttäminen

    

   (a) Asiakkaan tulee käyttää Tuotteita ja Palveluita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti ja noudattaa kaikkia Tuotteita ja Palveluita koskevia käyttöohjeita, suosituksia, takuuehtoja sekä muita vastaavia soveltuvia ehtoja sekä Signifyn henkilöstön tai sen alihankkijan (“Henkilöstö”) antamia ohjeita. Asiakkaan on huolehdittava työnsuorittamispaikan ja sen olosuhteiden sekä Signifyn Palvelun toteuttamiseksi toimittaman tai käyttämän laitteiston (mukaan lukien kaapelointi, asennus ja sähkönjakelu) pitämisestä hyvässä yleis- ja käyttökunnossa sekä suojeltava niitä kaikilta vahingoilta.

   (b) Asiakkaan tulee käyttää ja tarvittaessa varmistaa, että loppukäyttäjät käyttävät web-sovelluksia, mobiilisovelluksia ja ohjelmistoja sovellettavien Lisäkäyttöehtojen tai EULA-ehtojen mukaisesti ja tarvittaessa pidettävä kyseisten asennettujen ohjelmistojen varmuuskopioita saatavilla. Mikäli ohjelmistossa on virhe, Asiakkaan on ilmoitettava Signifylle virheestä ja avustettava Signifyä Sopimuksen toteuttamiseen käytetyn ohjelmiston päivittämisessä tai vaihtamisessa.

   (c) Asiakas voi suorittaa tai sallia suoritettavan Signifyn Palveluiden toteuttamiseen käyttämiin tai toimittamiin laitteisiin tai ohjelmistoihin ainoastaan Signifyn etukäteen hyväksymiä tai ohjeiden mukaisia ja tavanomaisia toimia. Mikäli Asiakas suorittaa toimia luvattomasti, Signify voi veloittaa Asiakasta Muutoksesta sekä keskeyttää Palveluiden toteuttamisen siihen saakka, kunnes laitteisto tai ohjelmisto on palautettu alkuperäiseen tilaan ja kunnes Signifyn kyseisiin Palveluihin liittyvät takuuseen perustuvat velvollisuudet on vahvistettu mitättömiksi. Mitkä tahansa, mukaan lukien Asiakkaan tekemät, muutokset Signifyn (tai sen lisenssinantajan) omistamaan laitteistoon tai ohjelmistoon katsotaan Signifyn (tai sen lisenssinantajan) yksinomaiseksi omaisuudeksi.

   (d) Mikäli Palveluihin ei nimenomaisesti sisälly etäkytkentää järjestelmään, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan ja riskillään antaa Signifyn (tai sen alihankkijoiden) henkilöstölle pääsy järjestelmään etäyhteyden avulla. Asiakkaan teknisesti pätevän henkilöstön on tarvittaessa avustettava Signifya, ja Asiakkaan on annettava Signifylle lupa käyttää Asiakkaan IT-infrastruktuuria järjestelmiin tai palveluihin liittymiseksi ja tietojen siirtämiseksi Palvelujen toteuttamista varten.

   (e) Signify ei vastaa siitä, että Tuotteet tai Palvelut eivät vastaa tai saavuta odotettua toimintakykyä, etuja, vaikutuksia tai lopputulosta, mikäli tämä johtuu: (i) Asiakkaan Sopimuksen vastaisesta toiminnasta; (ii) häiriöistä tai vaihteluista sähkönjakelussa; (iii) tieto- tai viestintäteknisestä katkoksesta tai muusta häiriöstä; (iv) Ylivoimaisesta esteestä tai muusta epätavallisesta ulkopuolisesta esteestä; tai (v) Muutoksista.

   5. Suunnittelupalvelut Ja Dokumentaatio


   (a)Signify tarjoaa suunnittelupalveluja, mikäli Palveluihin tällaisia sisältyy, siten kuin Osapuolet ovat kirjallisesti sopineet. Elleivät Osapuolet ole toisin sopineet, kaikki Immateriaalioikeudet (kuten määritelty kohdassa 10(a)) Palveluiden mahdollisiin tuloksiin ovat Signifyn tai sen nimeämän tahon yksinomaista omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää, julkaista, kopioida tai ilmaista tällaisia Immateriaalioikeuksia ilman Signifyn etukäteistä hyväksyntää, jonka se voi halutessaan antaa ehdollisena, esimerkiksi siten, että hyväksyntä edellyttää kohtuullisen maksun suorittamista.

   Kaikki Signifyn Palveluiden ja Tuotteiden mukana missä muodossa tahansa, kuten sähköisenä tai paperisena toimittama dokumentaatio, mukaan lukien käyttöohjeet ja muut ohjeistukset, tuotekuvastot, tuotetiedot, data, piirustukset, liitteet, mallit, lähdekoodit sekä muut asiakirjat tai tiedot (”Dokumentaatio”) säilyvät Signifyn yksinomaisena omaisuutena. Signify ei myy Dokumentaatiota Asiakkaalle, vaan myöntää siihen käyttöoikeuden kohdassa 10 esitetyin ehdoin. Ellei ole toisin sovittu, Signify tai sen nimeämä taho pidättää kaikki Immateriaalioikeudet Dokumentaatioon. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää, julkaista, kopioida tai ilmaista Dokumentaatiota tai sen sisältöä muutoin kuin näiden Ehtojen mukaisesti.

   6. Asentaminen; Kohteessa Toteutettavat Palvelut

    

   Tätä kohtaa sovelletaan, kun Signify tai sen alihankkija suorittaa rakennus-, kaapelointi- tai asennustöitä (”Asennus” tai ”Asennustyö”) tai muita Palveluita Asiakkaan omistamassa tai hallitsemassa tilassa.

   (a) Asiakkaan tulee huolehtia, että Palveluiden asennus- tai suorituspaikalla on ajoissa suoritettu kaikki tarpeelliset valmistelut Signifyn asettamien vaatimusten mukaisesti. Asiakkaan tulee ennen Asennustöiden tai Palveluiden suorittamisen sovittua aloittamista ja lisäksi siten, että Signify voi toimia kustannustehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja sovitussa aikataulussa, (i) ilmoitettava Signifylle asennuspaikan olosuhteita (mukaan lukien infrastruktuuri ja rakenteet) koskevat tiedot ja ylläpidettävä niitä; (ii) ilmoitettava Signifylle kaikki tarvittavat tiedot, ohjeet, tarkastukset, valtuutukset, hyväksynnät ja luvat sekä tiedotettava Signifya kaikkien kaapelien, sähköjohtojen, vesiputkien ja muiden vastaavien rakenteiden sijainneista sekä asennuspaikan fyysisistä ominaisuuksista, oikeudellisista rajoituksista ja maanalaisten infrastruktuuriverkkojen sijainneista; (iii) taattava Signifylle pääsy asennuspaikalle, mikä sisältää tarvittaessa myös liikennejärjestelyistä huolehtimisen; ja (iv) annettava Signifyn käyttöön kaikki välineet, työkalut, rakenteet ja tilat sekä tarjottava tarvittaessa muutakin kohtuullista apua täsmällisesti ilman Signifylle aiheutuvia lisäkustannuksia noudattaen samalla kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä ja työturvallisuusmääräyksiä sekä sähkö- ja rakennusturvallisuusmääräyksiä.

   Asiakas ei pyydä Signifya tiloihinsa ennen kuin se on huolehtinut tyydyttävällä tavalla kaikkien kohdasta 6(a) ilmenevien velvoitteiden täyttämisestä. Mikäli Signify joutuu odottamaan päivän aikana yli neljä (4) tuntia, sillä on oikeus siirtää suoritettavat työt toiseen ajankohtaan ja laskuttaa Asiakkaalta täyden työpäivän suuruinen veloitus kyseisten resurssien osalta. Asiakkaan tulee (i) nimetä pätevä edustaja avustamaan Signifya, kun kohteessa työskenteleminen tällaista edellyttää; (ii) tarjota resursseja (esimerkiksi polttoainetta, vettä, sähköä ja tietoliikenneyhteyksiä) sekä tarvittava lämmitys sekä valaistus, joita kohteessa työskenteleminen edellyttää; (iii) tarjota asianmukaiset, lukittavat ja WC-tilat sisältävät tilat Henkilöstölle sekä tilat materiaalien, välineiden ja työkalujen säilyttämistä varten joko kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä; (iv) purkaa ja kerätä materiaalit ja välineet, jotka on korvattu Tuotteilla ja poistettava ne kohteesta; ja (v) avustaa Signifya (suorituskyky)testeissä. Asiakkaan tulee lisäksi toteuttaa tiloissa, mukaan lukien sen vedenjakelujärjestelmissä, tilapäinen alasajo tai keskeytys, mikäli Signify tällaista edellyttää.

   Asennusten tai muiden Palveluiden suorituksen jälkeen Signifyn tulee tiedottaa asiasta Asiakasta Osapuolten sopiman hyväksymiskäytännön mukaisesti. Mikäli Osapuolet eivät ole sopineet hyväksymiskäytännöistä, Asiakkaan tulee viiden (5) päivän kuluessa saamastaan Asennusten, Asennustöiden tai muiden Palvelujen suorittamista koskevasta ilmoituksesta testata Palveluiden asennus ja toimivuus, Signifyn asentamat tai toimittamat Tuotteet ottaen lisäksi samalla huomioon kohdissa 3(b) ja 3(c) sovitun, sekä annettava huomautus Signifylle kaikista Virheistä (kuten ne on määritelty kohdassa 9(a)). Huomautuksen antamatta jättäminen edellä mainitun viiden (5) päivän kuluessa merkitsee, että Asiakas on hyväksynyt Palveluiden asennuksen ja Tuotteiden toimivuuden sekä niiden asennuksen. Mikäli Asiakas on huomauttanut Virheistä määräajassa, Signify korjaa ne kohtuullisessa ajassa kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

   7. Vaaranvastuun Ja Omistusoikeuden Siirtyminen

    

    

   (a) Vaaranvastuu Tuotteille tapahtuvien vahinkojen tai Tuotteiden katoamisen osalta siirtyy Asiakkaalle (i) Signifyn toimitettua Tuotteet Asiakkaalle sovellettavien INCOTERMS-ehtojen mukaisesti; tai (ii) mikäli Signify asentaa Tuotteet Asiakkaan tiloissa, niiden toimittamisen jälkeen, elleivät Osapuolet ole toisin sopineet.

   (b) Omistusoikeus Tuotteisiin siirtyy Asiakkaalle vasta sitten, kun Signify (tai sen rahoittajat) on saanut maksun Tuotteista täysimääräisesti ja, siltä osin kuin soveltuva lainsäädäntö mahdollistaa, kun Signify on saanut täysimääräisen suorituksen myös muista Asiakkaalta olevista erääntyneistä saatavistaan, jotka perustuvat mihin tahansa muuhun Signifyn tai sen konserniyhteisön kanssa tehtyyn sopimukseen. Ennen kuin Asiakas on saanut täyden omistusoikeuden Tuotteisiin, Asiakas (i) ei sulauta omiin tuotteisiinsa, siirrä taikka panttaa mitään Tuotteita tai myönnä kolmannelle omistusoikeutta tai muitakaan oikeuksia Tuotteisiin muutoin kuin osana normaalia liiketoimintaa maksua vastaan ja omistuksenpidätysehdoin; (ii) varmistaa, että Tuotteet säilyvät sellaisina, että ne ovat tunnistettavissa Signifyn omistamiksi Tuotteiksi. Mikäli Asiakas rikkoo velvoitteitaan, Signify voi vaatia, että Asiakas palauttaa sille omalla kustannuksellaan (mukaan lukien mahdollisista Tuotteiden irrotustöistä aiheutuvat kustannukset) kaikki ne Tuotteet, joiden oikeudellinen omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt Asiakkaalle. Asiakkaan tulee lisäksi tehdä yhteistyötä Signifyn kanssa, jotta Signify pystyy ongelmitta keräämään tällaiset Tuotteet itselleen, sekä taattava sille tai sen edustajalle vapaa pääsy Tuotteiden tai muiden Signifyn Palveluja toteuttaessaan käyttämien tai toimittamien välineiden ja laitteiden sijaintipaikkaan.

   8. Ylivoimainen Este

    

   Signify ei ole vastuussa mistään Ylivoimaisesta esteestä johtuvasta rikkomuksesta. Mikäli Ylivoimainen este ilmenee, keskeytyy Signifyn toiminta väliaikaisesti Ylivoimaisen esteen keston ajaksi. ”Ylivoimainen este” tarkoittaa kaikkia Signifyn kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisia olosuhteita tai tapahtumia riippumatta siitä, olivatko ne ennakoitavissa sopimuksentekohetkellä, ja joiden vuoksi Signify ei kohtuudella voi suorittaa tai toteuttaa sopimusvelvoitteitaan. Ylivoimaisiin esteisiin lukeutuvat muun muassa luonnonilmiöt, luonnonkatastrofit kuten maanjäristykset, salamat, hurrikaanit, taifuunit, tulva tai vulkaaninen toiminta tai äärimmäiset sääolosuhteet, lakko, työsulku, sota, terrorismi, poliittinen tilanne, yhteiskunnallinen levottomuus, mellakointi, sabotaasi, vandalismi, teollisuusalakohtainen puute, laitoksen tai koneiston rikkoutuminen, häiriöt sähkönjakelussa, verkkohyökkäys ja -murto taikka sellaisen Signifyn tai kolmannen osapuolen toimittajan sopimusvelvoitteiden laiminlyönti, joka johtaa Palveluiden suorittamisen estymiseen (mukaan lukien liityntä- ja viestintäpalvelut). Mikäli Ylivoimaisen esteen kesto jatkuu (tai voidaan kohtuullisesti olettaa Signifyn sitä jatkavan) kolmen (3) peräkkäisen kuukauden ajan, Signifyllä on oikeus peruuttaa Sopimus osittain tai kokonaan ilman korvausvelvollisuutta Asiakasta kohtaan.

   9. Rajoitettu Takuu Ja Vastuuvapauslauseke

    

   (a) Useimmissa tapauksissa Signifyn myymiin Tuotteisiin sisältyy tavanomainen rajoitettu takuu, jonka ehdot on joko liitetty tuotteeseen tai julkaistu Signifyn verkkosivuilla tiettyyn Tuotteeseen sovellettavana tavanomaisena rajoitettuna takuuna (”Tavanomainen Tuotetakuu”). Mikäli Signifyn myymään Tuotteeseen ei sisälly Tavanomaista Tuotetakuuta, Signify takaa Tuotteen virheettömyyden yhden (1) vuoden ajaksi siitä hetkestä, kun Tuote on toimitettu Asiakkaalle. Kaikille tuottamilleen Palveluille Signify takaa Palveluiden virheettömyyden kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi siitä hetkestä, kun Palvelu on suoritettu (Asennuksissa kolmenkymmenen (30) päivän takuu alkaa kuitenkin kohdan 6(c) mukaisesta hyväksynnästä). ”Virhe” (tai ”Virheellinen”) tarkoittaa Tuotteen osalta sitä, että Tuotteessa on materiaali- tai valmistusvirhe, minkä vuoksi Tuote ei toimi Signifyn antamien tuotekuvausten mukaisesti, kuitenkin Tuotteen toiminnan yleistaso huomioiden; ja Palveluiden osalta, ettei Palvelua ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti.

   (b) Elleivät Osapuolet ole toisin sopineet, Signify ei anna takuuta kolmannen osapuolen tuotteisiin, tuotteisiin, joita ei ole merkitty PHILIPS-tavaramerkillä tai muulla Signify omistamalla tavaramerkillä, eikä kolmannen osapuolen ohjelmistoihin, sovelluksiin, palveluihin tai kustomoituihin Tuotteisiin.

   (c) Asiakas on tietoinen, että EULA-ehdot ja Lisäkäyttöehdot voivat rajoittaa ohjelmistojen, mukaan lukien verkko- ja mobiilisovelluksien, takuuaikaa.

   (d) Voidakseen tehokkaasti vedota takuuseen, Asiakkaan on viivytyksettä ja ennen takuuajan päättymistä ilmoitettava Signifylle väitetyistä Virheellisistä Tuotteista tai Virheellisistä Palveluista. Mikäli Signify yksinomaista harkintavaltaansa käyttäen katsoo väitteen päteväksi ja takuun soveltuvan, Signifyn on valintansa mukaan kohtuullisessa ajassa joko korjattava Virheellinen Tuote tai tarjottava korvaavaa tuotetta, taikka oikaistava tai täydennettävä Virheellistä Palveluaan. Jos Virheellistä Tuotetta ei Signifyn kohtuullisista yrityksistä huolimatta pystytä korjaamaan tai korvaamaan taikka Virheellistä Palvelua oikaisemaan tai täydentämään, Signifyn on annettava Asiakkaan Virheellisistä Tuotteista tai Virheellisistä Palveluista suorittamasta maksusta asianmukainen hyvitys tai palautettava maksu kokonaan. Korjaukset, korvaukset tai oikaisut eivät pidennä tai uudista sovellettavaa takuuaikaa. Mikäli Asiakas haluaa suorittaa testejä selvittääkseen, onko Virhe olemassa, on sen saatava tähän suostumus Signifyltä. Signifyn toimittamissa korvaavissa tuotteissa voi olla vähäisiä poikkeamia suunnittelussa tai tuotekuvauksissa, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta korvatun Tuotteen toiminnallisuuteen. Signify voi oman harkintansa mukaisesti joko vaatia korvattua tai hyvitettyä Tuotetta omistukseensa ja vaatia Asiakasta palauttamaan tällaisen Tuotteen Signifylle, tai ohjeistaa Asiakasta tuhoamaan tällaisen Tuotteen omalla kustannuksellaan.

   (e) Asiakas vastaa Signifyn takuukorjauksien suorittamisen mahdollistamisesta aiheutuvista kustannuksista, mukaan lukien Asiakkaan järjestelmien, rakenteiden tai muiden elementtien osien poistamisesta ja korvaamisesta aiheutuvista kustannuksista sekä korvaavien tuotteiden asentamisesta Virheellisten Tuotteiden tilalle aiheutuvista kustannuksista. Asiakas voi palauttaa Tuotteen Signifylle ainoastaan Signifyn suostumuksella ja soveltuvien Signifyn palautusehtojen mukaisesti. Mikäli Signify katsoo, ettei takuuta koskeva vaatimus ole pätevä, Asiakas vastaa Signifyn käsittelystä ja tarkastuksista sekä palautettujen Tuotteiden kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista.

   (f) Signifyn Sopimukseen perustuvan vahingonkorvaus- ja takuuvastuun edellytyksenä on, että (i) Tuotteiden säilyttäminen, asennus, käyttö ja huolto on toteutettu käyttöohjeiden, takuuehtojen ja muiden Signifyn Asiakkaalle antamien ohjeiden ja ehtojen mukaisesti; (ii) Asiakas on pitänyt Tuotteiden käytöstä ja huollosta takuuajan kestäessä kirjaa täsmällisesti ja kattavasti ja että Signifyllä on pääsy näihin tietoihin; ja että (iii) Asiakas on toteuttanut mahdolliset muokkaukset ja korjaukset Tuotteisiin ja Palveluihin vain Signifyn suostumuksella. Mikäli nämä ehdot eivät täyty, on takuu mitätön. Signify ei vastaa tavanomaisesta kulumisesta eikä ympäristö- ja stressitestauksista. Tämän kohdan 9 mukaista takuuta ei sovelleta vahinkoihin tai suoritusten estymiseen, jotka johtuvat Ylivoimaisesta esteestä tai väärinkäytöstä, poikkeavasta käytöstä, sopimattomasta virtalähteestä, virtapiikistä tai virtalähteen jännitevaihteluista, ympäristön korroosiosta, laiminlyönnistä tai altistumisesta tai mistä tahansa käytöstä tai asennuksesta, joka rikkoo Signifyn antamaa ohjeistusta tai rajoitusta tai jotakin soveltuvaa normia tai sääntöä.

   (g) Signifyn Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus- tai takuuvastuu ei yksin perusta mitään korvausvastuuta kolmansille osapuolille. Mikään Sopimuksessa esitetty ei muodosta mitään velvoitetta, huolellisen menettelyn vaatimusta tai korvausvastuuta henkilöille tai kolmansille osapuolille.

   (h) Mikäli Tuotetta koskeva poisveto markkinoilta, jälkikäteisasennus, päivitys, peruutus tai muu korjaava toimenpide on tarpeen, Asiakkaan tulee toimia yhteistyössä Signifyn kanssa ja avustaa tätä sen edellyttämässä laajuudessa. Asiakkaan tulee pitää yllä täsmällistä kirjanpitoa ja raportointia taatakseen Tuotteiden jäljitettävyyden mahdollisen Tuotteen poisvedon tai muun korjaavan toimenpiteen niin vaatiessa.

   (i) TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MAINITUIN VARAUKSIN JA RAJOITUKSIN JA SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ HUOMIOON OTTAEN, SIGNIFYNN JA SEN KONSERNIYHTEISÖJEN KOKONAISKORVAUSVASTUU VIRHEELLISISTÄ TAVAROISTA TAI PALVELUISTA MÄÄRÄYTYY KOHTIEN 9, 11 JA 12(b), (c) ja (d) MUKAISESTI RIIPPUMATTA SIITÄ, MILLOIN VIRHE ILMENEE TAI PERUSTUUKO VAATIMUS, RIIPPUMATTA SIITÄ MITEN SE ON KUVATTU, SOPIMUKSEEN, TAKUUSEEN, KORVAUSVASTUUSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI SOPIMUSSUHTEEN ULKOPUOLISEEN KORVAUSVASTUUSEEN (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN JA SE ULOTTUU AINOASTAAN ASIAKKAASEEN - EI KOLMANSIIN OSAPUOLIIN, KUTEN ASIAKKAIDEN ASIAKKAISIIN, EDUSTAJIIN TAI ASIAMIEHIIN. SIGNIFY NIMENOMAISESTI POISSULKEE MUUT MAHDOLLISET TAKUUT, OLKOONKIN NE ILMAISTU NIMENOMAISESTI TAI EPÄSUORASTI, MUKAAN LUKIEN MYÖS KAIKKI TAKUUT LOUKKAUKSIEN VARALTA SEKÄ EPÄSUORAT TAKUUT TUOTTEIDEN MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. RAJOITETTUJEN JA YKSINOMAISTEN VASTUIDEN JA KÄYTETTÄVIEN OIKEUSSUOJAKEINOJEN OLENNAISIN TARKOITUS ON ALLOKOIDA RISKIT SIGNIFYN JA ASIAKKAAN VÄLILLÄ OIKEALLA TAVALLA, MIKÄ ON HUOMIOITU MYÖS HINNOISSA.

   10. Oikeudet Ohjelmistoihin, Aineistoon Ja Immateriaalioikeuksiin

    

   (a) Edellyttäen, että Asiakas täyttää Sopimuksen ja näiden Ehtojen mukaiset velvoitteensa, toimitettaviin Tuotteisiin ja Palveluihin (sekä Tuotteisiin tai Palveluihin sisältyviin ohjelmistoihin) sisältyy Asiakkaalle myönnetty ei-yksinomainen, siirtokelvoton ja rajoitettu käyttöoikeus (ilman oikeutta myöntää alilisenssejä) kaikkiin Signifyn immateriaalioikeuksiin (mukaan lukien patentit, hyödyllisyysmallit, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät mallit, tekijänoikeudet, oikeudet tietokantoihin, tavaramerkit, verkkotunnukset, liikesalaisuudet, tietotaito, oikeus integroituihin puolijohdepiireihin ja kaikki edellä mainittuja koskevat rekisteröinnit, hakemukset, uusimiset, pidennykset, yhdistelmät, jakamiset, jatkamiset tai uudelleenjulkaisut; edellä mainitut yhdessä ”Immateriaalioikeudet”) edellyttäen, että tällaisia Immateriaalioikeuksia sisältyy tai on sulautettuna ostettuihin Tuotteisiin tai Palveluihin, kun Asiakas käyttää tai jälleenmyydä Tuotteita (mukaan lukien Dokumentaatio) vastaavalla tavalla kuin Signify tai käyttää Palveluita (mukaan lukien Dokumentaatio) Sopimuksen voimassaoloaikana sovellettavan palvelukuvauksen mukaisesti. Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle ei myönnetä muita Immateriaalioikeuksia, kuin mitä tässä Sopimuksessa tai näissä Ehdoissa on nimenomaisesti myönnetty.

   (b) Kaikkiin (sulautettuihin) ohjelmistoihin ja muihin sovelluksiin, joita Asiakkaalle on toimitettu, sovelletaan seuraavaa: Asiakas ei saa, eikä saa myöskään sallia kolmannen osapuolen, (i) kopioida niitä taikka toisintaa, jakaa, muuttaa, muokata, muunnella, kääntää tai luoda niistä johdannaisia teoksia; (ii) luovuttaa, myöntää alilisenssiä, vuokrata, lainata, siirtää, paljastaa tai muutoin asettaa saataville tällaisia ohjelmistoja tai muita teoksia; (iii) yhdistää tai sisällyttää tällaista ohjelmistoa toiseen ohjelmistoon; tai (iv), millään tavoin purkaa tai muutoin yrittää erottaa kyseisen ohjelmiston lähdekoodia tai muuta koodia kyseisestä sovelluksesta tai ohjelmistosta taikka purkaa tai yrittää purkaa ohjelmiston tietoturvaominaisuuksia tai muutoinkaan muuttaa sovelluksen tai ohjelmiston suojausta ilman Signifyn valtuutusta, paitsi sovellettavan lain velvoittavien kohtien nimenomaisesti niin salliessa; (v) suorittaa ohjelmistoa koskevaa toimea, joka edellyttäisi ohjelmiston tai sen johdannaisen teoksen lisenssin myöntämistä Avoimen Lähdekoodin Ohjelmistoon sovellettavien ehtojen mukaisesti, mukaan lukien: (a) ohjelmiston tai sen johdannaisen teoksen yhdistäminen Avoimen Lähdekoodin Ohjelmistoihin  tai sovelluksiin tarkoituksenaan sisällyttää, linkittää tai muutoin liittää ne toisiinsa; tai (b) Avoimen Lähdekoodin Ohjelmistojen tai sovellusten käyttö tarkoituksenaan luoda ohjelmistosta johdannainen teos. ”Avoimen Lähdekoodin Ohjelmistolla” tarkoitetaan mitä tahansa ohjelmistoa, johon on myönnetty lisenssi avoimeen lähdekoodiin sovellettavien ehtojen mukaisesti ja jonka käytön ennakkoehtona on teoksen (1) lähdekoodin tai muun muuntamisen mahdollistavan materiaalin asettaminen saataville, tai (2) luvan myöntäminen johdannaisten teosten luomiseen, tai (3) tiettyjen tiedotteiden tai lisenssiehtojen toisintaminen johdannaisissa teoksissa tai niiden mukana tulevissa asiakirjoissa, tai (4) lisenssimaksuttoman Immateriaalioikeuksia koskevan lisenssin myöntäminen mille tahansa osapuolelle, kun tällainen lisenssimaksu koskee teosta, jossa on hyödynnetty yllä mainittua lisenssiä.

   (c) Asiakas ymmärtää, että kolmannet osapuolet voivat omistaa Tuotteita tai Palveluita koskevia Immateriaalioikeuksia. Asiakas sitoutuu toisintamaan missä tahansa ohjelmistoissa tai Dokumentaatiossa, jotka Signify on sille toimittanut, Signifyn tai sen toimittajan oikeuksia koskevat ilmoitukset sellaisenaan.

   (d) Signifyllä on oikeus ilman lisenssimaksujen korvaus- tai muuta velvollisuutta Asiakasta kohtaan hyödyntää millä tahansa tavalla tai missä tahansa muodossa ideoita, ehdotuksia, palautetta tai suosituksia, joita Asiakas on antanut Signifylle Tuotteista tai Palveluista (”Palaute”). Signify omistaa kaikki Palautteen sisältämät Immateriaalioikeudet. Signifyllä on oikeus hyödyntää Palveluiden tuottamisesta syntyviä tuloksia, suoritteita ja luomuksia omassa mainonnassaan tai muussa myynninedistämistarkoituksessa.

   11. Vastuu Immateriaalioikeuksista

    

   (a) Asiakkaan tulee ilmoittaa Signifylle viivytyksettä tietoonsa tulleista väitteistä, joiden mukaan Signifyn Asiakkaalle tarjoamat Tuotteet tai Palvelut loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Tällaisen ilmoituksen johdosta Signify voi omalla kustannuksellaan ja omalla harkinnallaan päättää joko: (i) hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa kyseisen Tuotteen tai Palvelun käyttöä; tai (ii) tarjota tällaisen Tuotteen tilalle toiminnaltaan vastaavaa korvaavaa tuotetta, joka ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia; tai (iii) muokata Tuotetta siten, ettei se enää loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia; tai (iv) oikaista tällaista Palvelua; tai (v) antaa asianmukaisen palautuksen tai hyvityksen maksusta, jonka Asiakas on suorittanut tällaisista Tuotteista tai Palveluista.

   (b) Mikäli 11(a) kohdassa viitattu väite johtaa oikeudenkäyntiin, Asiakkaan tulee Signifyn niin vaatiessa myöntää sille täysi valtuutus Signifyn harkinnan mukaan ja sen kustannuksella joko sovitella tai vastustaa tällaista väitettä. Asiakkaan tulee tarjota Signifylle kaikki tuki, jota Signify saattaa kohtuudella pyytää tällaisen väitteen vastustamiseksi. Asiakas sitoutuu olemaan sopimatta tällaisista väitteistä johtuvia riitoja ja olemaan aiheuttamatta mitään maksuja tai kuluja Signifylle ilman sen etukäteistä suotumusta.

   (c) Kohtien 11 ja 12 mukaisissa tilanteissa Signify korvaa Asiakkaalle kaikki toimivaltaisen tuomioistuimen määräämät korvaukset vahingoista sillä edellytyksellä, että Tuotteet tai Palvelut, jotka Signify on toimittanut Sopimusten mukaisesti, tuomion mukaisesti suoraan loukkaavat kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia siten, että loukkaus voidaan katsoa ainoastaan johtuvan Asiakkaan suorittamasta sellaisten Tuotteiden tai Palveluiden käyttämisestä, jotka Signify on sille Sopimuksen mukaan toimittanut.

   (d) Sen estämättä, mitä Sopimuksessa määrätään, ei Signifyn korvausvastuu, eivätkä tämän kohdan 11 mukaiset muut Signifyn velvollisuudet, koske: (i) kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaamista koskevia väitteitä, jotka johtuvat Asiakkaan mallien, piirrosten, täsmennysten tai ohjeiden soveltamisesta; tai (ii) Tuotteiden, suoritteiden tai Palveluiden muunlaista kuin niihin liittyvien tuotekuvausten mukaista käyttöä, taikka Asiakkaan tai tämän puolesta toteutettuihin Tuotteisiin, suoritteisiin tai Palveluihin tehtyihin muunnelmiin tai muokkauksiin perustuvia tai niistä johtuvia väitteitä; tai (iii) kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia kokoamiseen, piireihin, yhdistelmiin, menetelmiin ja prosesseihin, joiden valmistukseen tai testaukseen on voitu käyttää Signifyn toimittamia Tuotteita tai Palveluita; tai (iv) loukkausväitteitä, jotka johtuvat sellaisten alan standardien noudattamisesta, jotka soveltuvat Tuotteisiin tai Palveluihin.

   (e) Asiakkaan on korvattava Signifyille täysimääräisesti kaikki kohdan 11(d) mukaisista loukkausväitteistä johtuneet tuomitut korvaukset sekä hyvitettävä Signifylle kaikki kanteen tai muun oikeudellisen toimen puolustamisesta aiheutuneet kulut sillä edellytyksellä, että Signify kirjallisesti ilmoittaa Asiakkaalle tällaisesta loukkausta koskevasta kanteesta tai oikeudellisesta prosessista viipymättä ja antaa Asiakkaalle pyynnöstä täydet valtuudet väitteiltä puolustautumisen toteuttamiseksi.

   (f) Mikäli Signify vastaanottaa ilmoituksen, jossa väitetään Sopimuksen mukaisesti toimitettujen tai toimitettavien Tuotteiden tai Palveluiden loukkaavan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, Signify voi rajoittaakseen vastuutaan tai välttääkseen sen kokonaan päättää Sopimuksen, keskeyttää väliaikaisesti tai pysyvästi Tuotteiden ja/tai Palveluiden tai niiden loukkausväitettä koskevan osan toimittamisen Asiakkaalle, jolloin Signify ei ole korvausvastuussa Asiakkaalle tällaisesta päättämisestä tai väliaikaisesta taikka lopullisesta keskeyttämisestä.

   Signifyn kokonaiskorvausvastuu liittyen Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimittamiseen, kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkauksien osalta rajoittuu edellä mainittuun, kuitenkin kohdassa 12 esitetty huomioon ottaen.

   12. Vastuunrajoitukset

    

    

   (a) SIGNIFYN JA SEN  KONSERNIYHTIÖIDEN VASTUU KAIKISTA VAATIMUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN TOIMITTAMISEEN ASIAKKAALLE TAI MUUHUN SOPIMUKSEEN, MUKAAN LUKIEN KAIKKI HYVITYSVELVOLLISUUDET, SANKTIOT JA SOPIMUSSAKOT (”VAATIMUKSET”) RAJOITTUU KORKEINTAAN (”ENIMMÄISVASTUU”) (I) KAHTEENKYMMENEEN PROSENTTIIN (20 %) KOKONAISHINNASTA, JONKA ASIAKAS ON MAKSANUT NIISTÄ TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA, JOIHIN VAATIMUS LIITTYY, TAI (II) 2.000.000 EUROON SEN MUKAAN, KUMPI EDELLÄ MAINITUISTA JOHTAA PIENEMPÄÄN KORVAUSSUMMAAN. NIIDEN PALVELUIDEN OSALTA, JOTKA TOTEUTETAAN JOKO PALVELUSUORITTEIDEN TOTEUTUMISEN PERUSTEELLA MÄÄRÄYTYVISSÄ TAIKKA AJALLISISSA VAIHEISSA (”VAIHEET”), KUTEN SOPIMUKSESSA VOI OLLA SOVITTU, ENIMMÄISVASTUU KUNKIN VAIHEEN OSALTA RAJOITTUU KAHTEENKYMMENEEN PROSENTTIIN (20 %) KAIKKIEN KYSEISEEN VAIHEESEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN OSALTA.

   (b) Signify ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään saamatta jääneistä myyntivoitoista tai muista menetyksistä, datan häviämisestä, maineen tai tunnettuisuuden vahingoittumisesta tai mistään epäsuorista tai satunnaisista vahingoista riippumatta siitä, perustuuko tällainen vahinko rikokseen, vakuutukseen, sopimukseen taikka muuhun oikeusperusteeseen, ja riippumatta niin ikään siitä, onko Signifyä tiedotettu tai onko se ollut tosiasiassa tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

   (c) Voidakseen tehokkaasti kohdistaa Vaatimuksia Signifyä kohtaan Asiakkaan tulee esittää Vaatimuksensa Signifylle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jona Vaatimuksen perusteena oleva seikka tapahtui, ja lisäksi Asiakkaan tulee panna mahdollinen oikeuskäsittely vireille yhden (1) vuoden kuluessa Vaatimuksen esittämisestä Signifylle. Vaatimukset, joita ei ole esitetty edellä sanottua noudattaen, ovat mitättömiä.

   Vastuunrajoitukset soveltuvat vain siltä osin kuin soveltuva pakottava lainsäädäntö niin sallii.

   13. Salassapito


   Asiakas pitää salassa kaiken teknisen, kaupallisen ja taloudellisen tiedon, mukaan lukien kaikki Tarjoukset ja (hinnoittelua koskevat) ehdot, muun Signifyn Asiakkaalle antaman tiedon sekä kaiken Palautteen, ei paljasta tällaista tietoa kolmannelle osapuolelle eikä käytä tällaista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mitä Osapuolten välillä on sovittu Tarjouksessa tai Sopimuksessa.

   14. Vienti- Ja Tuontivalvonta

    

   (a) Vienti- ja tuontirajoituksia koskeva lainsäädäntö, kuten YK:n, EU:n ja Yhdysvaltain lainsäädäntö, joka kieltää tai rajoittaa tiettyjen tuotteiden (uudelleen)vientiä tai kauppaa tiettyihin maihin, tietyille yrityksille tai tietyille luonnollisille henkilöille, saattaa rajoittaa tiettyjä Signifyn tuotteita koskevia transaktioita (”Vientirajoitukset”). Tuotteiden tai Palveluiden (uudelleen)vientiin ja luovutuksiin sekä tekniseen tukeen, koulutuksiin, sijoituksiin, rahoitukseen, rahoitukseen liittyvään neuvonantoon, välitystoimintaan ja teknologian lisensointiin sovelletaan kaikilta osin soveltuvia Vientisäännöksiä sekä kaikkia muita säännöksiä sen lainkäyttöalueen alueella, jossa Vientirajoituksia kulloinkin valvovat viranomaiset sijaitsevat. Mikäli mikä tahansa tällainen luovutus tai (uudelleen)vienti edellyttää vienti- tai tuontilupaa tai mikäli luovutukseen tai (uudelleen)vientiin muutoin kohdistuu Vientirajoituksista johtuva kielto tai rajoitus, Signifyllä on yksinomainen päätösvalta jättää Asiakkaaseen kohdistuvat sopimusvelvoitteensa täyttämättä joko siihen asti, kunnes tarvittava lupa on myönnetty taikka kiellon tai rajoituksen keston ajaksi, tai vaihtoehtoisesti päättää Sopimus tai osa siitä ilman vastuuta.

   (b) Mikäli Asiakas (uudelleen)vie tai luovuttaa Tuotteita tai Palveluita kolmansille osapuolille, sen tulee siirtää kaikki vientivalvontaan liittyvät rajoitukset näiden kolmansien kannettavaksi. Asiakkaan tulee tiedottaa Signifyä kaikista Tuotteiden (uudelleen)vienneistä tai luovutuksista yhtäältä Signifyn pyynnöstä ja toisaalta, mikäli Vientirajoitukset tai muut Tuotteiden luovuttamiseen tai myyntiin sovellettavat säännökset näin edellyttävät, noudattaakseen Vientirajoituksia sekä kaikkia muita velvoitteita, lainsäädännöllisiä, kuten Tuotteiden jäljitettävyyteen liittyviä, Signifyyn sovellettavia vaatimuksia. Asiakas ei millään tavoin tue kaupankäynnin rajoituksia.

   15. Sopimuksen Siirtäminen  

    

   (a) Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai mitään siitä johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman Signifyn etukäteistä suostumusta.

   (b) Signifyllä on oikeus siirtää, myydä, uudistaa tai ulkoistaa kaikki mistä tahansa Sopimuksesta johtuvat oikeutensa ja velvollisuutensa tai osan niistä mille tahansa konserniyhtiölleen tai kolmannelle ilman Asiakkaan etukäteistä suostumusta. Mikäli soveltuva lainsäädäntö kuitenkin edellyttää tällaista suostumusta, katsotaan suostumus täten annetuksi, jolloin Asiakkaan tulee tehdä Signifyn kanssa yhteistyötä muun muassa antamalla sille sen tarvitsemat tiedot, allekirjoittamalla tarvittavat asiakirjat ja suorittamalla tarvittavat maksut esimerkiksi kolmansille osapuolille siten kuin Signify siltä kulloinkin edellyttää.

   16. Lakien Ja Määräysten Noudattaminen; Lahjonnan Torjuminen

    

   (a) Asiakkaan tulee aina noudattaa, ja lisäksi suorittaa kaikki tarvittavat ja kohtuulliset toimenpiteet varmistaakseen, että myös sen liikekumppanit noudattavat, kaikkea sovellettavaa paikallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä, jotka sisältävät myös lahjonnan ja korruption torjumiseen liittyvän lainsäädännön sekä Vientirajoitukset. Asiakkaan tulee harjoittaa liiketoimintaansa rehellisesti ja säännöksiä noudattaen, eikä ryhtyä minkäänlaisiin toimiin, jotka voitaisiin katsoa lahjonnaksi tai korruption edistämiseksi.

   (b) Jos Signify saa tietoonsa mitään merkkejä (a) kohdasta ilmenevien velvoitteiden rikkomisesta, Asiakkaan tulee tehdä Signifyn kanssa yhteistyötä ja annettava sille kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen mainittujen merkkien todentamiseksi, ja mikäli rikkomus havaitaan, sovelletaan kohdassa 18 sovittua.

   17. Terveys Ja Turvallisuus

    

   (a) Osapuolet noudattavat kaikkea soveltuvaa työntekijöiden, ja mahdollisten sivullisten, työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä. Asiakkaan tulee tarjota, ja samalla varmistaa, että myös sen työntekijät, edustajat, sopimuskumppanit ja alihankkijat tarjoavat Henkilöstölle ja muille edustajille turvallisen työympäristön, ja lisäksi ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin lain vaatimiin tai muihin toimiin onnettomuuksien välttämiseksi työnsuorittamispaikalla ja varmistaakseen siellä myös Henkilöstön turvallisuuden. Asiakkaan tulee tiedottaa Henkilöstöä hyvissä ajoin vaadittavista varotoimista ja informoida Signifyiä kaikista työnsuorittamispaikkakohtaisista vaatimuksista ja menettelyistä, jotka liittyvät työterveyteen, työturvallisuuteen, turvatoimiin tai ympäristönäkökohtiin. Signifyllä on oikeus, muttei velvollisuutta, tarkastaa työnsuorittamispaikan olosuhteet ja siellä sovellettavat menettelyt sekä soveltuvat työterveyteen, työturvallisuuteen, turvatoimiin ja ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen liittyvät asiakirjat.

   (b) Asiakkaan tulee varmistaa, ettei työnsuorittamispaikalla ole vaarallisia aineita. Mikäli vaarallisia aineita kuitenkin on, Asiakkaan tulee käsitellä, ja varmistaa että myös sen työntekijät, edustajat, sopimuskumppanit ja alihankkijat käsittelevät, näitä aineita huolellisesti, ja mikäli tarpeen, huolehtia niiden asianmukaisesta poistamisesta ja hävittämisestä omalla kustannuksellaan. Mikäli Signifyllä on perusteltua syytä olettaa, että Henkilöstön terveys tai turvallisuus tai työnsuorittamispaikan turvatoimet ovat vaarassa tai uhattuina turvallisuusuhkien, terroritoimien tai -uhkien, vaarallisille aineille altistumisen tai altistumisen uhan taikka vaarallisten työolojen vuoksi, sillä on oikeus muiden oikeussuojakeinojensa lisäksi evakuoida Henkilöstönsä tai osa siitä työnsuorittamispaikalta siten, että Asiakas avustaa Signifyä tässä kohtuullisesti, jättää Sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai osan niistä suorittamatta tai suorittaa tai valvoa niitä etänä mahdollisuuksien mukaan, ilman lisävastuuta Asiakkaalle.

   (c) Sellaiset työnsuorittamispaikalla vallitsevat olosuhteet, jotka eroavat olennaisesti Asiakkaan ilmoittamista olosuhteista tai jos olosuhteet, jotka eivät jo aiemmin ole olleet tiedossa, eroavat olennaisesti työnsuorittamispaikalla alun perin vallinneista tai siellä Sopimuksessa suoritettavaksi sovitulle työlle muutoin luonteenomaisiksi yleisesti ymmärrettävistä olosuhteista, katsotaan Muutokseksi.

   18. Sopimusrikkomus; Keskeyttäminen; Päättäminen

    

   (a) Mikäli (i) Asiakas rikkoo mitä tahansa Sopimuksen tai näiden Ehtojen määräystä, mukaan lukien minkä tahansa erääntyneen saatavan suorittamatta jättämisellä; (ii) Asiakkaan taloudellinen asema tai siinä tapahtuva olennainen muutos Signifyn perustellun näkemyksen mukaan vaikuttaa Asiakkaan suoriutumiseen sopimusvelvoitteistaan; (iii) Asiakas joutuu, sitä haetaan taikka se asetetaan mihin tahansa insolvenssimenettelyyn, konkurssiin (sisältäen uudelleenjärjestelyn), likvidaatio- tai muuhun pakkotäytäntöönpanomenettelyyn tai jos sille asetetaan selvitysmies taikka pesänhoitaja tai jos sen velkojien suojaksi joudutaan toteuttamaan mikä tahansa vastaava nimitys; (iv) Asiakas lopettaa tai uhkaa lopettaa liiketoiminnan harjoittamisen; tai (v) Asiakkaan määräysvalta tai omistus vaihtuu, Signifyllä on oikeus eräännyttää kaikki Asiakkaalta olevat saatavansa heti maksettaviksi sekä käyttää mitä tahansa Asiakkaan siltä olevaa saatavaa, mukaan lukien mitkä tahansa Asiakkaan maksamat ennakko- tai muut maksut, omien tai konserniyhtiöidensä 18(b) kohdassa tarkoitettujen saatavien kuittaukseen. Lisäksi Signify voi yksinomaista harkintavaltaansa käyttäen ilmoittamalla Asiakkaalle pidättäytyä suorittamasta minkä tahansa erääntyneen suoritusvelvollisuutensa tai peruuttaa sellaisen suorittamisen (sisältäen tuotannon, toimituksen, asennuksen, Tuotteiseen liittyvät toimeksiannot, takuuseen liittyvät velvollisuudet sekä Palveluiden suorittamisen) tai päättää Sopimuksen tai minkä tahansa sen osan tai päättää taikka peruuttaa minkä tahansa Asiakkaalle myöntämänsä luoton ilman, että Signifylle johtuu tästä mitään vastuuta Asiakkaalle. Signify saa käyttää tämän kohdan mukaista Sopimuksen purkuoikeuttaan kuitenkin vain, mikäli Asiakas ei neljäntoista (14) päivän kuluessa korjaa yllä olevan alakohdan (i) mukaista rikkomustaan, tai mikäli Asiakas ei neljäntoista (14) päivän kuluessa yllä olevan alakohdan (ii) rikkomuksesta aseta Signifyä tyydyttävää pankkitakausta tai muuta vakuutta Signifyn hyväksi.

   (b) Asiakas puolustaa ja korvaa kustannuksellaan kaikki Signifyn ja sen konserniyhtiöihin, työntekijöihin, johtajiin, hallituksen jäseniin, agentteihin, seuraajiin ja toimeksisaajiin kohdistuvat menetykset (joka sisältää myös menetettyjen voittojen tai saavuttamatta jääneen liikevaihdon korvaamisen), vastuut, maksut (joka sisältää oikeudelliset kulut sekä valmistumattomiin tuotteisiin liittyvät kulut) ja kulut, jotka liittyvät mihin tahansa seuraavista: (i) mikä tahansa 18(a) kohdassa mainittu tilanne tai jos Asiakas rikkoo mitä tahansa Sopimuksessa tai näissä Ehdoissa olevaa määräystä; (ii) mikä tahansa kolmannen esittämä vaatimus mistä tahansa vahingosta, loukkauksesta tai kuolemantapauksesta, joka on aiheutunut tai jonka väitetään aiheutuneen Asiakkaan tai sen sopimuskumppanien, agenttien, konserniyhtiöiden tai asiakkaiden, joille se on myynyt Tuotteita, huolimattomasta Tuotteiden käyttämisestä, soveltamisesta taikka asennuksesta tai Tuotteiden muuttamisesta taikka integroinnista muihin tuotteisiin ilman Signifyn lupaa; tai (iii) Asiakkaan näiden Ehtojen kohdan 7(b) noudattamatta jättäminen, missä tapauksessa kulut sisältävät myös tuotteiden, järjestelmien tai muiden laitteiden vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä.

   (c) Sopimuksen (ennenaikaisen) päättämisen tai voimassaolon loppumisen myötä (i) kaikki oikeudet ja lisenssit, jotka Asiakas on kyseisen Sopimuksen nojalla saanut, päättyvät välittömästi; (ii) Asiakkaan tulee palauttaa, poistaa (sisältää myös digitaalisten kopioiden poistamisen) tai tuhota (lisäksi erityisen, tätä tehtävää varten osoitetun henkilön tulee vahvistaa tuhoaminen) kaikki kohdan 13 nojalla saamansa informaatio, mukaan lukien sellaisetkin ohjelmistot, joita ei välttämättä ole liitetty Tuotteisiin, sekä siitä otetut kopiot; (iii) Asiakkaan tulee palauttaa Signifylle omalla kustannuksellaan sekä kaikki sellaiset Tuotteet, joiden omistusoikeus ei ole siirtynyt Asiakkaalle kohdassa 7 tarkoitetulla tavalla, että kaikki muut tuotteet, järjestelmät ja välineet, joita Signify on käyttänyt tai jotka se on Asiakkaalle toimittanut Palveluiden toteuttamiseksi; ja (iv) kaikki kohtuulliset maksut ja kulut, jotka Signifylle ovat kertyneet mistä tahansa töiden suorittamiseen liittyvistä toimista (ja joka sisältää myös kohtuullisen tuottokoron) ennen kyseistä päättymistä, katsotaan erääntyneiksi ja heti maksettaviksi, eikä niistä myönnetä hyvityksiä.

   (d) Yli kaksi (2) kuukautta kestävän suoritusten keskeytyksen seurauksena kohdan 18(c)(iv) määräyksiä sovelletaan myös sellaisiin työsuorituksiin, jotka Signify on suorittanut tai jotka on sille suoritettu ennen kyseistä keskeytystä.

   (e) Tästä kohdasta 18 Signifylle johtuvat oikeudet tulevat kaikkien sille lain mukaan tai muutoin kuuluvien oikeuksien tai oikeussuojakeinojen lisäksi, eivätkä niiden sijaan. Sopimuksen päättämisen yhteydessä sellaiset ehdot, joiden on sovittu soveltuvan päättämisen jälkeenkin, soveltuvat päättämisen jälkeen kuten kyseisessä Sopimuksessa on sovittu. Päättäminen ei vaikuta Osapuolten sellaisiin oikeuksiin, joiden oikeusperusta johtuu päättämishetkeä edeltävästä ajasta.

   19. Sovellettava Laki Ja Toimivaltainen Tuomioistuin

    

   (a) Kaikkiin Sopimuksiin, Tarjouksiin ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Kaikki Sopimukseen, Tarjoukseen tai näihin Ehtoihin liittyvät oikeudelliset erimielisyydet, joita Osapuolet eivät ole saaneet sovittua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Osapuoli ilmoitti toiselle Osapuolelle, että riita on olemassa, ratkaistaan yksinomaisesti Suomen tuomioistuimissa edellyttäen, että Signifyllä on aina kuitenkin oikeus saattaa mikä tahansa Asiakasta koskeva asia minkä tahansa muunkin toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. YK:n kauppalakia ei sovelleta.

   (b) Mikään tässä kohdassa 19 esitetty ei muodosta estettä tai rajoitusta kummankaan Osapuolen oikeuteen vedota sen soveltuvasta lainsäädännöstä seuraavaan oikeuteen hakea turvaamistointa, muuta pakkokeinoa tai muuta oikeussuojakeinoa varmistaakseen, että se saa korvauksen mistä tahansa toisen Osapuolen maksamatta jättäneistä, erääntyneistä maksuista.

   20. Henkilötiedot Ja Niiden Käyttö


   (a) Kunkin Osapuolen tulee noudattaa kaikkea soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Elleivät Osapuolet ole toisin sopineet, Signify tai sen alihankkijat eivät käsittele mitään tunnistettuihin tai tunnistettavissa oleviin luonnollisiin henkilöihin liittyviä tietoja (”Henkilötiedot”) Asiakkaan puolesta tai lukuun. Mikäli Signify käsittelee Henkilötietoja osana normaalia liiketoimintaansa, se noudattaa Signifyn Tietosuojailmoituksessa lausuttua, joka on luettavissa osoitteessa [http://www.signify.com/global/privacy].

   (b) Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Signify ja sen konserniyhteisöt tai niiden alihankkijat voivat kerätä Tuotteista tai Palveluista sekä niiden käyttämisestä saatua tietoa ja dataa (sisältäen myös mitkä tahansa kolmannen osapuolen tuotteet, palvelut tai järjestelmät, jotka on toimitettu Tuotteiden tai Palveluiden yhteydessä) (”Käyttäjätiedot”). Signifyllä on oikeus yksinomaisen harkintavaltansa perusteella hyödyntää Käyttäjätietoja ilman eri korvausta, milloin tahansa Sopimuksen voimassaoloaikana tai sen jälkeen mihin tahansa tarkoitukseen, sekä yhdistää Käyttäjätietoja muuhun tietoon taikka dataan, luoda Immateriaalioikeuksia tai jäljitteleviä tuotteita tai muokata Käyttäjätietoja tarjotakseen, ylläpitääkseen ja parantaakseen tuotteita ja palveluja sekä kehittääkseen uusia tuotteita, ominaisuuksia tai palveluja. Ellei Sopimuksessa, loppukäyttäjän lisenssisopimuksessa (EULA) tai Lisäkäyttöehdoissa toisin sovita, Signifyn tulee varmistaa, että Käyttäjätietojen käyttö tapahtuu aina siten, ettei sen yhteydessä käytetä Henkilötietoja tai sellaisia tietoja, joista Asiakas, yritys tai muu yhteisö olisi tunnistettavissa.

   21. Muut Ehdot

    

    

   (a) Minkään näistä Ehdoista tai Sopimuksesta ilmenevän määräyksen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muiden näiden Ehtojen tai kyseisen Sopimuksen määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen, vaan ne säilyvät tehokkaasti voimassa. Mikäli tällainen yksittäisen ehdon tai määräyksen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus kuitenkin aktualisoituu, Osapuolet pyrkivät korvaamaan pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman toisella, mahdollisimman lähelle alkuperäisen ehdon tarkoitusta ja tavoitetta vastaavalla ehdolla. Asiakkaan tulee avustaa Signifyä kohtuullisen ajan kuluessa sen pyynnöstä varmistaakseen, että Asiakas noudattaa Sopimusta.

   (b) Mitkään näissä Ehdoissa Signifylle myönnetyt oikeudet eivät vähennä tai rajoita niiden oikeussuojakeinojen käyttöä, jotka Signifylle johtuvat Sopimuksesta tai sovellettavasta laista. Asiakas ymmärtää, että Signify N.V.:n ja kaikkien sen konserniyhtiöiden on tarkoitus olla kolmansina osapuolina sekä Sopimuksen että näiden Ehtojen edunsaajia ja että ne voivat myös osaltaan täytäntöönpanna Sopimuksen ehdot tai nämä Ehdot soveltuvin osin. Mikäli kumman tahansa Osapuolen vetoaminen näihin Ehtoihin tai Sopimukseen tai tällaisen oikeuden täytäntöönpaneminen viivästyy tai epäonnistuu, ei tätä kuitenkaan tulkita tahdonilmaisuna jättää vetoamatta kyseiseen ehtoon taikka jättää se täytäntöönpanematta.

   (c) Osapuolten välinen yhteisymmärrys ja sopimus Tuotteiden myynnistä ja Palveluiden tuottamisesta muodostuu kokonaisuudessaan ja yksinomaan kyseisen Sopimuksen ehdoista (sisältäen kuitenkin myös nämä Ehdot) syrjäyttäen ja korvaten kaikki aiemmat Osapuolten väliset, kyseiseen asiaan liittyvät neuvottelut, sopimukset, varaumat, aiesopimukset ja kaikki muut mahdolliset sitoumukset, olivatpa ne kirjallisia tai suullisia. Osapuolet hyväksyvät nimenomaisesti sen, että Sopimukseen sitoutuminen merkitsee, ettei sellaisilla vakuutuksilla tai varaumilla, joita ei ole otettu kyseisen Sopimuksen osaksi, ole merkitystä. Niin ikään sellainen muutos Sopimukseen, josta ei ole sovittu Osapuolten välillä kirjallisesti siten, että kunkin Osapuolen toimivaltainen edustaja on muutoksen allekirjoittanut, ei sido Osapuolia.

   (d) Mikäli hinnoissa tai ehdoissa on kirjoitusvirheitä, ei virheellinen muoto sido Osapuolia.

   Signify Finland Oy – v. Helmikuu 2019