Suggestions

  Handelsbetingelser For Salg Af Produkter Og Ydelser

  Signify Denmark A/S

   1. Tilbud, Bekræftelse, Aftale


   (a) Disse handelsbetingelser (“Betingelserne”) gælder for salg eller levering af alle produkter eller systemer (“Produkterne”) og udførelse af alle ydelser (herunder enhver software leveret som en ydelse) (“Ydelserne”) fra Signify Denmark A/S (“Signify”) til dig (“Kunden”) og udgør en nødvendig del af ethvert Tilbud eller Aftale herom. Kundens bestilling af Produkterne eller Ydelserne fra Signify udgør en accept af disse Betingelser, som sådanne kan Betingelserne være blevet opdateret på datoen for en sådan bestilling. “Aftale” som nævnt i disse Betingelser skal forstås som enhver skriftlig aftale vedrørende levering, distribution, salg, eller licens til ethvert Produkt eller Ydelse indgået mellem Signify og Kunden, eller ethvert køb, der er foretaget af Kunden og accepteret af Signify, og “Tilbud” skal forstås som enhver prisangivelse, forslag eller tilbud til Kunden fra Signify.

   (b) Produkterne og Ydelserne kan indeholde internet eller mobile applikationer, der kan være omfattet af yderligere Betingelser (“Yderligere Betingelser”) eller software, der kan være omfattet af yderligere (slutbruger) software licensbetingelser (“EULAs”), både fra enten Signify eller et associeret selskab eller tredjemand. Sådanne EULAs eller Yderligere Betingelser vil blive gjort tilgængelige sammen med internet eller mobilapplikationen eller software. Medmindre andet er specificeret i en EULA eller Yderligere Betingelser, udgør EULA eller de Yderligere Betingelser en del af Aftalen. Software bliver ikke solgt til Kunden, men givet i licens som Licensbetingelserne i punkt 10 nedenfor gælder for.

   (c) I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Betingelser og Betingelser i enhver Aftale eller Tilbud, går Betingelserne i sådan Aftale eller Tilbud forud.  For så vidt angår internet eller mobilapplikationer eller software går alle Yderligere Betingelser eller betingelserne for enhver EULA, der gælder, forud for disse Betingelser.

   (d) Betegnelserne “aftalt”, “tilladelse”, “bekræftet”, “accepteret”, "informeret”, “oplyst” eller “opsigelse” og dokumenter eller lign. skal være skriftlige, idet ”skriftligt” skal forstås som håndskrevet, maskinskrevet, printet eller udfærdiget elektronisk, og gemmes permanent. Betegnelserne "herunder" eller "inklusive" skal fortolkes uden indskrænkelse til foregående ordlyd generelt.

   (e) Enhver form for afvigende eller yderligere Betingelse i enhver købsordre, generelle instrukser, betingelser for køb eller anden skriftlig fremstilling fra Kunden vil blive betragtet som en væsentlig ændring af Betingelserne, hvilket der gøres udtrykkelig indsigelse over for og afvises og vil være ugyldigt. Påbegyndelse af ordre eller forsendelse vil ikke blive anset som accept af nogen af Kundens betingelser. Ordrens udførelse eller skik og brug i branchen gælder ikke som en ændring af disse Betingelser.

   (f) Disse Betingelser kan ændres af Signify ved upload af en opdateret version på sin hjemmeside, såfremt en sådan version af Betingelserne gælder for en Aftale og et Tilbud på Aftalens eller Tilbuddets ikrafttrædelsesdato.

   (g) Tilbud fra Signify er gældende, hvis de accepters inden for den periode, der er angivet på Tilbuddet, eller hvis der ikke er angivet nogen periode, inden for tredive (30) dage fra datoen på Tilbuddet, dog således at Signify kan ændre, tilbagetrække eller ophæve ethvert Tilbud til enhver tid inden Signifys modtagelse af accepten af et Tilbud. Ingen ordre afsendt af Kunden anses som endelig eller accepteret af Signify, medmindre og før den er bekræftet af Signify.

   (h) Kunden er eneansvarlig for enhver ordres korrekthed, herunder specifikationen, konfigurationen eller andre krav til Produkterne og Ydelserne, og funktionalitet, kompatibilitet og anvendelse sammen med andre produkter (ikke autoriseret af Signify), samt egnethed til en bestemt brug. Kunden garanterer, at informationen til Signify vedrørende en Aftale er fuldstændig, nøjagtig og korrekt, og Kunden accepterer, at Kundens afgivelse af ufuldstændige, unøjagtige og ukorrekte informationer eller instruktioner til Signify kan være ødelæggende for Signifys evne til at opfylde sine forpligtelser eller udøve sine rettigheder i henhold til en Aftale.

   (i) Ethvert katalog, specifikation, prisliste eller anden lignende dokumentation udfærdiget af Signify er udelukkende til hjælp og vil ikke blive anset som et Tilbud. Signify er af den opfattelse, at sådan dokumentation er fuldstændig og nøjagtig på tidspunktet for print, men Signify garanterer ikke, at sådan dokumentation er fejlfri. Signify påtager sig intet ansvar for tab i forbindelse med fejl i mål, beskrivelser, brug, anbefalinger og lignende.

   (j) Produkterne leveres i overensstemmelse med standard funktionalitet, design og størrelse som beskrevet i Signifys kataloger eller, for særfremstillede Produkter, i overensstemmelse med Signifys tegninger og specifikationer. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem en ordre fra Kunden og en tegning eller specifikationer fra Signify, der er godkendt af Kunden, har sidstnævnte forrang.

   (k) Antagelser, udelukkelser og kvalifikationer angivet af Signify i Tilbud, Aftaler eller andre dokumenter er retningsgivende for Aftalen og anses som en del heraf og vejledende for dens udførelse og fortolkning.

   (l) Såfremt Aftalens udførelse er afhængig af Kundens godkendelse, bekræftelse eller accept af et (udkast til) forslag, design, resultat, planlægning eller enhver anden handling fra Signify, skal Kunden gøre dette inden den periode, der er angivet i Aftalen, eller hvis der ikke er angivet nogen periode, inden syv (7) dage efter modtagelsen af anmodning fra Signify, i tilfælde af manglende svar inden en sådan periode, anses Kunden for at have godkendt, bekræftet eller accepteret det af Signify fremsendte.

   (m) Såfremt Kunden videresælger Produkterne eller indbygger Produkterne og/eller Ydelserne i tilbud til sine Kunder, skal Kunden sikre, at dennes kunder og/eller slutbrugere af Produkterne eller Ydelserne opfylder alle relevante af Kundens forpligtelser i henhold til Aftalen og disse Betingelser, og at betingelserne i Kundens aftaler med hver af sine kunder eller slutbruger(e) er i overensstemmelse med Aftalen og disse Betingelser, idet Kunden i modsat fald skal erstatte, forsvare og holde Signify og dennes associerede selskaber, direktører, bestyrelsesmedlemmer, agenter, medarbejdere og efterfølgere skadesløse og overdrage erstatning for ethvert tab, ansvar, omkostninger (herunder til advokat) og udgifter, der udspringer af eller er forbundet med enhver misligholdelse.

   2. Priser Og Betalingsbetingelser

    

   (a) I forbindelse med salg af Produkterne og/eller Ydelser udført af Signify, skal Kunden betale alle priser og honorarer (“Priser”) i overensstemmelse med Aftalen og dette punkt 2. Priser er angivet i DKK og skal forstås Ex Works – Signify (INCOTERMS i den seneste version), medmindre andet er aftalt. Medmindre andet gælder i henhold til den gældende INCOTERM, er Priserne eksklusive alle skatter, told eller andre statstakster, der forfalder nu eller senere, herunder moms eller lignende skatter opkrævet af enhver stat, og Signify kan lægge disse til Prisen eller fakturere separat, og Kunden betaler Signify straks efter anmodning.

   (b) Forudsat dette er meddelt Kunden, forbeholder Signify sig ret til at justere Priserne for Produkterne og/eller Ydelser, der endnu ikke er leveret eller udført, svarerende til udsving i individuelle omkostninger på mere end fem procent (5%) inklusive ethvert udsving i udenlandske vekselkurser, råvarer og andre produktions- og distributionsomkostninger samt arbejdsomkostninger, der genereres mellem Aftalens dato og levering af Produkterne og/eller Ydelserne. Herudover kan Signify, hvis en Aftale varer længere end tolv (12) måneder, justere Priser per den 1. april (i) svarende til ændringen i det seneste forbrugerprisindeks i Danmark (Forbrugerprisindeks - FPI) sammenholdt med de tolv (12) forudgående måneder, og (ii) svarende til udsving i vekselkursen mellem DKK og EUR på mere end 5% fra Tilbudsdatoen.
   (c) Enhver afbestilling, forsinkelse eller anden ændring foretaget af Kunden i en købsordre accepteret af Signify kræver forudgående accept fra Signify og accepten vil være uden præjudice for enhver rettighed eller retsmidler som Signify måtte have i henhold til Aftalen eller loven. Hvis Signify på Kundens opfordring accepterer en sådan ændring i købsordren eller i en Aftale, herunder (delvis) afbestilling, forsinkelse eller udskydelse, tillæg, udeladelse, ændring, udskiftning eller nyt design, kvalitet, standard, antal, produktionssted eller udførelse (herunder rækkefølge, antal eller timing) af Produkterne og/eller Ydelserne (hver anses som en “Variation”), eller en Variation er påkrævet på grund af (i) lovændringer, ændringer i bestemmelser eller kutymer i branchen, (ii) nødsituationer, (iii) i ukorrekt eller ufuldstændig information fra Kunden, eller (iv) Kundens misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til en Aftale, skal Kunden erstatte Signify for alle omkostninger og udgifter i forbindelse med en sådan Variation straks og på første opfordring.

   (d) Signify kan fakturere Kunden efter afsendelse af Produkterne, eller når Ydelserne er udført. Signify kan kræve (i) at Kunden betaler på faste betalingsdage; (ii) en forudbetaling (del) af Prisen; og/eller (iii) fakturere efter en separat specificeret fase, periode eller delmål for opfyldelsen. Kunden skal foretage betaling inden tredive (30) dage fra fakturadato til den angivne bankkonto for Signify. Kunden skal betale alle forfaldne beløb til Signify uden modregning, modkrav, fradrag eller tilbageholdelse (skat).

   (e) Såfremt Kunden ikke betaler ved forfald i henhold til en Aftale, uanset om Signify formelt har krævet betaling og i tillæg til enhver anden rettighed og retsmiddel til Signifys rådighed, skal så vidt muligt efter gældende lov: (i) alle beløb, der skal betales af Kunden, anses som forfaldne og ubestridt, accepteret gæld, (ii) Kunden skal betale Signify renter på alle forfaldne beløb fra forfaldsdag og indtil Signify har modtaget fuld betaling heraf, på atten procent (18%) p.a. eller procesrenter, hvad der er højest, og skal betale Signify alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af betalingen, herunder advokathonorarer og (iii) Signify kan opsige enhver kredit til Kunden og kræve, til sin fulde tilfredshed, at Kunden stiller (yderligere) sikkerhed, forudbetalinger og deposita og kan indføre skærpede betalingsbetingelser og fremskynde betalinger for enhver udestående ydelse.

   (f) Signify kan modregne og fratrække ethvert beløb som Signify (eller nogen af dets forbundne selskaber) skylder Kunden i henhold til enhver Aftale ethvert beløb som Kunden skylder Signify eller i enhver forudbetaling eller depositum fra Kunden. Såfremt Signify modregner beløb i en anden valuta, skal der anvendes en general valutakurs. 

   3. Levering Af Produkterne; Udførelse Af Ydelserne


   (a) Medmindre andet er aftalt, vil Produkterne blive leveret Ex Works – Signify (INCOTERMS i den seneste version). Signify skal udføre Ydelser på det/de sted(er), der er aftalt i Aftalen. Datoer meddelt eller anerkendt af Signify er kun anslåede, og Signify er ikke ansvarlig, og Signify misligholder heller ikke sine forpligtelser over for Kunden, for nogen forsinkelse i levering eller udførelse, såfremt Signify skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at overholde sådanne datoer. I tilfælde af forsinkelse skal Signify gøre en kommercielt rimelig indsats for at levere Produkterne eller udføre Ydelserne (afhængig af forholdet) inden for en rimelig periode henset til årsagen til forsinkelsen, og i modsat fald er Kundens eneste retsmiddel at hæve købet af de ikke-leverede Produkter og Ydelser.

   (b) Kunden skal notere enhver skade påført Produkterne under transit, eller manglende produkter, på transportdokumenter straks efter modtagelsen af Produkterne, under behørig hensyntagen til relevante instruktioner fra Signify eller fragtfører. Alle Produkter, der er leveret i henhold til Aftalen anses som accepteret af Kunden som værende i overensstemmelse med Aftalen, og Kunden vil ikke have ret til at tilbagekalde nogen accept, medmindre Kunden giver Signify meddelelse om en påberåbt mangel inden syv (7) dage fra leveringsdatoen. Uagtet det forudgående udgør enhver brug, Kunden eller dennes kunder gør af Produktet efter leveringen Kundens accept af det pågældende Produkt. Signify skal efter eget valg og inden rimelig tid udbedre mangler enten ved reparation, reservedele, udbytning eller levering af manglende Produkter, eller kreditere den Pris, som Kunden har betalt, for ikke leverede Produkter.

   (c) Små Mangler udelukker eller suspenderer ikke Kundens accept af Produkterne, Ydelserne eller begge dele, og Signify skal korrigere disse inden rimelig tid. “Små Mangler” er mangler eller afvigelser, der ikke hindrer Produkternes eller Ydelsernes generelle funktionsdygtighed og tiltænkte brug i overensstemmelse med specifikationerne.

   (d) Signify kan foretage ændringer i Produkternes design, materialer, brug og finish eller ændre arbejdsmetoder, kommunikationssystemer, software eller enhver anden del af Ydelserne og Dokumentationen, såfremt sådanne ændringer ikke væsentligt påvirker Produktet eller Ydelsens funktionalitet. Medmindre andet er særligt aftalt, garanterer Signify ikke Produkternes og Ydelsernes tilgængelighed, præcision, fuldstændighed, driftssikkerhed, rettidighed eller output fra disse. Kunden skal ikke benytte eller støtte sig til Produkterne og Ydelserne til andet end de applikationer og formål, der er aftalt i Aftalen.

   (e) Kunden anerkender udtrykkeligt, at visse af Produkterne og Ydelsernes funktioner eller funktionalitet kan være afhængige af tredjemands ydelsers tilgængelighed og funktionsdygtighed, som kan være angivet af Signify, herunder levering af energi, lagring af data, opkoblings- og kommunikationsydelser. Disse er uden for Signifys kontrol, og Signify har ikke noget ansvar eller forpligtelser i den henseende.

   (f) Kunden er ansvarlig for al information, ordrer, instruktioner, materialer og handlinger som Kunden har afgivet eller foretaget direkte eller gennem tredjemand engageret af Kunden (undtagen Signifys underleverandører) i forbindelse med Signifys levering eller udførelse af nogen af Produkterne eller Ydelserne. Signify er berettiget til at støtte sig til, at al information fra Kunden er korrekt og fuldstændig, inklusive i tilfælde, hvor Signify leverer indsamling af data, design eller revisionsydelser. På Signifys anmodning skal Kunden straks fremkomme med enhver anden information, ydelser eller support under Kundens kontrol og relevant for Signifys udførelse i henhold til Aftalen.

   (g) I tilfælde af forsinkelse eller afbrydelse af leveringen af Produkterne eller udførelsen af Ydelserne af grunde, der ikke kan henføres til Signify eller skyldes en Variation, ændres rettidigheden af Signifys udførelse tilsvarende. Signify vil være berettiget til (i tillæg til de forhøjede omkostninger som nævnt i punkt 2(c)) en rimelig kompensation fra Kunden for ethvert tab og/eller omkostninger forårsaget af en sådan forsinkelse.

   (h) Såfremt en Aftale indeholder (minimum) krav til lager hos Signify, skal Kunden først anmode Signify om køb af Produkterne til lager i henhold til sådan Aftale.

   4. Brug Af Produkterne Og Ydelserne

    

   (a) Kunden skal udelukkende bruge Produkterne og Ydelserne til deres tiltænkte formål og i overensstemmelse med alle instruktioner indeholdt i manualer, vejledninger, garantibetingelser og enhver anden betingelse, der gælder for sådanne Produkter og Ydelser eller er fremført af enhver medarbejder fra Signify, som er indsat eller udliciteret af Signify til udførelse af en Aftale (“Personale”). Kunden skal vedligeholde lokationen, lokationens forhold og udstyr som stillet til rådighed og/eller anvendt af Signify til udførelse af Ydelser (herunder kabler, fittings og elektricitet) i god stand, udbedring og i driftsmæssig stand og skal beskytte disse mod skade og udefra kommende påvirkninger.

   (b) Kunden skal bruge og, hvor relevant, bevirke og sikre, at slutbrugere bruger internetapplikationer, mobil-applikationer og software i overensstemmelse med gældende Yderligere Betingelser og/eller EULAs, og hvis relevant, sørge for fuld backup af sådan software, der allerede er installeret og klar til brug. I tilfælde af fejl i software skal Kunden give Signify meddelelser om alerts eller fejlmeddelelser og støtte Signify under opdatering eller udskiftning af software, som er brugt i forbindelse med udførelsen i henhold til Aftalen.

   (c) Kunden skal ikke udføre (eller tillade) nogen aktivitet på noget udstyr eller software, der er leveret og/eller anvendt af Signify til udførelse af Ydelser, bortset fra normal brug i overensstemmelse med specifikationer eller i øvrigt med Signify tilladelse. I tilfælde af nogen uautoriseret handling kan Signify suspendere Ydelserne, indtil udstyret eller softwaren er genetableret til sin oprindelige reklamationstilstand og opkræve Kunden på baggrund af en Variation, og indtil dette er bekræftet, vil enhver af Signifys garantiforpligtelser for sådanne Ydelser være ugyldige. Enhver ændring af udstyr eller software ejet af Signify (eller dennes licensgivere) vil udelukkende være Signifys (eller dennes licensgiveres) ejendom, selv hvis sådanne ændringer er foretaget af eller for Kunden.

   (d) Medmindre det udtrykkelig er inkluderet i Ydelserne, skal Kunden for egen regning og risiko etablere ekstern systemadgang for Signifys (eller dennes underleverandørers) servicemedarbejdere til udførelse af enhver Ydelse, der kræver adgang til et system fra en fjern placering. Kunden skal stille teknisk kompetent personale til rådighed, hvis og når Signify ønsker det, og hvis relevant, skal Kunden give Signify adgang til at benytte Kundens IT-infrastruktur til at forbinde og dele data med specificerede systemer og/eller ydelser for at udføre Ydelserne.

   (e) Signify er ikke ansvarlig for nogen af sine Produkters eller Ydelsers manglende ydeevne, fordele, påvirkninger eller resultater, hvis sådanne udspringer af: (i) Kundens manglende opfyldelse af Betingelserne i henhold til Aftalen, (ii) udfald eller udsving i elektricitet; (iii) driftsafbrydelser/lukning af opkobling og kommunikationsteknologier; (iv) Force Majeure og andre eksterne påvirkninger, eller (v) Variationer.

   5. Design Ydelser; Dokumentation

    

   (a)Hvis inkluderet som en del af Ydelserne, skal Signify levere designydelser i overensstemmelse med specifikationerne som skriftligt aftalt af Parterne. Medmindre andet er aftalt, overdrages alle IPR-rettigheder (som defineret i punkt 10(a)) til produkterne frembragt af designydelser fuldt ud til Signify eller en af Signify benævnt person. Kunden må ikke benytte, offentliggøre, kopiere eller videregive disse uden Signifys forudgående accept, hvilken accept Signify kan give på særlige betingelser, herunder betaling af et rimeligt vederlag.

   (b)Al dokumentation fra Signify i overensstemmelse med Produkterne og Ydelserne, herunder enhver brugermanual eller instruktioner, kataloger, specifikationsark, data, tegninger, skemaer, design, kildekoder eller ethvert andet dokument eller information modtaget fra Signify eller skabt af Signify i en hvilken som helst form, herunder i elektronisk eller printet format (“Dokumentation”) forbliver Signifys ejendom. Dokumentationen sælges ikke til Kunden, men licenseres i henhold til licensbetingelserne i punkt 10 nedenfor. Medmindre andet er aftalt, beholder Signify eller en af Signify benævnt person alle IPR-rettigheder til og udsprunget af Dokumentationen. Kunden må ikke benytte, offentliggøre, kopiere eller videregive Dokumentationen, medmindre det sker i overensstemmelse med disse Betingelser.

   6. Installation; Ydelser Hos Kunden

    

   Dette punkt gælder, når Signify (eller dennes underleverandør) vil udføre aktiviteter til konstruktion, kabling eller installation (“Installation” eller “Installere”) eller andre Ydelser på en lokation, der er ejet eller kontrolleret af Kunden.

   (a) Kunden er ansvarlig for, at forberedende arbejde og forberedelse af lokationen i overensstemmelse med Signifys krav er færdiggjort i god tid. Kunden skal forud for den aftalte påbegyndelse af Installation eller andre Ydelser hos Kunden, og på en sådan måde, at Signify kan levere på den mest effektive måde og inden aftalte frister: (i) tilvejebringe og vedligeholde lokationen (herunder infrastruktur), (ii) tilvejebringe al nødvendig information, instruktioner, inspektioner, adgange, godkendelser og tilladelser og meddele Signify, hvor alle kabler, el-ledninger, vandtilførsel og lignende befinder sig, herunder rapporter, der beskriver fysiske kendetegn, lovmæssige begrænsninger og forsyningssteder på lokationen, (iii) sørge for adgang til lokationen, herunder trafikstyring, hvis relevant, og (iv) stille alle materialer, redskaber, konstruktioner og øvrige faciliteter til rådighed for Signify samt enhver anden rimelig assistance korrekt og i god tid og uden ekstra omkostninger for Signify, alt i overensstemmelse med gældende lov, herunder alle relevante sundheds- og sikkerhedsregler, samt el- og bygningsreglementer.

   (b) Kunden må ikke tilkalde Signify, før forpligtelserne i punkt 6(a) er opfyldt tilfredsstillende hos Kunden. I tilfælde af ventetid på mere end fire (4) timer på en dag kan Signify ændre dagen og beregne Kunden en fuld arbejdsdag for den dag for de pågældende ressourcer. Kunden skal (i) stille en fuldt kvalificeret repræsentant til rådighed til at hjælpe Signify, hvis og når det er påkrævet på arbejdsstedet, (ii) stille forsyninger til rådighed (herunder gas, vand, el og opkobling), varme og lys, hvis nødvendigt for udførelsen hos Kunden, (iii) tilvejebringe passende lokaler for Personale (udstyret med sanitet) og opbevaringsplads til materialer, værktøj og instrumenter hos Kunden eller i nærheden heraf,  der kan låses, (iv) deaktivering og indsamling af det materiale, der er erstattet af Produkterne, og bortskaffelse af disse fra lokationen og (v) være Signify behjælpelig under (ydelses-) tests. På anmodning af Signify, skal Kunden arrangere en midlertidig lukning af faciliteterne hos Kunden (herunder vandsystemer).

   (c) Efter afslutning af Installation eller andre Ydelser hos Kunden skal Signify give Kunden meddelelse herom i overensstemmelse med den godkendelsesprotokol, der er aftalt mellem Parterne. Såfremt der ikke er aftalt en sådan protokol, skal Kunden inden fem (5) dage efter meddelelsen til Kunden om afslutningen af installationen eller andre Ydelser hos Kunden, kontrollere og teste Ydelsens set-up, de Produkter, der er leveret og/eller Installeret af Signify og under henvisning til punkt 3(b) og 3(c), give Signify meddelelse om enhver mangel (som defineret i punkt 9(a)), idet Kunden i modsat fald anses for at have accepteret Ydelsens set-up, de Produkter, der er leveret og/eller Installeret fem (5) dage efter meddelelsen. Signify skal udbedre således meddelte Mangler inden en rimelig frist i overensstemmelse med punkt 9.

   7. Risiko Og Ejendomsret

    

   (a) Risikoen for skade på eller tab af Produkterne overgår til Kunden (i) efter levering fra Signify til Kunden i overensstemmelse med den gældende INCOTERM eller (ii) såfremt Signify Installerer Produkterne hos Kunden, medmindre andet er aftalt, efter levering hos Kunden.

   (b) Ejendomsretten til Produkterne overgår først til Kunden, når Signify (eller dennes finansieringsinstitut) har modtaget fuld betaling for sådanne Produkter og, for så vidt muligt under gældende lov, Signify har modtaget fuld betaling for alle andre forfaldne beløb fra Kunden i henhold til enhver anden aftale med Signify (eller enhver af dennes forbundne selskaber). Indtil ejendomsretten til Produkterne er overgået til Kunden, må Kunden (i) ikke tilegne sig, overdrage eller pantsætte nogen af Produkterne, eller afgive nogen ret eller adkomst til Produkterne til nogen tredjemand, bortset fra normal forretningsgang og mod betaling eller i henhold til ejendomsforbehold og (ii) Kunden skal sikre, at Produkterne fortsat kan identificeres som Produkter, der er Signifys ejendom. I tilfælde af Kundens misligholdelse, kan Signify kræve, at Kunden, for Kundens regning (herunder omkostninger til afinstallation), returnerer alle Produkter, til hvilke ejendomsretten endnu ikke er overgået til Kunden, til Signify, og Kunden skal samarbejde fuldt ud for at give Signify mulighed for at hente sådanne Produkter og give Signify (eller dennes repræsentant) fri adgang til det sted, hvor Produkterne og andet udstyr, der er leveret og/eller brugt af Signify til udførelsen af Ydelser, befinder sig.

   8. Force Majeure


   Signify er ikke ansvarlig for nogen overtrædelse som følge af Force Majeure. Hvis der indtræder en Force Majeure hændelse, udsættes Signifys ydelse, så længe en sådan Force Majeure hændelse er gældende. “Force Majeure” skal forstås som enhver omstændighed eller hændelse uden for Signifys rimelige kontrol, hvad enten den er forudsat i en Aftale eller ej, og som et resultat af hvilken Signify ikke med rimelighed kan udføre eller udøve sine forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til, naturbegivenheder, naturkatastrofer, herunder jordskælv, lynnedslag, orkan, tyfon, oversvømmelse eller vulkansk aktivitet eller ekstreme vejrforhold, strejker, lockouts, krig, terrorisme, politiske situationer, civile uroligheder, oprør, sabotage, vandalisme,mangler i hele branchen, fabriks- eller maskinnedbrud, mangel eller tab af elforsyning, cyber-angreb og hacking eller misligholdelse fra Signifys leverandørers side eller fra tredjemand, som er nødvendige for Ydelserne (herunder opkoblings- og kommunikationsydelser). Såfremt Force Majeure begivenheder varer ved (eller med rimelighed forventes af Signify at vare ved) i en periode af tre (3) på hinanden følgende måneder, er Signify berettiget til at ophæve hele Aftalen eller en hvilken som helst del af en Aftale uden noget ansvar over for Kunden.

   9. Begrænset Garanti Og Ansvarsfraskrivelse 

    

   (a) I de fleste tilfælde sælges Signify Produkterne med et standard begrænset garanti, der enten er vedlagt Produktet eller publiceret på Signifys hjemmeside som standard garanti for et bestemt Produkt (“Standard Produkt Garanti”).  For ethvert Produkt, der er solgt af Signify, men ikke omfattet af en Standard Produkt Garanti, giver Signify kun garanti for, at Produkterne vil være fri for Mangler i et (1) år fra leveringen til Kunden. For enhver Ydelse, der er udført af Signify, giver Signify kun garanti for, at Ydelsen vil være fri for Mangler i tredive (30) dage fra udførelsen (med undtagelse af Installation, hvor denne tredive (30) dages garantiperiode begynder efter accept som angivet i punkt 6(c). En "Mangel" (eller “Mangelfuld”) skal forstås som i relation til et Produkt, at et Produkt har en Mangel i materiale eller håndværk, der gør, at Produktet ikke virker i overensstemmelse med specifikationerne fra Signify, under hensyntagen til Produktets generelle ydeevne og, i relation til Ydelser, skal forstås som, at Ydelsen ikke er udført på en kompetent, omhyggelig måde.  

   (b) Medmindre andet er aftalt mellem parterne, giver Signify ingen garanti for tredjepartsprodukter, produkter der ikke er mærket med PHILIPS-varemærket eller med varemærker ejet af Signify eller for tredjeparts software, applikationer eller tjenester, eller tilpassede Produkter.

   (c) Kunden anerkender, at EULAs eller Yderligere Betingelser kan begrænse garantiperioden for software (herunder internet eller mobile applikationer).

   (d) For at være berettiget til at gøre et gyldigt krav gældende, skal Kunden straks give Signify meddelelse om påståede Mangelfulde Produkter eller Mangelfulde Ydelser og før garantiperiodens udløb. Såfremt Signify, efter eget skøn, beslutter, at et krav i henhold til garantien er gyldigt, skal Signify inden rimelig tid efter eget valg foretage reparation eller tilbyde erstatningsprodukt i stedet for de Mangelfulde Produkter eller udbedre eller færdiggøre enhver Mangelfuld Ydelse. Såfremt et Mangelfuldt Produkt på trods af Signifys rimelige bestræbelser ikke kan repareres og der ikke kan leveres et erstatningsprodukt eller en Mangelfuld Ydelse ikke kan udbedres eller færdiggøres, skal Signify refundere et rimeligt beløb eller kreditere beløb indbetalt af Kunden for disse Mangelfulde Produkter eller Mangelfulde Ydelser. Reparationer, udskiftninger eller afhjælpning forlænger eller fornyer ikke den gældende garantiperiode. Kunden skal indhente tilladelse fra Signify til enhver test, der ønskes udført, for at afgøre, om der foreligger en Mangel. Erstatningsprodukter leveret af Signify kan have mindre afvigelser i design og/eller specifikationer, der ikke påvirker erstatningsproduktets funktionalitet. Hvad angår et erstattet eller krediteret Produkt kan Signify efter eget skøn enten påberåbe sig ejerskab af de erstattede eller krediterede Produkter og forlange, at Kunden returnerer disse til Signify, eller instruere Kunden om at destruere disse for Kundens regning.

   (e) Kunden bærer omkostningerne til, at Signify får adgang til at foretage udbedring under garanti, herunder fjernelse og udskiftning af systemer, strukturer eller andre dele af Kundens faciliteter, afinstallation af Mangelfulde Produkter og geninstallation af erstatningsprodukterne. Kunden må ikke returnere Produkterne til Signify uden Signifys accept og medmindre det sker i overensstemmelse med Signifys gældende politik for returvarer. Såfremt Signify beslutter, at et krav med henvisning til garanti ikke er gyldigt, bærer Kunden Signifys omkostninger til behandling og tests samt transport af de returnerede Produkter.

   (f) Enhver erstatning og garantiforpligtelse for Signify i henhold til en Aftale er betinget af (i) korrekt opbevaring, installation, brug, drift og vedligeholdelse af Produkterne, alt i overensstemmelse med brugermanualer, garantier og andre instruktioner eller betingelser meddelt Kunden af Signify, (ii) at Kunden fører nøjagtige og fuldstændige protokoller over drift og vedligeholdelse under garantiperioden og giver Signify adgang til disse protokoller og (iii) at ændring eller reparation af Produkterne eller Ydelserne udelukkende er sket som autoriseret af Signify. Manglende overholdelse af disse betingelser gør garantien ugyldig. Signify er ikke ansvarlig for normalt slid og miljømæssig eller udholdenhedstests. Garantien ydet i dette punkt 9 gælder ikke skader eller funktionsudygtighed som resultat af Force Majeure eller misbrug, utilsigtet brug, inkompatibel strømtilførsel, strømkilder eller udsving, nedbrydende miljø, vanrøgt, udsættelse for eller nogen brug eller installation, der ikke er i overensstemmelse med instruktioner eller restriktioner fra Signify eller en anden for sådanne gældende norm eller forskrift.

   (g) Ingen erstatning og garantiforpligtelse for Signify i henhold til en Aftale vil i sig selv statuere noget ansvar over for tredjemand eller offentligheden. Intet i en Aftale skal fortolkes som en forpligtelse, almindelig omhu eller ansvar over for personer eller tredjemænd.

   (h) Hvis en tilbagekaldelse, teknologisk opgradering, update, tilbagetrækning eller noget andet retsmiddel i relation til et Produkt er påkrævet, skal Kunden samarbejde fuldt ud og bistå Signify som ønsket af denne. Kunden skal føre nøjagtige protokoller og rapporter for at sikre, at Produkterne kan spores i tilfælde af, at et Produkt skal tilbagekaldes eller ethvert andet retsmiddel.

   (i) MED FORBEHOLD FOR UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER, SOM FREMGÅR AF AFTALEN, OG MED FORBEHOLD FOR GÆLDENDE LOV, ANGIVER PUNKT 9, 11 OG 12(b), (c) og (d) HELE ANSVARET PÅHVILENDE SIGNIFY OG DENNES  KONCERNSELSKABER I FORBINDELSE MED MANGELFULDE PRODUKTER ELLER MANGELFULDE YDELSER, UANSET HVORNÅR MANGLEN OPSTÅR, OG HVORVIDT ET KRAV, HVORDAN DET END KOMMER TIL UDTRYK, ER BASERET PÅ KONTRAKT, GARANTI, INDESTÅELSE, TORT ELLER ANSVAR UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER VANRØGT), FULDSTÆNDIGT ANSVAR ELLER ANDET, OG GÆLDER UDELUKKENDE OG DIREKTE FOR KUNDEN OG IKKE TIL TREDJEMAND, HERUNDER KUNDENS KUNDER, AGENTER ELLER REPRESENTANTER,. SIGNIFY FRASIGER SIG UDTRYKKELIG ALLE ANDRE GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER ANGIVET DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ENHVER GARANTI FOR KRÆNKELSE ELLER UDLEDTE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ET ESSENTIELT FORMÅL MED DET BEGRÆNSEDE ANSVAR OG RETSMIDLER I HENHOLD TIL GARANTIEN ER FORDELINGEN AF RISICI MELLEM SIGNIFY OG KUNDEN, IDET FORDELINGEN ER AFSPEJLET I PRISERNE. 

   10. Rettigheder Til Software, Dokumentation Og Immaterielle Rettigheder

    

   (a) Med forbehold for Kundens opfyldelse af alle forpligtelser i henhold til Aftalen og disse Betingelser, inkluderer leveringen af Produkterne og/eller Ydelserne (herunder software inkorporeret i Produkterne eller Ydelserne) en begrænset licens, der ikke er en eneret og ikke kan overdrages (uden retten til at udstede underlicens) til Kunden under enhver immateriel rettighed (herunder patenter, nytteværdier, registrerede eller ikke-registrerede mønstre, copyrights, database rettigheder, varemærker, domænenavne, forretningshemmeligheder, knowhow, halvleder IC topografi-rettigheder og alle registreringer, ansøgninger, fornyelser, udvidelser, kombinationer, opdelinger, fortsættelser eller genudstedelse af nogen af de foregående, samlet kaldet: “IPR”) tilhørende Signify, i det begrænsede omfang, at sådanne IPR er indbygget eller inkorporeret i de købte Produkter eller Ydelser, til at bruge eller videresælge Produkterne (herunder Dokumentation) som solgt af Signify, og/eller, for Ydelser, til at bruge Ydelserne (herunder Dokumentation) under den pågældende Aftales varighed i overensstemmelse med den pågældende Ydelsesbeskrivelse.  Ingen IPR tildeles Kunden eller nogen tredjemand, medmindre den udtrykkelig er tildelt i henhold til Aftalen eller disse Betingelser.

   (b) For enhver (inkorporeret) software eller andre applikationer leveret til Kunden gælder, at Kunden ikke må og ikke må tillade tredjemand at: (i) kopiere, reproducere, distribuere, ændre, tilpasse, lave om på, oversætte eller skabe derivater heraf, (ii) tildele, give i underlicens, lease, leje, udleje, overdrage, fremlægge eller på anden måde stille sådan software eller andre arbejder til rådighed, (iii) sammenlægge eller inkorporere sådan software ind i nogen form for anden software eller (iv) adskille, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden til eller den algoritmiske karakter af sådan software, eller afkode, afkryptere eller neutralisere nogen sikkerhedsforanstaltninger i softwaren eller fjerne eller komme uden om softwarebeskyttelsen uden tilladelse fra Signify, medmindre det udtrykkelig er tilladt i henhold til gældende lov, (v) udføre nogen handling i forbindelse med softwaren, der ville kræve, at softwaren eller derivater heraf skulle gives i licens på Open Source Betingelser, herunder men ikke begrænset til: (a) at kombinere softwaren eller skabe derivater heraf med Open Source Software, ved inkorporering, link eller andet, eller (b) at bruge Open Source Software til at skabe et derivat af softwaren, idet “Open Source Software” skal fortolkes som enhver software, der er givet i licens på open source licensbetingelser, der kræver som betingelse for brug en ændring eller distribution af et værk: (1) at stille kildekoden eller andre materialer foretrukket til ændring, til rådighed eller (2) at give tilladelse til at skabe derivater eller (3) at reproducere bestemte meddelelser eller licensbetingelser i derivater eller tilhørende Dokumentation, eller (4) at give en royalty-fri licens til nogen under IPR vedrørende værket eller noget værk, der indeholder, er kombineret af, kræver eller er baseret på værket.

   (c) Kunden anerkender, at tredjemand kan have IPR vedrørende Produkterne eller Ydelserne. Kunden skal genskabe, uden at ændre eller tilføje, enhver ejendomsret tilskrevet Signify eller dennes tredjemandsleverandører til enhver software eller Dokumentation leveret af Signify.

   (d) Det står Signify frit på en hvilken som helst måde at bruge idéer, forslag, feedback eller anbefalinger fra Kunden til Signify om Produkterne eller Ydelserne ("Feedback") uden betaling af royalties eller anden kompensation til Kunden. Signify ejer alle IPR til Feedback. Signify er berettiget til at benytte output, resultater og værker, der udspringer af udførelsen af Ydelser, til egen reklame eller salgsfremmende foranstaltninger.

   11. Skadesløsholdelse Immaterielle Rettigheder

    

   (a) Kunden skal straks give Signify meddelelse om ethvert krav fra tredjemand om at nogen af Produkterne og/eller Ydelserne leveret til Kunden af Signify krænker tredjemands IPR. Efter modtagelse af en sådan meddelelse kan Signify efter eget valg og for egen regning enten: (i) sørge for, at Kunden får ret til fortsat at bruge et sådant Produkt og/eller Ydelse eller (ii) fremskaffe en ikke-krænkende erstatning for et sådant Produkt med tilsvarende funktionalitet eller (iii) ændre et sådant Produkt, således at det ikke længere er krænkende eller (iv) udbedre en sådan Ydelse eller (v) foretage passende refusion eller kreditering af beløb betalt af Kunden for dette Produkt og/eller Ydelse.

   (b) Såfremt et krav som nævnt under punkt 11(a) medfører retsskridt, skal Kunden give Signify fuld bemyndigelse til efter Signifys valg og for dennes regning, at imødekomme eller forsvare sig imod et sådant krav. Kunden skal yde Signify enhver rimelig bistand som Signify måtte ønske i forbindelse med sit forsvar mod et sådant krav. Kunden må ikke indgå forlig i forbindelse med et sådant krav eller påføre Signify nogen omkostninger eller udgifter uden forudgående accept fra Signify.

   (c) Med forbehold af bestemmelserne i punkt 11 og 12, refunderer Signify Kunden i forbindelse med en endelig skadeserstatning for tab tilkendt af en kompetent domstol, der afgør, at Produkterne og/eller Ydelserne leveret af Signify i henhold til en Aftale direkte krænker tredjemands IPR, såfremt krænkelsen findes direkte og udelukkende at kunne henføres til Kundens brug af Produkterne og/eller Ydelserne leveret af Signify i henhold til Aftalen.

   (d) Uanset om andet er aftalt i Aftalen, er Signify ikke ansvarlig for og Signifys forpligtelser i henhold til punkt 11 i nærværende Betingelser gælder ikke for: (i) ethvert krav om krænkelse af tredjemands IPR som følge af overensstemmelse med Kundens design, tegninger, specifikationer eller instruktioner eller (ii) enhver brug af Produkterne, produktleverancer og/eller Ydelser, der ikke er i overensstemmelse med dets specifikationer eller ethvert krav baseret på eller som følge af enhver ændring eller tilpasning af Produktet, produktleverancer og/eller Ydelser foretaget på vegne Kunden eller (iii) enhver tredjemands IPR, der omfatter enhver montage, kredsløb, kombination, metode eller proces, i produktion, afprøvning eller anvendelse, i hvilke sådanne Produkter og/eller Ydelser leveret af Signify måtte være brugt, eller (iv) ethvert krav om krænkelse som følge af overholdelse af en branchenorm for Produkterne eller Ydelserne.

   (e) For så vidt angår ethvert krav om krænkelse omfattet af punkt 11 (d), skal Kunden holde Signify fuldt skadesløs for enhver tildeling af skadeserstatning for enhver sådan krænkelse og skal refundere alle omkostninger afholdt af Signify til at forsvare sig i enhver sag eller retssag vedrørende en sådan krænkelse, såfremt Signify straks giver Kunden skriftlig meddelelse om enhver sådan sag eller retssag om krænkelse og, om ønsket, fuld bemyndigelse til at forsvare sig under sådanne sager.

   (f) Såfremt Signify modtager meddelelse med krav om krænkelse af tredjemands IPR i forbindelse med nogen Produkter og/eller Ydelser, der er eller skal leveres i henhold til en Aftale, kan Signify for at begrænse eller undgå ansvar opsige Aftalen, afbryde eller standse leveringen til Kunden af Produkterne og/eller Ydelserne eller dele heraf, der er omfattet af en sådan meddelelse, og Signify er ikke ansvarlig over for Kunden i kraft af en sådan opsigelse, afbrydelse eller standsning.

   (g) Med forbehold af undtagelserne og begrænsningerne i punkt 12 udgør ovenstående hele Signifys ansvar for krænkelser af tredjemands IPR i forbindelse med levering af Produkterne og/eller Ydelserne.

   12. Ansvarsbegrænsning

    

   (a)  ANSVARET PÅHVILENDE SIGNIFY OG DENNES ASSOCIEREDE SELSKABER FOR ALLE KRAV AF ENHVER ART SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED LEVERING AF PRODUKTERNE ELLER YDELSERNE TIL KUNDEN ELLER I ØVRIGT I HENHOLD TIL EN AFTALE, HERUNDER ENHVER SKADESLØSHOLDELSE, BØDE ELLER KONVENTIONALBOD (“KRAV”), ER BEGRÆNSET TIL ET MAKSIMALT, SAMLET BELØB (“MAKSIMALT ANSVAR”) PÅ (I) TYVE PROCENT (20%) AF DEN SAMLEDE PRIS, SOM KUNDEN HAR BETALT FOR DE PRODUKTER OG/ELLER YDELSER SOM SÅDANNE KRAV RELATERER SIG TIL ELLER (II) EUR 2.000.000, HVAD DER ER LAVEST. FOR YDELSER, DER ER UDFØRT PÅ BASIS AF UDSPECIFICEREDE FASER, PERIODER ELLER DELMÅL (“DELMÅL”) SPECIFICERET I EN AFTALE, VIL DET MAKSIMALE ANSVAR ENDVIDERE VÆRE BEGRÆNSET TIL TYVE PROCENT (20%) AF DEN SAMLEDE PRIS FOR HVERT SÅDANT DELMÅL FOR ALLE KRAV OPSTÅET SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL SÅDANNE DELMÅL.

   (b) Signify vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen form for tabt fortjeneste, mistet opsparing, tab af data, mistet ry, tab af goodwill, indirekte, påløbende, pønale, specielle eller følgeskade, hvad enten sådanne tab er begrundet i tort, garanti, kontrakt eller andet – selv hvis Signify har fået meddelelse om eller er bekendt med muligheden for sådanne tab.

   (c) For at kunne fremsætte et gyldigt Krav, skal Kunden give Signify meddelelse om ethvert sådant Krav inden tredive (30) dage fra Kravets opståen, og enhver retssag vedrørende et Krav skal anlægges inden ét (1) år efter datoen for en sådan meddelelse. Krav, der ikke er fremsat eller gjort gældende i overensstemmelse hermed, vil være ugyldige.

   (d) Ansvarsbegrænsningerne og ansvarsfritagelse vil kun gælde, såfremt disse er i overensstemmelse med gældende, obligatorisk ret.

   13. Fortrolighed


   Kunden skal holde enhver teknisk, kommerciel eller økonomisk oplysning, herunder ethvert Tilbud og (pris-)betingelser, øvrige informationer meddelt Kunden af Signify, og enhver Feedback, fortrolig og må ikke røbe sådanne oplysninger til tredjemand og må heller ikke anvende sådanne oplysninger til noget formål, bortset fra hvad Parterne har aftalt og i forbindelse med Tilbuddet og/eller Aftalen.

   14. Eksport/Import Kontrol

    

   (a) Visse af Signifys transaktioner kan være underlagt love og bestemmelser for eksport- eller importkontrol, der forbyder eller begrænser (re)eksport eller transfer af visse genstande til visse lande, virksomheder eller personer, så som love og regler i FN, EU og USA (“Eksportbestemmelser”). (Re)eksport eller transfer af Produkterne og/eller Ydelserne samt teknisk assistance, uddannelse, investeringer, finansiering, økonomisk bistand, formidling og udlicitering af teknologi er i enhver henseende underlagt Eksportbestemmelser og de myndigheder i den jurisdiktion, der er ansvarlige for de pågældende Eksportbestemmelser. Hvis en sådan (re-)eksport eller transfer kræver en eksport- eller importlicens for at være gyldig eller uindskrænket i henhold til Eksportbestemmelser, kan Signify efter eget skøn suspendere sine forpligtelser over for Kunden, indtil en sådan licens er givet eller så længe sådanne begrænsninger varer, eller opsige (den relevante del af) Aftalen uden at ifalde ansvar.

   (b) Kunden skal pålægge tredjemand alle eksportkontrolrestriktioner, hvis Produkterne og/eller Ydelserne (re)eksporteres eller overdrages til tredjemand. På opfordring fra Signify og hvis krævet af gældende Eksportbestemmelser, skal Kunden informere Signify om enhver (re)eksport eller overdragelse af Produkterne for at overholde Eksportbestemmelser og om ethvert andet regulatorisk bestemt ansvar, der gælder for salget af Produkterne, herunder krav om Produkternes sporbarhed, der måtte gælde for Signify. Kunden må ikke afgive nogen erklæring eller bekræftelse til støtte for handelshindringer eller boykots.

   15. Overdragelse

    

   (a) Kunden må ikke overdrage en Aftale, eller overdrage nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til sådan uden Signifys forudgående tilladelse.

   (b) Signify kan helt eller delvis uddelegere, tildele, sælge, forny eller udlicitere sine forpligtelser og rettigheder (herunder tilgodehavender) i henhold til enhver Aftale til enhver af sine associerede selskaber eller til tredjemand uden Kundens forudgående accept – og hvis en sådan accept er påkrævet i henhold til gældende lov, er en sådan accept hermed givet – i hvilket fald Kunden skal samarbejde i forbindelse  med Signifys bestræbelser, herunder fremskaffe relevant information, udstede dokumenter og foretage betalinger til konti eller tredjemand som angivet af Signify.

   16. Overholdelse Af Lovbestemmelser, Anti-Korruption


   (a) Kunden skal til enhver tid overholde og foretage alle med rimelighed nødvendige handlinger for at sikre, at Kundens forretningspartnere overholder alle gældende indenlandske og internationale love og bestemmelser, herunder om bestikkelse og anti-korruption og Eksportbestemmelserne. Tilsvarende skal Kunden føre sine forretninger ærligt og ikke deltage i nogen form for bestikkelse eller korruption.

   (b) Skulle Signify modtage nogen indikation af en overtrædelse af forpligtelsen under (a), skal Kunden samarbejde med og fremskaffe al information til Signify, der kræves for at Signify kan verificere sådanne indikationer og, hvis begrundet, vil punkt 18 gælde. 

   17. Sikkerhedsforanstaltninger

    

   (a) Parterne skal overholde alle gældende love, regler og/eller bestemmelser om arbejderes og/eller medarbejderes sikkerhed samt officielle sikkerhedsforskrifter i det geografiske område. Kunden skal fremvise og sørge for, at Kundens medarbejdere, agenter, entreprenører og underentreprenører sørger for sikre arbejdsforhold for Personale og andre repræsentanter og tager de lovbestemte og andre nødvendige forholdsregler for at undgå ulykker hos Kunden og for at sikre Personalets sikkerhed hos Kunden. Kunden skal rettidigt informere Personalet om nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og oplyse Signify om alle gældende sikkerheds- og miljøkrav og procedurer, der er specifikke for Kunden. Signify er berettiget, men ikke forpligtet, til fra tid til anden at gennemgå og inspicere den gældende sikkerheds- og miljødokumentation, procedurer og forhold hos Kunden.

   (b) Kunden skal sikre, at der ikke er noget farligt materiale til stede hos Kunden. Hvis farligt materiale er til stede, skal Kunden håndtere dette korrekt og sørge for, at Kundens medarbejdere, agenter, entreprenører og underentreprenører gør det samme og sørge for hensigtsmæssig fjernelse og bortskaffelse heraf for Kundens regning. Hvis Personalets sikkerhed eller lokationen hos Kunden efter Signifys opfattelse er eller kan være udsat for sikkerhedsrisici, terrorangreb eller trusler eller fare for at være udsat for farligt materiale eller usikre arbejdsbetingelser, kan Signify i tillæg til sine øvrige rettigheder eller retsmidler evakuere dele af eller hele Personalet fra lokationen hos Kunden (med rimelig bistand fra Kunden), afbryde udførelsen af dele af eller hele en Aftale, og/eller udføre eller overvåge Ydelser på distance (hvis muligt) uden yderligere ansvar over for Kunden.

   (c) Forholdene på lokationen, der adskiller sig væsentligt fra de forhold som Kunden har oplyst, eller tidligere ukendte fysiske forhold på lokationen, der adskiller sig væsentligt fra de forhold, der normalt gælder og generelt er accepteret som naturlige ved arbejde af den art, som Aftalen omhandler, anses for en Variation.

   18. Misligholdelse, Suspension, Opsigelse


   (a) Såfremt (i) Kunden misligholder en bestemmelse i Aftalen eller i disse Betingelser, herunder enhver manglende betaling af beløb i takt med, at de forfalder eller (ii) Kundens økonomiske situation (eller en væsentlig ændring heraf) efter Signifys opfattelse kan forventes at påvirke Kundens evne til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen eller (iii) der indledes insolvens- eller konkursbehandling af eller mod Kunden (herunder rekonstruktion), likvidation eller afvikling, uanset om begæring er indgivet mod eller påbegyndt af Kunden (frivilligt eller ikke frivilligt), en likvidator eller bobestyrer er udnævnt for Kunden, eller der er indgået aftaler med Kundens kreditorer eller (iv) Kunden indstiller eller truer med at indstille sine aktiviteter eller (v) kontrollen med eller ejerskabet af Kunden ændres, kan Signify kræve, at alle udestående beløb hos Kunden straks forfalder og kan modregnes i ethvert beløb som Signify (eller dennes associerede selskaber) skylder  Kunden i henhold til en hvilken som helst aftale, herunder forudbetalinger eller deposita betalt af Kunden, i beløb, der er forfaldne i henhold til punkt 18(b). I tillæg hertil kan Signify efter eget skøn ved meddelelse til Kunden straks afbryde eller aflyse enhver leverance som Signify skulle udføre (herunder produktion, levering, installation og idriftsættelse af Produkterne, garantiforpligtelser og udførelse af Ydelser) eller opsige Aftalen eller en hvilken som helst del heraf uden ansvar og/eller afbryde eller aflyse enhver lånebetingelse tilbudt Kunden. Signify kan kun gøre brug af sin ret til at opsige en Aftale i henhold til dette punkt, hvis Kunden i tilfælde under (i) ovenfor, der kan afhjælpes, ikke formår at afhjælpe misligholdelsen inden fjorten (14) dage eller i tilfælde under (ii), hvor Kunden ikke fremlægger en bankgaranti eller anden garanti over for Signify til dennes tilfredshed inden fjorten (14) dage.

   (b) Kunden skal erstatte, forsvare og holde Signify og dennes associerede selskaber og dennes direktører, bestyrelsesmedlemmer, agenter, medarbejdere, efterfølgere og delegerede skadesløse for alle tab (herunder tab af overskud og omsætning), ansvar, omkostninger (herunder advokatomkostninger og omkostninger i forbindelse med ufærdige produkter) og udgifter som følge af eller i forbindelse med enhver af de følgende hændelser: (i) Kundens misligholdelse af en hvilken som helst bestemmelse eller forpligtelse i Aftalen eller disse Betingelser eller indtræden af enhver anden begivenhed som nævnt i punkt 18(a), (ii) ethvert Krav fra tredjemand for ethvert tab, beskadigelse, skade eller dødsfald forårsaget af eller påstået at være forårsaget af uagtsom brug, anvendelse eller installation af Produkterne eller forårsaget af enhver ændring af Produktet eller integration af Produktet i andre Produkter, der ikke er autoriseret af Signify, foretaget af Kunden eller dennes entreprenører, agenter, associerede selskaber eller kunder, til hvem Kunden solgte Produktet eller (iii) Kundens manglende overholdelse af punkt 7(b), i hvilket tilfælde omkostningerne vil inkludere de fulde udskiftningsomkostninger for Produkterne, systemer eller andet udstyr.

   (c) Efter (førtidig) opsigelse eller udløb af en Aftale, (i) ophører straks alle rettigheder og licenser tildelt Kunden i henhold til den Aftale, (ii) skal Kunden returnere, slette (herunder fra alle harddisks og hukommelse) eller destruere (og en betroet medarbejder skal bekræfte en sådan destruktion) al information meddelt under punkt 13, herunder software, der ikke er indbygget i Produkterne, og alle kopier heraf,  (iii) returnere til Signify, for Kundens regning, alle Produkter, som Kunden ikke har fået overdraget rettigheden til (i overensstemmelse med punkt 7) og ethvert andet produkt, systemer eller udstyr, der er leveret og/eller brugt af Signify i forbindelse med udførelsen af Ydelserne, og (iv) alle rimelige omkostninger og udgifter afholdt af Signify (herunder en rimelig indtægt) for aktiviteter i forbindelse med det arbejde, som Signify har udført før en sådan opsigelse anses som skyldige, forfaldne og ikke refunderbare.

   (d) Såfremt en sådan suspension varer mere end (2) måneder, vil bestemmelserne i punkt 18(c)(iv) også gælde enhver aktivitet i forbindelse med det arbejde, som Signify har udført før en sådan suspension.

   (e) Signifys rettigheder i henhold til 18 vil være i tillæg til enhver anden rettighed og retsmidler som Signify måtte have efter loven eller et rimelighedsprincip. I tilfælde af opsigelse af en Aftale, vil Betingelser, der er bestemt til at bestå efter en sådan opsigelse eller udløb, fortsat gælde. En opsigelse til ikke påvirke Parternes rettigheder frem til opsigelsesdatoen.

   19. Lovvalg Og Værneting


   (a) Dansk ret gælder for alle Aftaler, Tilbud og disse Betingelser uden hensyn til konfliktende retsprincipper. Ethvert retsskridt eller behandling som følge af eller i forbindelse med en Aftale, et Tilbud eller disse Betingelser, der ikke kan løses ved forhandling inden tredive (30) dage efter enhver af Parternes meddelelse om, at der er en uoverensstemmelse, vil udelukkende blive anlagt for Sø- og Handelsretten i København, Danmark, såfremt Signify altid kan indlede enhver sag mod Kunden for enhver anden kompetent domstol. CISG (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) finder ikke anvendelse.

   (b) Intet i punkt 19 i disse Betingelser skal fortolkes som en indskrænkning i nogen af Parternes lovbestemte ret til at anmode om påbud eller andet retsmiddel for at sikre sig muligheden for at søge regres hos den anden Part eller indlede retsskridt i tilfælde af manglende betaling af ethvert forfaldent beløb, i takt med at det forfalder.

   20. Behandling Af Personoplysninger


   (a) Hver Part skal overholde alle gældende databeskyttelseslove. Medmindre Parterne har bestemt noget andet, behandler Signify (eller dennes underleverandører) ingen oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (“Persondata”) for Kunden eller på Kundens vegne. Såfremt Signify behandler Persondata som del af sin egen, lovlige forretningsførelse, vil dette ske i overensstemmelse med “Signify Privacy Notice for Customers, Consumers and Other Business Persons”, der findes på http://www.signify.com/global/privacy under punktet “Legal information”.

   (b) Kunden anerkender og erklærer sig enig i, at Signify og dennes associerede selskaber (eller disses respektive underleverandører) kan indsamle oplysninger og data genereret fra Produkterne og Ydelserne (herunder ethvert produkt, ydelse eller system fra tredjemand, der er leveret sammen med Produktet og/eller Ydelsen) og/eller brug af disse (“Dataforbrug”). Signify er berettiget til at anvende  Dataforbrug uden beregning og på et hvilket som helst tidspunkt under og efter en Aftales varighed efter eget skøn til et hvilket som helst formål, herunder at indsamle eller samle Dataforbrug med andre data, stifte IPR eller derivater eller ændre eller tilpasse Dataforbrug for at tilvejebringe, vedligeholde og forbedre Produkterne og Ydelserne, og til at udvikle nye produkter eller funktioner eller ydelser. Medmindre andet er anført i Aftalen, EULA eller Yderligere Betingelser, skal Signify sikre, at anvendelsen af Dataforbrug ikke omfatter nogen Persondata og nogen data, der ville muliggøre identifikation af Kunden eller selskabet eller virksomheden.

   21. Diverse


   (a) Såfremt en bestemmelse i disse Betingelser eller en Aftale er ugyldige eller ikke kan gennemføres, berøres gyldigheden eller muligheden for gennemførelse af de øvrige bestemmelser ikke, der alle forbliver fuldt gyldige. I tilfælde af, at en bestemmelse bliver ugyldig eller ikke kan gennemføres, bestræber Parterne sig på at erstatte den/de ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse(r) med den/de gyldig(e) bestemmelse(r), der kommer nærmest den/de oprindelige, ugyldige bestemmelse(r). Kunden skal inden en rimelig frist bistå Signify med at verificere Kundens overholdelse af Aftalen.

   (b) Enhver ret, der tilkommer Signify i henhold til disse Betingelser, er uden præjudice for nogen rettighed eller retsmidler Signify måtte have i henhold til Aftalen eller ifølge loven eller med rimelighed. Kunden anerkender, at Signify N.V. og ethvert af dennes associerede selskaber skal anses som begunstiget for alle fordele som følge af Aftalen og kan tvangsfuldbyrde bestemmelserne henholdsvis i Aftalen eller disse Betingelser. Manglende eller forsinket tvangsfuldbyrdelse af enhver bestemmelse i disse Betingelser eller en Aftale fra enhver Parts side udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller tvangsfuldbyrdelse heraf.

   (c) Betingelserne i en Aftale (herunder disse Betingelser og andre betingelser, der er en del heraf) udgør hele forståelsen og Aftalen mellem Parterne for salg af Produkterne og udførelse af Ydelserne i henhold til den pågældende Aftale og erstatter alle forudgående løfter, aftaler, redegørelser, garantier eller antydninger, hvad enten disse er afgivet mundtligt eller skriftligt mellem Signify og Kunden vedrørende det pågældende emne. Parterne anerkender udtrykkeligt ved Aftalens indgåelse, at ingen aftaleforhold afhænger af forhold, der ikke er indarbejdet som del af den pågældende Aftale. Ændringer af en Aftale skal ske skriftligt og være underskrevet af tegningsberettiget for hver af Parterne for at være gyldig.

   (d) Priserne og Betingelserne er med forbehold for typografiske fejl og slåfejl.

   Signify Denmark A/S – v. February 2019