Suggestions

  Service tag – Användarvillkor

  VERSION: 4 oktober 2016
   

  Tack för ditt intresse för Service tag! Service tag (”Appen”) tillhandahålls av Philips Lighting B.V., ett nederländskt aktiebolag med huvudkontor vid High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven, Nederländerna (”Philips Lighting”).

   

  Philips Service tag är ett identifieringssystem för armaturer från Philips Lighting. Den gör det möjligt att ladda ned installations- och användarhandböcker samt serviceinformation för armaturer från Philips Lighting; visa rekommenderade reservdelar och programmera LED-driftdon. 

  Tillämplighet: Observera att användningen av och interaktionen med den här Appen omfattas av dessa Villkor, vilka gäller så länge du fortsätter använda eller har åtkomst till Appen, eller till dess att ett förtida upphörande sker i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor. Om du INTE godkänner dessa Villkor är du INTE berättigad till åtkomst till eller användning av Appen. Genom att godkänna dessa Villkor bekräftar du att du har läst Villkoren i sin helhet, att du förstår villkoren och godkänner att bli bunden av dem. Dessa Villkor reglerar endast användningen av Appen och påverkar eller åsidosätter inte på något sätt det kontrakt du har med Philips Lighting eller dess Närstående bolag med avseende på produkter eller tjänster.

   

  Åtkomst, aktivering och inaktivering: Du kan ladda ned och få åtkomst till Appen utan att registrera dig, men får då endast tillgång till ett begränsat antal funktioner. För att få tillgång till samtliga funktioner i Appen måste du registrera dig med din e-postadress hos Philips Lighting. Du måste ange en unik, giltig, aktuell och verifierbar e-postadress. Användning av dubbletter när det gäller användarnamn och e-postadresser är inte tillåtet. Om du anger ett användarnamn eller en e-postadress som redan används uppmanas du att välja ett annat användarnamn eller en annan e-postadress. Vi skickar en bekräftelse med den registrerade informationen till din e-postadress. Om denna information av någon anledning inte kan levereras, kan de områden eller funktioner som kräver en sådan registrering inte börja användas eller så kan möjligheterna till användning avslutas. Du måste vid behov omedelbart uppdatera din registrering för att se till att all information är korrekt och aktuell. Du är personligen ansvarig för att lösenordet hålls konfidentiellt. Vi förbehåller oss rätten att ändra ditt användarnamn eller radera det innehåll du har tillhandahållit via Appen, eller att vägra eller avbryta din registrering om du väljer ett användarnamn som enligt vår bedömning är obscent, oanständigt, kränkande eller opassande på annat sätt. Du är dessutom personligen ansvarig för att begränsa åtkomstmöjligheterna till dina mobila enheter. Du samtycker till att hållas ansvarig för alla aktiviteter som inträffar vid användning av ditt konto, användarnamn och/eller lösenord och som beror på ditt uppförande, passivitet eller försumlighet från din sida. Vi kan, efter eget gottfinnande, neka att registreringar görs från vissa e-posttjänster eller Internetleverantörer.

   

  Tjänster från tredje man och programvaror med öppen källkod:  När du använder Appen kan du ibland (till följd av eller genom din användning av Appen) använda en tjänst, ladda ned en programvara eller köpa varor som tillhandahålls av en annan person eller ett annat företag. Din användning av dessa tjänster, programvaror eller varor kan omfattas av separata villkor mellan dig och det aktuella företaget eller den aktuella personen. I dessa fall påverkar Villkoren inte ditt rättsliga förhållande till dessa andra företag eller personer. Om Appen innehåller en programvara eller komponent från en tredje man eller en programvara eller komponent med öppen källkod regleras användningen av dessa programvaror eller komponenter enligt villkoren för respektive programvara eller komponent från tredje man eller enligt villkoren för respektive programvara eller komponent med öppen källkod. Dina licensrättigheter enligt dessa Villkor omfattar inga rättigheter eller licenser att använda, distribuera eller skapa produkter som härrör sig från Appen på något sätt som omfattas av villkoren för öppen källkod. ”Villkoren för öppen källkod” innebär villkoren i alla licenser som krävs som ett villkor för användning, modifiering och/eller distribution av ett arbete, tillhandahållandet av källkod eller annat material som behövs för modifiering och/eller beviljandet av tillstånd för att skapa härledda produkter och/eller reproduktionen av vissa meddelanden eller licensvillkor i härledda produkter eller medföljande dokumentation, och/eller beviljandet av en royaltyfri IP-licens till någon part.

   

  Ändringar: Philips Lighting förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor. Genom att fortsätta använda Appen efter ett sådant tillkännagivande anses du ha godkänt dessa ändringar. Vi rekommenderar att du regelbundet läser Villkoren samt eventuella relaterade villkor. 

   

  Närstående företag: Avseende dessa Villkor kan termen ”Philips” även tolkas som till Philips (”Närstående företag”), vilket omfattar Philips Lighting N.V. och alla andra företag, firmor och rättssubjekt för vilka Philips Lighting N.V. för närvarande eller i framtiden, direkt eller indirekt, innehar (i) minst 50 % av det nominella värdet av det utfärdade aktiekapitalet, (ii) ägarintresse, och/eller (iii) minst 50 % röstandel vid bolagsstämman, och/eller (iv) kan utnämna en majoritet av företagets styrelsemedlemmar, och/eller (v) på annat sätt dirigera dess aktiviteter och aktiviteterna för sådana företag, firmor eller rättssubjekt som kan utses av Philips Lighting N.V. Utan att begränsa giltigheten av det ovannämnda ska användningen av termen ”Philips” eller ”vi” anses innefatta Philips Lighting B.V.

   

  Beviljande av licens: Philips Lighting beviljar dig en personlig, icke-exklusiv, ej överförbar, återkallningsbar och begränsad licens som endast används för att ge dig åtkomst till Appen, ladda ned och använda programvarorna och tjänsterna i Appen (”Innehåll”) enligt dessa Villkor.

   

  Licensbegränsningar: Du har inte, och får inte heller ge någon tredje man, (a) förutom vad som är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att utifrån färdig produkt ta fram detaljerade ritningar och/eller specifikationer på hur produkten fungerar, dekompilera eller på annat sätt ta isär koden för Appen, eller (b) ändra eller anpassa Appen, sammanfoga Appen med något annat program eller skapa härledda produkter baserade på Appen. Du accepterar att (a) inte använda Appen i strid med tillämplig lagstiftning, regleringar eller domstolsbeslut, eller för några olagliga eller kränkande syften, (b) endast använda Appen för de av Philips Lighting avsedda ändamålen, (c) inte använda Appen på något sätt som kan skada Philips Lighting, dess licensgivare, tjänstleverantörer eller någon annan person, (d) inte återpublicera, reproducera, distribuera, visa, publicera eller överföra någon del av Appen, (e) efterleva alla andra rimliga krav eller begränsningar som har ställts av Philips Lighting vid något tillfälle, (f) inte publicera och/eller skicka något som helst kränkande, obscent eller opassande innehåll via Appen samt (g) inte introducera någon form av virus eller försöka inaktivera eller kringgå några av Appens säkerhetsinställningar. Du ansvarar fullt ut för att Appen används på ett lagligt och ansvarsfullt sätt.

   

  Uppgraderingar: Philips Lighting kan, efter eget gottfinnande, göra uppgraderingar av Appen tillgängliga efter tillkännagivande eller via andra sätt eller metoder. Sådana uppgraderingar kan göras tillgängliga enligt dessa Villkor, men publiceringen av sådana uppgraderingar kan även kräva ditt godkännande av ett annat avtal.

  Support: Kontakta din lokala Philips Lighting-representant om du har frågor om eller vill få support för Appen. Kontaktinformation finns på www.philips.com/servicetag

   

  Garantifriskrivning: ALLT INNEHÅLL OCH ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TEXT, BILDER, GRAFIK, LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL) I APPEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”. PHILIPS LIGHTING, DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, PARTNERS, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, SAMT FÖR DRIFTEN AV WEBBPLATSER OCH APPEN, INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDARINNEHÅLLET. VARKEN PHILIPS LIGHTING, DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, PARTNERS, LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER GARANTERAR ATT (I) APPEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER DRÖJSMÅL, PÅ ETT SÄKERT SÄTT ELLER FELFRITT, ELLER (II) ATT DE RESULTAT SOM FÅS VID ANVÄNDNING AV APPEN (INKLUSIVE INFORMATION, MATERIAL ELLER INNEHÅLL SOM FÅS I ELLER VIA APPEN) ÄR KORREKTA, FULLSTÄNDIGA, EXAKTA, PÅLITLIGA ELLER UPPFYLLER DINA KRAV PÅ NÅGOT SÄTT.

   

  Ansvarsbegränsning: PHILIPS LIGHTING, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, ÄGARE AV ELLER LICENSGIVARE TILL, ELLER FÖRFATTARE ELLER MEDARBETARE TILL, PROGRAMVARAN ELLER APPEN KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADOR SOM GER UPPHOV TILL FÖRHÖJT SKADESTÅND SOM SKA TJÄNA SOM STRAFF ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, ELLER DRIFTAVBROTT, PERSONSKADOR ELLER DÖDSFALL, FÖRLUST AV INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLITS AV DIG ELLER SKADOR SOM HAR SIN GRUND I DIN OFÖRMÅGA ATT HÅLLA KONTOINFORMATIONEN ELLER LÖSENORDET SÄKERT) OAVSETT ORSAK, ANSVARSTEORI, INNEHÅLL I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER HANDLINGAR SOM GER RÄTT TILL UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅNDSANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANDRA HANDLINGAR) SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV APPEN ELLER PROGRAMVARAN, ÄVEN OM INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ HAR LÄMNATS. PHILIPS LIGHTING, DESS NÄRSTÅENDE BOLAGS ELLER LICENSGIVARES MAXIMALA SKADESTÅNDSANSVAR MED HÄNSYN TILL DERAS FÖRPLIKTELSER ENLIGT DESSA VILLKOR ELLER PÅ ANNAT SÄTT MED HÄNSYN TILL PROGRAMVARAN ELLER APPEN, ELLER I ANNAT FALL, SKA INTE ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP DU HAR BETALT FÖR APPEN.  VISSA STATER ELLER LÄNDER TILLÅTER INTE FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, VILKET KAN INNEBÄRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.

   

  Din ersättning: Du accepterar att ersätta och hålla Philips Lighting, dess dotterbolag, närstående företag, licenstagare för varumärken, andra partners och leverantörer och samtliga chefer, styrelsemedlemmar, anställda, aktieägare, juridiska ombud, agenter, efterträdare och efterföljare skadeslösa, från och mot alla skador, ansvar, kostnader och utgifter (inklusive rimliga kostnader för juridiska ombud, yrkespersoner och tvister) som uppkommer till följd av sändningen av innehållet i eller överföringen av meddelanden, data, material eller något annat innehåll du skickar till Appen, eller någon som helst överträdelse av dessa Villkor från din sida.

   

  Äganderätt: Upphovsrätten till och alla andra immateriella rättigheter för Appen och det Innehåll som tillhandahålls av Philips Lighting, dess närstående företag, licensgivare och/eller partners, datakompileringen för Appen, ordningen och sekvenserna i samt dispositionen av den här Appen tillhör helt och hållet Philips Lighting B.V. och/eller dess närstående företag, partners eller licensgivare. Med ensamrätt. Du får endast använda Innehållet och Appen på de sätt som uttryckligen medges i dessa Villkor. Philips Lighting och dess närstående företag eller licensgivare behåller den fullständiga äganderätten till Innehållet och Appen, och förutom vad som uttryckligen anges i detta avtal, beviljas eller underförstås inte beviljandet av några andra licenser för några som helst immateriella rättigheter tillhörande Philips Lighting.

   

  Avtalets upphörande: Dessa Villkor ska upphöra att gälla (i) enligt Philips Lighting godtycke om du misslyckas med att efterleva Innehållet i dessa Villkor, eller (ii) om någon avgift som Philips Lighting debiterar för kontinuerlig användning inte betalas i tid, eller (iii) efter destruerandet av din installerade kopia av Appen. Philips Lighting rättigheter och dina skyldigheter ska gälla även efter att dessa Villkor har upphört att gälla.

   

  Jurisdiktion: Dessa Villkor ska tolkas, tillämpas, avbrytas och regleras i enlighet med Nederländernas lagstiftning utan hänsyn till något val av lag eller lagvalsregler.  Samtliga rättstvister som uppstår till följd av eller kan härröras till dessa Villkor ska avgöras exklusivt vid en behörig domstol inom behörighetsområdet i Amsterdam. Philips Lighting kan dock försvara sina eller närstående företags immateriella rättigheter i valfri behörig domstol, inklusive, men inte begränsat till, ersättning. Du samtycker härmed /// 

   

  Export: Du måste följa all tillämplig nationell och internationell lagstiftning om exportkontroll och får inte exportera eller återexportera någon del av (innehållet i) Appen nedan utan att ha erhållit alla nödvändiga nationella och internationella myndighetslicenser, godkännanden eller undantag. Du försäkrar att (i) du inte är bosatt i ett land som omfattas av ett amerikanskt handelsembargo eller ett land som enligt USA:s regering ”stöder terrorister” och (ii) att du inte finns upptagen på någon lista över förbjudna eller begränsade parter utgiven av USA:s regering.

   

  Övrigt: Dessa Villkor ska anses utgöra det fullständiga avtalet mellan parterna.  Om du har ingått ytterligare avtal med Philips Lighting ska dessa avtal ses som fristående och åtskilda från dessa Villkor, och dessa Villkor ska reglera den programvara som licensieras nedan samt din åtkomst till och användning av Appen.  Eventuella avvikelser från dessa Villkor ska endast anses äga giltighet i skriftlig form, undertecknade av båda parter.  Om en behörig domstol finner någon del av dessa Villkor ogiltigt eller icke verkställbart, ska de återstående delarna av Villkoren tolkas ///.