Suggestions

  Service tag – Zasady korzystania

  WERSJA: 4 października 2016
  WERSJA: 4 października 2016

   

  Dziękujemy za zainteresowanie aplikacją Service tag! Aplikacja Service tag („Aplikacja”) jest oferowana Użytkownikowi przez Philips Lighting B.V., holenderską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która ma siedzibę pod adresem High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven, Holandia („Philips Lighting”).
   

  Philips Service tag to system identyfikacji opraw Philips Lighting. Umożliwia pobieranie podręczników instalacji opraw Philips Lighting , podręczników użytkownika i informacji serwisowych, wyświetlanie zalecanych części zamiennych i programowanie sterownika LED.

  Stosowalność


  Zwracamy uwagę, że korzystanie przez Użytkownika z tej Aplikacji i prowadzenie interakcji z nią podlega niniejszym Zasadom korzystania, które obowiązują w pełnym zakresie dopóty, dopóki Użytkownik będzie korzystać z Aplikacji i uzyskiwać do niej dostęp lub do chwili wcześniejszego wypowiedzenia zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad korzystania. W przypadku, gdy Użytkownik NIE zgadza się na niniejsze Zasady korzystania, NIE powinien uzyskiwać dostępu do Aplikacji ani z niej korzystać. Klikając akceptację niniejszych Zasad korzystania, Użytkownik oświadcza, że przeczytał wszystkie postanowienia, zrozumiał je i wyraża na nie zgodę. Niniejsze Zasady korzystania dotyczą jedynie korzystania z Aplikacji i w żaden sposób nie wpływają ani nie zastępują kontraktu między Użytkownikiem a Philips Lighting lub jej Podmiotami powiązanymi, a dotyczącego produktów i usług.

  Dostęp, aktywacja i dezaktywacja


  Użytkownik może pobrać Aplikację i uzyskiwać do niej dostęp bez rejestrowania się. W takiej sytuacji będzie mieć dostęp do ograniczonych funkcji. Aby mieć dostęp do pełnej funkcjonalności Aplikacji, Użytkownik musi zarejestrować swój adres e-mail w punkcie kontaktowym Philips Lighting w swoim obszarze.  Użytkownik musi podać unikatowy, działający, aktualny i weryfikowalny adres e-mail. Zdublowane nazwy użytkownika i adresy e-mail są niedozwolone, więc jeżeli nazwa lub adres podane przez Użytkownika są już w użyciu, Użytkownik zostanie poproszony o wybranie innej nazwy lub adresu. Użytkownik otrzyma od nas potwierdzenie e-mailem z jego danymi rejestrowymi. Jeżeli dostarczenie tych informacji nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, dostęp lub korzystanie przez Użytkownika z części, funkcji lub elementów wymagających rejestracji mogą zostać zablokowane lub zakończone. Użytkownik powinien niezwłocznie aktualizować swoją rejestrację, aby była rzetelna i prawidłowa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany hasła lub nazwy Użytkownika albo do usunięcia treści udostępnionych przez Użytkownika w Aplikacji, a także odmowy lub unieważnienia rejestracji Użytkownika, jeżeli wybrana zostanie nazwa użytkownika, która, wedle naszego wyłącznego uznania, jest obsceniczna, nieprzyzwoita, obraźliwa lub w innym zakresie nieodpowiednia. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za ograniczenia dostępu do swoich urządzeń mobilnych. Użytkownik zobowiązuje się do zaakceptowania odpowiedzialności za wszelkie czynności i działania podejmowane w ramach swojego konta, nazwy użytkownika i/lub hasła, wynikające z podejmowanych przez siebie działań, braku działań lub zaniedbań. Wedle naszego wyłącznego uznania możemy zablokować rejestrację z jakiejkolwiek określonej usługi e-mail lub za pośrednictwem dowolnego dostawcy usług internetowych.

  Usługi stron trzecich i oprogramowanie Open Source


  Czasem w trakcie korzystania z Aplikacji Użytkownik może (w efekcie używania lub w związku z używaniem Aplikacji) korzystać z usług lub pobierać fragmenty oprogramowania, lub kupować towary innych osób lub firm. Korzystanie przez Użytkownika z takich innych usług, programów i towarów może podlegać osobnym postanowieniom dotyczącym relacji między Użytkownikiem a stosowną firmą lub osobą. W takiej sytuacji Warunki korzystania nie mają zastosowania do relacji prawnych między Użytkownikiem a innymi firmami bądź osobami. Jeśli Aplikacja zawiera oprogramowanie lub komponent trzeciej strony, lub oprogramowanie bądź komponent open source, wówczas korzystanie z takiego oprogramowania lub komponentu będzie podlegać warunkom korzystania z oprogramowania bądź komponentu stosownej strony trzeciej lub oprogramowania bądź komponentu open source. Prawa licencyjne Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków korzystania nie obejmują jakichkolwiek praw ani licencji na używanie, rozpowszechnianie lub tworzenie dzieł pochodnych Aplikacji w jakikolwiek sposób, który spowodowałby, że Aplikacja podlegałaby warunkom korzystania Open Source. Termin „Warunki korzystania Open Source” oznacza warunki jakiejkolwiek licencji, która jako warunku korzystania, modyfikowania lub dystrybuowania dzieła wymaga udostępnienia kodu źródłowego lub innych preferowanych materiałów do modyfikowania, lub udzielenia zezwolenia na tworzenie dzieł pochodnych, lub zamieszczenia pewnych informacji o warunkach licencyjnych w dziełach pochodnych lub w dołączonej dokumentacji, lub udzielenia dowolnej stronie wolnej od tantiem licencji na własność intelektualną.

  Modyfikacje


  Niniejsze Zasady korzystania mogą zostać zmodyfikowane przez Philips Lighting w dowolnym momencie. W przypadku dalszego uzyskiwania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej po opublikowaniu modyfikacji uznaje się, że Użytkownik zaakceptował takie modyfikacje. Zaleca się, aby Użytkownik regularnie przeglądał niniejsze Warunki korzystania oraz powiązane warunki korzystania, o ile istnieją. 

  Podmioty powiązane


  Na potrzeby niniejszych Warunków korzystania termin „Philips” może także oznaczać podmioty powiązane Philips („Podmioty powiązane”), co obejmuje Philips Lighting N.V. oraz wszelkie i wszystkie spółki, firmy i podmioty prawne, w stosunku do których Philips Lighting N.V. teraz i w późniejszym czasie bezpośrednio lub pośrednio ma (i) co najmniej 50% nominalnej wartości wyemitowanego kapitału akcyjnego lub (ii) tytuł własności, lub (iii) co najmniej 50% głosów na walnych zgromadzeniach, lub (iv) prawo mianowania większości dyrektorów, lub (v) prawo w inny sposób kierować działalnością i działalnością innych takich spółek, firm lub podmiotów prawnych zgodnie z mianowaniem przez Philips Lighting N.V. Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższych zapisów, uznaje się, że termin „Philips” lub „my” obejmuje Philips Lighting B.V.

  Udzielenie licencji


  Philips Lighting udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, nieprzekazywalnej, odwoływalnej i ograniczonej licencji na uzyskiwanie dostępu do Aplikacji, pobieranie i używanie oprogramowania i usług Aplikacji, oraz uzyskiwanie dostępu do treści Aplikacji („Treść”) zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.

  Ograniczenia licencji


  Użytkownik nie będzie, ani też nie będzie pozwalał stronom trzecim (a) poddawać Aplikacji inżynierii wstecznej, dekompilować ani dezasemblować Aplikacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy stosowne prawo wyraźnie zabrania takich ograniczeń; lub (b) modyfikować względnie adaptować Aplikacji, dołączać Aplikacji do innego programu lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Aplikacji. Użytkownik oświadcza, że (a) nie będzie używać Aplikacji niezgodnie z jakimkolwiek obowiązującymi prawami, przepisami lub nakazami sądowymi, ani do jakiegokolwiek niezgodnego z prawem celu; (b) będzie używać Aplikacji wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez Philips Lighting; (c) nie będzie używać Aplikacji w sposób, który mógłby przynieść szkodę Philips Lighting, jej licencjodawcom, jej usługodawcom lub jakiejkolwiek innej osobie; (d) nie będzie ponownie publikować, reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać jakiejkolwiek części Aplikacji, i (e) będzie przestrzegać innych zdroworozsądkowych wymagań lub ograniczeń żądanych lub nałożonych przez Philips Lighting w dowolnym czasie; (f) nie będzie publikować lub zamieszczać jakichkolwiek obraźliwych, obscenicznych lub nieodpowiednich treści w Aplikacji; (g) nie będzie wprowadzać jakichkolwiek wirusów ani podejmować prób wyłączenia lub obejścia zabezpieczeń Aplikacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem i odpowiedzialne używanie Aplikacji. 

  Uaktualnienia

   

  Philips Lighting może według własnego uznania wprowadzać uaktualnienia Aplikacji poprzez ich zamieszczenie lub za pomocą innych środków lub metod. Takie uaktualnienia mogą być udostępniane zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania lub wydanie takich uaktualnień Użytkownikowi może wymagać akceptacji przez Użytkownika innej umowy.

  Pomoc


  W sprawie pytań lub pomocy odnośnie do Aplikacji należy się kontaktować z lokalną organizacją Philips Lighting, której dane można znaleźć pod adresem www.philips.com/servicetag

  Wyłączenia gwarancji


  WSZYSTKIE TREŚCI I TREŚCI WYGENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA (W TYM TEKSTY, OBRAZY, GRAFIKI, ŁĄCZA I INNE MATERIAŁY) W APLIKACJI SĄ DOSTARCZANE „TAK, JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. PHILIPS LIGHTING ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI ODNOŚNIE DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW, ANI ODNOŚNIE DO FUNKCJONOWANIA JAKIEJKOLWIEK WITRYNY ORAZ APLIKACJI, TREŚCI LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA. PHILIPS LIGHTING ANI JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADAJĄ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, ŻE (I) APLIKACJA BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, TERMINOWO, BEZPIECZNIE LUB BEZ BŁĘDÓW, LUB (II) WYNIKI, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ UZYSKANE W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM APLIKACJI (W TYM WSZELKIE INFORMACJE I MATERIAŁY DOSTĘPNE W APLIKACJI), BĘDĄ PRAWIDŁOWE, KOMPLETNE, DOKŁADNE, WIARYGODNE LUB W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA.

  Ograniczenie odpowiedzialności


  PHILIPS LIGHTING LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE, LUB JEJ WŁAŚCICIELE, LUB LICENCJODAWCY, LUB AUTORZY, LUB WSPÓŁTWÓRCY OPROGRAMOWANIA BĄDŹ APLIKACJI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKAJĄCE Z ODSZKODOWAŃ Z NAWIĄZKĄ LUB WTÓRNE (W TYM MIĘDZY INNYMI ZWIĄZANE Z ZAKUPEM TOWARÓW LUB USŁUG ZAMIENNYCH; UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW; PRZERWĄ W DZIAŁALNOŚCI; OBRAŻENIAMI CIAŁA BĄDŹ ŚMIERCIĄ; UTRATĄ TREŚCI DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB WSZELKIMI SZKODAMI ZWIĄZANYMI Z NIEMOŻNOŚCIĄ UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI O KONCIE LUB HASŁA) NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTAŁY SPOWODOWANE I NIEZALEŻNIE OD JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ZWIĄZKU Z KONTRAKTEM, BEZWZGLĘDNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB DELIKTEM (W TYM ZANIEDBANIEM ALBO W INNY SPOSÓB) WYNIKAJĄCYMI W DOWOLNY SPOSÓB Z UŻYWANIA APLIKACJI LUB OPROGRAMOWANIA, NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PHILIPS LIGHTING LUB JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, LUB JEJ LICENCJODAWCÓW W ZWIĄZKU ZE ZOBOWIĄZANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB W INNY SPOSÓB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM I APLIKACJĄ LUB INNĄ SYTUACJĄ NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA APLIKACJĘ.  NIEKTÓRE STANY I KRAJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE ODNOSIĆ SIĘ DO UŻYTKOWNIKA.

  Zwolnienie od odpowiedzialności przez Użytkownika


  Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Philips Lighting, jej podmioty zależne, podmioty powiązane, licencjobiorców marek, innych partnerów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, spadkobierców i cesjonariuszy z odpowiedzialności odszkodowawczej i obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i kosztów (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej), które powstaną w wyniku zamieszczenia, w związku z treścią lub przekazaniem jakiejkolwiek wiadomości, danych, materiałów lub jakichkolwiek innych treści Użytkownika, które zostaną udostępnione przez Użytkownika w Aplikacji lub w wyniku jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika niniejszych Zasad korzystania.

  Własność


  Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do Aplikacji i Treści dostarczanych przez Philips Lighting, jej podmioty powiązane lub partnerów, do kompilacji danych związanych z Aplikacją, porządku, kolejności i układu tej Aplikacji są wyłączną własnością Philips Lighting B.V. lub jej podmiotów powiązanych, parterów lub licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik nie może korzystać z Treści i Aplikacji w sposób inny niż określony wprost w niniejszych Warunkach korzystania. Philips Lighting i jej podmioty powiązane lub jej licencjodawcy zachowują własność i wszystkie prawa do Treści i Aplikacji i z wyjątkiem tego, co postanowiono w niniejszej zasadach, nie są udzielane wprost i przez domniemanie żadne inne licencje ani prawa do jakichkolwiek praw własności intelektualnej Philips Lighting.

  Wypowiedzenie


  Niniejsze Zasady korzystania mogą zostać wypowiedziane (i) według uznania Philips Lighting na skutek złamania przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków korzystania lub (ii) jeśli jakakolwiek opłata naliczona przez Philips Lighting za korzystanie nie zostanie zapłacona w terminie; lub (iii) w wyniku zniszczenia kopii Aplikacji zainstalowanej przez Użytkownika. Prawa Philips Lighting i zobowiązania Użytkownika pozostaną w mocy po wypowiedzeniu niniejszych Warunków korzystania.

  Jurysdykcja


  Niniejsze Warunki korzystania będą wykładane, interpretowane i podporządkowane prawu holenderskiemu bez uwzględnienia unormowań kolizyjnych.  Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków korzystania lub związane z nimi będą rozstrzygane wyłącznie przed właściwym rzeczowo sądem w Amsterdamie, ale Philips Lighting może dochodzić swoich praw własności intelektualnej i takich praw swoich podmiotów powiązanych przed dowolnym właściwym rzeczowo sądem, w tym między innymi dochodzić godziwego zadośćuczynienia. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na właściwość tych sądów i uznaje dogodność, efektywność oraz uczciwość postępowania w tych sądach, i zobowiązuje się, że nie będzie zgłaszał sprzeciwu wobec postępowań w tych sądach na podstawie domniemanej niedogodności, nieefektywności lub nieuczciwości tych sądów.  

  Eksport


  Użytkownik będzie przestrzegać wszelkich stosownych krajowych i zagranicznych praw i regulacji dotyczących kontroli eksportu i nie będzie eksportować ani reeksportować do jakiejkolwiek strony (treści) Aplikacji ujawnionych tutaj bez uzyskania wszystkich wymaganych krajowych i międzynarodowych rządowych licencji, zezwoleń i zwolnień. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie jest rezydentem kraju objętego embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych ani uznanego przez rząd Stanów Zjednoczonych za „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie znajduje się na liście rządu Stanów Zjednoczonych podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami.

  Postanowienia końcowe


  Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość umowy między stronami.  W przypadku, gdyby Użytkownik miał inne umowy z Philips Lighting, to takie umowy są odrębne i niezależne od niniejszych Warunków korzystania i niniejszym Warunkom korzystania podlega oprogramowanie licencjonowane na ich podstawie oraz korzystanie z Aplikacji i uzyskiwanie dostępu do niej.  Zrzeczenie się niniejszych Warunków korzystania musi mieć formę pisemną i być podpisane przez obie strony.  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad korzystania zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania będą interpretowane zgodnie z zamierzeniami stron.