Suggestions

  Service tag – Gebruiksvoorwaarden

  VERSIE: 4 oktober 2016
   

  Dank u voor uw belangstelling voor de Service Tag! Deze Service tag (“app”) wordt u aangeboden door Philips Lighting B.V., een Nederlands onderneming met beperkte aansprakelijkheid die haar hoofdkantoor heeft op de High Tech Campus 45, 5656 AN Eindhoven, Nederland ("Philips Lighting").

   

  De Philips Service Tag is een identificatiesysteem voor armaturen van Philips Lighting. Hij stelt u in staat installatiehandleidingen, gebruiksaanwijzingen en servicedocumentatie voor armaturen van Philips Lighting te downloaden , aanbevolen reserveonderdelen te bekijken en de LED-driver te programmeren. 

  Toepasselijkheid: Houd er rekening mee dat uw gebruik van en interactie met deze app onderworpen is aan deze Gebruiksvoorwaarden, die volledig van kracht en in werking blijven zolang u de app blijft gebruiken of benaderen, of tot het gebruik ervan eerder wordt beëindigd in overeenstemming met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden. Als u NIET akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden dient u de app NIET te gebruiken of te benaderen. Door te klikken om deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent u dat u alle voorwaarden hebt gelezen en dat u begrijpt en ermee instemt dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden beheersen alleen het gebruik van de app en beïnvloeden noch vervangen het contract dat u met Philips Lighting of aan haar gelieerde ondernemingen hebt met betrekking tot producten of diensten.

   

  Toegang, activeren en deactiveren: U kunt de app zonder registratie downloaden en gebruiken, maar in dat geval hebt u slechts toegang tot beperkte functionaliteit. Om toegang te verkrijgen tot de volledige functionaliteit van de app dient u zich met uw e-mailadres aan te melden bij het contactpunt van Philips Lighting in uw omgeving.  U dient daarbij een uniek, geldig, actueel en verifieerbaar e-mailadres op te geven. Identieke gebruikersnamen en e-mailadressen zijn niet toegestaan, dus als de door u vermelde naam of adres al in gebruik is, wordt u gevraagd een andere te kiezen. We sturen u ter bevestiging een e-mail met de voor u geregistreerde informatie. In het geval dat de levering van deze informatie om welke reden dan ook mislukt, kan uw toegang tot of gebruik van ruimten, functies of eigenschappen die deze registratie vereisen, geweigerd of beëindigd worden. U dient uw registratie onmiddellijk bij te werken om deze up-to-date en actueel te houden. U alleen bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor uw gebruikersnaam te wijzigen of de door u naar de app verzonden content te verwijderen of uw registratie te weigeren of te annuleren indien u een gebruikersnaam kiest die naar ons goeddunken obsceen, indecent, grof of anderszins ongepast is. U alleen bent ook verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw mobiele apparatuur. U gaat akkoord met en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord die te wijten zijn aan uw gedrag, afwezigheid van gedrag of onachtzaamheid. Wij kunnen naar ons eigen goeddunken registratie van een specifieke e-maildienst of ISP verhinderen.

   

  Diensten van Derden en Open source-software:  Soms kunt u als u de app gebruikt (ten gevolge van of door uw gebruik van de app) een dienst gebruiken, software downloaden of goederen aanschaffen die geleverd worden door een andere persoon of onderneming. Uw gebruik van deze andere diensten, software of goederen kan onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden tussen u en de desbetreffende onderneming of persoon. Indien dat het geval is, hebben de Gebruiksvoorwaarden geen invloed op uw wettelijke relatie met deze andere ondernemingen of personen. Indien de app een component of software van derden bevat af een Open Source-software of ‑component dan is het gebruik van zulke software of component onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van die software of component van derden of de Open Source-software of ‑component. Uw licentierechten onder deze Gebruiksvoorwaarden omvatten niet het recht of licentie om de app op welke manier ook te gebruiken, te distribueren of er afgeleide werken van te creëren die de app zouden onderwerpen aan Open Source-voorwaarden. "Open Source-voorwaarden" betekent de voorwaarden van enige licentie die als gebruiksvoorwaarde vereist: de mogelijkheid een werk te modificeren en/of te wijzigen, het beschikbaar maken van sourcecode of ander materiaal dat bij voorkeur nodig is voor modificatie, en/of het verlenen van toestemming voor het creëren van afgeleide werken, en/of de reproductie van bepaalde kennisgevingen of licentievoorwaarden in afgeleide werken of de daarbij behorende documentatie, en/of het verlenen van een royalty-vrije IP-licentie aan enige partij.

   

  Wijzigingen: Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Philips Lighting gewijzigd worden. Door voort te gaan met het benaderen en gebruiken van de app na zulk een publicatie wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de desbetreffende wijzigingen. Wij adviseren u deze Gebruiksvoorwaarden en, indien van toepassing de daarmee verbonden voorwaarden en bepalingen, regelmatig opnieuw te bekijken. 

  Gelieerde ondernemingen: Voor het doel van deze Gebruiksvoorwaarden kan de term "Philips" ook zodanig geïnterpreteerd worden dat deze aan Philips gelieerde ondernemingen omvat (“Gelieerde ondernemingen”), waaronder Philips Lighting N.V. en enige en alle ondernemingen, firma's en wettelijke entiteiten waarvan Philips Lighting N.V. op dit moment of later, direct of indirect, in het bezit is van (i) 50% of meer van de nominale waarde van het uitgegeven aandelenkapitaal; of (ii) eigendomsbelangen; en/of (iii) 50% of meer van het stemrecht bij algemene vergaderingen; en/of (iv) de macht heeft een meerderheid van de directeuren te benomen; en/of (v) anderszins hun activiteiten en de activiteiten van zulke andere ondernemingen, firma's of wettelijke entiteiten kan aansturen zoals opgelegd door Philips Lighting N.V. Zonder de algemene geldigheid van het voortgaande te beperken, wordt de term "Philips" of “we/wij" geacht ook Philips Lighting B.V. te omvatten.

   

  Licentieverlening: Philips Lighting verleent u een persoonlijke, niet exclusieve, niet overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie voor uitsluitend het benaderen van de app, het downloaden en gebruiken van de software en diensten van de app, en het benaderen van de inhoud van de app (“Inhoud”) in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

   

  Licentiebeperkingen: U zult niet en zult geen enkele derde partij toestemming geven voor (a) reverse engineering, het decompileren of disassembleren van de app, met uitzondering van de mate waarin toepasselijke wetgeving voorgaande beperking nadrukkelijk verbiedt; of (b) wijzigen of aanpassen van de app, samenvoegen van de app met een ander programma of creëren van afgeleide werken die gebaseerd zijn op de app. U gaat ermee akkoord (a) de app niet te gebruiken in strijd met enige wetten, richtlijnen of gerechtelijke uitspraken, of voor enig onwettig of verkeerd doel; (b) de app alleen te gebruiken zoals bedoeld was door Philips Lighting; (c) de app niet te gebruiken op een manier die schade zou kunnen toebrengen aan Philips Lighting, haar licentiegevers, haar dienstenleveranciers of enige andere persoon; (d) enig onderdeel van de app niet opnieuw te publiceren, reproduceren, distribueren, vertonen, uploaden of verzenden, en (e) u te houden aan eventuele andere redelijke eisen of beperkingen die op enig moment door Philips Lighting worden vereist of voorgeschreven;(f) geen grove, obscene of ongepaste inhoud op de app te publiceren of te uploaden; (g) geen virussen introduceren of pogingen ondernemen om de beveiligingsinstellingen van de app uit te schakelen of te omzeilen. U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor het wettige en verantwoorde gebruik van de app.

   

  Upgrades: Philips Lighting kan naar eigen goeddunken upgrades beschikbaar stellen voor de app na dit gepubliceerd of via enige andere methode bekendgemaakt te hebben. Zulke upgrades kunnen beschikbaar worden gesteld ingevolge de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of de vrijgave van zulke upgrades aan u kan onderworpen zijn aan uw aanvaarding van een andere overeenkomst.

  Ondersteuning: Neem voor vragen en ondersteuning met betrekking tot de app contact op met uw plaatselijke Philips Lighting-organisatie, die te vinden is op www.philips.com/servicetag

   

  Uitsluiting van garantie: ALLE INHOUD EN DOOR GEBRUIKER VERVAARDIGDE INHOUD (INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, TEKST, AFBEELDINGEN, GRAFIEKEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE APP WORDT GELEVERD "ALS IS" EN "ALS VERKRIJGBAAR". PHILIPS LIGHTING EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS NEMEN HIERMEE NADRUKKELIJK AFSTAND VAN ELKE TOEZEGGING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL, HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, OF TEN AANZIEN VAN DE WERKING VAN ENIGE WEBSITE EN DE APP, DE INHOUD OF DE INHOUD VAN DE GEBRUIKER. NOCH PHILIPS LIGHTING NOCH AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS GARANDEREN OF DOEN ENIGE TOEZEGGING DAT (I) DE APP ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL WERKEN, OF (II) DE RESULTATEN DIE DOOR HET GEBRUIK VAN DE APP WORDEN VERKREGEN (INCLUSIEF ENIGE INFORMATIE EN MATERIALEN OF INHOUD OP OF IN DE APP) CORRECT, COMPLEET, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR ZAL ZIJN OF ANDERSZINS AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN.

   

  Beperking van aansprakelijkheid: IN GEEN GEVAL ZAL PHILIPS LIGHTING, OF ENIGE VAN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EIGENAREN, LICENTIEGEVERS OF SCHRIJVERS VAN OF MEDEWERKENDEN AAN DE SOFTWARE OF DE APP, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, ALS VOORBEELD DIENENDE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF VOORDELEN; BEDRIJFSSTORING; OF PERSOONLIJK LETSEL OF DOOD; VERLIES VAN DOOR U GELEVERDE INHOUD OF ENIGE SCHADE DIE BETREKKING HEEFT OP UW ONVERMOGEN OM UW ACCOUNTINFORMATIE OF WACHTWOORD TE BEVEILIGEN) OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT, EN VOOR ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE APP OF DE SOFTWARE, ZELFS INDIEN IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN HET ONTSTAAN VAN ZULKE SCHADE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS LIGHTING OF DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HAAR LICENTIEGEVERS TEN AANZIEN VAN HAAR VERPLICHTINGEN ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AN DE APP OF ANDERSZINS ZAL NOOIT HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD VOOR DE APP.  SOMMIGE STATEN OF LANDEN STAAN GEEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID TOE VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS WELLICHT NIET VAN TOEPASSING VOOR U.

   

  Uw schadeloosstelling: U stemt ermee in Philips Lighting, de aan haar gelieerde ondernemingen, merklicentiehouders, andere partners en leveranciers en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, medewerkers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren en schuldeloos te verklaren voor, van en tegen enige schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief redelijke kosten van advocaten, professionals en rechtsgedingen) die voortvloeien uit het publiceren, de content of het verzenden van enig bericht, gegevens, materiaal of enige andere inhoud die u via de app verzendt of voor enige schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

   

  Eigendom: Auteursrechten en alle andere rechten op de intellectuele eigendom op de app en de inhoud die geleverd is door Philips Lighting, de aan haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en/of partners, de compilatie van gegevens op de app, en de orde, volgorde en ordening van deze app zijn het uitsluitende eigendom van Philips Lighting B.V. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. U mag de inhoud en de app op geen andere wijze gebruiken dan nadrukkelijk wordt toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden. Philips Lighting en de aan haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers behouden het eigendom van al hun rechten de inhoud en in en op de app, en tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden nadrukkelijk uiteengezet zijn geen andere rechten of licenties verleend of toegezegd verleend te worden onder enig intellectueel eigendom van Philips Lighting.

   

  Beëindiging: Deze Gebruiksvoorwaarden worden beëindigd (i) naar eigen goeddunken van Philips Lighting ten gevolge van uw verzuim om te voldoen aan enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden; of (ii) indien enige vergoeding die door Philips Lighting in rekening wordt gebracht voor voortgezet gebruik niet tijdig door u wordt betaald; of (iii) na vernietiging van het door u geïnstalleerde exemplaar van de app. De rechten van Philips Lighting en uw verplichtingen blijven ook na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

   

  Toepasselijk recht: Deze Algemene voorwaarden dienen te worden opgevat, geïnterpreteerd en beheerst door de wetgeving van Nederland, zonder acht te slaan op conflicten met daarin opgenomen wettelijke bepalingen.  Enige rechtszaak voortvloeiende uit of betrekking hebbende op deze Gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend gedeponeerd en gevoerd worden voor een bevoegde rechtbank in Amsterdam met jurisdictie voor het onderwerp, waarbij Philips Lighting echter haar rechten op de intellectuele eigendom of die van aan haar gelieerde ondernemingen kan afdwingen voor elke bevoegde rechtbank met jurisdictie voor het onderwerp, inclusief maar niet beperkt tot een billijke vergoeding. U stemt hiermee in met de jurisdictie van deze rechtbanken over u en beaamt het gemak, de efficiëntie en de eerlijkheid in zulke rechtbanken, en verklaart geen bezwaar te zullen aantekenen tegen een procesvoering in zulke rechtbanken op basis van beweerd ongemak, inefficiëntie of oneerlijkheid van zulke rechtbanken. 

   

  Export: U houdt zich aan alle binnen- en buitenlandse wetten en richtlijnen die van toepassing zijn voor de regeling van export en zult geen enkel deel van (de inhoud van de) app waarop deze voorwaarden betrekking hebben exporteren of wederuitvoeren zonder alle daarvoor vereiste nationale en internationale overheidsvergunningen, goedkeuringen of afstandsverklaringen verkregen te hebben. U verklaart en garandeert (i) dat u niet bent gevestigd in een land dat is onderworpen aan een embargo van de overheid van de VS of dat door de overheid van de VS is aangeduid als land dat het terrorisme ondersteunt; en (ii) dat u niet voorkomt in enige lijst van de overheid van de VS met partijen waarvoor een verbod of beperking geldt.

   

  Overige bepalingen: Deze Gebruiksvoorwaarden omvatten de volledige overeenkomst die dienaangaande tussen partijen is gesloten.  In het geval u enige andere overeenkomst(en) hebt met Philips Lighting zijn deze overeenkomsten afzonderlijk en apart van deze Gebruiksvoorwaarden en zullen deze Gebruiksvoorwaarden de softwarelicentie hieronder en uw gebruik van en toegang tot de app beheersen.  Enige afstandsverklaring ten aanzien van deze Gebruiksvoorwaarden is alleen effectief indien deze schriftelijk is gedaan en door beide partijen is ondertekend.  Indien enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank met jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, dient het resterende deel van deze Gebruiksvoorwaarden te worden geïnterpreteerd dat de bedoelingen van de partijen redelijk worden bewerkstelligd.