You are now visiting our Global professional lighting website, visit your local website by going to the USA website

Catalogue
Gebruiksvoorwaarden

Bedankt voor uw interesse in de Philips Lighting Catalogue App! Deze App wordt u aangeboden door Philips Lighting B.V., een Nederlandse besloten vennootschap met hoofdkantoor in High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven, Nederland ("Philips Lighting").
 

Toepasselijkheid: Gelieve er rekening mee te houden dat uw gebruik van en de interactie met deze App is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden die onverminderd van kracht blijven, zolang u gebruik maakt van of toegang neemt tot de App, of totdat er eerder wordt gestopt in overeenstemming met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U DE APP NIET OPENEN OF GEBRUIKEN. Elk gebruik of toegang nemen tot of het verstrekken van toegang tot de App door iedereen onder de leeftijd van 18 jaar is ten strengste verboden en is een schending van deze gebruiksvoorwaarden. Door te klikken om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, erkent u dat u al haar voorwaarden hebt gelezen en dat u begrijpt en ermee instemt gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen alleen het gebruik van de App en hebben geen enkele invloed of voorrang op enig(e) contract(en) die u hebt met Philips Lighting of haar dochterondernemingen met betrekking tot Philips Lighting producten of diensten.
 

Deze App zal: u informatie verstrekken over producten en services betreffende Philips Lighting, inclusief waar u dergelijke producten kunt kopen. De App bevat ook een tool die u kan helpen met een ruwe schatting van de total cost of ownership ("TCO Tool"). Met de App kunt u notities aan producten toevoegen, uw eigen boodschappenlijsten maken en delen. U ontvangt ook nieuws en updates, een lijst met aanbevolen producten en andere nuttige informatie over de producten en services van Philips Lighting.
 

Privacy: De privacy van onze eindgebruikers is belangrijk voor ons. Gelieve de privacyverklaring die u afzonderlijk in deze App wordt verstrekt, zorgvuldig door te lezen.
 

Toegang, activeren en deactiveren: voor toegang tot en gebruik van de App moet u zich als gebruiker registreren. Wanneer u een gebruikersaccount aanvraagt, moet u uw geldig, actueel en verifieerbaar e-mailadres opgeven, dat dan uw gebruikersnaam wordt. Na verificatie van toegangsrechten ontvangt u een automatisch e-mailbericht met uw gebruikersnaam en wordt u gevraagd uw account te activeren. U hebt de mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen via de portaalsite MyLighting (https://www.mylighting.philips.com/). De instructies hiervoor vindt u op de portaalsite My Philips. U kunt uw wachtwoord ook opnieuw instellen met de reset wachtwoord functie van de app.


U bent als enige verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersaccount, gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersaccount, inlognaam en wachtwoord zijn er uitsluitend voor u en het is niet toegestaan om de voorgaande gegevens met iemand anders te delen. U bent ook als enige verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot uw computer(s) of mobiele apparaat(en). U gaat ermee akkoord uw verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord als gevolg van uw gedrag, inactiviteit of nalatigheid. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de registratie van een specifieke e-maildienst of ISP blokkeren.

 

Diensten van derden en Open Source Software: Wanneer u de App gebruikt, kan u soms (als gevolg van of door uw gebruik van de App) gebruik maken van een dienst of een stuk software downloaden, of goederen kopen, die worden geleverd door een ander persoon of bedrijf. Uw gebruik van deze andere diensten, software of goederen kan onderworpen zijn aan aparte voorwaarden tussen u en het betrokken bedrijf of de betrokken persoon. In dat geval hebben de Gebruiksvoorwaarden geen invloed op uw juridische relatie met deze andere bedrijven of individuen. Als de App een software of een softwarecomponent van derden of een open source software of softwarecomponent bevat, dan zal het gebruik van dergelijke software of softwarecomponent zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van dergelijke software of softwarecomponent van derden of dergelijke open source software of softwarecomponent. Uw licentierechten onder deze Gebruiksvoorwaarden bevatten geen enkel recht of licentie om afgeleide werken van de App te gebruiken, distribueren of creëren op elke manier die de App zou onderwerpen aan Open Source Voorwaarden. "Open Source Voorwaarden" zijn de voorwaarden van elke licentie die vereist als voorwaarde voor gebruik, wijziging en/of distributie van een werk, het ter beschikking stellen van de broncode of andere materialen die de voorkeur hebben voor wijziging, en/of het verlenen van toestemming voor het creëren van afgeleide werken, en/of de reproductie van bepaalde kennisgevingen of licentievoorwaarden in afgeleide werken of begeleidende documentatie, en/of het verlenen van een royalty-free IP licentie aan om het even welke partij. Voor bepaalde functies van de App is het mogelijk dat u toegang moet krijgen tot of een bezoek moet brengen aan een website of applicatie van een derde partij die niet eigendom is van of wordt gecontroleerd, beheerd of geëxploiteerd door Philips Lighting. Philips Lighting is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken van websites van derden. Deze doorverwijzing en/of integratie van een gekoppelde website van een derde partij in de App impliceert op geen enkele wijze enige goedkeuring door Philips Lighting van de inhoud, adverteerders of sponsors van een gekoppelde website of app van een derde partij. Als u naar een dergelijke website of app van een derde partij linkt of deze gebruikt, doet u dit op eigen risico.
 

Wijzigingen: Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen op ieder moment door Philips Lighting worden gewijzigd. Door te blijven toegang nemen tot of gebruik te maken van de App na een dergelijke verspreiding, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. U wordt geadviseerd om regelmatig deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele bijbehorende voorwaarden te herbekijken.


Filialen
: Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden, kan de term "Philips Lighting" ook verwijzen naar filialen van Philips Lighting B.V. en alle ondernemingen, firma's en rechtspersonen ten opzichte waarvan Philips Lighting B.V., nu of later, direct of indirect beschikt over (i) 50% van de nominale waarde van het geplaatste kapitaal; of (ii) eigendomsbelang; en/of (iii) 50% van het totale aantal stemmen in de algemene vergadering; en/of (iv) de bevoegdheid om een meerderheid van bestuurders te benoemen; en/of (v) om anderszins leiding te geven aan hun activiteiten en de activiteiten van dergelijke ondernemingen, firma's of rechtspersonen, zoals door Philips Lighting B.V. aangewezen. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, wordt de term "Philips" of "wij" geacht Philips Lighting BV te omvatten.
 

Recht op toegang en gebruik: Philips Lighting verleent u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar en beperkt recht om de App te openen, de software en service van de app te downloaden en te gebruiken en om toegang te krijgen tot de inhoud van de app (“Inhoud”) in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
 

Beperkingen: U zult niet toestaan dat een derde partij het volgende doet: (a) de App onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of demonteren, behalve in de mate dat de van toepassing zijnde wetgeving uitdrukkelijk de voorgaande beperking verbiedt; of (b) de App wijzigen of aanpassen, de App in een ander programma inpassen of afgeleide werken creëren op basis van de App. U gaat ermee akkoord (a) de App niet te gebruiken in strijd met enige wetten, regelgeving of gerechtelijk bevel, of voor onwettige of beledigende doeleinden; (b) de App alleen te gebruiken zoals beoogd door Philips Lighting en strikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden; (c) de App niet te gebruiken op een manier die schade kan toebrengen aan Philips Lighting, haar licentiegevers, de service providers, of enige andere persoon; (d) de App niet opnieuw te publiceren, te reproduceren, te verspreiden, te tonen, te posten of een deel ervan te verzenden, en (e) te voldoen aan alle andere redelijke eisen of beperkingen aangevraagd of opgelegd door Philips Lighting op elk moment; (f) geen misbruikende, obscene of ongepaste inhoud op de App te publiceren en/of plaatsen; (g) geen virussen te introduceren of te proberen beveiligingsinstellingen van de App uit te schakelen of te omzeilen. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het legaal en verantwoord gebruik van de App.
 

Upgrades, updates: Philips Lighting kan, naar eigen goeddunken, upgrades of updates van de App uitvoeren voor een naadloze service en kan dit op afstand doen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Updates, upgrades of wijzigingen vallen onder deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij een dergelijke upgrade of update vergezeld gaat van een afzonderlijke licentie, in welk geval de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn. Als u dergelijke updates of upgrades niet wilt, dan is stoppen met het gebruik van de App de enige oplossing.


Ondersteuning: Voor vragen en ondersteuning met betrekking tot de App kan u contact opnemen met Philips Lighting via lightingnews@signify.com of via de website http://www.lighting.philips.be/ondersteuning/connect/contact of u kan Philips Lighting bereiken op +32 2 525 75 75.
 

Afwijzing van garanties: ALLE INHOUD ONTWIKKELD DOOR DE GEBRUIKER (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, TEKST, AFBEELDINGEN, GRAFIEKEN, LINKS, EN ANDERE MATERIALEN) OP DE APP IS VOORZIEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". PHILIPS LIGHTING EN ZIJN FILIALEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS NEMEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN ELKE WEBSITE EN DE APP, DE INHOUD OF DE INHOUD VAN DE GEBRUIKER. NOCH PHILIPS LIGHTING NOCH HAAR FILIALEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS GARANDEREN OF VERKLAREN DAT (I) DE APP ZONDER ONDERBREKING, SNEL, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, OF (II) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE APP (INCLUSIEF ALLE TOOLS, INFORMATIE EN MATERIALEN OF INHOUD OP OF IN DE APP INCLUSIEF DE TCO Tool) JUIST, VOLLEDIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, OF ANDERSZINS TEGEMOETKOMEND AAN UW WENSEN ZULLEN ZIJN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT PHILIPS LIGHTING VAN TIJD TOT TIJD BEPAALDE DIENSTEN EN/OF FUNCTIES VAN DE APP VOOR ONBEPAALDE TIJD KAN VERWIJDEREN OF WIJZIGEN, DE DIENSTEN EN/OF APP TE ALLEN TIJDE KAN ANNULEREN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE APP EN/OF AANVERWANTE DIENSTEN GEHEEL VOOR UW EIGEN RISICO IS.
 

Beperking van aansprakelijkheid: VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL PHILIPS LIGHTING, OF OM HET EVEN WELKE FILIALEN OF EIGENAARS OF LICENTIENEMERS VAN OF AUTEUR OF MEDEWERKERS AAN DE SOFTWARE OF APP, IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE OF DAARUIT VOORVLOEIENDE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, BEDRIJFSONDERBREKING, OF PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN, VERLIES VAN DOOR U VERSTREKTE INHOUD OF ENIGE ANDERE SCHADE GERELATEERD AAN UW MISLUKKEN OM UW ACOUNT, GEGEVENS OF WACHTWOORD TE BEVEILIGEN) OP WELKE WIJZE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP OM HET EVEN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, HETZIJ IN CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP OM HET EVEN WELKE WIJZE ONTSTAAN UIT HET GEBRUIK VAN DE APP OF DE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN PHILIPS LIGHTING OF ZIJN FILIALEN OF ZIJN LICENTIEVESTREKKERS MET BETREKKING TOT ZIJN VERPLICHTINGEN ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ANDERSZINS MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN APP, NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN DE VERGOEDING DOOR U BETAALD VOOR DE APP. IN SOMMIGE STATEN OF LANDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.
 

Uw Schadevergoeding: Door de App te gebruiken, gaat u akkoord, voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, Philips Lighting, zijn Filialen, dochterondernemingen, licentiegevers, merklicentiehouders, andere partners en leveranciers en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden te vrijwaren en schadeloos te stellen met betrekking tot alle claims, schades, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en deskundigen en proceskosten) die voortvloeien uit de verspreiding, inhoud of verzending van enigerlei berichten, gegevens, materialen of enige andere inhoud die u indient op de App of elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u.
 

Vertrouwelijkheid: Deze App, inclusief alle informatie, software, materialen en/of Inhoud op of in de App ("informatie") zijn allemaal vertrouwelijke informatie van Philips Lighting. U mag de informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips Lighting niet met en/of aan derden bespreken, uitwisselen, delen, openbaar maken en/of anderszins ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Philips Lighting, die naar eigen goeddunken van Philips Lighting kan worden achtergehouden of vertraagd.
 

Eigendom en intellectuele eigendomsrechten: Auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de App en de Inhoud verstrekt door Philips Lighting, zijn Filialen, licentiegevers en/of partners, de compilatie van gegevens op de App, en de volgorde, opeenvolging en rangschikking van deze App, zijn uitsluitend in handen van Philips Lighting B.V. en/of zijn Filialen, partners of licentiegevers. Alle rechten zijn voorbehouden. U mag de Inhoud en de App niet gebruiken op een andere manier dan in deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan. Philips Lighting en zijn Filialen of zijn licentiegevers blijven eigenaar van al zijn rechten op de Inhoud en in en op de App, en tenzij uitdrukkelijk hierin uiteengezet, worden er geen andere rechten of licenties toegekend of geïmpliceerd om toe te kennen onder enige intellectuele eigendom van Philips Lighting.
 

Beëindiging: Deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen met of zonder kennisgeving (i) naar goeddunken van Philips Lighting, als gevolg van uw niet-nakoming van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden; of (ii) indien enige vergoeding in rekening gebracht door Philips Lighting voor het voortgezette gebruik, niet wordt betaald te zijner tijd; of (iii) bij vernietiging van uw geïnstalleerde kopie van de App; of (iv) bij stopzetting van de App door Philips Lighting om welke reden dan ook. De rechten van Philips Lighting en uw verplichtingen blijven van kracht ook na beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Bevoegdheid: Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitgelegd, geïnterpreteerd en beheerst door de wetten van Nederland zonder rekening te houden met conflicten van wettelijke bepalingen hiervan. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden ingediend en uitsluitend vervolgd voor een bevoegde rechtbank in Amsterdam, echter, Philips Lighting, kan zijn intellectuele eigendomsrechten of die van zijn Filialen afdwingen in elke bevoegde rechtbank, met inbegrip maar niet beperkt tot billijke vergoeding. U stemt hierbij in met de jurisdictie van dergelijke rechtbanken over u en stipuleert het gemak, efficiëntie en eerlijkheid van het onderzoek in dergelijke rechtbanken, en komt overeen om geen bezwaar te doen gelden tegen het onderzoek in deze rechtbanken op basis van de vermeende overlast, inefficiëntie of oneerlijkheid van dergelijke rechtbanken.
 

Export: U zult zich houden aan alle van toepassing zijnde binnenlandse en buitenlandse export wet- en regelgeving en u zal geen enkel deel van (de inhoud van) de App exporteren of opnieuw exporteren, bekendgemaakt hieronder zonder alle vereiste nationale en internationale overheidslicenties, vergunningen of vrijstellingen te hebben verkregen. U verklaart en garandeert dat (i) u niet gevestigd bent in een land waar een embargo van de regering van de V.S. geldt, of dat door de regering van de V.S. is aangewezen als een land dat “terroristen steunt”; en (ii) dat u niet staat op een lijst met verboden of beperkte partijen zoals die door de regering van de V.S. is opgesteld.
 

Diversen: Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de betreffende partijen. In het geval dat u enige andere overeenkomst(en) hebt met Philips Lighting, dan zijn die overeenkomsten gescheiden en los van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden beheersen de App en de hieronder gelicentieerde software en uw gebruik en toegang tot de App. Elke vrijstelling van deze Gebruiksvoorwaarden is alleen van kracht indien ze schriftelijk en hiertoe door beide partijen ondertekend is. Als enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal de rest van deze Gebruiksvoorwaarden zo worden geïnterpreteerd dat de intenties van de partijen redelijkerwijs worden bewerkstelligd.

VERSIE: 3 maart 2018

We'd love to hear from you