Suggestions

   Komunikat o polityce prywatności w procesie rekrutacji

   Last updated: January 2019    See previous versions
   Ostatnia aktualizacja: styczeń 2019

   WPROWADZENIE


   Twoja prywatność jest dla Signify bardzo istotna.

    

   Opracowaliśmy treść niniejszego Komunikatu o Polityce Prywatności (zwanego dalej również „Komunikatem”) w sposób umożliwiający łatwe zrozumienie tego, kim jesteśmy, jakie Dane Osobowe zbieramy, w jakim celu je gromadzimy, oraz jak wykorzystujemy je w procesie rekrutacji. „Dane Osobowe” (określane w Komunikacie również jako „Dane” lub „Twoje Dane”) oznaczają wszelkie informacje lub zbiory informacji, na podstawie których jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię bezpośrednio lub pośrednio, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, itp.

   Ponieważ Signify jest organizacją międzynarodową, niniejszy Komunikat może zostać zastąpiony lub uzupełniony, aby spełnić lokalne wymagania oraz zapewnić niezbędne dodatkowe informacje.

    

   Zachęcamy do poświęcenia czasu na dokładne zapoznanie się z treścią Komunikatu.

   KIEDY NINIEJSZY KOMUNIKAT MA ZASTOSOWANIE? 


   Komunikat zawiera informacje na temat tego, jak zbieramy i wykorzystujemy Dane w ramach naszego procesu rekrutacji - na przykład, gdy kontaktujemy się z Tobą w sprawie ofert pracy lub gdy odpowiadasz na nasze ogłoszenie, korzystasz z naszych kanałów rekrutacyjnych, odwiedzasz nasze strony dotyczące kariery, bierzesz udział w naszych wydarzeniach związanych z rekrutacją bądź w inny sposób masz z nami kontakt jako kandydat lub aplikujący.

    

   Przystępując do naszego procesu rekrutacji (o ile jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów), wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, przekazywanie i ujawnianie przez nas Twoich Danych, w tym wszelkich informacji wrażliwych, które dobrowolnie podasz (zgodnie z zapisami Komunikatu).

   KIM JEST SIGNIFY??

    

   Signify jest jednym z liderów światowego rynku oświetlenia ogólnego, posiadającym silną pozycję w branży oraz doświadczenie w tworzeniu, produkcji i instalacji innowacyjnych produktów, systemów i usług oświetleniowych.  

    

   Zawarte w niniejszym Komunikacie zwroty „my”, „nas” i „Firma” dotyczą administratora Danych Osobowych – dowolnej Jednostki Powiązanej Signify, która może być zainteresowana zaproponowaniem Ci określonego stanowiska, a zarazem decyduje o tym, które z Twoich Danych będą zbierane i jak są wykorzystywane, jak również Signify Netherlands B.V. (Numer rejestrowy: 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holandia). Jednostki Powiązane Signify obejmują spółki zależne, które są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez Signify N.V. Listę Jednostek Powiązanych Signify możesz uzyskać, kontaktując się z Biurem Prywatności Signify (dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Jakie masz możliwości?” poniżej).

   JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZIMY?


   Poniżej znajduje się przegląd kategorii Danych, które możemy przetwarzać podczas procesu rekrutacji.

    

   Informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio

   Informacje, które przekazujesz nam bezpośrednio
   Przykłady typów gromadzonych Danych Osobowych
   Dane identyfikacyjne
   Imię, nazwisko, tytuł, płeć, kraj, data i miejsce urodzenia, stosunek do służby wojskowej (tylko w niektórych krajach, m.in. USA), narodowość, język(i), stan cywilny, partnerzy, osoby na utrzymaniu
   Dane kontaktowe
   Adres e-mail, telefon, adres
   Dane ruchu sieciowego i inne powiązane
   Numery identyfikacyjne, dane lokalizacyjne, identyfikatory internetowe, adres IP, pliki „cookies”, ID urządzeń, odwiedzane strony, ustawienia językowe
   Informacje na temat logowania do konta
   Login, hasło i inne informacje dostępowe do bezpiecznych systemów Firmy i aplikacji, w tym strony dotyczącej kariery
   Obrazy i/lub filmy wideo, na podstawie których można Cię zidentyfikować

   Zdjęcia zamieszczone w CV lub przekazane nam w inny sposób

   Filmy nagrane podczas rozmowe video

   Dane dotyczące kwalifikacji i ścieżki kariery
   Wszelkie informacje umieszczone w CV i dodatkowych dokumentach dostarczonych przez kandydatów, zawierających dane osobowe (np. dyplomy, certyfikaty), informacje na temat oceny kandydatów i/lub testów, oceny rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych z aplikantami, szczegóły dotyczące wykształcenia, kwalifikacji, stanowisk, o które kandydat chce się ubiegać, gotowości do zmiany miejsca zamieszkania, prawa jazdy, oraz wszelkie dodatkowe informacje, takie jak stenogramy, referencje od pracodawców i powiązane z nimi informacje, jak również informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu
   Informacje wynikające ze sprawdzania przeszłości, historii zatrudnienia i/lub referencji kandydata
   Informacje zwrotne, opinie
   Specjalne kategorie Danych Osobowych

   O ile pozwala na to lokalnie obowiązujące prawo:

   -          Informacje o niepełnosprawności, w zakresie mającym związek z wykonywaniem pracy, np. konieczność dokonania zmian lub adaptacji przestrzeni pracy;

   -          Informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, np. wynikające ze zdjęć i innych obrazów, albo w sytuacjach, gdy takie dane są przetwarzane dla celów związanych z różnorodnością w miejscu pracy.

   Uwaga: Przetwarzamy tego typu dane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i polityką wewnętrzną, m.in. w zakresie różnorodności w miejscu pracy i zapobiegania dyskryminacji.

    

   Dane o przestępstwach
   Dane dotyczące działań przestępczych, wypisy z rejestrów karnych lub akta spraw dotyczących przestępstw bądź działań niezgodnych z prawem (tylko w niektórych krajach, dla niektórych stanowisk i wyłącznie na wniosek Signify)
   Wynagrodzenia i lista płac
   Dane rachunków bankowych (aby zwrócić wydatki niektórym kandydatom), informacje o oczekiwaniach finansowych i dodatkowych świadczeniach
   Wszelkie inne informacje, które dobrowolnie przekażesz Signify
   Informacje zwrotne, opinie, informacje zawarte w e-mailach i listach, jak również przekazane w trakcie rozmów bezpośrednich lub telefonicznych

   Podjęcie decyzji o nieprzekazywaniu Danych, wymaganych lub oczekiwanych przez nas w kontekście procedury rekrutacji, może mieć wpływ na możliwość uczestniczenia w niej.

    

   Informacje zbierane automatycznie

    

   Gdy ubiegasz się o pracę oferowaną przez nas, korzystasz z naszych kanałów rekrutacyjnych lub odwiedzasz nasze strony kariery, możemy – oprócz informacji, które przekazujesz nam bezpośrednio – gromadzić informacje przesyłane do nas za pośrednictwem Twojego komputera, telefonu komórkowego i innych narzędzi dostępu.  Zbieramy m.in.:

   •         Informacje o urządzeniach: model urządzenia, numer IMEI, inne unikalne dane identyfikujące urządzenie, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego oraz ustawienia urządzenia wykorzystywanego do uzyskania dostępu do Usług;

   •         Informacje o logowaniu: m.in. godzina uzyskania dostępu i czas korzystania z naszego kanału;

   •         Informacje o lokalizacji: np. lokalizacja stwierdzona na podstawie adresu IP czy dane wskazujące Twoje położenie, np. miasto lub kod pocztowy;

   •         Inne informacje: informacje o korzystaniu z kanałów cyfrowych, np. używane aplikacje czy odwiedzane strony.

    

   Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystujemy pliki „cookies” i inne technologie śledzenia, można znaleźć w Komunikacie o Plikach Cookies Signify, który dostępny jest na stronie Centrum Prywatności Signify w sekcji „Informacje prawne”.

    

   Jeżeli odwiedzasz nasze biura, ze względów bezpieczeństwa możemy rejestrować Twoje Dane na filmach wideo lub poprzez inne systemy bądź urządzenia elektroniczne, cyfrowe i bezprzewodowe systemy monitoringu (np. telewizja przemysłowa).

    

   Informacje, które możemy zbierać z innych źródeł

    

   W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, oprócz naszych kanałów rekrutacyjnych lub stron kariery, możemy również pozyskiwać informacje na Twój temat z innych źródeł, takich jak Twoje kontakty z pracownikami Signify, informacje od stron trzecich (np. rekruterów), oraz informacje z innych stron internetowych (z zastrzeżeniem ich polityki prywatności) lub raportów na temat przeszłości kandydata. Na przykład możesz umożliwić nam dostęp do określonych danych przechowywanych przez strony trzecie, takich jak profile w zawodowych portalach społecznościowych.

   W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?


   Możemy wykorzystywać Twoje Dane do przetwarzania Twojego zgłoszenia i realizacji całego procesu rekrutacji. Poniżej znajduje się przegląd celów, dla których możemy przetwarzać Twoje Dane podczas procesu rekrutacji.
   Cele przetwarzania Danych Osobowych
   Przykłady
   Realizacja procesów biznesowych i zarządzanie wewnętrzne
   Identyfikacja i ocena kandydatur, ocena umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań względem profilu wolnych stanowisk w Signify w celu umawiania i przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych i procesów oceny, wybierania kandydatów, sprawdzania przeszłości kandydatów (zgodnie z obowiązującym prawem), kontaktowania się z osobami, które wystawiły referencje dostarczone przez kandydata, oceniania zachowania kandydata w poprzednich miejscach pracy (zgodnie z wymaganiami danego procesu rekrutacji), zrozumienia w jaki sposób kandydat używa naszej strony karier aby udoskonalić nasze procesy rekrutacyjne, prowadzenia dokumentacji dotyczącej procesów rekrutacyjnych w Signify, informowania pracownika Signify, który polecił danego kandydata, o postępie przetwarzania aplikacji, organizowania podróży służbowych, jak również zarządzania wydatkami i zwrotami.
   Wsparcie dla kandydata (na życzenie)
   Pomoc poprzez zespoły ds. pozyskiwania talentów i inne kanały komunikacyjne.
   Zarządzanie relacjami
   Aby kontaktować się z Tobą telefonicznie, przez SMS lub wiadomości e-mail, aby informować kandydatów o wolnych stanowiskach, aby zapewniać informacje dotyczące aplikacji i reagować na wnioski/prośby kandydatów, oraz aby oferować kandydatom odpowiednie możliwości zatrudnienia w Signify
   Bezpieczeństwo i ochrona interesów/aktywów Signify lub pracowników Signify
   Wdrażanie i utrzymywanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, prowadzenie audytów wewnętrznych i dochodzeń, prowadzenie procesów weryfikacji ewentualnego konfliktu interesów 
   Zgodność z przepisami
   Ujawnianie Danych Osobowych instytucjom rządowym lub innym organom (zgodnie z lokalnymi przepisami w krajach, w których Signify prowadzi działalność), m.in. nadzorującym kwestie związane z podatkami, ubezpieczeniami społecznymi, rachunkowością i sprawozdawczością, oraz spełnianie żądań tych organów w kwestii inspekcji czy prowadzonych postępowań (np. wezwania sądowe), wykonywanie praw i środków prawnych, jak również zarządzanie wewnętrznymi skargami lub roszczeniami
   Roszczenia prawne
   Ustalanie i egzekwowanie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami, których przedmiotem jest Signify

   NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE?

    

   Przetwarzanie Twoich Danych jest oparte na różnych podstawach prawnych. Są to m.in.:

   •  Twoja zgoda (tylko jeżeli wymagana lub dopuszczana przez obowiązujące prawo). Jeżeli podstawą przetwarzania przez nas Twoich Danych jest Twoja zgoda, możesz ją w dowolnym momencie wycofać; lub
   • Konieczność nawiązania z Tobą relacji umownej; lub
   • Konieczność przestrzegania przez nas obowiązków prawnych, a także konieczność ustalania i egzekwowania roszczeń lub ochrony przed nimi; lub
   • Konieczność ochrony naszych uzasadnionych interesów, w tym:

   - dbanie o to, aby nasze sieci i informacje były bezpieczne;

   - administrowanie i prowadzenie działalności przez Firmę i Signify; oraz

   - zapobieganie naruszeniom lub prowadzenie dochodzeń w kwestiach podejrzeń naruszenia prawa bądź warunków zatrudnienia, albo nieprzestrzegania Ogólnych Zasad Prowadzenia Działalności Signify lub innej polityki Signify; lub

   • Konieczność reagowania na Twoje wnioski/prośby (np. w sprawie przetwarzania, usuwania lub edytowania Danych Osobowych);
   •  Konieczność ochrony kluczowych interesów jakiejkolwiek osoby; lub
   •  Jakiekolwiek inne podstawy prawne dopuszczalne przez lokalne prawo.

   KIEDY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

    

   Nie przekazujemy Twoich Danych, z wyjątkiem ograniczonych przypadków, które zostały tu opisane.

    

   Aby realizować cele, dla których zgromadzono Dane Osobowe (szczegóły na ten temat znajdują się w sekcji „W jaki sposób wykorzystujemy Twoje Dane?”), możemy ujawniać Twoje Dane następującym podmiotom. 

    

   1. Jednostki Powiązane Signify: ze względu na międzynarodowy charakter naszej organizacji, Twoje Dane mogą być przekazywane innym Jednostkom Powiązanym Signify. Dostęp do Danych Osobowych w obrębie Signify będzie ograniczony do osób, które potrzebują tych informacji dla celów opisanych w Komunikacie – m.in. osób prowadzących rozmowy kwalifikacyjne, kierowników działów, w których znajduje się obsadzane stanowisko, oraz innych wybranych pracowników Signify.

    

   2. Dostawcy Usług: Podobnie jak wiele innych firm, zlecamy działania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych zaufanym stronom trzecim świadczącym niezbędne usługi. Są to m.in.:

    

   - dostawcy usług teleinformatycznych;

   - konsultanci;

   - podmioty sprawdzające historię kandydatów.         

     

   3. Organy administracji publicznej.  Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub konieczne do ochrony naszych praw, możemy przekazywać Twoje Dane podmiotom właściwym miejscowo dla siedziby Signify.

    

   4. Profesjonalni doradcy i inni.  Możemy także przekazywać Twoje Dane innym stronom (w tym doradcom/konsultantom), takim jak:

    

   - banki;

   - firmy ubezpieczeniowe;

   - audytorzy;

   - prawnicy;

   - księgowi;

   - inni zewnętrzni profesjonalni doradcy.

    

   5. Inne strony w związku z transakcjami korporacyjnymi. Możemy także czasami przekazywać Twoje Dane w ramach transakcji, np. sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części innej spółce, przekształcenia, połączenia, joint venture lub innej formy dysponowania firmą, aktywami lub udziałami Signify (w tym w ramach postępowania upadłościowego bądź podobnego). 

   KIEDY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

    

   Ze względu na międzynarodowy charakter naszej organizacji, Dane Osobowe, które nam podajesz, mogą być przekazywane lub udostępniane Jednostkom Powiązanym Signify i zaufanym stronom trzecim z wielu krajów świata. W efekcie Twoje Dane mogą być przetwarzane poza krajem, w którym mieszkasz, jeżeli okaże się to konieczne do realizacji celów opisanych w Komunikacie.

    

   Jeżeli przebywasz w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możemy przekazywać Twoje dane również do państw znajdujących się poza nim.  Niektóre z nich są uznawane przez Komisję Europejską za państwa zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.  W odniesieniu do przekazywania danych z EOG do krajów, których poziom zapewnianego bezpieczeństwa KE uważa za niewystarczający, wdrożyliśmy środki organizacyjne i prawne, mające na celu ochronę Twoich Danych (np. polityka firmowa i zapisy umowne akceptowane przez KE). Listę tych środków możesz uzyskać, kontaktując się z Biurem Prywatności Signify. Dane kontaktowe znajdują się w sekcji „Jakie masz możliwości?” poniżej.

   JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

    


   Przechowujemy Twoje Dane przez okres niezbędny do tego, aby realizować cele, dla których je zgromadzono (szczegóły na ten temat znajdują się w sekcji „W jaki sposób wykorzystujemy Twoje Dane?”). Możemy zatrzymać i wykorzystywać Twoje Dane do proponowania innych stanowisk.

    

   Kryteria stosowane do ustalenia okresu przechowywania Danych Osobowych:

   - Jak długo Dane Osobowe muszą być przechowywane, aby przedstawić Ci ofertę pracy?

    

   - Czy masz konto w naszych serwisach? Jeżeli tak, będziemy przechowywać Twoje Dane przez cały okres aktywności konta lub tak długo, jak okaże się to niezbędne do świadczenia odpowiednich usług.

    

   - Czy wskazałeś/-aś, że możemy zatrzymać Twoje dane dla celów rekrutacji na inne stanowiska?

    

   - Czy istnieje statutowy, umowny lub inny obowiązek zachowania Twoich Danych? Przykłady to m.in. przepisy dot. obowiązkowego przechowywania danych w danej jurysdykcji, polecenia organów rządowych dla celów dochodzeniowych czy konieczność zachowania Danych ze względu na postępowania sądowe.

   Jeżeli zdecydowałeś się wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej za pomocą video podczas processu rekrutacyjnego, nagranie tej rozmowy będzie przechowywane przez 90 dni od daty jego utworzenia, po upłynieciu tego czasu zostanie ono skasowane.

   Jeżeli nie chcesz, abyśmy rozważali Twoją kandydaturę na inne stanowiska lub oczekujesz usunięcia swoich Danych, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: careers@signify.com.

   W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE?

    

   Aby chronić Twoje dane, podejmujemy odpowiednie działania, które są spójne z przepisami w zakresie prywatności i bezpieczeństwa danych, m.in. wymagamy od dostawców usług stosowania odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych. Zależnie od aktualnych możliwości technicznych, kosztów wdrożenia środków bezpieczeństwa i rodzaju chronionych Danych, stosujemy środki techniczne i organizacyjne umożliwiające skuteczne zapobieganie zagrożeniom, takim jak zniszczenia, straty, zmiany, nieupoważnione ujawnienie lub nieautoryzowany dostęp do Twoich Danych. 

   JAKIE SĄ TWOJE OBOWIĄZKI?

    

   Warto przypomnieć, iż Twoim obowiązkiem jest zadbanie o to, aby Dane Osobowe, które nam przekazujesz, były pełne, poprawne i aktualne. Jeżeli przekazujesz Dane Osobowe innych osób (np. pozostających na Twoim utrzymaniu), Twoim obowiązkiem jest gromadzenie ich w sposób zgodny z lokalnymi wymogami prawnymi. Na przykład, powinieneś powiadomić osoby, których Dane Osobowe przekazujesz Firmie, o zawartości niniejszego Komunikatu i uzyskać ich zgodę (jeżeli jej udzielenie leży w zakresie ich kompetencji prawnych) na wykorzystanie takich Danych Osobowych przez Firmę, zgodnie z zapisami niniejszego Komunikatu (np. przekazywanie i ujawnianie).

   JAKIE MASZ MOŻLIWOŚCI?

    

   Chcemy zapewnić Ci stały dostęp do Twoich Danych. W większości przypadków możesz bezpośrednio zarządzać swoimi Danymi Osobowymi (np. logując się do swojego konta), aktualizować je, edytować i – jeżeli jest to dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa – usuwać. W takiej sytuacji zachęcamy do samodzielnego administrowania własnymi Danymi Osobowymi.


   Jeżeli chcesz sprawdzić przekazane nam Dane Osobowe, zmienić je, zastrzec lub usunąć (o ile Signify nie ma upoważnienia lub zobowiązania do ich przechowywania), albo jeżeli masz zamiar zgłosić sprzeciw wobec wybranych form przetwarzania danych (w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy), lub jeżeli chcesz otrzymać kopię swoich Danych Osobowych (w powszechnie stosowanym formacie i w zakresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa), możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres: careers@signify.com.


   W sprawie wszelkich innych pytań związanych z ochroną Twoich Danych przez Philips Lighting lub niniejszym Komunikatem, możesz skontaktować się z Biurem Prywatności Signify:

   - Poczta: Signify - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg 102, 1101 CM Amsterdam Zuid Oost, Holandia; lub

   - Online: Centrum Prywatności Signify, sekcja „Zapytanie dot. prywatności”.


   Postaramy się odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie nieodpłatnie i w najkrótszym możliwym czasie, chyba że wymagałoby to nieproporcjonalnie dużego nakładu pracy. W niektórych przypadkach możemy poprosić o weryfikację tożsamości zanim zajmiemy się Twoim zgłoszeniem.


   Jeżeli otrzymana odpowiedź Cię nie satysfakcjonuje, możesz skierować skargę do odpowiedniego organu w swojej jurysdykcji.

   KIEDY NINIEJSZY KOMUNIKAT BĘDZIE AKTUALIZOWANY?


   Treść Komunikatu może ulegać zmianom w dowolnym czasie.

   Twoje Dane będą przetwarzane zgodnie z najnowszą wersją Komunikatu, która dostępna jest na stronie Centrum Prywatności Signify, w sekcji „Informacje prawne”.


     - Signify - 

   Version history

   Date

   May 2018