Suggestions

  Privaatsusteatis

  klientidele, tarbijatele ja äriettevõtetele


  Viimati uuendatud:
  juunis 2017
  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

   SISSEJUHATUS

    

   Teie privaatsus on ettevõtte Philips Lighting jaoks oluline.

    

   Me oleme koostanud selle privaatsusteatise (edaspidi ka ,,Teatis”) lihtsal ja arusaadaval viisil eesmärgiga, et te saaksite aru, kes me oleme, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume, milleks me neid andmeid kogume ja mida me nende andmetega teeme. Võtke teadmiseks, et isikuandmed (selles teatises edaspidi ka ,,andmed” või ,,teie andmed”) on mis tahes teave või teabekogum, mille abil saame teid isiklikult, otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige mingi tunnuse järgi, näiteks nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri, jne järgi.

    

   Palun võtke teadmiseks, et kuna ettevõte Philips Lighting on rahvusvaheline äriühing, võidakse seda Teatist asendada või täiendada selleks, et täita kohalikke nõudeid, samuti selleks, et anda teile lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid konktreetsete ettevõtte Philips Lighting toodete, teenuste, süsteemide või rakendustega seoses töötleme.

    

   Me soovitame tungivalt, et leiaksite aega ja loeksite selle Teatise täies ulatuses läbi.

   Ärge edastage meile oma andmeid, kui te ei nõustu selle privaatsusteatise tingimustega.

   KUIDAS SEE PRIVAATSUSTEATIS KOHALDUB?

    

   Selles Teatises kirjeldatakse meiepoolset andmete kogumist ja kasutamist, näiteks siis, kui te:

   • külastate või kasutate meie tarbijatele ja klientidele suunatud veebilehti, rakendusi või sotsiaalmeedia kanaleid;
   • ostate ja kasutate meie tooteid, teenuseid, süsteeme või rakendusi; või
   • tellite meie uudiskirju;
   • pakute meile oma tooteid või teenuseid;
   • võtate ühendust meie klienditoega;
   • osalete meie äriüritustel;

   või suhtlete meiega lisaks ülalpool nimetatule kui tarbija, äriklient, partner, (all)tarnija, töövõtja või muu isik, kellel on meie ettevõttega ärisuhe.

   MIS ON ETTEVÕTE PHILIPS LIGHTING?

    

   Ettevõte Philips Lighting on üleilmne liider üldvalgustustoodete turul. Ettevõttel on unikaalselt konkureeriv positsioon ning ettevõte on tunnustatud ekspert uuenduslike valgustustoodete, süsteemide ja teenuste arendamise, tootmise ja kasutamise alal.

    

   Selles teatises viitavad sõnad ,,meie,” ,,meid” või ,,ettevõte” teie andmete töötlemisele selle Teatise alusel, konkreetselt ettevõtte Philips Lighting sidusettevõtjale, millega teil oli, on või saab edaspidi olema ärisuhe või mis peale selle otsustab, milliseid teie andmeid kogutakse ja kuidas neid kogutakse. See kehtib ka ettevõtte Philips Lighting B.V. (registreerimisnumber 17061150 - High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, Holland) kohta. Palun võtke teadmiseks, et ettevõtte Philips Lighting sidusettevõtjad hõlmavad tütarettevõtjaid, milles ettevõttel Philips Lighting N.V. on kontroll kas otsese või kaudse omandilise kuuluvuse alusel. Võite saada ettevõtte Philips Lighting sidusettevõtjate nimekirja, kui võtate ühendust ettevõtte Philips Lighting andmekaitse osakonnaga (kontaktandmed leiate alltoodud jaotises ,,Millised on teie valikuvõimalused?”).

   MILLISEID ANDMETÜÜPE ME TEIE KOHTA KOGUME?

    

   Vastavalt sellele, kes te olete (kas te olete näiteks klient, tarbija, tarnija, äripartner või muu osapool) ja kuidas te meiega suhtlete (näiteks võrgu kaudu või võrguühenduseta, telefoni teel, jne) võime töödelda teie kohta erinevaid andmeid. Näiteks, võime koguda teie andmeid järgmistel juhtudel: kui te külastate või kasutate meie tarbijatele ja klientidele suunatud veebilehti, rakendusi või sotsiaalmeedia kanaleid, kui te ostate ja kasutate meie tooteid, teenuseid, süsteeme või rakendusi, kui te tellite meie uudiskirju, laadite alla tarkvara uuendust, pakute meile oma tooteid või teenuseid, kui te võtate ühendust meie klienditoega, osalete meie äriüritustel, meie konkurssidel, müügikampaaniates ja küsitlustes või suhtlete meiega muul viisil.

    

   Allpool on esitatud ülevaade andmekategooriate kohta, mida võidakse koguda.

    

   Otse teilt saadud teave

   Andmekategooriad
   Andmetüüpide näited
   Isiku tuvastamise teave
   Nimi, perekonnanimi, ametinimetus, sünnikuupäev
   Kontaktandmete teave
   E-post, telefoninumber, aadress, riik
   Kontosse sisselogimise andmed
   Sisselogimise id, parool või muud turvakoodid
   Kujutised ja/või videod, mille järgi teid võidakse tuvastada
   Pildid, mis on laaditud üles ettevõtte philips lighting kontodele või mis on edastatud meile muul viisil
   Finantsandmed
   Krediitkaardi andmed, pangakonto andmed
   Mis tahes muud andmed, mida olete otsustanud ettevõttega philips lighting või sidusettevõtjatega vabatahtlikult jagada
   Tagasiside, arvamused, ülevaated, kommentaarid, üleslaaditud failid, huvid, andmed, mis on auditeerimise käigus

   Viimaks, kui te külastate meie territoorimi, võime turvalisuse tagamise eesmärgil salvestada teie andmeid video või muu elektroonilise, digitaalse või traadita seiresüsteemi või -seadme abil (näiteks CCTV).

    

   Andmed, mida me automaatselt kogume

    

   Kui te külastate või kasutate meie veebilehti või rakendusi, tellite meie uudiskirju või suhtlete meiega muul viisil digitaalsete kanalite kaudu, võime koguda lisaks teilt otse saadud andmetele teavet teie arvuti, mobiiltelefoni või muu juurdepääsu võimaldava seadme kaudu. Näiteks, võime koguda:

   Andmekategooriad
   Andmetüüpide näited
   Seadme andmed
   Riistvara mudel, imei-number (rahvusvaheline mobiilinumber) ja muud seadme unikaalsed identifitseerijad, mac-i aadress (meediumipöörduse juhtimise aadress), ip-aadress (internetiaadress), operatsioonisüsteemi versioon ning teile teenustele juurdepääsu võimaldava seadme seadistus
   Sisselogimise andmed
   Meie digitaalse kanali või toote kasutamise aeg ja kestus
   Asukoha andmed
   Teie tegeliku asukoha (tuletatud teie ip-aadressi või muu asukohapõhise teenuse tehnoloogia kaudu) andmeid võidakse edastada siis, kui te võimaldate asukohapõhiste toodete funktsiooni või muid funktsioone, näiteks meie rakenduste kaudu
   Muud andmed, mis on seotud meie digitaalsete kanalite või toodete teiepoolse kasutamisega
   Teie poolt kasutatavad rakendused või külastatud veebilehed, lingid, millel klõpsate seoses meie reklaami sisaldava e-postiga, liikumissensorite andmed

   Andmed, mida võime koguda teistest allikatest

    

   Ulatuses, milles on lubatud kohalduva õiguse alusel, võime me, lisaks meie veebilehele, rakendustele jt digitaalsetele kanalitele, koguda teie andmeid teistest allikatest, nagu  näiteks avalikud andmebaasid, ühised turunduspartnerid, sotsiaalmeedia platvormid ja muud kolmandad isikud. Näiteks, sõltuvalt teie sotsiaalmeedia seadistusest, kui te olete otsustanud oma sotsiaalmeedia konto ühendada Philips Lighting kontoga, võidakse teatud sotsiaalmeedia konto andmeid jagada meiega, Philips Lightingmis võivad sisaldada teie profiili andmeid.

   KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME?

    

   Võime kasutada teie andmeid erinevatel seaduslikel põhjustel ja ärieesmärkidel.

   Allpool on esitatud ülevaade nendest eesmärkidest, millega seoses võime teie andmeid töödelda:

   Eesmärgid
   Näited
   (potentsiaalsete) klientide, tarnijate ja/või äripartnerite hindamine ja (uuesti) skriinimine
   Kohustuste nõuetekohane täitmine
   Lepingute sõlmimine ja täitmine
   Müük, arvete esitamine, toodete või teenuste kohaletoimetamine, mobiilirakendustesse või veebilehtedele registreerimine, garantii, teenusega seotud teabevahetus, konto haldamine
   Tugiteenuse osutamine (teie nõudel)
   Tugiteenuse osutamine sidekanalite, näiteks klienditoe või kontaktikeskuse toe kaudu
   Otseturundus
   Kliendi- ja/või äriklientidega ühenduse võtmise soodustamine (ainult teatud riikides), turundus e-posti teel, turu-uuringute küsitlused, teie kogemuse isikupärastamine, esitledes tooteid ja pakkumisi, mis on kohaldatud vastavalt teie vajadustele (näiteks meie veebilehtedee, rakenduste või muude sidevahendite kaudu)
   Meie huvide/varade turvalisus ja kaitse
   Organisatsiooniliste turvameetmete kasutamine ja haldamine, siseauditite ja uurimiste läbiviimine, hindamiste teostamine, et kontrollida huvide konflikti olemasolu
   Vastavus seadusest tulenevate kohustustega
   Vajaduse tekkimisel andmete avalikustamine valitsusasutustele või järelevalve ametitele kõigis riikides, kus me tegutseme, näiteks maksude ja riikliku kindlustuse mahaarvamiseks, arvestussüsteemi ja aruandluse kohustuse täitmiseks, vastavusauditite tegemiseks, riigi kontrolli ning muude valitsuse või ametivõimude nõuete täitmiseks, õiguslikele nõuetele ja kohtukutsetele vastamiseks, seaduslike õiguste ja õiguskaitsevahendite kasutamiseks ja ettevõttesiseste kaebuste või nõuete haldamiseks.
   Seaduslike nõuete kaitsmine
   Õiguslike nõuete maksmapanek, täitmine või kaitsmine, mis on või võivad olla meiega seotud
   Kui me palume teil edastada oma andmeid, kuid te otsustate seda mitte teha, siis mõnel juhul me ei saa pakkuda teile meie toodete, teenuste, süsteemide ja rakenduste kasutamist kogu funktsionaalsuses. Lisaks ei pruugi me saada vastata nõudmistele, mis teil võivad olla.

   KUIDAS ME KASUTAME TEIE ANDMEID TURUNDUSE EESMÄRGIL?

    

   Ettevõte Philips Lighting B.V. ja teised asjasse puutuvad ettevõtte Philips Lighting sidusettevõtjad võivad edastada regulaarset müügiteavet oma toodete, teenuste, ettevõtmiste ja müügikampaaniate kohta.

    

   Sellised reklaamteatised võivad kasutada kaubamärki ,,PHILIPS” ja olla  edastatud erinevate kanalite kaudu, nagu näiteks e-post, telefon, SMS tekstisõnumid, tavapost ja kolmandate osapoolte sotsiaalvõrgustikud. Mõnikord võidakse parima isikupärastatud kogemuse pakkumiseks neid sidevahendeid kohandada vastavalt teie eelistustele (näiteks, kui te olete näidanud oma eelistusi meile, oleme teinud järelduse veebilehtede külastuste järgi või meie järeldus põhineb linkidel, millel te oma e-kirjadel klõpsate). Kui see on kohalduva õiguse järgi vajalik, palume teilt nõusolekut enne ülalnimetatud toimingute alustamist.

    

   Lisaks, anname teile võimaluse oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (opt-out).  Eraldi, võite alati loobuda turundusalase e-posti saamisest, järgidese-postiga saadetud tellimuse tühistamise juhiseid.  Kui te saate ettevõtte Philips Lighting kontole sisse logida, võidakse teile anda võimalus oma kommunikatsiooni eelistuste muutmiseks meie veebilehe või rakenduse vastavas jaotises. Võite alati meiega ühendust võtta (kontaktandmed leiate alltoodud jaotises ,,Millised on teie valikuvõimalused?”) selleks, et loobuda turundusalase  teabe saamine.

    

   Palun võtke teadmiseks, et isegi kui te loobute turundusalase teabe saamisest, võite siiski saada meilt administratiivset teavet, nagu näiteks meie toodete tehniliste uuenduste, tellimuste kinnitamise, konto toimingute jm oluliste teatiste kohta.

   MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TEIE ANDMEID KASUTAME?

    

   Selleks, et töödelda teie andmeid, võime tugineda erinevate õiguslikele alusetele, sealhulgas:

   • Teie nõusolek (ainult siis, kui see on seaduslikult vajalik või lubatud). Kui me tugineme teie andmete töötlemisel teie nõusolekule kui õiguslikule alusele, võite oma nõusoleku mis tahes ajal tagasi võtta.
   • Vajadus luua teiega lepinguline suhe ja täita meie lepingust tulenevaid kohustusi.
   • Vajadus järgida seaduses ette nähtud kohustusi ning luua, täita või kaitsta ennast õiguslike nõuete vastu.
   • Vajadus järgida meie seaduslikke huvisid, sealhulgas:

   o    Tagada meie võrkude ja teabe turvalisus

   o    Ettevõtte haldamine ja üldise ettevõttesisese äritegevuse läbiviimine

   o    Philips LightingPhilips LightingTegelike või võimalike õigusrikkumiste, ärikliendilepingute rikkumiste või ettevõtte  Philips Lighting üldiste äritavade ja Philips Lighting eeskirjade täitmatajätmiste vältimine ja uurimine.

   • Vajadus vastata teie päringutele.
   • Vajadus kaitsta mistahes isiku elulisi huvisid.
   • Mis tahes muu õiguslik alus, mis on kohalike seaduste alusel lubatud.

   MILLAL ME JAGAME TEIE ANDMEID?

    

   Me ei jaga teie andmeid, välja arvatud siin kirjeldatud piiratud juhtudel.

   Me võime avalikustada teie andmeid allpool nimetatud ettevõtetele, kui see on selles Teatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks vajalik.

   • Ettevõtte Philips Lighting sidusettevõtjad: globaalse iseloomu tõttu võidakse teie andmeid jagada teatud ettevõtte Philips Lighting sidusettevõtjatega. Juurdepääs teie andmetele ettevõtte Philips Lighting sees antakse teadmisvajaduse alusel (need-to-know basis).
   • Teenuse osutajad: nagu paljud ettevõtted, võime ka meie delegeerida teatud andmete töötlemise toiminguid usaldusväärsetele kolmandatest osapooltest teenuste osutajatele funktsioonide täitmiseks ja meile teenuste osutamiseks, näiteks võrguteenuse osutajatele (ICT), konsultantidele, tarnijatele.
   • Äripartnerid: võime jagada teie andmeid meie usaldusväärsete äripartneritega, et nad saaksid osutada teie poolt nõutud teenuseid.
   • Avalikud ja valitsusasutused: kui see on seaduse alusel nõutud või on vajalik meie õiguste kaitsmiseks, võime teie andmeid jagada asutustega, mis reguleerivad või millel on seaduslik ülimuslikkus ettevõtte Philips Lighting suhtes.
   • Professionaalsed nõustajad ja teised isikud: me võime jagada teie andmeid teiste osapooltega, näiteks professionaalsete nõustajatega, näiteks pankatega, kindlustusettevõttetega, audiitoritega, advokaatidega, raamatupidajatega ja teistega.
   • Korporatiivsete tehingutega seotud teised osapooled: samuti võime aeg-ajalt jagada teie andmeid korporatiivsete tehingute teostamise käigus, näiteks, äri müümise või osalise müümise ajal teisele ettevõttele või meie äri, vara või aktsiate mis tahes reorganiseerimise, ühinemise, ühisettevõtluse või muu tehingu teostamise käigus (sealhulgas seoses pankroti või muu sarnase menetlusega).

   MILLAL ME EDASTAME TEIE ANDMEID VÄLISMAALE?

    

   Globaalse iseloomu tõttu võidakse teie poolt antud andmeid edastada või neile võib olla juurdepääs ettevõtte Philips Lighting sidusettevõtjatel ja usaldusväärsetel kolmandatel osapooltel paljudest riikidest üle maailma. Seetõttu võidakse teie andmeid töödelda väljaspool riiki, kus te elate, kui see on vajalik selles Teatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.

   Kui te elate Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis, võime edastada teie andmeid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Euroopa Komisjon on tunnustanud, et mõned neist riikidest pakuvad adekvaatset andmekaitse taset. Andmete edastamisel Euroopa Majanduspiirkonnast teistesse riikidesse, mis ei paku Euroopa Komisjoni arvamuse kohaselt adekvaatset andmekaitse taset, oleme võtnud kasutusele adekvaatsed meetmed teie andmete kaitseks.  Need on näiteks organisatsioonilised ja õiguslikud meetmed (näiteks, siduvad kontsernisisesed eeskirjad ja Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud standardsed lepingulised klauslid). Võite saada koopia nendest meetmetest, kui võtate ühendust ettevõtte Philips Lighting andmekaitse osakonnaga (kontaktandmed leiate alltoodud jaotises ,,Millised on teie valikuvõimalused?”).

   KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?

    

   Me säilitame teie andmeid ajavahemiku jooksul, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks me neid kogusime (üksikasju nende eesmärkide kohta vaadake jaotisest ,,Kuidas me teie andmeid kasutame?”). Palun võtke teadmiseks, et teatud juhtudel võib olla vajalik või lubatud pikem andmete säilitamise tähtaeg. Andmete säilitamise tähtaja kehtestamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest.

   • Kui kaua tuleb andmeid säilitada selleks, et pakkuda teile meie tooteid või osutada teenuseid või selleks, et teostada meie äritegevust?
   • Kas teil on meie juures konto? Sel juhul säilitatakse teie andmeid nii kaua, kui konto on aktiivne või kui see on teile teenuste pakkumiseks vajalik.
   • Kas me allume teie andmete säilitamisel seaduslikule, lepingulisele või sarnasele kohustusele? Näited võivad hõlmata seaduslikult kohustuslikku andmete säilitamise tähtaega, valitsuse korraldusi, et säilitada asjasse puutuvaid andmeid uurimise eesmärgil või andmeid tuleb säilitada kohtuvaidluse eesmärgil.

   KUIDAS ME TEIE ANDMEID KAITSEME?

    

   Teie andmete kaitseks rakendame kohaseid meetmeid, mis on kooskõlas kohaldatavate andmekaitse seaduste ja eeskirjadega, sealhulgas nõuame, et meie teenuse osutajad kasutaksid asjakohaseid meetmeid teie andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse kaitseks.  Sõltuvalt ajakohasest tehnika tasemest, andmekaitse rakendamise meetmete maksumusest ja kaitstavate andmete iseloomust, kasutame tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et vältida teie andmete hävimise, kadumise, muutmise, volitamata avalikustamise või  juurdepääsu riski.

   MILLISED ON TEIE KOHUSTUSED?

    

   Soovime teile meelde tuletada, et teie kohustuseks on veenduda, et annate meile oma parima teadmise kohaselt korrektsed, täielikud ja uuendatud andmed. Lisaks, kui te jagate meiega teiste inimeste andmeid, on teie kohustuseks koguda selliseid andmeid lähtuvalt kohalikust seadusandlusest. Näiteks, peaksite teavitama neid inimesi, kelle andmeid te meile edastate, selle Teatise sisust ja võtma neilt nõusoleku.

   MILLISED ON TEIE VALIKUVÕIMALUSED?

    

   Meie eesmärgiks on võimaldada teile juurdepääs oma andmetele. Tavaliselt võite oma andmeid autonoomselt hallata (näiteks, logides oma kontole sisse) ja uuendada, muuta või kui see on seaduslikult võimalik, neid kustutada. Sel juhul julgustame teid, et kontrolliksite oma andmeid.

    

   Võite võtta alati ühendust meie andmekaitse osakonnaga selleks, et:

   • kontrollida, muuta või kustuda meile edastatud andmeid (ulatuses, et ettevõte Philips Lighting ei tohi neid andmeid muul viisil kasutada või hoida);
   • keelduda teatud andmete töötlemise toimingutest (näiteks, loobuda (opt-out) turunduse alasest teabevahetusest);
   • saada oma andmetest koopia (tavalises masinakirja vomingus ulatuses, mis on nõutud kohaldatava seaduse alusel);
   • esitada ettevõttele Philips Lighting mis tahes andmekaitset puudutavaid küsimusi.

    

   Meie andmekaitse osakonna kontaktandmed on:

   • Postiaadress: Philips Lighting - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg, 102 (1101) - CM Amsterdam Zuid Oost, The Netherlands; või
   • Internetis: Philips Lighting Privacy Center, jaotis ,,Privaatsusnõue”.

    

   Me teeme oma parima, et vastata õigeaegselt ja tasuta teie nõudele, välja arvatud juhul, kui see toiming nõuaks ebaproportsinaalset jõupingutust.  Mõnel juhul võime enne teie nõude alusel tegutsemise alustamist paluda teil oma isik tuvastada. Kui te ei ole rahul saadud vastusega, võite edastada oma kaebuse pädevale asjakohasele reguleerivale asutusele.

   KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID JA TEISI JÄLGIMISTEHNOLOOGIAID?

    

   Meie küpsiseid käsitlevas jaotises saate rohkem teavet selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid ja teisi jälgimistehnoloogiaid (sellealase teabe leiate veebilehel Philips Lighting Privacy Center, vaadake jaotist ,,Õiguslik teave”).

   KAS ME KOGUME ANDMEID LASTELT?

    

   Me ei kogu tahtlikult teavet alla 16-aasta vanustelt lastelt.

   • Eriteade alla 16-aasta vanustele lastele: kui te olete alla 16-aasta vanune, soovitame, et te räägiksite oma vanemaga ja saaksite vanema või eestkostja nõusoleku enne, kui jagate oma andmeid meiega.
   • Eriteade alla 16-aastaste laste vanematele: me soovitame, et te kontrolliksite ja jälgiksite meie toodete, süsteemide, teenuste, rakenduste (sealhulgas veebilehed ja teised digitaalsed kanalid) kasutamist oma laste poolt veendumaks, et teie laps ei jagaks oma isikuandmeid meiega ilma teiepoolse nõusolekuta.

   MILLAL TEHAKSE SELLES PRIVAATSUSTEATISES UUENDUSI?

    

   Privaatsusteatis võib aeg-ajalt muutuda.

   Selle privaatsusteatise viimati uuendatud versioon on ülimuslik, kuidas me teie andmeid kasutame ja see on esitatud meie veebilehel Philips Lighting Privacy Center, vaadake jaotist ,,Õiguslik teave”.