Suggestions

  Oznámení o ochraně osobních údajů

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  Pro zákazníky, spotřebitele a jiné obchodníky


  Datum poslední aktualizace: 
  leden 2019

   ÚVOD

    

   Společnost Signify považuje ochranu Vašich osobních údajů za důležitou.

    

   Připravili jsme toto jednoduché a srozumitelné oznámení o ochraně osobních údajů (dále též jen „oznámení“), abychom Vám pomohli pochopit, kdo jsme, jaké Vaše osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Mějte na paměti, že „osobní údaje“ (dále též jen „údaje“ nebo „Vaše údaje“ v tomto oznámení) představují jakékoli informace nebo soubory informací, na základě kterých Vás můžeme přímo nebo nepřímo identifikovat, a to především pomocí odkazu na identifikátor, např. jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, atd.

   Mějte prosím na paměti, že společnost Signify je mezinárodní společnost, proto toto oznámení může být nahrazeno nebo doplněno tak, aby byly splněny místní požadavky a aby Vám byly poskytnuty dodatečné informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje díky specifickým výrobkům, službám, systémům nebo aplikacím společnosti Signify.

    

   Důrazně Vám doporučujeme, abyste si přečetli celé oznámení. Pokud nesouhlasíte s tímto oznámením o ochraně osobních údajů, neposkytujte nám prosím své údaje.

   NA JAKÉ SITUACE SE TOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VZTAHUJE?

    

   Toto oznámení se vztahuje na shromažďování a užívání Vašich údajů, např.

   • pokud navštěvujte nebo využíváte naše webové stránky, aplikace nebo sociální sítě a komunikační kanály pro spotřebitele a zákazníky;
   • pokud zakoupíte a využíváte naše výrobky, služby, systémy nebo aplikace;
   • pokud se přihlásíte k odebírání našeho zpravodaje;
   • poskytujete nám své zboží nebo služby;
   • kontaktujete naše zákaznické centrum;
   • se účastníte našich obchodních akcí;
   • nebo s námi spolupracujete jinak v roli spotřebitele, obchodního zákazníka, partnera, (sub) dodavatele, zhotovitele nebo jiné osoby, která s námi navázala obchodní vztah.

   KDO JE SPOLEČNOST SIGNIFY?

    

   Společnost Signify je globální společnost, jež zaujímá vůdčí pozici na trhu s všeobecným osvětlením, přičemž má na tomto trhu unikátní konkurenční pozici a je uznávaným expertem na poli vývoje, výroby a aplikace inovativních osvětlujících výrobků, systémů a služeb.

    

   Kdykoli se v tomto oznámení používá výrazy „my”, „nás“ nebo „společnost“, odkazuje na správce Vašich údajů v souladu s tímto oznámením, jmenovitě na danou přidruženou společnost Signify, se kterou máte obchodní vztah nebo která jinak rozhoduje o tom, jaké Vaše údaje se budou shromažďovat a jak se s nimi bude nakládat, a společnost Signify Netherlands B. V. (registrační číslo 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemsko).

   Mějte prosím na paměti, že přidružené společnosti Signify zahrnují dceřiné společnosti, jež ovládá společnost Signify N. V., a to buď pomocí přímého vlastnictví, nebo nepřímého vlastnictví. Seznam přidružených společností Signify můžete obdržet, pokud kontaktujete kancelář pro ochranu osobních údajů společnosti Signify (kontaktní údaje naleznete níže v sekci „Jaké máte možnosti?“).

   JAKÝ DRUH ÚDAJŮ O VÁS SHROMAŽDUJEME?

    

   V závislosti na tom, kdo jste (např. zákazník, spotřebitel, dodavatel, obchodní partner, atd.) a jakým způsobem s námi spolupracujete (např. přes internet, v režimu off-line, přes telefon, atd.), můžeme zpracovávat různé údaje o Vás. Můžeme shromažďovat Vaše údaje, např. pokud navštěvujete nebo využíváte naše webové stránky, aplikace nebo sociální sítě a komunikační kanály pro spotřebitele a zákazníky, zakoupíte si naše výrobky, služby, systémy nebo aplikace, přihlásíte se k odebírání našeho zpravodaje, stáhnete si aktualizaci softwaru, poskytnete nám zboží nebo služby, kontaktujete naše zákaznické centrum, účastníte se našich obchodních akcí, soutěží, reklamních akcí a anket nebo s námi jinak spolupracujete.

    

   Níže uvádíme přehled kategorií údajů, které můžeme shromažďovat:

    

   Údaje, které nám poskytujete přímo

   Kategorie údajů
   Příklady údajů
   Osobní identifikační údaje
   Křestní jméno, příjmení, titul, datum narození
   Kontaktní údaje
   E-mail, telefon, adresa, země
   Přihlašovací údaje k účtům
   Přihlašovací údaje, heslo a jiné bezpečnostní kódy
   Fotografie a/nebo videa, na kterých Vás lze identifikovat
   Fotografie uložené na účtech společnosti nebo poskytnuté společnosti Signify jiným způsobem
   Finanční údaje
   Údaje o kreditní kartě, údaje o bankovním účtu
   Jakékoli další údaje, které se rozhodnete dobrovolně sdílet se společností Signify nebo jejími přidruženými společnostmi
   Zpětná vazba, názory, recenze, komentáře, nahrané soubory, zájmy, údaje poskytnuté v průběhu hloubkové kontroly

   LasKonečně, pokud navštívíte prostory naší společnosti, z bezpečnostních důvodů můžeme též Vaše údaje zaznamenat na video nebo jiný elektronický, digitální nebo bezdrátový sledovací systém nebo zařízení (např. kamerový systém).

    

   Údaje, které shromažďujeme automaticky

    

   Pokud navštěvujete nebo využíváte naše webové stránky nebo aplikace, odebíráte naše zpravodaje nebo s námi komunikujete pomocí našich digitálních komunikačních kanálů, kromě údajů, které nám poskytnete přímo, můžeme shromažďovat i údaje, které nám zašle Váš počítač, mobilní telefon nebo jiné přístupové zařízení. Můžeme například shromažďovat následující údaje: 

   Kategorie údajů
   Příklady údajů
   Informace o zařízení
   Model hardwaru, číslo IMEI a další jednoznačné identifikační kódy zařízení, MAC adresa, IP adresa, verze operačního systému a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke službám
   Protokolované informace
   Čas a doba trvání Vašeho využívání našich digitálních komunikačních kanálů nebo produktů
   Lokalizační informace
   Informace o Vaší skutečné lokaci (odvozené z Vaší IP adresy nebo na základě jiných lokalizačních technologií), které mohou být shromažďovány, pokud aktivujete lokalizační produkty nebo funkce, například v našich aplikacích
   Další informace o Vašem využívání našich digitálních komunikačních kanálů nebo produktů
   Informace o aplikacích, které používáte, nebo webových stránkách, které navštěvujete, odkazy, na které kliknete v našich propagačních e-mailech, data snímače pohybu

   Údaje, které můžeme shromažďovat z dalších zdrojů

    

   V rozsahu, který povolují příslušné právní předpisy, můžeme kromě informací z našich webových stránek, aplikací a jiných digitálních komunikačních kanálů, získávat Vaše údaje z dalších zdrojů, například z veřejných databází, od společných marketingových partnerů, platforem sociálních sítí a dalších třetích osob. Například v závislosti na Vašem nastavení na sociálních sítích, pokud spojíte svůj účet na sociální síti se svým účtem Signify, určité údaje z Vašeho účtu na sociální síti budou sdíleny s naší společností, což může zahrnovat údaje, které tvoří součást Vašeho profilu.

   JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI ÚDAJI?

    

   Vaše údaje můžeme používat z různých zákonných důvodů nebo k podnikatelským účelům. Níže uvádíme přehled obecných účelů, za jakými můžeme zpracovávat Vaše údaje:

   Účely
   Příklady
   Vyhodnocení a (opětovné) prověření (potenciálních) zákazníků, dodavatelů a/nebo obchodních partnerů
   Provedení právního auditu
   Uzavření a podpis smluv
   Prodej, fakturace, odeslání produktů nebo služeb, registrace v mobilních aplikacích nebo webových stránkách, záruka, servisní komunikace, řízení účtu
   Poskytování podpory (na Vaši žádost)
   Poskytování podpory pomocí komunikačních kanálů, například zákaznické centrum nebo kontaktní centrum
   Přímý marketing
   Podpora kontaktu se spotřebiteli a/nebo obchodními zákazníky (pouze v některých zemích), e-mailový marketing, marketingové ankety, personalizace pomocí představení produktů a nabídek na míru (například na našich stránkách, v aplikacích a jiných sděleních)
   Zabezpečení a ochrana našich zájmů /aktiv Signify
   Zavedení a udržování technických a organizačních bezpečnostních opatření, provádění interních auditů a vyšetřování, provádění hodnocení za účelem vyloučení konfliktu zájmů
   Dodržování právních povinností
   Poskytování údajů příslušným vládním institucím nebo dozorčím orgánům ve všech zemích, kde Signifypůsobíme, například daňové odvody, odvody pojistného v dané zemi, účetnictví a reportovací povinnosti, provádění auditů, vyhovění státním inspekcím a dalším požadavkům státních a dalších veřejných orgánů, reagování na správní a soudní řízení, např. předvolání, uplatňování zákonného práva a opravných prostředků a řízení interních stížností a nákroků
   Obrana právních nároků
   Zjištění, uplatnění nebo obhajoba právních nároků, které se na nás vztahují nebo mohou vztahovat
   Vývoj produktů
   Zlepšit služby, produkty a služby
   komunikace, které poskytujeme.
   Pokud Vás požádáme, abyste nám poskytli své údaje, ale vy se rozhodnete dané údaje neposkytnout, v některých případech Vám nebudeme moci zajistit plnou funkčnost našich produktů, služeb, systémů či aplikací. Stejně tak je možné, že nebudeme moci vyhovět Vašim případným žádostem.

   JAK VYUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE PRO MARKETING?

    

   Společnost Signify Netherlands B.V. a další relevantní přidružené společnosti Signify Vám mohou zasílat pravidelná reklamní sdělení o svých produktech, službách, reklamních a jiných akcích.

   Taková reklamní sdělení mohou používat značku „PHILIPS““HUE“,“SIGNIFY“ a/nebo „INTERACT“ a mohou Vám být zaslána různými komunikačními kanály, např. e-mailem, telefonicky, textovou zprávou, poštovní zásilkou, pomocí sociální sítě třetí strany.

   Abychom Vám mohli poskytnout nejlepší personalizovaný zážitek, tato sdělení mohou být někdy přizpůsobena Vašim preferencím (např. dle preferencí, které jste uvedli, které jsme zjistili z Vašich návštěv webových stránek, na základě odkazů, na které kliknete v našich emailech). Pokud to vyžadují příslušné právní předpisy, požádáme o Váš souhlas, než dané aktivity zahájíme. Dále vám poskytneme příležitost kdykoli odvolat Váš souhlas (tzv. opt-out).

   Konkrétně můžete vždy odvolat souhlas s odebíráním marketingových e-mailů tím, že budete postupovat dle informací o odhlášení, které jsou uvedené v každém emailu. Pokud se přihlásíte do účtu Signify, můžete zvolit volbu pro změnu komunikačních preferencí v příslušné sekci naší webové stránky nebo aplikace. Vždy nás můžete kontaktovat (kontaktní údaje naleznete níže v sekci „Jaké máte možnosti?“) a odhlásit odebírání marketingových sdělení. 

   Chtěli bychom Vás upozornit, že i v případě, že odhlásíte odběr marketingových sdělení, můžete od nás dále dostávat administrativní sdělení, např. o technických aktualizacích našich produktů, potvrzení objednávek, oznámení o aktivitě na Vašem účtu a další důležitá oznámení. 

   NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADU POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE?

   Abychom mohli zpracovat Vaše údaje, můžeme spoléhat na různé právní základy, jež zahrnují:

   •          Váš souhlas (pouze, pokud je právními předpisy požadován nebo povolen). Pokud se spoléháme na Váš souhlas, jako na právní základ pro zpracování Vašich údajů, můžete svůj souhlas kdykoli zrušit;
   •          Nezbytnost navázat s Vámi smluvní vztah a plnit naše závazky vyplývající ze smlouvy;
   •          Nezbytnost, abychom splnili povinnost a abychom založili, vykonávali a bránili naše právní nároky;
   •          Nezbytnost pro ochranu našich oprávněných zájmů včetně:

                 o    zajištění, aby naše sítě a informace byly zabezpečené;

                 o    správy a celkově provádění obchodních aktivit v rámci a napříč                     společností Signify; a

                 o    předcházení nebo vyšetření podezření z porušení nebo skutečné porušení právních předpisů, pracovních podmínek nebo nedodržení obecných obchodních principů společnosti Signify nebo dalších strategií společnosti Signify;

   •          SignifyNezbytnost reagovat na Vaše žádosti;
   •          Nezbytnost chránit životně důležité zájmy jakékoliv fyzické osoby;
   •          Jakýkoli jiný právní základ povolený místními právními předpisy.

   KDY SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE?

   Vaše údaje nesdílíme s výjimkou zde popsaných omezených případů.

   Pokud je to nezbytné, abychom dostáli účelům popsaným v tomto oznámení, je možné, že Vaše údaje poskytneme následujícím subjektům: 

   • Přidruženým společnostem Signify: z důvodu mezinárodní povahy naší společnosti můžeme Vaše údaje sdílet s některými přidruženými společnostmi Signify. Přístup k  údajům v rámci společnosti Signify bude udělen jen těm osobám, které je potřebují znát. 

   • Poskytovatelům služeb: stejně jako mnoho ostatních společností můžeme některé aktivity související se zpracováním údajů zadat prověřeným třetím osobám, subdodavatelům, kteří pro nás vykonávají funkce a poskytují nám služby, např. poskytovatelům informačních a telekomunikačních technologií, poskytovatelům konzultačních služeb, poskytovatelům přepravních služeb. 

   • Obchodním partnerům: Vaše údaje můžeme poskytnout prověřeným obchodním partnerům, abychom Vám mohli poskytnout požadované služby. 

   • Veřejným a státním orgánům: pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu našich práv, můžeme sdílet vaše údaje se subjekty, které regulují společnost Signify nebo vůči ní mají jurisdikci.  

   • Profesionálním poradcům a ostatním osobám: Vaše údaje můžeme sdílet s jinými osobami, včetně profesionálních poradců, například s bankami, pojišťovnami, auditory, právníky, účetními a jinými profesionálními poradci.

   • Dalším osobám v souvislosti s transakcemi společnosti: příležitostně můžeme také Vaše údaje sdílet v průběhu korporátních transakcí, například při prodeji podniku nebo části podniku jiné společnosti nebo při reorganizaci, fúzi, společném podniku nebo jiném nakládání s podniky, jměním nebo akciemi (a to i v souvislosti s konkurzním řízením nebo obdobným řízením). 

   KDY PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE DO ZAHRANIČÍ?

    

   Z důvodu mezinárodní povahy naší společnosti mohou Vaše údaje, které jste nám poskytli, být předávány do přidružených společností Signify a do rukou důvěryhodných třetích osob v mnoha zemích po celém světě nebo k nim tyto společnosti a osoby mohou získat přístup. Následkem toho mohou být Vaše údaje zpracovávány mimo zemi, kde žijete, pokud je to nezbytné pro splnění cílů popsaných v tomto oznámení.

    

   Pokud se nacházíte v členské zemi Evropského hospodářského prostoru, můžeme předávat Vaše údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Některé tyto země uznává Evropská komise jako země poskytující adekvátní úroveň ochrany. S ohledem na přemístění údajů z Evropského hospodářského prostoru do jiných zemí, které Evropská komise neuznává jako země poskytující adekvátní úroveň ochrany, jsme zavedli adekvátní opatření, abychom ochránili Vaše údaje, například organizační a právní opatření (např. závazná podniková pravidla a standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí). Kopii těchto opatření můžete získat, pokud kontaktujete kancelář pro ochranu osobních údajů společnosti Signify (kontaktní informace naleznete níže v sekci „Jaké máte možnosti?“).

   JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

    

   Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, za jakými byly shromážděny (detailní informace o těchto účelech naleznete výše v oddílu „Jak nakládáme s Vašimi údaji?“). Mějte prosím na paměti, že v některých případech mohou právní předpisy vyžadovat nebo povolovat delší retenční období. Mezi kritéria používaná pro určení retenčního období patří následující:

   • Jak dlouho jsou údaje nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout naše produkty nebo služby nebo pro provozování naší obchodní činnosti?

   • Máte u nás účet? V tomto případě uchováme Vaše data, dokud je Váš účet aktivní nebo tak dlouho, jak je to nutné, abychom Vám mohli poskytovat služby.

   • Jsme vázáni právní, smluvní či obdobnou povinností zachovávat údaje? Například v případech zákonů o povinném zachování údajů souvisejících s vyšetřováním nebo v případech, kdy údaje musí být zachovány za účely soudního sporu.

   JAK ZABEZPEČUJEME VAŠE ÚDAJE?

    

   Pro ochranu Vašich dat přijmeme adekvátní opatření, která jsou v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů, včetně toho, že budeme požadovat, aby poskytovatelé služeb, jichž využíváme, přijali adekvátní opatření pro zachování důvěrnosti a zabezpečení Vašich údajů. V závislosti na současném stavu vývoje, nákladech na implementaci a povaze údajů, které je potřeba ochránit, jsme přijali technická a organizační opatření, abychom zabránili rizikům, např. zničení, ztrátě, úpravě, neoprávněnému zveřejnění Vašich údajů nebo neoprávněnému přístupu k Vašim údajům.

   JAKÉ MÁTE POVINNOSTI?

    

   Rádi bychom Vám připomněli, že máte povinnost zajistit, aby Vámi poskytnuté údaje byly dle Vašeho nejlepšího vědomí správné, kompletní a aktuální. Pokud s námi sdílíte údaje jiných osob, máte povinnost shromáždit dané údaje v souladu s požadavky místních právních předpisů. Měli byste například informovat dané osoby, jejichž údaje jste nám poskytli, o obsahu tohoto oznámení a získat jejich souhlas.

   JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI?

    

   Usilujeme o to, abychom Vám poskytli přístup k Vašim údajům. Obvykle můžete mít nezávislou kontrolu nad Vašimi údaji (např. přístupem do Vašeho účtu) a aktualizovat, modifikovat či je vymazat, pokud je to právně možné. V tomto případě důrazně doporučujeme, abyste převzali kontrolu nad Vašimi údaji.

   Vždy můžete kontaktovat naši kancelář pro ochranu údajů, pokud si přejete:

   • přezkoumat, změnit nebo vymazat údaje, které jste nám poskytli (pokud společnost Signify nemá jiné oprávnění nebo povinnost dané údaje uchovávat;

   • protestovat proti určitým operacím při zpracování údajů (např. odhlášení odběru marketingových sdělení); 

   • obdržet kopii Vašich údajů (v běžném strojově čitelném formátu, v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy);

   • zeptat se na cokoli dalšího ohledně ochrany Vašich údajů ve společnosti Signify. 

    

   Kontaktní údaje naší kanceláře pro ochranu údajů:

   • Adresa: Signify - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg 102,1101 CM Amsterdam Zuid Oost, Nizozemsko; nebo

   Vynasnažíme se na Vaši žádost reagovat včas a bezplatně s výjimkou případů, které by vyžadovaly neúměrné úsilí. V určitých případech Vás můžeme požádat, abyste prokázali svou totožnost, než přistoupíme k reakci na Vaši žádost. Pokud nebudete spokojení s obdrženou odpovědí, můžete se obrátit se stížností na příslušný regulační úřad ve Vaší jurisdikci.

   JAK VYUŽÍVÁME SOUBORY „COOKIES“ A JINÉ TECHNOLOGIE PRO SLEDOVÁNÍ?

    

   Pro více informací o tom, jak využíváme soubory „cookies“ a jiné technologie pro sledování, se seznamte s naším Oznámením o souborech „cookies“ (které naleznete na webové stránce Centra pro ochranu údajů společnosti Signify, viz sekce „Právní informace“).

   SHROMAŽĎUJEME ÚDAJE OD DĚTÍ?

    

   Záměrně neshromažďujeme údaje od dětí mladších 16 let.

   • Zvláštní upozornění pro děti mladší 16 let: pokud jste mladší 16 let, doporučujeme, abyste promluvili se svými rodiči nebo opatrovníky a získali jejich souhlas, než s námi budete sdílet své údaje;
   • Zvláštní upozornění pro rodiče dětí mladších 16 let: doporučujeme, abyste kontrolovali a sledovali, jaké naše produkty, systémy, služby, aplikace (včetně webových stránek a jiných digitálních komunikačních kanálů) Vaše děti využívají, abyste se ujistili, že Vaše děti s námi nesdílí své údaje, aniž by Vás požádali o souhlas.

   KDY DOJDE K AKTUALIZACI TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

    

   Toto oznámení o ochraně osobních údajů se může příležitostně měnit.

   Využívání Vašich údajů se bude řídit nejaktuálnější verzí tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, kterou naleznete na webové stránce Centra pro ochranu údajů společnosti Signify, viz. Sekce „Právní informace“. 

    

   - Signify -