Suggestions

  Používaní osobných údajov

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  Pre zákazníkov, spotrebiteľov a ďalších podnikateľov


  Posledná aktualizácia: 
  január 2020

   ÚVOD

    

   Vaše súkromie je pre spoločnosť Signify dôležité.

    

   Toto oznámenie o ochrane súkromia (ďalej tiež ako „oznámenie“) sme pripravili jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom, aby sme vám pomohli pochopiť, kto sme, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, a čo s nimi robíme. Pripomíname, že osobné údaje (v tomto oznámení ďalej tiež ako „údaje“ alebo „vaše údaje“) znamenajú akékoľvek informácie alebo súbor informácií, na základe ktorých sme schopní vás priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako napríklad krstné meno a priezvisko, emailovú adresu, telefónne číslo atď.

    

   Majte prosím na pamäti, že spoločnosť Signify je medzinárodná spoločnosť, preto toto oznámenie môže byť nahradené alebo doplnené tak, aby spĺňalo miestne požiadavky, a aby vám poskytovalo ďalšie informácie o tom, ako spracúvame vaše údaje prostredníctvom špecifických produktov, služieb, systémov alebo aplikácií spoločnosti Signify. Keďže konkrétne produkty alebo služby (vrátane funkčnosti na webe alebo v aplikáciách) môžu mať konkrétne spracovanie vašich údajov, toto Oznámenie je doplnené o naše upozornenia týkajúce sa konkrétnych produktov, ktoré poskytujú konkrétnejšie alebo dodatočné informácie o spracovaní vašich údajov týkajúcich sa konkrétneho produktu alebo služby. Prípadne zverejňujeme ďalšie (vrstvené) oznámenie o ochrane súkromia, pretože chceme, aby ste boli informovaní a aby ste si toho boli vedomí. Nájdete tu ďalšie (vrstvené) oznámenia o ochrane súkromia.

    

   Dôrazne odporúčame, aby ste tomuto oznámeniu venovali čas a celé si ho prečítali.

   Ak s týmto oznámením o ochrane súkromia nesúhlasíte, prosím, neposkytujte nám svoje údaje.

   KEDY SA TOTO OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA UPLATŇUJE?

    

   Toto oznámenie popisuje, ako zhromažďujeme a používame vaše údaje, napríklad:

   • keď navštívite alebo použijete naše zákaznícke a zákazníkmi riadené webové stránky, aplikácie alebo kanály sociálnych médií,
   • kúpite si alebo použijete naše produkty, služby, systémy alebo aplikácie,
   • prihlásite sa k odberu našich letákov,
   • poskytnete nám váš tovar alebo služby,
   • kontaktujete našu zákaznícku podporu,
   • zúčastníte sa našich obchodných akcií,

   alebo máte s nami iný kontakt (priamo alebo nepriamo) v postavení spotrebiteľa, obchodného zákazníka, partnera, (sub) dodávateľa, dodávateľa alebo inej osoby, ktorá má s nami obchodný vzťah.

   KTO JE SPOLOČNOSŤ SIGNIFY?

    

   Ako spoločnosť Signify sme globálna vedúca organizácia na trhu so všeobecným osvetlením s jedinečnou konkurenčnou pozíciou a uznávaným expertom v oblasti vývoja, výroby a využitia inovačných osvetľovacích produktov, systémov a služieb. 

    

   Keď sa v tomto oznámení spomína „my“ alebo „spoločnosť“, označuje to prevádzkovateľa vašich údajov podľa tohto oznámenia, konkrétne danú pridruženú spoločnosť spoločnosti Signify, s ktorou ste mali, máte alebo budete mať obchodný vzťah alebo ktorá inak rozhoduje o tom, ktoré vaše údaje sa zhromažďujú a ako sa používajú, ako aj spoločnosť Signify Netherlands B.V. (registračné číslo 17061150 – High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holandsko). Upozorňujeme, že pridružené spoločnosti spoločnosti Signify zahŕňajú dcérske spoločnosti, nad ktorými má spoločnosť Signify N.V. kontrolu prostredníctvom buď priameho alebo nepriameho vlastníctva. Zoznam pridružených spoločností spoločnosti Signify si môžete vyžiadať od kancelárie pre ochranu súkromia spoločnosti Signify (kontaktné údaje nájdete nižšie v časti „Aké máte možnosti?“).

   AKÉ TYPY ÚDAJOV O VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

    

   Podľa toho, kto ste (napríklad zákazník, spotrebiteľ, dodávateľ, obchodný partner atď.) a aký máte s nami kontakt (napríklad na internete, mimo internetu, telefonicky atď.), môžeme o vás spracovávať rôzne údaje. Vaše údaje môžeme zhromažďovať napríklad, keď navštívite alebo použijete naše zákaznícke a zákazníkmi riadené webové stránky, aplikácie alebo kanály sociálnych médií, kúpite si a použijete naše produkty, služby, webové nástroje, mobilné aplikácie, systémy, prihlásite sa k odberu našich letákov, nainštalujete si aktualizáciu softvéru, poskytnete nám váš tovar alebo služby, kontaktujete našu zákaznícku podporu, zúčastníte sa našich obchodných akcií, zúčastníte sa našich súťaží, reklamných akcií a prieskumov alebo máte s nami iné kontakty.

    

   Nižšie nájdete prehľad kategórií údajov, ktoré môžeme zhromažďovať:

    

   Informácie, ktoré nám poskytnete priamo

   Kategórie údajov
   Príklady údajov
   Osobné identifikačné údaje
   Krstné meno, priezvisko, titul, dátum narodenia
   Kontaktné informačné údaje
   Email, telefónne číslo, adresa, krajina
   Informácie na prihlásenie na účet
   Prihlasovacie ID, heslo alebo ďalšie bezpečnostné kódy
   Fotografie alebo videá, podľa ktorých môžete byť identifikovaní
   Obrázky načítané na účty spoločnosti Signify alebo inak nám poskytnuté
   Finančné údaje
   Údaje o kreditných kartách, údaje o bankových účtoch
   Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa dobrovoľne rozhodnete zdieľať so spoločnosťou Signify alebo jej pridruženými spoločnosťami
   Spätná väzba, názory, posudky, komentáre, načítané súbory, záujmy, informácie poskytnuté pre náš proces previerok (due diligence)

   A nakoniec, ak navštívite naše priestory, z bezpečnostných dôvodov môžeme tiež nahrávať vaše údaje pomocou videa alebo iných elektronických, digitálnych alebo bezdrôtových sledovacích systémov alebo zariadení (napríklad uzavretých televíznych okruhov).

    

   Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky

    

   Keď navštívite naše webové stránky alebo aplikácie, odoberáte naše letáky alebo máte s nami inak kontakt prostredníctvom našich digitálnych kanálov, okrem informácií, ktoré nám poskytnete priamo, môžeme zhromažďovať aj informácie, ktoré nám pošlete prostredníctvom počítača, mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia. Napríklad môžeme zhromažďovať:

   Kategórie údajov
   Príklady údajov
   Informácie o zariadení
   Model hardvéru, číslo IMEI a iné jedinečné identifikátory zariadenia, MAC adresa, IP adresa, verzia operačného systému, nastavenia vášho zariadenia, ktoré použijete na prístup k službám, a konfigurácia zariadenia
   Informácie o používaní
   Čas, trvanie a spôsob použitia nášho produktu a služieb alebo produktov a služieb pripojených k našim
   Lokalizačné Informácie
   Vaša lokalizácia (odvodená z vašej IP adresy, majákov alebo identifikátorov Bluetooth alebo iných technológií založených na lokalizácii), ktorá môže byť získaná, keď aktivujete produkty alebo funkcie založené na lokalizácii, ako napríklad prostredníctvom našich aplikácií
   Informácie Luminaire
   Jedinečné identifikátory Luminaire, informácie Luminaire uložené v zariadení
   Ďalšie informácie o vašom použití našich digitálnych kanálov alebo produktov
   Konvencia pomenovania vášho inteligentného usporiadania v domácnosti, aplikácie, ktoré používate alebo webové stránky, ktoré navštevujete, odkazy, na ktoré klikáte v rámci našich reklamných emailov, údaje zo senzorov pohybu

   Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať z iných zdrojov

    

   V rozsahu, v akom to dovoľujú príslušné právne predpisy, okrem informácií z našich webových stránok, aplikácií a ďalších digitálnych kanálov, môžeme o vás získavať informácie aj z iných zdrojov, ako napríklad z verejných databáz, od spoločných marketingových partnerov, z platforiem sociálnych médií a od iných tretích strán. Ak sa napríklad, podľa nastavení vašich sociálnych médií, rozhodnete prepojiť svoj účet na sociálnych médiách s vaším účtom v spoločnosti Signify, určité údaje z vášho účtu na sociálnych médiách budú s nami zdieľané, čo môže zahŕňať údaje, ktoré sú súčasťou vášho profilu. Ak s nami komunikujete prostredníctvom služieb sociálnych sietí (ďalej len „SNS“), môžeme vaše osobné údaje spracúvať v súlade s týmto Oznámením. Aké údaje spracúvame, bude závisieť od toho, aké osobné informácie ste poskytli SNS (napríklad vaše meno, e-mailovú adresu a ďalšie informácie, ktoré ste zverejnili) pri vytváraní svojho účtu. Upozorňujeme, že údaje, ktoré zhromažďujeme z a prostredníctvom SNS, môžu závisieť od nastavení ochrany osobných údajov, ktoré ste nastavili v rámci SNS, a od povolení, ktoré nám poskytnete v súvislosti s prepojením vášho účtu s našimi produktmi alebo službami s vaším účtom v rámci SNS. Vaše interakcie s tretími stranami prostredníctvom SNS alebo podobných funkcií sa riadia príslušnými zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích strán a vašou dohodou so SNS. Beriete na vedomie, že ste oprávnení používať svoj účet SNS na účely uvedené v tomto dokumente bez toho, aby ste tým porušili niektorú z podmienok, ktorými sa riadia SNS.


   Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať z rôznych zdrojov do vášho profilu
   Ak ste nám naznačili, že si želáte dostávať personalizované priame marketingové komunikácie, môžeme zhromažďovať údaje z rôznych zdrojov (interne aj externe), aby sme lepšie porozumeli vašim preferenciám a záujmom a aby sme vám mohli slúžiť s relevantnejšou komunikáciou. Proti týmto činnostiam môžete vždy namietať. Konkrétne sa môžete kedykoľvek odhlásiť z prijímania e-mailov súvisiacich s marketingom podľa pokynov na odhlásenie uvedených v každom e-maile. Ak sa môžete prihlásiť do účtu Signify, môžete dostať možnosť zmeniť svoje komunikačné preferencie v príslušnej časti našej webovej stránky alebo aplikácie. Vždy nás môžete kontaktovať (kontaktné údaje nájdete v nižšie uvedenej časti „Aké máte možnosti?“) a odhlásiť sa z prijímania marketingových komunikácií.

   AKO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE?

    

   Vaše údaje môžeme používať z rôznych legitímnych dôvodov a na obchodné účely.

   Nižšie nájdete prehľad účelov, na ktoré môžeme spracovávať vaše údaje:

   Účely
   Príklady
   Hodnotenie a (opakované) preverenie (potenciálnych) zákazníkov, dodávateľov a/alebo obchodných partnerov
   Vykonanie previerky (due diligence)
   Uzavretie a plnenie zmlúv
   Predaj, fakturácia, zasielanie produktov alebo služieb, registrácia mobilných aplikácií alebo webových stránok, záruka, servisné komunikácie, riadenie účtu
   Poskytovanie podpory (na vašu žiadosť)
   Poskytovanie podpory prostredníctvom komunikačných kanálov, ako napríklad prostredníctvom strediska na podporu zákazníkov alebo strediska na podporu kontaktov
   Priamy marketing
   Podpora kontaktov so spotrebiteľmi alebo obchodnými zákazníkmi (len v určitých krajinách), emailový a/alebo elektronický marketing, prieskumy trhu, personalizácia vašich skúseností prezentovaním produktov alebo ponúk na mieru podľa vašich preferencií, záujmov alebo profilu (ako napríklad naše stránky, aplikácie alebo iné komunikačné kanály)
   Bezpečnosť a ochrana našich záujmov/aktív
   Zavedenie a údržba technických a organizačných bezpečnostných opatrení, výkon vnútorných auditov a vyšetrovaní, výkon hodnotení na overenie konfliktov záujmov
   Dodržiavanie zákonných povinností
   Sprístupnenie osobných údajov vládnym inštitúciám alebo orgánom dohľadu, vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, ako napríklad zrážky na dane a národné poistenie, uchovávanie záznamov a povinnosti podávania správ, výkon auditov z hľadiska súladu s predpismi, vyhovenie vládnym kontrolám a ďalším požiadavkám štátnych alebo iných verejných orgánov, reagovanie na správne a súdne konania, ako napr. predvolania, využitie zákonných práv a opravných prostriedkov, a riadenie akýchkoľvek interných sťažností alebo nárokov
   Obrana právnych nárokov
   Zistenie, uplatnenie alebo obrana právnych nárokov, ktoré sa na nás vzťahujú alebo môžu vzťahovať
   Vývoj produktov
   Zlepšiť služby, produkty, online služby, mobilné aplikácie a komunikácie, ktoré poskytujeme vám alebo iným osobám.

   Ak vás požiadame, aby ste nám poskytli údaje, a vy sa rozhodnete ich neposkytnúť, v niektorých prípadoch nebudeme schopní pre vás zabezpečiť plnú funkčnosť našich produktov, služieb, systémov alebo aplikácií. Taktiež nemusíme byť schopní reagovať na vaše prípadné žiadosti.

    

   Ak sa rozhodnete predať alebo zdieľať naše produkty s inými jednotlivcami, uvedomte si, že určité produkty môžu uchovávať osobné údaje týkajúce sa vás alebo vášho používania produktu. V takých prípadoch, ak máte v úmysle zdieľať, vrátiť, previesť vlastníctvo alebo držbu zariadenia, nezabudnite
   (1) vykonať obnovenie továrenských nastavení príslušného produktu. Pokyny na vykonanie tohto továrenského nastavenia sú uvedené v príručke k produktu, a
   (2) v prípade, že nám poskytnete osobné údaje ktorejkoľvek inej osoby v rámci vášho používania, získať od tejto osoby súhlas predtým, ako nám informácie poskytnete.
   Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby informácie, ktoré s nami zdieľate, neporušovali žiadne práva tretích strán.

   AKO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE NA MARKETING?

    

   Spoločnosť Signify Netherlands B.V. a ďalšie pridružené spoločnosti spoločnosti Signify vám môžu posielať pravidelné reklamné komunikácie o svojich produktoch, službách, akciách alebo reklamách. 

   Takéto reklamné komunikácie môžu používať okrem iných značku „PHILIPS“, “HUE“, “SIGNIFY“, “INTERACT“ a môžu vám byť zaslané prostredníctvom rôznych kanálov, ako napríklad: emailom, telefonicky, textovými správami SMS, poštovými zásielkami, prostredníctvom sociálnych sietí tretích strán. Pozrite si tu, prosím, naše aktuálne zoznamy značiek.

   Na to, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu personalizovanú skúsenosť, niekedy môžu byť tieto komunikácie upravené podľa vašich preferencií (napr. preferencií, ktoré uvediete, ktoré môžeme odvodiť z vašich návštev webových stránok, alebo na základe odkazov, na ktoré kliknete v našich emailoch, alebo na základe iných informácií, ktoré o vás môžeme odvodiť).


   Môžeme vás tiež kontaktovať v súvislosti s informáciami, produktmi, službami, udalosťami a propagačnými aktivitami od spoločnosti Signify, ako aj od iných tretích strán (ďalej len „náš dôveryhodný partner“), o ktorých sa domnievame, že pre vás môžu byť relevantné z dôvodu vášho používania našich produktov alebo z dôvodu rozšírenia ich funkčnosti, najmä keď nájdeme partnera, ktorý má konkrétne služby alebo riešenia, ktoré vyhovujú vašim potrebám alebo optimalizujú vaše používanie našich produktov a služieb. Môžeme vás kontaktovať prostredníctvom elektronických marketingových komunikačných kanálov alebo použiť iné komunikačné kanály (napríklad sociálne kanály), aby sme vám posielali prispôsobené reklamy a špeciálne ponuky. Vaše registračné údaje nebudeme zdieľať s naším dôveryhodným partnerom, pokiaľ na to nebudeme mať dostatočné dôvody.


   Ak to vyžadujú príslušné právne predpisy, požiadame vás o súhlas predtým, než začneme s vyššie uvedenými aktivitami.
   Prosím vezmite na vedomie, že aj keď odmietnete prijímanie marketingových komunikácií, môžete od nás naďalej dostávať administratívne komunikácie, komunikácie o službách a transakciách, ako napríklad technické aktualizácie a/alebo aktualizácie zabezpečenia našich produktov, potvrdenia objednávok, oznamy o aktivite na vašom účte a ďalšie dôležité oznámenia.

   NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE?

    

   Aby sme mohli spracúvať vaše údaje, môžeme sa spoliehať na rôzne právne základy, vrátane:

   • Vášho súhlasu (len keď je to vyžadované alebo dovolené právnymi predpismi). Keď sa spoliehame na váš súhlas ako právny základ na spracúvanie vašich údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
   • Nevyhnutnosti založiť zmluvný vzťah s vami a na výkon našich povinností vyplývajúcich zo zmluvy,
   • Nevyhnutnosti  dodržiavať naše zákonné povinnosti a založiť,  vykonávať alebo brániť naše právne nároky,
   • Nevyhnutnosti presadzovať naše legitímne záujmy, vrátane:

   o    zabezpečenia ochrany našich sietí a informácií,

   o    správy a všeobecného výkonu obchodnej činnosti v rámci spoločnosti,

   o    prevencie alebo prešetrenia podozrení alebo skutočných porušení právnych predpisov, porušení obchodnej zmluvy so zákazníkom alebo kódexu integrity spoločnosti Signify alebo iných predpisov spoločnosti Signify,
   o     optimalizácie alebo rozšírenia nášho marketingového dosahu a relevancie komunikácie

   • Nevyhnutnosti reagovať na vaše žiadosti,
   • Nevyhnutnosti chrániť životne dôležité záujmy akejkoľvek osoby,
   • Akéhokoľvek iného právneho základu povoleného miestnymi právnymi predpismi.

   KEDY ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE?

    

   Vaše údaje nezdieľame, s výnimkou tu popísaných obmedzených prípadov.

   Ak je to potrebné na naplnenie účelov popísaných v tomto oznámení, môžeme vaše údaje poskytnúť nasledujúcim subjektom:

   • Pridružené spoločnosti spoločnosti Signify: vďaka našej globálnej povahe môžu byť vaše údaje zdieľané s niektorými pridruženými spoločnosťami spoločnosti Signify. Prístup k vašim údajom v rámci spoločnosti Signify bude udelený len tým, ktorí majú potrebu ich poznať.
   • Poskytovatelia služieb: tak ako mnohé podniky, môžeme zadať určité spracovateľské činnosti s údajmi dôveryhodným externým poskytovateľom služieb, aby pre nás vykonávali funkcie a poskytovali služby, ako sú napríklad poskytovatelia informačných a telekomunikačných služieb (ICT), poskytovatelia poradenských služieb, poskytovatelia prepravných služieb, poskytovatelia platieb, platformy elektronických komunikačných služieb.
   • Obchodní partneri: vaše údaje môžeme zdieľať s dôveryhodnými obchodnými partnermi, aby vám mohli poskytnúť služby, ktoré požadujete.
   • Verejné a  štátne orgány: ak to vyžadujú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv, môžeme vaše údaje zdieľať so subjektmi, ktoré sú voči spoločnosti Signify regulačným orgánom alebo do ktorých jurisdikcie spoločnosť Signify patrí.
   • Profesionálni poradcovia a ďalší: vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými stranami, vrátane profesionálnych poradcov, ako sú napríklad banky, poisťovne, audítori, právnici, účtovníci alebo ďalší profesionálni poradcovia.
   • Ďalšie strany v súvislosti s podnikovými transakciami: z času načas môžeme tiež vaše údaje zdieľať v priebehu podnikových transakcií, ako napríklad počas predaja podniku alebo časti podniku inej spoločnosti, alebo akejkoľvek reorganizácie, fúzie, spoločného podniku alebo iného nakladania s našim podnikom, aktívami alebo akciami (vrátane v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním).
   • Na vašu žiadosť v prípade žiadosti o prenosnosť osobných údajov.

   KEDY PRENÁŠAME VAŠE ÚDAJE DO ZAHRANIČIA?

    

   Z dôvodu našej globálnej povahy, údaje, ktoré nám poskytnete, môžu byť prenesené alebo k nim môžu mať prístup pridružené spoločnosti spoločnosti Signify a dôveryhodné tretie strany z mnohých krajín celého sveta. V dôsledku toho môžu byť vaše údaje spracúvané mimo krajiny, kde žijete, ak je to potrebné na naplnenie účelov popísaných v tomto oznámení.

   Ak sa nachádzate v členskej krajine Európskeho hospodárskeho priestoru, môžeme vaše údaje prenášať do krajín nachádzajúcich sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Európska komisia uznáva niektoré z týchto krajín, ako krajiny zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany. Čo sa týka prenosov z Európskeho hospodárskeho priestoru do iných krajín, ktoré Európska komisia neuznáva ako krajiny zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany, zaviedli sme adekvátne opatrenia na ochranu vašich údajov, ako napríklad organizačné a právne opatrenia (napríklad záväzné vnútropodnikové pravidlá a štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou). Kópiu týchto opatrení si môžete vyžiadať v kancelárii pre ochranu súkromia spoločnosti Signify (kontaktné údaje nájdete nižšie v časti „Aké máte možnosti?“).

   AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

    

   Vaše údaje uchovávame po dobu potrebnú na naplnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené (informácie o týchto účeloch nájdete vyššie v časti „Ako používame vaše údaje“?). Majte na pamäti, že v určitých prípadoch môže zákon vyžadovať alebo povoľovať dlhšie obdobie uchovania údajov. Kritériá používané na stanovenie našich období uchovávania údajov zahŕňajú:

   • Ako dlho sú údaje potrebné na to, aby sme vám poskytli naše produkty alebo služby alebo na výkon našej podnikateľskej činnosti?
   • Máte u nás účet? V takom prípade budeme uchovávať vaše údaje počas doby, kedy je váš účet aktívny, alebo tak dlho, ako je potrebné na to, aby sme vám poskytli služby.
   • Máme zákonnú, zmluvnú alebo obdobnú povinnosť uchovávať údaje? Príklady môžu zahŕňať zákony o povinnom uchovávaní údajov v príslušnej jurisdikcii, vládne nariadenia na zachovanie údajov relevantných pre vyšetrovanie, alebo ak sa údaje musia uchovať pre súdne účely alebo ako ochrana proti prípadnému nároku.

   AKO ZABEZPEČUJEME OCHRANU VAŠICH ÚDAJOV?

    

   Na ochranu vašich údajov vykonáme primerané opatrenia, ktoré sú v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi na ochranu údajov a bezpečnosti údajov, vrátane vyžadovania od poskytovateľov služieb, ktorých využívame, aby používali primerané opatrenia na ochranu súkromia a bezpečnosti vašich údajov. Žiaľ, nie je možné zaručiť, že systém prenosu alebo uchovávania údajov bude 100 % bezpečný. S prihliadnutím na stav technológií, náklady na implementáciu a povahu údajov, ktoré majú byť chránené, sme zaviedli technické a organizačné opatrenia na prevenciu rizík, ako sú napríklad zničenie, strata, úpravy, nepovolené sprístupnenie alebo prístup k vašim údajom. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaša interakcia s nami alebo vaše údaje sa už nespracúvajú bezpečným spôsobom, okamžite sa obráťte na kanceláriu pre ochranu súkromia spoločnosti Signify v súlade s časťou „AKÉ MÁTE MOŽNOSTI?“ nižšie.

   AKÉ SÚ VAŠE POVINNOSTI?

    

   Chceme vám pripomenúť, že je vašou povinnosťou zabezpečiť podľa vášho najlepšieho vedomia, aby údaje, ktoré nám poskytnete, boli presné, úplné a aktuálne. Okrem toho, ak s nami zdieľate údaje iných ľudí, je vašou povinnosťou získať tieto údaje v súlade s miestnymi zákonnými požiadavkami. Napríklad by ste mali informovať týchto druhých ľudí, ktorých údaje nám poskytnete, o obsahu tohto oznámenia, a vyžiadať si ich predchádzajúci súhlas.

   AKÉ MÁTE MOŽNOSTI?

    

   Snažíme sa o to, aby ste mali prístup k svojím údajom. Obvykle môžete samostatne kontrolovať svoje údaje (napríklad prihlásením sa do svojho účtu) a ich aktualizovať, upravovať, alebo ak to umožňuje zákon, vymazať.  V takom prípade dôrazne odporúčame, aby ste prevzali kontrolu nad svojimi údajmi.

    

   Vždy môžete kontaktovať našu kanceláriu pre ochranu súkromia, ak chcete:

   • prezrieť, zmeniť alebo vymazať údaje, ktoré ste nám poskytli (ak spoločnosť Signify nie je inak oprávnená alebo sa od nej nevyžaduje, aby tieto údaje uchovávala),
   • namietať voči určitým spracovateľským operáciám s údajmi (napríklad odmietnuť marketingové komunikácie),
   • dostať kópiu svojich údajov (v bežnom strojovo čitateľom formáte, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy),
   • klásť nám akékoľvek iné otázky týkajúce sa ochrany vašich údajov v rámci spoločnosti Signify.

    

   Ak máte akékoľvek otázky alebo primeraný dopyt ohľadom ochrany vašich údajov v spoločnosti Signify alebo ohľadom tohto Oznámenia vo všeobecnosti, môžete kontaktovať kanceláriu pre ochranu súkromia spoločnosti Signify.:

   • Poštou: Signify – Attn (do pozornosti): Privacy Office (Kancelária na ochranu súkromia) – Herikerbergweg 102, 1101CM Amsterdam Zuid Oost, Holandsko, alebo
   • Na internete: Signify Privacy Center, časť „Žiadosť na ochranu súkromia“.

    

   Majte na pamäti, že e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná. Preto v e-mailoch, ktoré nám posielate, neuvádzajte citlivé informácie.

    

   Urobíme všetko preto, aby sme vašu žiadosť vybavili včas a bezplatne, s výnimkou toho, ak by si to vyžadovalo neprimerané úsilie. V určitých prípadoch vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti skôr, než môžeme konať ohľadom vašej žiadosti. Ak ste nespokojní s odpoveďou, ktorú ste dostali, môžete podať podnet na príslušný regulačný orgán vo vašej jurisdikcii.

                                                                          

   AKO POUŽÍVAME COOKIES A ĎALŠIE SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

    

   Podrobnejšie informácie o tom, ako používame cookies a ďalšie sledovacie technológie (ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Signify Privacy Center, pozri časť „Právne informácie“) si prečítajte v našom oznámení o cookies.

   ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE OD DETÍ?

    

   Úmyselne nezhromažďujeme informácie od detí vo veku do 16 rokov.

   • Osobitné oznámenie pre deti vo veku do 16 rokov: ak máte menej než 16 rokov, odporúčame, aby ste sa porozprávali so svojím rodičom alebo poručníkom a získali ich súhlas skôr, než s nami budete zdieľať vaše údaje.
   • Osobitné oznámenie pre rodičov detí vo veku do 16 rokov: odporúčame, aby ste kontrolovali a monitorovali, ako vaše deti používajú naše produkty, systémy, služby, aplikácie (vrátane webových stránok a iných digitálnych kanálov), aby ste sa uistili, že vaše dieťa s nami nezdieľa osobné údaje bez vášho povolenia.

   KEDY BUDE TOTO OZNÁMENIE O OCHRANE SÚKROMIA AKTUALIZOVANÉ?

    

   Toto oznámenie o ochrane súkromia sa môže z času načas meniť.

   Naše spracúvanie vašich údajov sa bude riadiť najnovšou verziou tohto oznámenia a bude dostupné na webovej stránke Signify Privacy Center, pozri časť „Právne informácie“.

    

   - Signify -