Gợi ý

  Điều khoản sử dụng

  Last updated: January 2019    See previous versions

  Điều khoản sử dụng

   

  Trang web này ("Trang web") được cung cấp cho bạn bởi Signify Netherlands B.V., Khu công nghệ cao 48, 5656AE Eindhoven, Hà Lan ("Signify").

   

  Các Điều khoản sử dụng sau đây kiểm soát việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này. Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện cụ thể cũng áp dụng với những nội dung, dữ liệu, tài liệu hay thông tin nhất định được bao gồm hay được tạo ra thông qua Trang web này ("Nội dung") và các nội dung, dữ liệu, tài liệu hay thông tin nhất định mà bạn đăng tải, cung cấp và/hoặc công bố trên Trang web (“Nội dung người dùng”) hoặc các giao dịch được chốt thông qua Trang web này. Những điều khoản cụ thể đó có thể được bổ sung vào các Điều khoản sử dụng, hoặc chỉ trong phạm vi được nêu rõ, có thể thay thế những Điều khoản sử dụng này.

  1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

   

  Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc pháp lý của tất cả các Điều khoản sử dụng, cũng như các điều khoản và điều kiện theo đó được bao gồm hoặc đề cập tới, hoặc các điều khoản và điều kiện bổ sung được quy định trên Trang web này. Nếu bạn KHÔNG chấp thuận tất cả những điều khoản này, bạn KHÔNG nên truy cập hoặc sử dụng Trang web này.

  2. Thay đổi các Điều khoản

   

  Các Điều khoản sử dụng này có thể được Signify sửa đổi bất kỳ lúc nào. Các Điều khoản sử dụng được sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Nếu bạn vẫn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web sau khi đăng tải thông tin sửa đổi đó, chúng tôi sẽ cho rằng bạn chấp thuận những sửa đổi đó. Bạn nên thường xuyên xem lại các điều khoản và điều kiện được áp dụng. Các trang web khác của Signify có thể có các điều khoản sử dụng riêng được áp dụng cho những trang web đó.

  Signify có quyền tạm dừng hoặc thay đổi hay cập nhật những điều liên quan đến Trang web hay Nội dung của Trang web bất kỳ khi nào mà không cần thông báo trước. Signify có toàn quyền giới hạn, từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ cá nhân nào đối với Trang web hay bất kỳ bộ phận nào có hiệu lực theo đó ngay lập tức mà không cần thông báo trước bất kỳ khi nào và vì bất kỳ lý do gì.

  3. Chính sách Quyền riêng tư

   

  Các thông tin cá nhân được cung cấp hoặc thu thập thông qua hoặc liên kết với Trang web này chỉ được sử dụng tuân theo Chính sách quyền riêng tư của Signify và các Điều khoản sử dụng này phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư được đăng tải trên Trang web này.

  4. Khước từ Trách nhiệm

   

  TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC NỘI DUNG, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, ĐỒ HỌA, LIÊN KẾT VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC) TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO ĐÚNG NGUYÊN TRẠNG" VÀ "THEO NHƯ NHỮNG GÌ CÓ SẴN". SIGNIFY, CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, ĐỐI TÁC, CÔNG TY NHƯỢNG QUYỀN,  NHÀ PHÂN PHỐI VÀ CUNG CẤP KHƯỚC TỪ RÕ RÀNG, TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ NHỮNG TRÌNH BÀY HOẶC ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH, VIỆC KHÔNG VI PHẠM HAY ĐỐI VỚI VIỆC VẬN HÀNH CỦA TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG HOẶC NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG. Cả Signify và các công ty con, chi nhánh, đối tác, công ty nhượng quyền, nhà phân phối và cung cấp không được đưa ra đảm bảo hoặc trình bày rằng (i) Trang web này sẽ đáp ứng các nhu cầu của bạn, (ii) Trang web này sẽ không bị gián đoạn, luôn kịp thời, an toàn và không xảy ra sự cố, hoặc (iii) các kết quả thu được từ việc sử dụng Trang web (bao gồm Nội dung, thông tin và tài liệu trên Trang web này) là đúng đắn, hoàn thiện, chính xác, đáng tin cậy, hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn.

   

  Đây là trang web công cộng. Bạn không nên mong đợi rằng những Nội dung người dùng mà bạn cung cấp trên trang web này sẽ được giữ bảo mật. Không nên cung cấp các thông tin bí mật tại đây.

   

  Signify và các công ty con, chi nhánh, đối tác, công ty nhượng quyền, nhà phân phối và cung cấp không chịu trách nhiệm đối với các sự cố gián đoạn hay lược bỏ trên Internet, mạng lưới hay dịch vụ của trang chủ hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào, và không đảm bảo rằng Trang web hay các dịch vụ đảm bảo cho Trang web này hoạt động hay các hoạt động liên lạc điện tử được gửi bởi Signify là không có virus hoặc các yếu tố có hại khác.

  Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Trang web này đều do bạn toàn quyền thực hiện và tự chịu rủi ro. Chỉ mình bạn phải chịu trách nhiệm về bất cứ tổn hại gì đối với hệ thống máy tính hay thiết bị của bạn, hoặc tình trạng mất dữ liệu do tải xuống bất kỳ tài liệu nào.

  5. Đăng ký

   

  Bạn có thể phải đăng ký trở thành cộng tác viên nếu truy cập vào một số khu vực nhất định trên Trang web và sử dụng một số tính năng hay chức năng nhất định của Trang web. Bạn được đăng ký miễn phí.

  Khi đăng ký, bạn phải chọn một tên đăng nhập hoặc "danh hiệu" và mật khẩu riêng biệt, và phải cung cấp một địa chỉ email riêng biệt, hợp lệ, vẫn đang được sử dụng và có thể xác minh được. Không được phép cung cấp tên đăng nhập và địa chỉ email trùng lặp, do vậy nếu tên đăng nhập hoặc địa chỉ email mà bạn nhập vào đã được sử dụng rồi thì bạn sẽ được yêu cầu lựa chọn một tên hoặc địa chỉ khác. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email xác nhận cùng với các thông tin đăng ký của bạn. Trong trường hợp không thể gửi thông tin đó vì bất kỳ lý do gì, thì quyền truy cập hoặc sử dụng của bạn đối với các khu vực, chức năng hay tính năng mà cần đăng ký đó sẽ bị từ chối hoặc chấm dứt. Bạn cần ngay lập tức cập nhật đăng ký để giúp cho các thông tin đăng ký luôn chính xác và hiện hành. Bạn cũng tự chịu trách nhiệm bảo đảm bảo mật cho mật khẩu của mình. Chúng tôi có quyền thay đổi mật khẩu của bạn hoặc xóa các nội dung mà bạn đã cung cấp cho Trang web hoặc từ chối hay hủy bỏ đăng ký của bạn nếu bạn lựa chọn một tên đăng nhập mà chúng tôi, theo toàn quyền quyết định của mình, cho rằng tên đó có tính chất khiêu dâm, khiếm nhã, xúc phạm hoặc không phù hợp. Bạn cũng tự chịu trách nhiệm giới hạn truy cập đối với (các) máy tính của mình. Bạn đồng ý chấp thuận chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động được thực hiện bằng tài khoản, tên đăng nhập, và/hoặc mật khẩu do bạn thực hiện, không thực hiện hay mắc sơ suất. Nếu bạn biết được bất kỳ hành vi đáng ngờ hoặc trái phép nào liên quan đến tài khoản, tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu của bạn, bạn đồng ý liên hệ ngay với chúng tôi qua địa chỉ email digital.marketing.support@signify.com. Chúng tôi có toàn quyền ngăn chặn quyền đăng ký của mọi dịch vụ hoặc nhà cung cấp mạng của địa chỉ email cụ thể đó.

  6. Cộng tác viên

  Khi cung cấp Nội dung người dùng cho Trang web này, bạn đồng ý rằng tài liệu đó phải phù hợp, mang tính xây dựng, có liên quan và không chứa bất kỳ chi tiết nào bất hợp pháp hay không phù hợp để đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn trong các chi tiết (1) có thể làm mất danh dự hoặc gây tổn thương cho người hoặc thực thể khác, (2) có thể gây hại cho bất kỳ cá nhân hay cơ sở nào, hoặc làm mất danh dự hay gây phiền toái cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (3) có thể vi phạm quyền hợp pháp của bất kỳ cá nhân nào (bao gồm quyền riêng tư hoặc công khai), (4) khiêu dâm, tục tĩu, báng bổ, khiếm nhã, sỗ sàng hoặc đe dọa (5) trái với văn hóa, thuần phong mỹ tục, hoặc (6) kích động hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp.

   

  Bạn cần thực hiện những nỗ lực hợp lý để phát hiện hoặc loại bỏ virus hay bất kỳ yếu tố phá hoại hoặc có khả năng lây lan nguy hiểm trước khi nộp bất kỳ tài liệu nào. Bạn cũng không được phép truyền tải các thư liên hoàn, các hình thức kinh doanh đa cấp, các khảo sát và mồi chài thông qua Trang web này. Bạn cũng không được phép giả mạo các tiêu đề hoặc sửa đổi danh tính hay các dữ liệu khác nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung và/hoặc Nội dung người dùng được truyền tải thông qua Trang web của chúng tôi hoặc sửa đổi sự hiện diện của bạn trên Trang web. Bạn không được can thiệp hoặc làm gián đoạn các trang web, máy chủ hoặc mạng lưới của chúng tôi hay thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây ra tải lượng lớn không hợp lý và không cân đối lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi.

   

  Bạn xác nhận, trình bày và đảm bảo rằng Nội dung người dùng mà bạn cung cấp trên Trang web không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu của các bên hay cá nhân, ví dụ nhưng không giới hạn trong bản quyền, thương hiệu hoặc bằng sáng chế, hoặc bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào.

   

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi ý tưởng, thông tin mà bạn cung cấp hay các thảo luận hoặc bất kỳ Nội dung người dùng nào khác mà bạn cung cấp trong Trang web này mà không được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ có thể được sử dụng bởi bất kỳ cộng tác viên nào khác mà không cần phải bồi thường hay trao thẩm quyền.

   

  Do đó, bạn cấp phép cho Signify, các công ty con, chi nhánh và các đối tác của Signify theo hình thức có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, không độc quyền, không có đặc quyền, không thể bãi bỏ, vĩnh viễn và có hiệu lực trên toàn cầu để họ có thể sử dụng, sở hữu, lưu trữ, tái tạo, thay đổi, sao chép, thiết kế các bản phái sinh, phân phát, trình diễn công khai, trưng bày công khai, truyền tải hoặc xuất bản Nội dung người dùng được bạn cung cấp, trên Trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác của Signify, hay trong hoạt động tiếp thị của Signify, hoặc trong các tài liệu quan hệ công chúng trong tất cả các hoạt động truyền thông theo toàn quyền quyết định của Signify.

   

  Bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các Nội dung người dùng và những hậu quả của việc đăng tải, gửi và/hoặc công bố những thông tin đó. Signify có thể, nhưng không bắt buộc, đánh giá và giám sát, trước và/hoặc sau khi gửi Nội dung người dùng. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng chúng tôi không thể giám sát và đánh giá tất cả các Nội dung người dùng. Trong phạm vi không giới hạn, Signify và các công ty con, chi nhánh, đối tác, công ty nhượng quyền, nhà phân phối và cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn thiện, chất lượng và tính hợp lệ của Nội dung người dùng được đăng tải trên Trang web bởi một bên thứ ba.

   

  Signify không xác nhận bất kỳ Thông tin người dùng, ý kiến, kiến nghị hoặc lời khuyên nào được trình bày trong đó, và Signify khước từ mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung người dùng.

   

  Chỉ mình Signify có toàn quyền và khả năng chỉnh sửa và/hoặc gỡ bỏ các thông điệp hoặc bất kỳ Nội dung người dùng nào trái ngược, không phù hợp hoặc vi phạm các Điều khoản sử dụng này vì bất kỳ lý do gì bất kỳ khi nào mà không cần thông báo hay đồng thuận. Bất kỳ người dùng nào tin rằng các Nội dung người dùng được gửi là trái phép hoặc không phù hợp đều được khuyến khích liên hệ ngay với Signify qua địa chỉ email digital.marketing.support@signify.com. Sau khi nhận được thông báo đó, chúng tôi sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý để tiến hành biện pháp mà chúng tôi cho là cần thiết nội trong khoảng thời gian hợp lý. Do đây là quy trình thủ công, bạn cũng nên hiểu rằng chúng tôi không thể gỡ bỏ hoặc điều chỉnh một Nội dung người dùng cụ thể nào đó ngay lập tức.

  7. Giới hạn trách nhiệm

   

  TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP, SIGNIFY HAY CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, ĐỐI TÁC, CÔNG TY NHƯỢNG QUYỀN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC PHÂN PHỐI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, KÉO THEO, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, TÌNH CỜ HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC GÂY RA BỞI, PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN TỚI VIỆC TRUY CẬP, SỬ DỤNG, HAY KHÔNG THỂ TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG HAY NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NÀY, NGAY CẢ KHI SIGNIFY ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ, TRỪ KHI TRONG TRƯỜNG HỢP NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ PHÁT SINH DO HÀNH VI GIAN LẬN HOẶC BÓP MÉO MANG TÍNH GIAN LẬN THUỘC VỀ PHÍA SIGNIFY .

   

  TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA SIGNIFY HAY CÁC CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, ĐỐI TÁC, CÔNG TY NHƯỢNG QUYỀN, NHÀ PHÂN PHỐI VÀ CUNG CẤP ĐỐI VỚI CÁC KHIẾU NẠI PHÁT SINH BỞI HOẶC CÓ LIÊN QUAN TỚI TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NÀY ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG SỐ TIỀN MÀ BẠN ĐÃ TRẢ CHO CHÚNG TÔI ĐỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC NĂM MƯƠI (50) EURO, TÙY THEO BÊN NÀO CAO HƠN.

   

  NẾU BẠN SỐNG TẠI MỘT QUỐC GIA HOẶC TIỂU BANG MÀ KHÔNG CHO PHÉP NHỮNG NGOẠI LỆ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÊU TRÊN HAY BẤT KỲ NỘI DUNG KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM TRONG MỤC 4 BÊN TRÊN, NHỮNG NGOẠI LỆ HOẶC GIỚI HẠN ĐÓ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN, NHƯNG CHỈ TRONG PHẠM VI MÀ CÁC NGOẠI LỆ HOẶC GIỚI HẠN ĐÓ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, NHỮNG NGOẠI LỆ HOẶC GIỚI HẠN ĐÓ SẼ ĐƯỢC HẠN CHẾ TRONG PHẠM VI CAO NHẤT ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH.I

  8. Nội dung/Phần mềm của Bên thứ Ba

   

  Signify không bao giờ chịu trách nhiệm về các nội dung trên trang web thuộc sở hữu bởi một bên thứ ba mà có liên kết với trang web này thông qua siêu liên kết (hyperlink), bất kể siêu liên kết đó được cung cấp bởi Trang web hay bởi một bên thứ ba theo Điều khoản sử dụng. Bất kỳ liên kết nào trên Trang web của chúng tôi dẫn tới một trang web khác không có nghĩa là chúng tôi xác nhận trang web đó, và chúng tôi cũng không đánh giá hay đảm bảo về tính chính xác, hợp thời, hay phù hợp của nội dung trên bất kỳ trang nào mà Trang web này liên kết tới, và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với những điều đã nêu ở trên.

   

  Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp để người dùng có thể tải xuống từ hoặc thông qua Trang web này được cấp phép theo các điều khoản của bất kỳ hợp đồng cấp phép được áp dụng. Ngoại trừ được quy định trong hợp đồng cấp phép được áp dụng, phần mềm được cung cấp chỉ cho người dùng cuối sử dụng và bất kỳ hành động sao chép, tái tạo hoặc tái phân phối phần mềm này đều bị nghiêm cấm.

   

  CÁC ĐẢM BẢO, NẾU CÓ, LIÊN QUAN TỚI PHẦN MỀM ĐÓ SẼ CHỈ ÁP DỤNG NHƯ ĐƯỢC ĐỀ CẬP RÕ RÀNG TRONG HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP ĐƯỢC ÁP DỤNG. SIGNIFY HAY BẤT KỲ CÔNG TY CON, CHI NHÁNH, ĐỐI TÁC, CÔNG TY NHƯỢNG QUYỀN, NHÀ PHÂN PHỐI HOẶC NHÀ CUNG CẤP THEO ĐÂY KHƯỚC TỪ RÕ RÀNG TẤT CẢ NHỮNG TRÌNH BÀY HOẶC ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TRONG CÁC ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC CỦA SẢN PHẨM, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH, HOẶC VIỆC KHÔNG VI PHẠM LIÊN QUAN TỚI PHẦN MỀM NÀY.

  9. Bản quyền và Thương hiệu

   

  Bản quyền và tất cả các quyền sở hữu khác đối với Nội dung và Trang web được cung cấp bởi Signify, và các công ty con, chi nhánh và/hoặc đối tác của Signify, phần mềm để vận hành và đăng tải Trang web, hoạt động biên soạn dữ liệu trên Trang web, trình tự, thứ tự và sắp xếp Trang web, tất cả đều thuộc về Signify Holding B.V. và / hoặc các đối tác hay công ty nhượng quyền của Signify Holding B.V. Tất cả các quyền đối với Nội dung và Trang web mà không được trình bày rõ ràng là trao cho người khác theo đây sẽ được bảo toàn.

   

  PHILIPS là thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.. PHILIPS và tất cả các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V. cũng như các công ty con của nó là những tài sản quan trọng của Koninklijke Philips N.V.. Bạn phải sử dụng hợp lý những thương hiệu này và tuân theo những hướng dẫn của Philips khi tham chiếu tới các dịch vụ và sản phẩm của công ty. Tìm hiểu thêm thông tin tại www.ip.philips.com.

   

  Chỉ mình Koninklijke Philips N.V.. có toàn quyền sử dụng và đăng ký tên PHILIPS. Bạn không được phép đăng ký và sử dụng tên công ty, tên hợp pháp, tên giao dịch thương mại, tên miền hoặc tên khác, ám chỉ hoặc mô tả mà giống với tên PHILIPS hoặc bất kỳ tên nào khác nhắc đến ở đây, cũng như bất kỳ tên nào có chứa một phần của từ PHILIPS, hoặc bao gồm bất kỳ thương hiệu nào đã được đăng ký thuộc sở hữu của Koninklijke Philips N.V.

   

  Tất cả các thương hiệu đã đăng ký của Signify Holding B.V. và các công ty con của nó đều là những tài sản quan trọng của Signify. Bạn phải sử dụng hợp lý những thương hiệu này và tuân theo những hướng dẫn của Signify khi tham chiếu tới các dịch vụ và sản phẩm của công ty. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trademarks.lighting@signify.com để biết thêm thông tin.

  10. Quyền sở hữu trên Trang web

   

  Trang web này là trang web công khai nên bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên đây sẽ được coi là không yêu cầu bảo mật. Bạn thừa nhận rằng nếu bạn cung cấp bất kỳ sáng chế nào được thể hiện dưới bất kỳ Nội dung người dùng nào, chúng tôi sẽ có quyền "công bố" phát minh đó theo luật sáng chế hiện hành.

   

  Bạn cũng thừa nhận rằng bất kỳ Nội dung Người dùng được cung cấp và/hoặc thảo luận trên trang web này sẽ được coi là đối tượng của quyền sáng chế, bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của Signify, và các công ty con, chi nhánh, đối tác và các bên thứ ba khác. Nếu bạn có ý định khai thác bất kỳ ý tưởng, đề xuất, kiến nghị hoặc giải pháp hay các Nội dung người dùng được cung cấp trên trang web, bạn phải chịu trách nhiệm mua bản quyền sở hữu trí tuệ phù hợp trước khi tiến hành hành vi khai thác đó.

  11. Luật Khiếu nại vi phạm bản quyền

   

  Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng có tài liệu nào trên Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn trong các tài liệu được đăng tải trên Diễn đàn) đã bị sử dụng hoặc sao chép mà vi phạm bản quyền, vui lòng gửi thông báo đến bộ phận được chỉ định của Signify dưới đây. Theo Luật Bảo vệ bản quyền tác giả Hoa Kỳ, mục 17 Pháp điển Hoa Kỳ, phần 512(c)(3), thông báo của bạn phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:

   

  • Chữ ký vật lý hoặc chữ ký điện tử của người sở hữu bản quyền hoặc người được ủy quyền đứng ra thay mặt người sở hữu của bản quyền mà bị cáo buộc là vi phạm;
  • Chứng cứ xác minh tác phẩm bản quyền mà được khiếu nại là bị vi phạm, hoặc, nếu có nhiều tác phẩm bản quyền tại một trang trực tuyến được trình bày bởi một thông báo, thì phải là một danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;
  • Chứng cứ xác minh của tài liệu mà được khiếu nại là vi phạm hoặc là đối tượng của hành vi vi phạm và cần được loại bỏ, và bị vô hiệu hóa truy cập, cũng như các thông tin đủ để cho phép chúng tôi định vị tài liệu đó;
  • Thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và, nếu có, địa chỉ thư điện tử mà qua đó chúng tôi có thể liên hệ với bạn;
  • Tuyên bố mà bạn tin tưởng có căn cứ rằng việc sử dụng tài liệu bị khiếu nại không được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền, người đại diện hoặc luật bản quyền;
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền đứng ra thay mặt cho chủ sở hữu của bản quyền mà bị cáo buộc là vi phạm, và bạn sẽ chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khai man nào.

   

  Bộ phận được chỉ định nhận khiếu nại vi phạm bản quyền được liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

   

  Qua đường bưu điện: Signify Netherlands B.V.
  Dịch vụ pháp lý
  Khu công nghệ cao 48
  5656AE Eindhoven
  Hà Lan

   

  Thông tin sau được cung cấp chỉ để thông báo cho Signify biết rằng tài liệu có bản quyền của bạn đã bị vi phạm. Tất cả các yêu cầu khác, chẳng hạn như những thắc mắc liên quan đến sản phẩm và yêu cầu hoặc mối lo ngại về những đăng tải và/hoặc nội dung không hợp lý, sẽ không được hồi đáp qua quy trình này.

  12. Bồi thường và Tiết lộ

   

  Bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo cho Signify và các công ty con, chi nhánh, đối tác,  nhà phân phối và nhà cung cấp cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại diện pháp lý, đại lý, người thừa kế, người được nhượng quyền không bị tổn hại bởi các thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và giá cả (bao gồm các chi phí hợp lý trả cho luật sư, chuyên gia và phí kiện tụng), mà phát sinh do những thông tin đăng tải, nội dung hoặc truyền phát bất kỳ thông điệp, dữ liệu, tài liệu hay Nội dung người dùng mà bạn cung cấp trên Trang web hoặc bất kỳ vi phạm đối với các Điều khoản sử dụng này do bạn thực hiện. Trong trường hợp có khiếu nại hoặc hành động pháp lý phát sinh do bất kỳ thông điệp hoặc các Nội dung người dùng khác do bạn đăng tải, thì Signify có toàn quyền tiết lộ danh tính của bạn cũng như các thông tin khác về bạn mà Signify nắm giữ.

   

  Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc vài người dùng, bạn đồng ý bồi thường và đảm bảo, giải phóng cho Signify và các công ty con, chi nhánh, đối tác, nhà phân phối và nhà cung cấp cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại diện pháp lý, đại lý, người thừa kế, người được nhượng quyền khỏi bị tổn hại bởi các khiếu nại, yêu cầu và tổn thất (thực tế và kéo theo) thuộc tất cả các loại và bản chất, dù là đã biết hay chưa biết, phát sinh hoặc liên quan tới các tranh chấp đó.

  13. Ngừng hoạt động Trang web

   

  Chúng tôi có toàn quyền dừng hoạt động trang web hoặc bất kỳ phần nào trên đó vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo hay chấp thuận. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với việc không thể lưu trữ hay xóa bỏ bất kỳ Nội dung và/hoặc Nội dung người dùng nào được cung cấp cho Trang web.

  14. Các sản phẩm của Signify

   

  Trang web này có thể chứa các tham chiếu tới những sản phẩm và dịch vụ cụ thể của Signify mà có thể không được cung cấp (sẵn sàng) tại một quốc gia nhất định. Bất kỳ tham chiếu nào như vậy không ám chỉ hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ được cung cấp sẵn sàng tại mọi thời điểm ở một quốc gia nhất định. Vui lòng liên hệ với người phụ trách công việc của Signify tại nước sở tại của bạn để biết thêm thông tin.

  15. Tuyên bố về an toàn cảng biển theo Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán cá nhân năm 1995

   

  Thông tin trên trang web này có thể chứa những tuyên bố nhất định về tương lai liên quan tới tình trạng tài chính, kết quả vận hành và doanh nghiệp của Signify cũng như một số kế hoạch và mục tiêu nhất định của Signify liên quan tới những nội dung trên. Chúng tôi cảnh báo độc giả rằng các tuyên bố về tương lai không đảm bảo rằng đó là sự việc sẽ xảy ra trong tương lai và kết quả thực tế có thể khác xa so với những gì được nêu trong tuyên bố về tương lai. Ví dụ cho các tuyên bố về tương lai bao gồm các tuyên bố mà chúng tôi đưa ra về chiến lược, dự tính tăng trưởng doanh số, EBITA tương lai và tiết kiệm chi phí, sự phát triển tương lai trong doanh nghiệp hữu cơ của chúng tôi, cũng như lợi ích của các thương vụ mua lại trong tương lai và vị thế vốn của chúng tôi. Về bản chất, các tuyên bố về tương lai có chứa đựng rủi ro và tính bất định bởi chúng liên quan tới các sự kiện và hoàn cảnh trong tương lai, và có nhiều yếu tố có thể khiến cho kết quả và sự phát triển thực tế khác xa so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong những tuyên bố về tương lai đó. Những tuyên bố về tương lai phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế và kinh doanh trong nước và trên toàn cầu, việc thực hiện thành công chiến lược của chúng tôi, khả năng xác định và hoàn thành các thương vụ mua lại thành công và tích hợp các cơ sở được mua lại này vào doanh nghiệp của chúng tôi, sở thích của khách hàng đối với các sản phẩm mới và hiện có, khả năng của chúng tôi trong việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm mới, khả năng của chúng tôi trong việc nhận ra những lợi ích của chiến lược này, các chính sách và hành động của chính phủ và các cơ quan quản lý, những thay đổi trong luật pháp và tác động của cạnh tranh - nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và còn nhiều yếu tố khác nữa. Do đó, những kết quả thực tế trong tương lai có thể khác xa với những kế hoạch, mục tiêu và mong đợi đã được nêu ra trong những tuyên bố về tương lai này. Các nguy cơ và yếu tố khác được xác định trong những tài liệu mà chúng tôi đã gửi hoặc cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”), bao gồm những Báo cáo thường niên mới nhất của chúng tôi theo Mẫu 20-F, có trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bất kỳ tuyên bố về tương lai được chúng tôi đưa ra hoặc được bên khác thay mặt chúng tôi đưa ra có nội dung nguyên trạng giống như ngày chúng được thực hiện. Chúng tôi không đảm trách việc cập nhật các tuyên bố về tương lai để phản ánh những thay đổi về kỳ vọng hay thay đổi về sự kiện, tình trạng hoặc hoàn cảnh mà tuyên bố đó dựa vào. Tuy nhiên, độc giả nên tham khảo các thông tin tiết lộ bổ sung mà chúng tôi đã đưa ra hoặc sẽ đưa ra trong các tài liệu mà chúng tôi đã gửi hoặc sẽ gửi cho SEC.

  16. Giải quyết tranh chấp

   

  Những Điều khoản và điều kiện này sẽ bị chi phối bởi và được diễn giải theo luật pháp của Hà Lan. Bạn chấp thuận thẩm quyền không độc quyền của các tòa án tại Amsterdam, Hà Lan đối với bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hay nguyên nhân hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc có kết nối với các Điều khoản sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Trang web này, bao gồm các tranh chấp liên quan đến sự tồn tại hoặc tính hợp lệ của các Điều khoản sử dụng này, với điều kiện là bạn đồng ý cung cấp riêng các tranh chấp, khiếu nại hoặc nguyên nhân hành động đó cho các tòa án Amsterdam, Hà Lan.

  17. Hiệu lực từng phần

   

  Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ và có thể thi hành mà phù hợp nhất với mục đích của điều khoản gốc cũng như các điều khoản còn lại sẽ được thực thi.

  18. Không Khước từ

   

  Việc Signify không thể thực thi bất kỳ phần nào của các Điều khoản sử dụng này không cấu thành hành động khước từ đối với các quyền của Signify theo các Điều khoản sử dụng, bất kể đối với các hành động trong quá khứ hay tương lai của bất kỳ cá nhân nào. Việc nhận bất kỳ nguồn tài trợ nào từ Signify cũng như sự phụ thuộc vào hành động của Signify của bất kỳ cá nhân nào đều không được coi là cấu thành hành động khước từ đối với bất kỳ phần nào của các Điều khoản sử dụng này. Chỉ duy nhất một văn bản khước từ cụ thể có chữ ký của đại diện được ủy quyền bởi Signify mới có hiệu lực pháp lý.

  19. Các tiêu đề

   

  Tiêu đề của các mục trong Điều khoản sử dụng được chèn vào chỉ để đảm bảo sự thuận tiện và không cấu thành một bộ phận theo đó hoặc tác động theo bất kỳ cách nào tới ý nghĩa hoặc việc diễn giải các Điều khoản sử dụng.

   

  Cảm ơn bạn đã tham gia Trang web của chúng tôi

   

  Cập nhật lần cuối: Tháng 1 năm 2019

  Version history

  Date

  May 2018