Wskazówki

  Zintegrowane oświetlenie i transformacja energetyczna w miastach

   

  18 czerwca, 2024

  Potrzebne jest silne przywództwo aby zrealizować cele klimatyczne

  Wracając do czasu pierwszego Szczytu Ziemi w 1992 roku, polityka międzynarodowa oraz krajowa, której towarzyszły deklaracje działań, ustanowiły ramy łagodzenia skutków zmian klimatu. Jednakże aktywizm potrzebny do osiągnięcia efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 ma miejsce głównie w dużych ośrodkach miejskich. Oczywiście, organizacje międzynarodowe i przywódcy krajów mają do odegrania w tym wszystkim kluczową rolę, podobnie zresztą jak społeczność naukowa i przemysłowa. Dzięki spójnemu i opartemu na współpracy przywództwu oraz wsparciu ze strony wszystkich podmiotów, miasta są w stanie spełnić cele klimatyczne do 2030 roku i zredukować globalną emisję aż o 45%, osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku, oraz spełnić potrzebę zapewnienia krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

  Miasta mogą działać wspólnie na rzecz walki ze zmianami klimatu

   

  Zaangażowanie w ramach Globalnego Porozumienia Burmistrzów na rzecz Energii Klimatycznej (GCoM) oraz Sieci C40 podkreśla rolę miast w przełożeniu formalnych postanowień na faktycznie działania. Miasta mogą szybko wprowadzać i wykorzystywać zmiany, zwłaszcza przy wsparciu podmiotów krajowych i międzynarodowych, które wspierają inicjatywy finansowo i logistycznie. Partnerstwa w ramach GCoM pozwalają miastom uzyskać możliwości identyfikacji priorytetów klimatycznych i technologicznych. Ponadto GCoM łączy zarządzanie i inicjatywy na poziomie miasta z inicjatywami krajowymi i regionalnymi oraz dostosowuje się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

  GCoM przyjmuje wieloaspektowe i strategiczne podejście do zmniejszania zużycia energii, przeciwdziałając skutkom zmian klimatycznych poprzez analizę danych, innowacyjne rozwiązania finansowe, badania i tworzenie wspólnych ram sprawozdawczości. Partnerstwa w ramach GCoM pozwalają miastom uzyskać możliwości identyfikacji priorytetów klimatycznych i technologicznych. Ponadto GCoM łączy zarządzanie i inicjatywy na poziomie miasta z inicjatywami krajowymi i regionalnymi oraz dostosowuje się do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Misja Urban Transitions Mission (UTM) ma na celu „zademonstrowanie zintegrowanych ścieżek w kierunku holistycznych, skoncentrowanych na ludziach przemian miejskich opartych na czystej energii i innowacyjnych rozwiązaniach o zerowej emisji dwutlenku węgla netto”. UTM ma do tej pory 250 sygnatariuszy miejskich i planuje zdobyć kolejne 250 w 2024 roku.

  Innowacyjne planowanie przestrzenne, zarządzanie odpadami i efektywność energetyczna w miastach są prostą drogą w stronę osiągnięcia celów zerowej emisji netto. Według corocznego Impact Report od GCoM 2023, 7 183 miast oraz samorządów zgłosiło ponad 200 000 działań, które:
   

  • Zmniejszyły emisję gazów cieplarnianych
  • Przeciwdziałają zagrożeniom klimatycznym
  • Dokonują oceny ryzyka związanego z klimatem
  • Mierzą zdolności miast do dostosowania podstawowych usług i działań prawnych do zmian klimatycznych
  • Zapewniają dostęp do bezpiecznej, opłacalnej i zrównoważonej energii

  Sieć C40 to stowarzyszenie burmistrzów najważniejszych miast świata, których łączy wspólna misja przeciwdziałania emisji gazów cieplarnianych i zmniejszeniu ich o połowę do 2030 wraz z utrzymaniem zwiększania się temperatury na poziomie 1,5o C, przy wykorzystaniu najświeższej wiedzy naukowej. Zasady działania Sieci C40 na lata 2021 – 2024 zobowiązują miasta do:
   

  • Przyjęcia planu działań klimatycznych zgodnych z Porozumieniem Paryskim
  • Realizacji przyjętego planu działania na rzecz klimatu i zmniejszenie emisji o połowę do 2030 r.
  • Wykorzystania narzędzie finansowych, regulacyjnych i innych w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego
  • Integracji innowacyjnych działań, które dotyczą emisji poza bezpośrednią kontrolą miasta
  • Przyjęcia roli lidera w walce ze zmianami klimatycznymi i wyrażenia wsparcia wobec Porozumienia Paryskiego

   

  Według corocznego raportu Sieci C40, 75% miast należących do Sieci C40 zredukowało swoje emisje CO2 na osobę szybciej niż kraje, w których się znajdują. Miasta członkowskie nawiązały regionalne partnerstwa w celu opracowania niskoemisyjnych standardów budowlanych i stworzenia zdekarbonizowanych łańcuchów dostaw. Największe miasta ustanowiły strefy niskoemisyjne i uczestniczyły w programach budżetowania klimatycznego.

  Projekt NetZeroCities, finansowany przez UE, stanowi dobry przykład siły współpracy między miastami i organizacjami międzynarodowymi w celu sprostania wyzwaniom związanym z klimatem i energią. Projekt ma na celu pomóc miastom pokonać bariery na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej i wspiera misję UE polegającą na stworzeniu 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku.

  Oświetlenie LED, zielone budynki i zintegrowane technologie dyktują tempo

   

  Przykłady różnych inicjatyw wprowadzonych przez miasta na całym świecie podkreślają kluczową rolę innowacyjnych technologii w łagodzeniu zmian klimatu.
   

  Wysiłki miasta Chicago sięgają już Planu Działań na rzecz Klimatu z 2008 roku oraz planu Zrównoważonego Chicago z 2015 r. Rada miejska ds. zrównoważonego rozwoju pomaga wypełnić misję uczynienia miasta „prosperującym, zdrowszym i lepszym do życia”. Aby dostosować się do rozwoju krajowych planów zrównoważonego rozwoju, rada wyznaczyła na 2015 r. cel „poprawy efektywności energetycznej w całym mieście o 5%”. Mając na uwadze ten cel, kierownictwo Chicago i zespoły technologiczne opracowały projekt inteligentnego oświetlenia.
   

  Zakres projektu obejmował wymianę większości miejskich lamp ulicznych na inteligentny system oświetlenia drogowego LED. Cele projektu obejmowały oszczędność energii, redukcję kosztów, usprawnienie operacji, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego i wspieranie wzrostu gospodarczego.

  We współpracy z Midwest Energy Efficiency Alliance i przy wsparciu agencji federalnych, Chicago zastąpiło 280 000 pomarańczowych wysokociśnieniowych lamp sodowych (HPS) inteligentnym oświetleniem LED. Zintegrowane energooszczędne technologie oparte na diodach LED rozprowadzają i ukierunkowują oświetlenie w sposób, który poprawia widoczność ulic miasta w nocy i może automatycznie ostrzegać pracowników miejskich o awariach. Czujniki w połączeniu z oprogramowaniem opartym na chmurze są w stanie monitorować pogodę, hałas, bezpieczeństwo, ruch uliczny i jakość powietrza w całym mieście.

  Włodarze miasta San Sebastian w Hiszpanii opierali się na przeanalizowanych danych podczas przechodzenia z oświetlenia konwencjonalnego na inteligentne oświetlenie LED. W konsekwencji, San Sebastian podjęło misję „zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w mieście i poprawy warunków życia w przestrzeni publicznej miasta”, koncentrując swoje wysiłki na:

   

  • Współpracy z instytucjami finansowymi, Komisją Europejską, producentami oraz ekspertami
  • Ocenie, monitorowaniu, zarządzaniu ryzykiem, obsługą i utrzymaniem efektów
  • Infrastrukturze i środkach
  • Poprawie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa
  • Zmniejszeniu kosztów zużycia energii, emisji CO2 i kosztów konserwacji
  • Kontakcie z interesariuszami oraz wsparciu politycznym

   

  Plan San Sebastian obejmuje wymianę starego oświetlenia drogowego na zintegrowane oświetlenie LED z czujnikami wykrycia ruchu, systemem dźwiękowym do ostrzegania przed zagrożeniami oraz zarządzaniem danymi IoT. Ich oświetlenie drogowe może gasnąć lub rozjaśniać się w zależności do warunków panujących na jezdni, pory dnia czy pory roku. Czujniki pogodowe są zaprojektowane tak aby zapewnić uczestnikom ruchu drogowego optymalną widoczność nawet w trudnych warunkach pogodowych.

  san sebastian

  Wielki Irbid w Jordani wdrożył w życie Plan Działania na Rzecz Zrównoważonej Energii i Klimatu (SECAP) i przyłączył się do programu finansowanego przez Unię Europejską Cleaner Energy Saving Mediterranean Cities (CES-MED). Wysiłki koncentrowały się na redukcji zużycia energii we wszystkich sektorach poprzez konserwację i efektywność, a także promocję udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu. Osoby odpowiedzialne za projekt rozpoczęły od przeprowadzenia inwentaryzacji bazowej emisji (BEI), która szacowała ilość wyemitowanego CO2 w ciągu roku 2015 przez budynki regionalne, mieszkalne oraz sektora usług, oświetlenie publiczne i prywatne oraz transport publiczny. 
   

  Dane BEI wykazały, że 49% i 38% emisji gazów cieplarnianych pochodzi kolejno z domów mieszkalnych oraz budynków sektora usług. W roku bazowym 2015 roczne zużycie energii elektrycznej w sektorze usług wyniosło 571 973 MWh, czyli 50% całkowitego zużycia energii elektrycznej w mieście. Wysiłki mające na celu rozpoczęcie dekarbonizacji sektora mieszkaniowego i usługowego obejmowały ustanowienie obowiązkowych standardów efektywności energetycznej urządzeń gospodarstwa domowego oraz modernizację budynków za pomocą nowych systemów oświetleniowych, słonecznych podgrzewaczy wody, izolacji i energooszczędnych urządzeń.

  Zintegrowane oświetlenie LED daje impet do zmian

   

  Dla Chicago, San Sebastian i Greater Irbid zintegrowane oświetlenie LED jest kluczem do osiągnięcia efektywności energetycznej i efektywności ekonomicznej. Jako podstawa dla inteligentnego oświetlenia drogowego i ekologicznego budownictwa, zintegrowane oświetlenie może dać impet do zmian w kierunku efektywności energetycznej, dobrego samopoczucia najemców, bezpieczeństwa i redukcji emisji dwutlenku węgla. Dodanie czujników jakości powietrza, wykrywania ruchu oraz warunków pogodowych dostarcza włodarzom miast niezbędnych informacji, które mogą zostać następnie wykorzystanie w komunikacji z mieszkańcami. 
   

  Projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Chicago już przyniósł imponujące rezultaty. W 2021 r. projekt pozwolił miastu zaoszczędzić 8,7 mln dolarów, zmniejszając wydatki na energię o ponad połowę. W oparciu o te wczesne wyniki Chicago spodziewa się zaoszczędzić 100 milionów dolarów na kosztach energii elektrycznej od 2022 do 2032 roku.

  W 2021 r. projekt pozwolił miastu zaoszczędzić 8,7 mln dolarów, zmniejszając wydatki na energię o ponad połowę. W oparciu o szacowane wyniki Chicago spodziewa się zaoszczędzić 100 milionów dolarów na kosztach energii elektrycznej między 2022 a 2032 roku.

  Szacunki wskazują, że miasto zaoszczędzi 181 679 358 kWh rocznie i zrównoważy ponad 134 600 ton metrycznych dwutlenku węgla każdego roku.
  Miasto San Sebastian porównało efektywność energetyczną tradycyjnego oświetlenia ulicznego i zintegrowanego oświetlenia ulicznego LED. Wyniki wykazały, że zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie światłem spadły. Wraz ze zmniejszonym zużyciem energii zmniejszyły się koszty zasilania i obciążenie elektryczne istniejącego okablowania. San Sebastian spodziewa się zwrotu zainwestowanego kapitału w ciągu od 4 do 7 lat.
  Rozważając zużycie energii w sektorze budynków usługowych, region Greater Irbid wyznaczył swój główny rząd, jako modelowy projekt renowacji energetycznej. Dane porównawcze z BEI z 2015 r. wykazały, że główny urząd regionu Greater Irbid zużywał 36% energii wykorzystywanej przez wszystkie budynki komunalne w mieście. Zlokalizowany w centrum starego miasta budynek mieści główne wydziały gminy zatrudniające 618 pracowników. Każdego miesiąca budynek odwiedza od 6 000 do 8 000 mieszkańców.
  Przy wsparciu programu ENI CBC Med GreenBuilding, region przekształcił główny urząd w sztandarowy przykład ekologicznego budownictwa. Rezultatem modernizacji energetycznej budynku jest oszczędność 187 000 kilowatów energii rocznie, dzięki przejściu na pozyskiwanie energii z źródeł odnawialnych. Instalacja zintegrowanych systemów oświetlenia LED, zastępującego jednostki HVAC i zainstalowanie systemu zarządzania energią, grzejniki słoneczne, zasłony okienne oraz izolację termiczną pozwala zaoszczędzić 186 268 ton CO2 rocznie.
  Włodarze postanowili zmniejszyć zużycie energii we wszystkich 144 budynkach miejskich przy użyciu podobnych technik. Plan działań na rzecz klimatu w Greater Irbid przewiduje, że przejście na oświetlenie LED spowoduje ograniczenie zużycia energii o 80 733 MWh rocznie i całkowite ograniczenie emisji CO2 o 52 396 ton rocznie.

  Miasta mają jeszcze sporo pracy przed sobą

   

  Reakcja na zmiany klimatu powinna być trwała i konsekwentna. Nawet pomimo postępu, światowe emisje gazów cieplarnianych wciąż się zwiększają. Ślad węglowy jest obecny w wysokim stężeniu w niewielkiej ilości miast o wysokich dochodach i zamożnych przedmieściach – w rzeczywistości tylko 100 miast odpowiada za 18% globalnych emisji. W Stanach Zjednoczonych, duża część 45 – 55 milionów oświetleń drogowych wciąż korzysta z oświetlenia HPS. Podczas, gdy inwestycje w ekologiczne budownictwo postępują, całkowite zużycie energii i emisja dwutlenku węgla w budownictwie i sektorze budowlanym osiąga rekordowy szczyt. W skali całego świata, sektor budowlany zużywa 30% energii i wpływa na 26% wszystkich emisji CO2.

  Zintegrowane oświetlenie LED może zmniejszyć zużycie energii spowodowane oświetleniem aż do 80%. W efekcie, technologia może mieć kluczowe znaczenie dla miast w procesie dążenia do celu zerowej emisyjności. Z kolei zintegrowane oświetlenie LED może pozytywnie wpłynąć na dekarbonizację budynków mieszkalnych, komercyjnych i usługowych. Korzystanie z zintegrowanych technologii, które obejmują systemy oświetlenia LED, bezpieczeństwa, HVAC i kontroli środowiska, przyczynia się do efektywności energetycznej.
  Aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób zintegrowane oświetlenie LED może napędzać wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, pobierz naszą białą księgę „Projektowanie prawdziwie zrównoważonych miast” tutaj.

  O autorze:

  Jonathan Weinert

  Jonathan Weinert

  IoT and connected lighting, Signify

   

   

  For commercial enquiries:

  O Signify

   

  Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem branży oświetleniowej dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact oraz usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. W 2023 r. sprzedaż wyniosła 6,7 miliarda Euro. Firma zatrudnia około 32 000 pracowników w ponad 70 krajach. Uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata. Od czasu debiutu giełdowego przez siedem kolejnych lat była notowana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index i przez cztery kolejne lata uzyskała ocenę EcoVadis Platinum, co plasuje Signify w pierwszym procencie ocenianych firm. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, w serwisie X, oraz na LinkedInie i Instagramie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje Inwestorskie.

  Meydan Bridge

  Więcej artykułów

  • Realizacja CA Immo

   maja 23, 2024

   Realizacja CA Immo

  • Modernizacja oświetlenia ID Logistics

   grudnia 20, 2023

   Modernizacja oświetlenia ID Logistics

  • Modernizacja oświetlenia w Netto

   listopada 30, 2023

   Modernizacja oświetlenia w Netto