Návrhy

  Pravidlá používania

  Last updated: January 2019    See previous versions

  Pravidlá používania

   

  Túto webovú lokalitu („webová lokalita“) vám ponúka spoločnosť Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656AE Eindhoven, Holandsko („spoločnosť Signify“).

   

  Nasledujúce pravidlá používania upravujú váš prístup a používanie tejto webovej lokality. Osobitné podmienky sa môžu vzťahovať na konkrétny obsah, údaje, materiály alebo informácie obsiahnuté alebo dostupné prostredníctvom tejto webovej lokality (ďalej len „obsah“) a na konkrétny obsah, údaje, materiály alebo informácie, ktoré môžete odovzdať, odoslať alebo publikovať na webovej lokalite („používateľský obsah“) alebo transakcie uzavreté prostredníctvom tejto webovej lokality. Takéto špecifické podmienky môžu dopĺňať tieto pravidlá používania alebo ich môžu nahrádzať, ale iba v nich výslovne uvedenom rozsahu.

  1. Prijatie pravidiel používania

   

  Prístupom alebo používaním tejto webovej lokality súhlasíte s tým, že budete právne viazaní pravidlami používania a všetkými zmluvnými podmienkami, ktoré sú obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente, alebo akýmikoľvek dodatočnými podmienkami uvedenými na tejto webovej lokalite. Ak NESÚHLASÍTE so všetkými týmito podmienkami, túto webovú lokalitu by ste NEMALI navštevovať ani používať.

  2. Zmena pravidiel používania

   

  Tieto pravidlá používania môžu byť kedykoľvek spoločnosťou Signify zmenené. Takto zmenené pravidlá používania nadobúdajú platnosť po ich zverejnení. Ak po takomto zverejnení budete webovú lokalitu ďalej navštevovať alebo používať, bude sa to považovať za váš súhlas s týmito zmenami. Odporúčame pravidelne kontrolovať všetky platné podmienky. Ďalšie webové lokality spoločnosti Signify môžu mať svoje vlastné pravidlá používania, ktoré sa vzťahujú na takéto webové lokality.

  Spoločnosť Signify si vyhradzuje právo kedykoľvek bez upozornenia ukončiť alebo vykonať zmeny či aktualizácie týkajúce sa webovej lokality alebo jej obsahu. Spoločnosť Signify si vyhradzuje právo okamžite a bez upozornenia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu podľa vlastného uváženia obmedziť, odmietnuť alebo ukončiť prístup ktorejkoľvek osoby na webovú lokalitu alebo na akúkoľvek jej časť.

  3. Zásady rešpektovania súkromia

   

  Osobné informácie poskytnuté alebo zhromaždené prostredníctvom alebo v súvislosti s touto webovou lokalitou sa môžu používať iba v súlade so zásadami rešpektovania súkromia spoločnosti Signify a tieto pravidlá používania podliehajú zásadám rešpektovania súkromia, ktoré sú uverejnené na tejto webovej lokalite.

  4. Vylúčenie zodpovednosti

   

  VŠETKY INFORMÁCIE (VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, OBSAHU, TEXTU, OBRAZOV, GRAFIKY, PREPOJENÍ A INÝCH MATERIÁLOV) NA WEBOVEJ LOKALITE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ“ A „AKO SÚ K DISPOZÍCII“. SPOLOČNOSŤ SIGNIFY, JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, PARTNERI, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, DISTRIBÚTORI A DODÁVATELIA TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETAJÚ V ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI PREDPISMI AKÉKOĽVEK ZÁVÄZKY ALEBO ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠENIA ALEBO POKIAĽ IDE O PREVÁDZKU TEJTO WEBOVEJ LOKALITY, OBSAHU ALEBO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU. Spoločnosť Signify ani jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencií, distribútori a dodávatelia nezodpovedajú ani nevykonávajú žiadne vyhlásenia, že (i) webová lokalita bude spĺňať vaše požiadavky, (ii) webová lokalita bude neprerušovaná, včasná, bezpečná alebo bez chýb alebo (iii) výsledky, ktoré môžu byť získané prostredníctvom používania webovej lokality (vrátane akéhokoľvek obsahu, informácií a materiálov na tejto webovej lokalite), budú správne, úplné, presné, spoľahlivé alebo inak vyhovovať vašim požiadavkám.

   

  Toto je verejná webová lokalita. Nemali by ste očakávať dôvernosť vo vzťahu k akémukoľvek používateľskému obsahu, ktorý môžete odosielať prostredníctvom tejto webovej lokality. Neodosielajte tu dôverné informácie.

   

  Spoločnosť Signify a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencií, distribútori a dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za prerušenia ani vynechania na internete, sieti alebo pri hosťovaní ani za žiadne služby tretích strán a nezodpovedajú, že webová lokalita alebo služby, ktoré robia túto webovú lokalitu dostupnou, alebo elektronické komunikácie zasielané spoločnosťou Signify neobsahujú vírusy ani iné škodlivé prvky.

  Každé stiahnutie alebo iné získanie akéhokoľvek materiálu prostredníctvom tejto webovej lokality vykonávate podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko. Budete výlučne zodpovední za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo zariadení, alebo za stratu údajov v dôsledku stiahnutia akéhokoľvek takéhoto materiálu.

  5. Registrácia

   

  Prístup k určitým oblastiam webovej lokality a používanie určitých funkcií alebo vlastností webovej lokality môžu vyžadovať, aby ste sa zaregistrovali ako prispievateľ. Táto registrácia je bezplatná.

  Pri registrácii si musíte vybrať jedinečné používateľské meno alebo „identifikátor“ a heslo a musíte uviesť jedinečnú, platnú, aktuálnu a overiteľnú e-mailovú adresu. Duplicitné používateľské mená a e-mailové adresy nie sú povolené, takže ak sa zadané meno alebo adresa už používa, budete vyzvaní, aby ste si vybrali inú. Pošleme vám potvrdzujúci e-mail s vašimi registračnými informáciami. V prípade, že doručenie tejto informácie z akéhokoľvek dôvodu zlyhá, môže byť váš prístup alebo používanie oblastí, funkcií alebo vlastností vyžadujúcich túto registráciu zamietnuté alebo ukončené. Svoju registráciu vždy aktualizujte, aby bola presná a aktuálna. Za zachovanie dôvernosti svojho hesla nesiete výlučnú zodpovednosť. Vyhradzujeme si právo zmeniť vaše používateľské meno, odstrániť obsah odoslaný na webovú lokalitu alebo odmietnuť či zrušiť vašu registráciu, ak si vyberiete používateľské meno, ktoré je podľa nášho uváženia obscénne, neslušné, zneužívajúce alebo z iných dôvodov nenáležité. Ste tiež výlučne zodpovední za obmedzenie prístupu k vášmu počítaču (počítačom). Súhlasíte so zodpovednosťou za všetky činnosti, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom, používateľským menom alebo heslom a budú spôsobené vaším správaním, nečinnosťou alebo nedbanlivosťou. Súhlasíte s tým, že ak sa dozviete o akomkoľvek podozrivom alebo neoprávnenom konaní týkajúcom sa vášho účtu, používateľského mena alebo hesla, ihneď nás skontaktujte e-mailom na adrese digital.marketing.support@signify.com. Na základe vlastného uváženia môžeme zakázať registráciu z akejkoľvek konkrétnej e-mailovej služby alebo poskytovateľa internetových služieb.

  6. Prispievateľ

  Pri odoslaní akéhokoľvek používateľského obsahu na webovú lokalitu  ste zodpovední za to a ste povinní zabezpečiť, že materiál bude správny, konštruktívny a relevantný a nebude obsahovať žiadnu položku, ktorá by mohla byť protiprávna alebo inak nevhodná na uverejnenie vrátane, ale nie výlučne, položiek, ktoré (1) môžu byť hanlivé alebo poškodzujú inú osobu alebo subjekt, (2) môžu spôsobiť škodu akejkoľvek osobe alebo majetku, alebo inak poškodiť alebo obťažovať akúkoľvek osobu alebo organizáciu, (3) môžu porušovať akékoľvek zákonné práva akejkoľvek osoby (vrátane práva na súkromie alebo publicitu), (4) sú pornografické, obscénne, znevažujúce, vulgárne, neslušné alebo ohrozujúce, (5) sú kultúrne, etnicky alebo z iných dôvodov nežiaduce alebo (6) naznačujú alebo podporujú akúkoľvek protiprávnu činnosť.

   

  Pred odoslaním akéhokoľvek materiálu ste povinní vynaložiť primerané úsilie na vyhľadanie a odstránenie všetkých vírusov alebo iných škodlivých alebo deštruktívnych prvkov. Prostredníctvom webovej lokality nesmiete prenášať reťazové správy, pyramídové schémy, prieskumy ani žiadosti. Nesmiete tiež falšovať hlavičky ani manipulovať s identifikačnými alebo inými údajmi, aby ste zamaskovali pôvod akéhokoľvek obsahu alebo používateľského obsahu prenášaného prostredníctvom našej webovej lokality, ani skresľovať svoju prítomnosť na webovej lokalite. Nebudete zasahovať do našich lokalít, serverov ani sietí, ani ich nebudete narúšať a nepodniknete žiadne kroky, ktoré by spôsobili neprimeranú alebo neprimerane veľkú záťaž našej infraštruktúry.

   

  Prehlasujete, vyjadrujete a zaväzujete sa, že používateľský obsah odoslaný na webovú lokalitu neporušuje žiadne majetkové právo žiadnej strany ani osoby, ako sú napríklad (nie však výlučne) autorské práva, ochranné známky alebo patenty, ani akékoľvek povinnosti týkajúce sa dôvernosti informácií.

   

  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek vaše nápady, príspevky alebo diskusie, alebo akýkoľvek iný používateľský obsah, ktorý ste poskytli na webovej lokalite a nie je predmetom ochrany práv duševného vlastníctva, môže použiť ktorýkoľvek iný prispievateľ bez náhrady alebo bez uvedenia pôvodného autora.

   

  Týmto udeľujete spoločnosti Signify, jej dcérskym spoločnostiam, pridruženým spoločnostiam a ďalším partnerom celosvetovú, trvalú, neodvolateľnú, bezplatnú, nevýhradnú, sublicencovateľnú a prevoditeľnú licenciu na používanie, hosťovanie, ukladanie, reprodukciu, úpravu, kopírovanie, pripravovanie odvodených diel, distribúciu, verejné vykonávanie a zobrazovanie, prenášanie a publikovanie používateľského obsahu, ktorý ste poskytli na tejto webovej lokalite alebo na inej webovej lokalite spoločnosti Signify, alebo v iných materiáloch týkajúcich sa marketingu alebo verejných vzťahov spoločnosti Signify, alebo v akýchkoľvek a všetkých médiách podľa vlastného uváženia spoločnosti Signify.

   

  Budete výhradne zodpovední za svoj vlastný používateľský obsah a za dôsledky jeho zverejnenia, odoslania alebo publikovania. Spoločnosť Signify môže, ale nie je povinná kontrolovať a monitorovať používateľský obsah pred alebo po jeho odoslaní. Berte však na vedomie, že pre nás nie je možné sledovať alebo kontrolovať všetok používateľský obsah. Spoločnosť Signify, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, poskytovatelia licencií, distribútori a dodávatelia nebudú a nemôžu byť braní na zodpovednosť za presnosť, úplnosť, kvalitu alebo platnosť používateľského obsahu uverejneného tretími stranami na webovej lokalite, a to bez obmedzenia.

   

  Spoločnosť Signify nepodporuje žiadny používateľský obsah ani žiadny názor, odporúčanie ani rady v ňom a výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s používateľským obsahom.

   

  Spoločnosť Signify má výhradné právo a možnosť upravovať alebo odstraňovať správy alebo akýkoľvek iný používateľský obsah, ktorý je nežiaduci, nevhodný alebo iným spôsobom porušuje tieto pravidlá používania z akéhokoľvek dôvodu, kedykoľvek bez oznámenia alebo súhlasu a podľa vlastného uváženia. Každému používateľovi, ktorý sa domnieva, že odoslaný používateľský obsah je nežiaduci alebo nevhodný, sa odporúča okamžite kontaktovať spoločnosť Signify prostredníctvom e-mailu na adrese digital.marketing.support@signify.com. Po prijatí takéhoto oznámenia vyvinieme primerané úsilie, aby sme v primeranom čase prijali také opatrenia, ktoré považujeme za potrebné. Keďže ide o manuálny proces, konkrétny používateľský obsah možno nebudeme môcť odstrániť alebo upraviť okamžite.

  7. Obmedzenie zodpovednosti

   

  SPOLOČNOSŤ SIGNIFY ANI ŽIADNA Z JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, PARTNEROV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ, DISTRIBÚTOROV ANI DODÁVATEĽOV NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ, OSOBITNÉ, VEDĽAJŠIE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO SÚVISIACE S PRÍSTUPOM, POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ LOKALITY, OBSAHU ALEBO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU, A TO ANI VTEDY, AK BOLA SPOLOČNOSŤ SIGNIFY VOPRED UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, OKREM ROZSAHU, V AKOM DOŠLO K TAKÝMTO ŠKODÁM V DÔSLEDKU PODVODU ALEBO PODVODNÉHO SKRESLENIA SKUTOČNOSTÍ NA STRANE SPOLOČNOSTI SIGNIFY.

   

  V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM JE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI SIGNIFY ALEBO KTOREJKOĽVEK Z JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, PARTNERSKÝCH SPOLOČNOSTÍ, PARTNEROV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ, DODÁVATEĽOV ALEBO DISTRIBÚTOROV ZA AKÉKOĽVEK NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ALEBO TÝKAJÚCE SA TEJTO WEBOVEJ LOKALITY, OBSAHU ALEBO POUŽÍVATEĽSKÉHO OBSAHU OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ NÁM ZAPLATÍTE ZA POUŽÍVANIE WEBOVEJ LOKALITY, ALEBO PÄŤDESIAT (50) EUR, PODĽA TOHO, KTORÁ SUMA JE VYŠŠIA.

   

  AK ŽIJETE V KRAJINE ALEBO ŠTÁTE, KTORÝ NEPOVOĽUJE ŽIADNE Z VYLÚČENÍ ALEBO OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI UVEDENÝCH VYŠŠIE, ALEBO AKÉKOĽVEK OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI V ČASTI 4 VYŠŠIE, TAKÉTO VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEBUDÚ VZŤAHOVAŤ V TAKOM ROZSAHU, V AKOM TAKÉTO VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA NIE SÚ POVOLENÉ. V TAKOM PRÍPADE SÚ TAKÉTO VYLÚČENIA ALEBO OBMEDZENIA OBMEDZENÉ NA NAJVYŠŠIU MOŽNÚ MIERU POVOLENÚ PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM.

  8. Obsah/softvér tretích strán


  Spoločnosť Signify nijako nezodpovedá za obsah akejkoľvek lokality vo vlastníctve tretej strany, ktorá môže byť prepojená s webovou lokalitou prostredníctvom hypertextového prepojenia, bez ohľadu na to, či takéto hypertextové prepojenie poskytuje webová lokalita alebo tretia strana v súlade s pravidlami používania. Akékoľvek prepojenie na inú lokalitu nachádzajúce sa na našej webovej lokalite nie je schválením tejto inej lokality. Nevyjadrujeme žiadny názor a nenesieme žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o presnosť, aktuálnosť alebo vhodnosť obsahu akejkoľvek lokality, na ktorú môže odkazovať webová lokalita.

   

  Akýkoľvek softvér sprístupnený na sťahovanie z tejto webovej lokality alebo prostredníctvom nej je licenčným predmetom podmienok príslušnej licenčnej zmluvy. S výnimkou uvedenou v príslušnej licenčnej zmluve je softvér k dispozícii iba pre koncových používateľov a akékoľvek ďalšie kopírovanie, reprodukcia alebo opätovný predaj softvéru je výslovne zakázané.

   

  POKIAĽ IDE O TAKÝTO SOFTVÉR, PRÍPADNÉ ZÁRUKY SA UPLATŇUJÚ IBA TAK, AKO JE VÝSLOVNE UVEDENÉ V PRÍSLUŠNEJ LICENČNEJ ZMLUVE. SPOLOČNOSŤ SIGNIFY ALEBO KTORÁKOĽVEK Z JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, PARTNEROV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ, DISTRIBÚTOROV ALEBO DODÁVATEĽOV TÝMTO VÝSLOVNE PREHLASUJÚ, ŽE NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VYJADRENIA ALEBO ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÉ ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÉ, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA S OHĽADOM NA SOFTVÉR.

  9. Autorské práva a ochranné známky

   

  Autorské práva a všetky ostatné majetkové práva k obsahu a webovej lokalite, ktoré poskytuje spoločnosť Signify, jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo partneri, vrátane softvéru na prevádzku a publikovanie webovej lokality, zostavovania údajov na webovej lokalite a poradia, postupnosti a usporiadania tejto webovej lokality, patria spoločnosti Signify Holding B.V. alebo jej partnerom alebo poskytovateľom licencií. Všetky práva k obsahu a webovej lokalite, ktoré tu nie sú výslovne uvedené, sú vyhradené.

   

  PHILIPS je registrovaná ochranná známka spoločnosti Koninklijke Philips N.V. PHILIPS a všetky ostatné registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a jej pridružených spoločností sú dôležitými aktívami spoločnosti Koninklijke Philips N.V. Správne používanie týchto ochranných známok je dôležité a pri odkazovaní na produkty a služby našej spoločnosti by ste mali postupovať podľa pokynov spoločnosti Philips. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.ip.philips.com.

   

  Používanie a registrácia názvu PHILIPS je vyhradená výlučne spoločnosti Koninklijke Philips N.V. Nesmiete zaregistrovať ani používať názov spoločnosti, štatutárny názov, obchodný názov, názov domény ani iný názov, označenie ani popis, ktorého súčasť tvorí názov PHILIPS alebo akýkoľvek podobný názov, ani akýkoľvek názov, ktorý pozostáva z časti názvu PHILIPS, ani názov, ktorý obsahuje akúkoľvek inú registrovanú ochrannú známku, ktorú vlastní spoločnosť Koninklijke Philips N.V.

   

  Všetky registrované ochranné známky spoločnosti Signify Holding B.V. a jej pridružených spoločností sú dôležitými aktívami spoločnosti Signify. Správne používanie týchto ochranných známok je dôležité a pri odkazovaní na produkty a služby našej spoločnosti by ste mali postupovať podľa pokynov spoločnosti Signify. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás na adrese trademarks.lighting@philips.com

  10. Vlastnícke práva na webovú lokalitu

   

  Táto webová lokalita je verejná a akékoľvek informácie odoslané na túto webovú lokalitu sa považujú za nedôverné. Beriete na vedomie, že akékoľvek odoslanie akýchkoľvek vynálezov obsiahnutých v akomkoľvek poskytnutom používateľskom obsahu predstavuje „publikovanie“ tohto vynálezu podľa príslušných patentových zákonov.

   

  Beriete na vedomie, že akýkoľvek používateľský obsah odoslaný alebo diskutovaný na webovej lokalite môže byť predmetom patentov, autorských práv, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva spoločnosti Signify, jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností, partnerov alebo tretích strán. Ak zvažujete využitie akýchkoľvek nápadov, návrhov, podnetov, riešení alebo iného používateľského obsahu odoslaného na webovú lokalitu, pred akýmkoľvek jeho využívaním ste zodpovední za získanie príslušného povolenia s ohľadom na práva duševného vlastníctva.

  11. Nároky z porušenia autorských práv v USA

   

  Ak viete alebo máte podozrenie, že niektorý z materiálov na tejto webovej lokalite (vrátane, ale nie výlučne, materiálov uverejnených vo fóre) bol použitý alebo kopírovaný spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, pošlite upozornenie určenému zástupcovi spoločnosti Signify. Podľa amerického zákona Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. odsek 512(c)(3), musí vaše oznámenie spĺňať nasledujúce požiadavky:

   

  • fyzický alebo elektronický podpis vlastníka autorských práv alebo osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené;
  • identifikácia diela chráneného autorskými právami, o ktorom sa tvrdí, že práva k nemu boli porušené, alebo ak sa jedno oznámenie týka viacerých diel chránených autorskými právami na jednej lokalite online, reprezentatívny zoznam takýchto diel na danej lokalite;
  • identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje alebo je predmetom porušovania, a ktorý má byť odstránený alebo má byť prístup k nemu zakázaný, a informácie primerane postačujúce na to, aby sme mohli tento materiál nájsť;
  • informácie postačujúce na to, aby sme vás mohli kontaktovať, napríklad adresa, telefónne číslo a, ak je k dispozícii, adresa elektronickej pošty, na ktorej môžete byť kontaktovaní;
  • vaše vyhlásenie o tom, že ste v dobrej viere presvedčení o tom, že používanie materiálu spôsobom, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je povolené majiteľom autorských práv, jeho zástupcom ani právnymi predpismi;
  • vyhlásenie o tom, že informácie v upozornení sú presné a pod hrozbou krivého obvinenia, že ste vlastníkom autorských práv alebo máte oprávnenie konať v mene vlastníka výhradného práva, ktoré je údajne porušené.

   

  Určený zástupca na oznámenie tvrdenia o porušení autorských práv je dostupný takto:

   

  Poštou: Signify Netherlands B.V.
  Legal Services
  High Tech Campus 48
  5656AE Eindhoven
  Holandsko

   

  Predchádzajúce informácie sa poskytujú výlučne na účely oznámenia spoločnosti Signify, že vaše autorské práva na materiál mohli byť porušené. Prostredníctvom tohto procesu nebudú zodpovedané žiadne iné otázky, ako sú napríklad otázky súvisiace s produktmi a požiadavky alebo obavy týkajúce sa nesprávneho odoslania alebo obsahu.

  12. Odškodnenie a zbavenie zodpovednosti

   

  Súhlasíte s tým, že spoločnosť Signify, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, distribútorov a dodávateľov a každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnávateľov, akcionárov, zákonných zástupcov, zástupcov, nástupcov a právnych nástupcov odškodníte a nebudete od nich žiadať náhradu škody v prípade akýchkoľvek škôd, záväzkov, nákladov a výdavkov (vrátane primeraných poplatkov právnikom a profesionálom a nákladov na súdne spory), ktoré vzniknú v súvislosti so zverejnením, obsahom alebo prenosom akejkoľvek správy, údajov, materiálu alebo akéhokoľvek iného používateľského obsahu, ktorý odošlete na webovú lokalitu, alebo akýmkoľvek porušením týchto pravidiel používania z vašej strany. V prípade akejkoľvek sťažnosti alebo právneho konania vyplývajúceho z akejkoľvek správy alebo akéhokoľvek iného používateľského obsahu, ktorý ste odoslali, si spoločnosť Signify vyhradzuje právo odhaliť vašu totožnosť a všetky ďalšie informácie, ktoré spoločnosť Signify o vás môže mať.

   

  Ak máte spor s jedným alebo viacerými používateľmi, súhlasíte s tým, že spoločnosť Signify, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov, distribútorov a dodávateľov a každého z príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, nástupcov a právnych nástupcov odškodníte, nebudete od nich žiadať náhradu škody a zabavíte ich zodpovednosti ohľadom nárokov, požiadaviek a škôd (skutočných a následných) akéhokoľvek druhu a povahy, známych i neznámych, ktoré vyplývajú z akýchkoľvek sporov.

  13. Ukončenie prevádzky webovej lokality

   

  Máme výhradné právo kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu ukončiť prevádzku webovej lokality alebo akejkoľvek jej časti. Neponesieme žiadnu zodpovednosť za neuloženie alebo neodstránenie akéhokoľvek obsahu alebo používateľského obsahu odoslaného na webovú lokalitu.

  14. Produkty spoločnosti Signify

   

  Webová lokalita môže obsahovať odkazy na konkrétne produkty a služby spoločnosti Signify, ktoré nemusia byť (bežne) k dispozícii v danej krajine. Takýto odkaz neznamená ani neposkytuje záruku, že takéto produkty alebo služby budú kedykoľvek k dispozícii v konkrétnej krajine. Ďalšie informácie získate od miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Signify.

  15. Vyhlásenie „Safe Harbour“ v rámci zákona o reforme súdnych sporov z roku 1995

   

  Informácie na tejto webovej lokalite môžu obsahovať určité výhľadové vyhlásenia týkajúce sa finančnej situácie, výsledkov prevádzky a obchodu spoločnosti Signify a niektorých plánov a cieľov spoločnosti Signify týkajúcich sa týchto položiek. Upozorňujeme čitateľov na to, že žiadne výhľadové vyhlásenie nie je zárukou budúcej výkonnosti, a že skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov, ktoré sú uvedené vo výhľadových vyhláseniach. Príklady výhľadových vyhlásení zahŕňajú naše vyhlásenia o našej stratégii, odhadoch rastu tržieb, budúcom zisku pred zdanením, úrokmi a odpismi dlhodobého nehmotného majetku a úsporách nákladov, budúcom vývoji v našom ekologickom podnikaní, ako aj o prínosoch budúcich akvizícií a našej kapitálovej pozície. Vývojové vyhlásenia svojím charakterom zahŕňajú riziko a neistotu, pretože súvisia s budúcimi udalosťami a okolnosťami a existuje mnoho faktorov, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky a vývoj sa budú výrazne líšiť od skutočných alebo mlčky predpokladaných vyjadrení týchto výhľadových vyhlásení. Vyhlásenia týkajúce sa budúcnosti sú okrem iného podmienené domácimi a globálnymi hospodárskymi a obchodnými podmienkami, úspešnou realizáciou našej stratégie, schopnosťou identifikovať a dokončiť úspešné akvizície a integrovať tieto akvizície do nášho podnikania, preferenciami spotrebiteľov vo vzťahu k našim existujúcim a novým produktom, našou schopnosťou rozvíjať a predávať nové produkty, našou schopnosťou realizovať výhody tejto stratégie, politiky a činnosti vládnych a regulačných orgánov, zmenou v legislatíve a vplyvom hospodárskej súťaže – množstvom faktorov mimo našej kontroly. V dôsledku toho sa naše skutočné budúce výsledky môžu podstatne líšiť od plánov, cieľov a očakávaní uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Dodatočné riziká a faktory sú uvedené v našich dokumentoch, ktoré boli predložené alebo poskytnuté Komisii pre cenné papiere a burzy v USA (ďalej len „komisia SEC“), vrátane našej najnovšej výročnej správy vo formulári 20-F, ktorá je k dispozícii na webovej lokalite komisie SEC na adrese www.sec.gov. Akékoľvek výhľadové vyhlásenia vytvorené nami alebo v našom mene platia len v dni, v ktorom boli vytvorené. Nezaväzujeme sa aktualizovať výhľadové vyhlásenia tak, aby odrážali akékoľvek zmeny príslušných očakávaní alebo akékoľvek zmeny udalostí, podmienok alebo okolností, na ktorých je takéto vyhlásenie založené. Čitateľ by si však mal pozrieť akékoľvek dodatočné zverejnenia, ktoré sme urobili alebo môžeme urobiť v dokumentoch, ktoré sme podali alebo môžeme podať komisii SEC.

  16. Riešenie sporov

   

  Tieto pravidlá používania sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi Holandska. Súhlasíte s neexkluzívnou jurisdikciou súdov v Amsterdame v Holandsku v prípade akýchkoľvek sporov, nárokov alebo podnetov vyplývajúcich z týchto pravidiel používania alebo súvisiacich s týmito pravidlami používania alebo v súvislosti s používaním tejto webovej lokality vrátane akýchkoľvek sporov týkajúcich sa existencie alebo platnosti týchto pravidiel používania s tým, že súhlasíte, že všetky takéto spory, nároky alebo príčiny sporov budú predložené výlučne súdom v Amsterdame v Holandsku.

  17. Oddeliteľnosť

   

  Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto pravidiel používania považuje za neplatné alebo nevynútiteľné, potom neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie bude nahradené platným, resp. vynútiteľným ustanovením, ktoré sa najviac zhoduje so zámerom pôvodného ustanovenia, pričom zostávajúce ustanovenia sa budú uplatňovať.

  18. Žiadne vzdanie sa práv

   

  Nevynucovanie akejkoľvek časti týchto pravidiel používania zo strany spoločnosti Signify nebude znamenať vzdanie sa akýchkoľvek práv spoločnosti Signify podľa týchto pravidiel používania, či už ide o minulé alebo budúce činnosti akejkoľvek osoby. Prevzatie akýchkoľvek finančných prostriedkov spoločnosťou Signify ani spoliehanie sa akejkoľvek osoby na konanie spoločnosti Signify sa nebude považovať za zrieknutie sa akejkoľvek časti týchto pravidiel používania. Iba špecifické, písomné vzdanie sa práv podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti Signify môže mať akýkoľvek právny účinok.

  19. Nadpisy

   

  Nadpisy častí pravidiel používania sa vkladajú len z dôvodu pohodlia a nepredstavujú ich súčasť ani akýmkoľvek spôsobom neovplyvňujú význam alebo interpretáciu pravidiel používania.

   

  Ďakujeme, že ste sa pripojili k našej webovej lokalite.

   

  Posledná aktualizácia: 28. januar 2019

  Version history

  Date

  May 2018