Wskazówki

  Philips Lighting odnotowuje wzrost sprzedaży w skali roku o 0,5%, rentowność operacyjną na poziomie 10% oraz 403 miliony euro wolnych przepływów pieniężnych w porównaniu do ubiegłego roku

  2 lutego 2018 r.

  Najważniejsze dane finansowe za cały 2017 r.

  • Sprzedaż na poziomie 6 965 mln EUR, wzrost sprzedaży o 0,5% w stosunku do poprzedniego okresu (2016: -2,4%)
  • Wzrost całkowitej sprzedaży produktów LED o 19%, co stanowi 65% całkowitej sprzedaży (2016: 55%)
  • Skorygowany zysk EBITA w wysokości 699 mln EUR (2016: 645 mln EUR)
  • Skorygowana marża EBITA 10,0% - poprawa o 90 punktów bazowych (2016: 9,1%)
  • Dochód netto w wysokości 281 mln euro (2016: 185 mln EUR)
  • Wolne przepływy pieniężne w wysokości 403 mln EUR (2016: 418 mln EUR)

   

  Kluczowe wydarzenia czwartego kwartału 2017 roku

  • Sprzedaż na poziomie 1 892 mln EUR, wzrost sprzedaży o 3,0% w stosunku do poprzedniego okresu (2016: -3,2%)
  • Wzrost całkowitej sprzedaży produktów LED o 19%, co stanowi obecnie 68% całkowitej sprzedaży (Q4 2016: 59%)
  • Skorygowany zysk EBITA w wysokości 207 mln EUR (Q4 2016: 188 mln EUR)
  • Skorygowana marża EBITA 10,9% - poprawa o 120 punktów bazowych (Q4 2016: 9,7%)
  • Dochód netto w wysokości 38 mln euro (Q4 2016: 63 mln EUR)
  • Wolne przepływy pieniężne w wysokości 434 mln EUR (Q4 2016: 272 mln EUR)


  Stopa zwrotu dla akcjonariuszy

  • W 2017 r. 429 mln EUR zostało przeznaczonych na odkup akcji i wypłatę dywidendy za rok 2016
  • Propozycja wypłaty dywidendy pieniężnej w 2018 r. w wysokości 1,25 EUR na akcję, co stanowi wzrost o 14% i daje współczynnik wypłat na poziomie 45% w stosunku do okresu poprzedniego.
  • Planowany odkup akcji za kwotę do 150 mln EUR w 2018 r. poprzez uczestnictwo w zbyciu akcji przez głównego akcjonariusza
  Eindhoven, Holandia – Philips Lighting (Euronext: LIGHT), światowy lider w branży oświetleniowej, ogłosił dziś wyniki spółki za czwarty kwartał i cały rok 2017. "Zgodnie z naszymi założeniami, w 2017 r. spółka Philips Lighting znów odnotowała wzrost sprzedaży, głównie dzięki rozwojowi w obszarze technologii LED oraz zintegrowanych systemów oświetlenia i usług, co świadczy o udanej realizacji naszej strategii" - powiedział dyrektor generalny Eric Rondolat. "Zwiększyliśmy również naszą rentowność operacyjną dzięki znaczącym ulepszeniom w zakresie oświetlenia LED, oferty dla domu i dla profesjonalistów. Odnotowaliśmy także solidny wolny przepływ gotówki. Dzięki temu będziemy mogli poczynić dalsze inwestycje w zakresie rozwoju, zapewnić zwrot dla akcjonariuszy i zoptymalizować bilans. Nasz zespół pozostaje skoncentrowany na osiągnięciu celów średniookresowych."
  Perspektywy
  W 2018 r. planujemy poprawić wysokość skorygowanej marży EBITA do 10,0-10,5%, co jest to zgodnie z celami średniookresowymi. Będziemy nadal koncentrować się na inicjatywach pozwalających nam na redukcję kosztów co przyczyni się do wygenerowania oszczędności, licząc od drugiej połowy 2018 roku. Naszym celem jest zapewnienie dodatniego wzrostu porównywalnej sprzedaży przez cały rok, z łagodnym początkiem w pierwszym kwartale. Oczekujemy, że w 2018 r. spółka wygeneruje solidne wolne przepływy pieniężne, które jednak prawdopodobnie będą nieco niższe niż w 2017 r. ze względu na wyższe zobowiązania płatnicze związane z restrukturyzacją.

  Kalendarz finansowy na 2018 r.

  27 lutego 2018 r. Raport roczny za 2017 r.

  26 kwietnia 2018 r. Wyniki pierwszego kwartału 2018 r.

  15 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  27 lipca 2018 r. Wyniki pierwszej połowy 2018 r.

  26 października 2018 r. Wyniki trzeciego kwartału 2018 r.

  W sprawie dodatkowych informacji, proszę o kontakt:

  Philips Lighting Investor Relations

  Robin Jansen

  Tel: +31 6 1594 4569

  E-mail: robin.j.jansen@signify.com

   

  Philips Lighting Communications

  Elco van Groningen

  Tel: +31 6 1086 5519

  E-mail: elco.van.groningen@signify.com

  Philips Lighting

  Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, dostarcza produkty, systemy i usługi tworzące innowacje, które podnoszą wartość biznesu, kreują przeżycia i pomagają ulepszać życie. Obecni zarówno na rynku profesjonalnym jak i konsumenckim, prowadzimy cały przemysł w stronę Internetu Rzeczy, który przekształca domy, przestrzenie biurowe i publiczne. Ze sprzedażą w 2017 roku na poziomie 7.0 miliardów euro zatrudniamy w ponad 70 krajach łącznie blisko 32 tysiące pracowników. Najświeższe informacje o Philips Lighting dostępne są na stronie Newsroom oraz na Twitterze i LinkedIn.

  Ważne informacje


  Przewidywania na temat przyszłości, ryzyko i brak pewności

  Niniejszy dokument i powiązana z nim prezentacja oraz udzielane później odpowiedzi mogą zawierać stwierdzenia wybiegające w przyszłość odzwierciedlające zamiary, przekonania lub bieżące oczekiwania i prognozy firmy Philips Lighting N.V. („Firma”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa”), w tym oświadczenia dotyczące strategii, szacunki wzrostu sprzedaży i przyszłych wyników operacyjnych.

   

  Ze względu na swój charakter oświadczenia te obejmują ryzyko i niepewność, przed którymi stoi Firma i spółki Grupy. Szereg istotnych czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub skutki będą istotnie różne od tych, które zostały określone w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ryzyko, niepewność oraz inne ważne czynniki obejmują między innymi: niekorzystne zmiany gospodarcze i polityczne, wpływ szybkich zmian technologicznych, konkurencja na rynku oświetleniowym, rozwój systemów oświetleniowych i usług, skuteczne wdrażanie programów transformacji gospodarczej, wpływ przejęć i innych transakcji, wpływ działalności Grupy jako odrębnej spółki notowanej na giełdzie, zobowiązania emerytalne i koszty, ustalenie tożsamości korporacyjnej i marki, niekorzystne konsekwencje podatkowe wynikające z oddzielenia od Royal Philips i objęcia międzynarodowymi przepisami podatkowymi. Szczegółowe informacje na temat istotnego ryzyka, niepewności i innych istotnych czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, sytuację finansową i perspektywy Grupy, zawarte są w punkcie "Czynniki ryzyka i zarządzanie ryzykiem" w 12 rozdziale rocznego sprawozdania z 2016 roku. Ryzyko, niepewność i inne ważne czynniki powinny być brane pod uwagę razem z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu z działalności firmy za 2016. rok.

   

  Patrząc na drugą połowę 2017 roku, Grupa obawia się przede wszystkim trudnych warunków gospodarczych, niestabilności walut oraz niepewności politycznej na lokalnych oraz światowych rynkach, na których jest obecna.
   

  Dodatkowe ryzyko, które obecnie nie jest znane Grupie lub którego Grupa nie uznała za istotne w momencie tworzenia niniejszego dokumentu, może okazać się ważne i może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, sytuację finansową i perspektywy Grupy oraz może przeszkodzić realizacji prognozy opisanej w tym dokumencie. Grupa nie podejmuje żadnych obowiązków i nie musi aktualizować żadnych wypowiedzi prognozujących w świetle nowych informacji lub przyszłych zdarzeń, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo.
   

  Rynek i informacje branżowe

  Wszystkie odniesienia do udziału w rynku, danych rynkowych, statystyk i prognoz branżowych zawartych w niniejszym dokumencie obejmują szacunki opracowane przez specjalistów z branży, konkurentów, organizacje lub analityków na podstawie publicznie dostępnych informacji lub przeprowadzonych przez Grupę ocen sprzedaży i rynków. Rankingi są oparte na sprzedaży, chyba że zaznaczono inaczej.

   

  Środki finansowe niebędące MSSF

  W niektórych częściach tego dokumentu mowa jest o środkach i wskaźnikach finansowych niebędących MSSF. Są to: wzrost porównywalnej sprzedaży, skorygowana marża brutto, zysk EBITA, skorygowany zysk EBITA, zysk EBITDA, skorygowany zysk EBITDA oraz przepływ wolnych środków pieniężnych i inne powiązane wskaźniki, które nie są uznane za narzędzia pomiaru wyników finansowych lub płynności w ramach MSSF. Przedstawione środki finansowe niebędące MSSF to środki stosowane przez kierownictwo w celu monitorowania podstawowych wyników działalności Grupy, a zatem nie były one poddawane kontroli ani przeglądowi. Nie wszystkie przedsiębiorstwa wyliczają środki finansowe inne niż MSSF w ten sam sposób lub na zasadzie spójności i wskaźniki te mogą nie być porównywalne ze środkami o tych samych nazwach, stosowanymi przez inne firmy. W niniejszym dokumencie znajduje się uzgodnienie tych środków finansowych innych niż MSSF do najbardziej bezpośrednio porównywalnych środków finansowych MSSF. Więcej informacji na temat środków finansowych innych niż MSSF można znaleźć w 17 rozdziale rocznego sprawozdania z 2016. roku "Uzgodnienie środków niebędących MSSF".

   

  Prezentacja

  Wszystkie kwoty wyrażone są w milionach euro, chyba że zaznaczono inaczej. Żadne z danych nie zostały sprawdzone. O ile nie zaznaczono inaczej, informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami i polityką rachunkowości określonymi w sprawozdaniu rocznym za 2016. W ramach procesu poprawy sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów przeniesiono pozycję "wyniki dotyczące inwestycji w jednostkach stowarzyszonych" do części "dochody przed opodatkowaniem". Zmiana ta nie wpłynęła na zysk operacyjny ani na sytuację finansową.

   

  Rozporządzenie w sprawie nadużyć rynkowych

  Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego nadużyć na rynku UE. W niektórych częściach tego dokumentu mowa jest o środkach i wskaźnikach finansowych niebędących MSSF. Są to: wzrost porównywalnej sprzedaży, skorygowana marża brutto, zysk EBITA, skorygowany zysk EBITA, zysk EBITDA, skorygowany zysk EBITDA oraz przepływ wolnych środków pieniężnych i inne powiązane wskaźniki, które nie są uznane za narzędzia pomiaru wyników finansowych lub płynności w ramach MSSF.W załączniku B do niniejszego dokumentu znajduje się uzgodnienie tych środków finansowych innych niż MSSF do najbardziej bezpośrednio porównywalnych środków finansowych MSSF.