Wskazówki

  Philips odnotował wzrost sprzedaży w stosunku do okresów poprzednich i rentowności na działalności operacyjnej oraz wygenerowanie dodatnich przepływów pieniężnych.


  Najważniejsze informacje z pierwszego kwartału 2017:

  • Sprzedaż -1,690 miliona euro, -0,8% w porównaniu do zeszłego roku (Q1 2016: -1.3%):
  • Wzrost sprzedaży produktów LED o 19%, co stanowi 61% całości sprzedaży
  • Ciągła poprawa rentowności operacyjnej w stosunku do roku poprzedniego
  • Zysk EBITA wyniósł 142 miliony euro (Q1 2016: 121 milionów euro)
  • Wzrost marży EBITA o 130 punktów bazowych do poziomu 8,4% (Q1 2016: 7,1%)
  • Zysk netto: 61 milionów euro (Q1 2016: 14 milionów euro)
  • Przepływy środków pieniężnych: +2 miliony euro (Q1 2016: - 78 miliony euro)

  21 kwietnia 2017

  Eindhoven, Holandia - Philips Lighting ogłosił dziś wyniki finansowe firmy za pierwszy kwartał 2017 roku. „Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w stosunku do poprzednich kwartałów. Przyczynił się do tego dwucyfrowy wzrost sprzedaży w grupach produktowych LED i Home oraz powrót do tendencji zwyżkowej w Europie oraz na świecie, pomimo utrzymujących się trudnych warunków na niektórych rynkach. Utrzymujący się wzrost rentowności operacyjnej oraz dodatnich przepływów środków pieniężnych w porównaniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku, jest efektem rygorystycznego wdrażania naszej strategii” powiedział Eric Rondolat, CEO firmy. „Te wyniki umacniają nas w przekonaniu, że w 2017 roku nasza firma osiągnie swoje założone cele”

  Prognozy

  Jesteśmy na dobrej drodze do poprawy naszej marży EBITA o około 50-100 punktów bazowych w 2017 roku, zgodnie z naszym średniofalowym planem, zakładającym stopniowe osiągnięcie poziomu 11-13% oraz utrzymanie stabilnego przepływu środków pieniężnych. Ostrożnie podchodzimy do światowej niepewności gospodarczej, jednak podtrzymujemy naszą ambicję do wzrostu sprzedaży w ciągu całego tego roku.

  W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt:

  Philips Lighting
  Dorota Sławińska, 

  Rzecznik Prasowy Philips Lighting Poland

  Tel: +48 605 342 517

  E-mail: dorota.slawinska@signify.com 

  Philips Lighting

  Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, dostarcza produkty, systemy i usługi tworzące innowacje, które podnoszą wartość biznesu, kreują przeżycia i pomagą ulepszać życie. Jesteśmy obecni zarówno na rynku profesjonalnym jak i konsumenckim, prowadzimy cały przemysł w stronę Internetu Rzeczy, który przekształca domy, przestrzenie biurowe i publiczne. Ze sprzedażą na poziomie 7,1 miliona euro zatrudniamy 34 tysiące pracowników w ponad 70 krajach. Wiadomości o Philips Lighting dostępne są na stronie http://www.newsroom.lighting.philips.com

  Ważne  

  Stwierdzenia na temat przyszłości, ryzyko i brak pewności

  Niniejszy dokument i powiązana z nim prezentacja oraz udzielane później odpowiedzi mogą zawierać stwierdzenia wybiegające w przyszłość odzwierciedlające zamiary, przekonania lub bieżące oczekiwania i prognozy firmy Philips Lighting N.V. („Firma”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa”), w tym oświadczenia dotyczące strategii, szacunki wzrostu sprzedaży i przyszłych wyników operacyjnych.


  Ze względu na swój charakter, oświadczenia te obejmują ryzyko i niepewność, przed którymi stoi Firma i spółki Grupy oraz szereg istotnych czynników mogących spowodować, że rzeczywiste wyniki lub skutki będą istotnie różne od tych, wyrażonych w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Ryzyko, niepewność oraz inne ważne czynniki obejmują między innymi: niekorzystne zmiany gospodarcze i polityczne, wpływ szybkich zmian technologicznych, konkurencja na rynku oświetleniowym, rozwój systemów oświetleniowych i usług, skuteczne wdrażanie programów transformacji gospodarczej, wpływ przejęć i innych transakcji, wpływ działalności Grupy jako odrębnej spółki notowanej na giełdzie, zobowiązania emerytalne i koszty, ustalenie tożsamości korporacyjnej i marki, niekorzystne konsekwencje podatkowe wynikające z oddzielenia od Royal Philips i objęcia międzynarodowymi przepisami podatkowymi. Szczegółowe informacje na temat istotnego ryzyka, niepewności i innych istotnych czynników, które mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, sytuację finansową i perspektywy Grupy, zawarte są w punkcie "Czynniki ryzyka i zarządzanie ryzykiem" w 12. rozdziale rocznego sprawozdania z 2016 roku. Ryzyko, niepewność i inne ważne czynniki powinny być brane pod uwagę razem z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu z działalności firmy za 2016 rok.


  Dodatkowe ryzyko, które obecnie nie jest znane Grupie lub którego Grupa nie uznała za istotne w momencie tworzenia niniejszego dokumentu, może okazać się ważne i może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki operacyjne, sytuację finansową i perspektywy Grupy oraz może przeszkodzić realizacji prognozy opisanej w tym dokumencie. Grupa do niczego się nie zobowiązuje i nie musi aktualizować żadnych wypowiedzi prognozujących w świetle nowych informacji lub przyszłych zdarzeń, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo.
   

  Rynek i informacje branżowe

  Wszystkie odniesienia do udziału w rynku, danych rynkowych, statystyk i prognoz branżowych zawartych w niniejszym dokumencie obejmują szacunki opracowane przez specjalistów z branży, konkurentów, organizacje lub analityków na podstawie publicznie dostępnych informacji lub przeprowadzonych przez Grupę ocen sprzedaży i rynków. Rankingi są oparte na sprzedaży, chyba że zaznaczono inaczej.
   

  Środki finansowe niebędące MSSF

  W niektórych częściach tego dokumentu mowa jest o środkach i wskaźnikach finansowych niebędących MSSF. Są to: wzrost porównywalnej sprzedaży, skorygowana marża brutto, zysk EBITA, skorygowany zysk EBITA, zysk EBITDA, skorygowany zysk EBITDA oraz przepływ wolnych środków pieniężnych i inne powiązane wskaźniki, które nie są uznane za narzędzia pomiaru wyników finansowych lub płynności w ramach MSSF. Przedstawione środki finansowe niebędące MSSF to środki stosowane przez kierownictwo w celu monitorowania podstawowych wyników działalności Grupy, a zatem nie były one poddawane kontroli ani przeglądowi. Nie wszystkie przedsiębiorstwa wyliczają środki finansowe inne niż MSSF w ten sam sposób lub na zasadzie spójności i wskaźniki te mogą nie być porównywalne ze środkami o tych samych nazwach, stosowanymi przez inne firmy. W niniejszym dokumencie znajduje się uzgodnienie tych środków finansowych innych niż MSSF do najbardziej bezpośrednio porównywalnych środków finansowych MSSF. Więcej informacji na temat środków finansowych innych niż MSSF można znaleźć w 17. rozdziale rocznego sprawozdania z 2016 roku „Uzgodnienie środków niebędących MSSF”.
   

  Prezentacja

  Wszystkie kwoty wyrażone są w milionach euro, chyba że zaznaczono inaczej. Żadne z danych nie zostały sprawdzone. O ile nie zaznaczono inaczej, informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami i polityką rachunkowości określonymi w sprawozdaniu rocznym za 2016.

  W ramach procesu poprawy sprawozdawczości finansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów przeniesiono pozycję „Wyniki dotyczące inwestycji w jednostkach stowarzyszonych” do części „Dochody przed opodatkowaniem”. Zmiana ta nie wpłynęła na zysk operacyjny ani na sytuację finansową.

  Ponadto uprościliśmy raportowanie za Q1 i Q3, wyłączając rachunek przepływów pieniężnych. Nadal będziemy to zestawienie przedstawiać w naszym półrocznym i rocznym sprawozdaniu. Analiza przepływu środków pieniężnych znajduje się w części dotyczącej warunków finansowych. 

  Rozporządzenie w sprawie nadużyć rynkowych 

  Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia dotyczącego nadużyć na rynku UE.