Sugestie

  Polityka prywatności

  Last updated: January 2020    See previous versions

  Dla klientów, konsumentów i innych osób prawnych


  Ostatnia aktualizacja: styczeń 2020 r.

  Ostatnia aktualizacja: 
  czerwiec 2017 r.
  Ostatnia aktualizacja: 
  czerwiec 2017 r.

   WSTĘP

   Signify ceni sobie Państwa prywatność.

    

   Opracowaliśmy niniejsze Powiadomienie o prywatności (dalej „Powiadomienie”) w sposób jasny i wyczerpujący, aby łatwiej było Państwu zrozumieć, kim jesteśmy, jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego oraz jak z nich korzystamy. Prosimy pamiętać, ze wyrażenie „dane osobowe” (określane tu jako „dane” lub „Państwa dane”) oznaczają informacje lub zbiory informacji, na podstawie których jesteśmy w stanie bezpośrednio lub pośrednio ustalić Państwa tożsamość, w szczególności korzystając z danych identyfikacyjnych, tzn. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu itp.

    

   Prosimy pamiętać, że Signify  jest przedsiębiorstwem międzynarodowym i dlatego niniejsze Powiadomienie może zostać zastąpione lub uzupełnione w celu spełnienia wymogów miejscowych, a także w celu udzielenia Państwu dodatkowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane w kontekście produktów, usług, systemów i aplikacji Signify. Ponieważ określone produkty lub usługi (w tym funkcje internetowe lub oparte na aplikacjach) mogą przetwarzać Państwa dane w sposób szczególny, niniejsze Powiadomienie jest uzupełniane przez nasze powiadomienia dotyczące konkretnych produktów, które zawierają bardziej szczegółowe lub dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych związanych z konkretnym produktem lub usługą. Tam, gdzie ma to zastosowanie, publikujemy dodatkowe (warstwowe) powiadomienie o ochronie prywatności, ponieważ chcemy, aby byli Państwo odpowiednio poinformowani. Można tam znaleźć dodatkowe (warstwowe) powiadomienia o ochronie prywatności.

    

   Usilnie zachęcamy do przeczytania niniejszego Powiadomienia w całości.

   Jeżeli nie zgadzają się Państwo na warunki niniejszego Powiadomienia, prosimy nie udostępniać nam swoich danych.

   OBOWIĄZYWANIE NINIEJESZEGO POWIADOMIENIA O PRYWATNOŚCI

    

   Powiadomienie dotyczy sposobu zbierania i wykorzystania Państwa danych, mianowicie:

   • podczas odwiedzania lub korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji i kanałów w mediach społecznościowych przeznaczonych dla konsumentów,
   • podczas nabywania naszych produktów, usług, systemów i aplikacji oraz korzystania z nich,
   • przy prenumeracie naszych biuletynów,
   • podczas dostarczania nam swoich towarów lub świadczenia nam usług,
   • podczas kontaktu z działem wsparcia dla konsumentów,
   • podczas udziału w naszych imprezach biznesowych

   jak również podczas innych kontaktów z nami (bezpośrednio lub pośrednio) w charakterze konsumenta indywidualnego lub biznesowego, partnera, dostawcy lub poddostawcy, zleceniobiorcy lub w innym charakterze w ramach stosunków biznesowych.

   KIM JEST SIGNIFY

    

   Firma Signify  jest globalnym liderem na rynku producentów oświetlenia, zajmując na nim szczególną konkurencyjną pozycję. Ma niekwestionowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania, produkcji i zastosowań nowatorskich produktów, systemów i usług oświetleniowych.

    

   Określenia „my” lub „Spółka”, stosowane w różnych odmianach gramatycznych w niniejszym Powiadomieniu, odnoszą się do osoby prawnej kontrolującej Państwa dane na mocy niniejszego Powiadomienia, będącej spółką podporządkowaną Signify,z którą Państwo utrzymują lub utrzymywali stosunki handlowe lub która skądinąd decyduje, które z Państwa danych są gromadzone i jak są wykorzystywane, jak też do Signify Netherlands B.V. (nr rejestracyjny 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Holandia).

   Zwracamy uwagę, że do spółek podporządkowanych Signify zaliczają się spółki zależne, nad którymi Signify N.V. sprawuje bezpośrednią lub pośrednia kontrolę właścicielską.  Spis spółek podporządkowanych Signify można uzyskać z Biura Prywatności Signify (dane kontaktowe znajdują się poniżej w rozdziale pt. „Dostępne opcje”).

   RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

    

   Możemy przetwarzać różne Państwa dane, w zależności od tego, kim Państwo są (np. klientem, konsumentem, dostawcą, partnerem handlowym itp.) i w jaki sposób komunikują się z nami (np. online, offline, przez telefon itp.). Możemy pobierać te dane, gdy odwiedzają Państwo albo korzystają z naszych stron internetowych przeznaczonych dla konsumentów lub klientów, aplikacji i kanałów w mediach społecznościowych, nabywają i użytkują nasze produkty, usługi, narzędzia internetowe, aplikacje mobilne, systemy, a także prenumerują nasze biuletyny, instalują aktualizacje oprogramowania, dostarczają nam swoje produkty lub świadczą usługi, zwracają się do działu wsparcia klientów, biorą udział w naszych imprezach biznesowych, konkursach, promocjach i ankietach lub komunikują się z nami w inny sposób.

    

   Poniżej znajduje się lista zbieranych i wykorzystywanych przez nas kategorii danych.

    

   Informacje udzielane nam bezpośrednio

   Kategoria danych
   Przykładowe rodzaje danych
   Osobowe dane identyfikacyjne
   Imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia
   Dane kontaktowe
   Adres e-mail, nr telefonu, adres, kraj
   Dane logowania do konta
   Identyfikator logowania, hasło lub inne kody zabezpieczające
   Wizerunki lub nagrania wideo mogące służyć do identyfikacji
   Zdjęcia wysyłane na konta Signify lub udostępnione nam przez Państwa w inny sposób 
   Dane finansowe
   Dane o kartach kredytowych i kontach bankowych
   Inne informacje dobrowolnie udzielone Signify lub jej spółkom zależnym
   Informacje zwrotne, opinie, recenzje, uwagi, wysłane pliki, zainteresowania, informacje udzielone nam w ramach procesu należytej staranności

   Dodatkowo, podczas Państwa odwiedzin w naszych placówkach, z powodów bezpieczeństwa możemy również utrwalać Państwa dane za pomocą sprzętu wideo, elektronicznego, cyfrowego lub bezprzewodowego (np. telewizji przemysłowej).

    

   Informacje gromadzone automatycznie

    

   Gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe lub aplikacje, prenumerują nasze biuletyny lub w inny sposób nawiązują łączność z nami poprzez kanały cyfrowe, oprócz informacji udzielanych nam bezpośrednio możemy również gromadzić informacje wysyłane nam przez Państwa komputer, komórkę czy inne urządzenie dostępu. Na przykład możemy gromadzić:

   Kategorie danych
   Przykłady
   Dane o urządzeniu
   Model sprzętu, nr IMEI i inne niepowtarzalne identyfikatory rządzenia, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego, ustawienia urządzenia umożliwiającego dostęp do usługi oraz konfigurację urządzenia.
   Dane logowania
   Godzina, czas trwania i sposób korzystania z naszych produktów i usług lub produktów i usług powiązanych z naszymi.
   Informacje dotyczące lokalizacji
   Rzeczywiste miejsce pobytu (na podstawie Państwa adresu IP, sygnałów Bluetooth lub Poufne Signify identyfikatorów); informacje te gromadzone są po włączeniu produktów lub funkcji opartych na lokalizacji, np. poprzez nasze aplikacje.
   Informacje dotyczące opraw
   Niepowtarzalne identyfikatory opraw, informacje dotyczące opraw przechowywane w urządzeniu.
   Inne informacje o korzystaniu z naszych cyfrowych kanałów lub produktów
   Konwencja nazywania konfiguracji inteligentnego domu, aplikacje używane podczas korzystania z naszych stron internetowych, odsyłaczy klikniętych w ogłoszeniach wysyłanych przez nas e-mailem, dane z czujników ruchu

   Informacje pochodzące z innych źródeł

    

   W zakresie dozwolonym przez odnośne przepisy prawa, oprócz naszych stron internetowych, aplikacji i innych kanałów cyfrowych, możemy również uzyskiwać informacje o użytkownikach z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi, platformy społecznościowe i inne osoby trzecie. Na przykład, w zależności od ustawień mediów społecznościowych, jeżeli użytkownik postanowi połączyć swoje konto społecznościowe z kontem Signify, niektóre dane osobowe z konta w mediach zostaną nam udostępnione, co może obejmować dane będące częścią profilu użytkownika. W przypadku interakcji z nami za pośrednictwem serwisów społecznościowych („SNS”) możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszym Powiadomieniem. To, jakie dane przetwarzamy, będzie zależeć od tego, jakie dane osobowe przekazali Państwo SNS (np. imię i nazwisko, adres e-mail i inne informacje, które udostępnili Państwo publicznie) podczas tworzenia konta. Należy pamiętać, że dane, które zbieramy z SNS i za ich pośrednictwem, mogą być zależne od ustawień prywatności skonfigurowanych za pomocą SNS oraz uprawnień, których udzielają nam Państwo w związku z łączeniem swojego konta z naszymi produktami lub usługami za pomocą SNS. Państwa interakcje ze stronami trzecimi za pośrednictwem SNS lub podobnych funkcji podlegają odpowiedniej polityce prywatności tych stron trzecich oraz Państwa umowie z SNS. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest uprawniony do korzystania z konta SNS do celów opisanych w niniejszym dokumencie bez naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków regulujących SNS.


   Informacje, które możemy gromadzić z różnych źródeł na Państwa profilu

   Jeśli poinformowali nas Państwo, że chcą otrzymywać spersonalizowane bezpośrednie wiadomości marketingowe, możemy gromadzić dane z różnych źródeł (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych), aby lepiej zrozumieć Państwa preferencje i zainteresowania oraz być w stanie zapewniać lepszą komunikację. Zawsze mogą Państwo zgłosić sprzeciw odnośnie do tych działań. W szczególności zawsze mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji podanymi w każdej wiadomości e-mail. Jeśli mogą Państwo zalogować się na konto Signify, mają Państwo możliwość zmiany preferencji dotyczących komunikacji w odpowiedniej sekcji naszej witryny lub aplikacji. Zawsze mogą Państwo również się z nami skontaktować (dane kontaktowe znajdują się poniżej w sekcji „Dostępne opcje”), aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych.

   SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH

    

   Możemy korzystać z Państwa danych z różnych dozwolonych powodów i do różnych celów biznesowych.

   Poniżej znajduje się omówienie celów, do których przetwarzamy dane.

   Cele
   Przykłady
   Ocena i rozpoznanie (potencjalnych) klientów, dostawców i partnerów biznesowych
   Działania w ramach należytej staranności
   Zawieranie i wykonywanie umów
   Sprzedaż, fakturowanie, dostawa produktów i usług, rejestracja aplikacji mobilnych i stron internetowych, gwarancje, serwis, łączność, zarządzanie kontami
   Udzielanie wsparcia (na życzenie)
   Udzielanie wsparcia poprzez kanały łączności, np. dział obsługi klienta lub centrum obsługi klienta
   Marketing bezpośredni
   Promowanie kontaktów z klientami indywidualnymi i/lub biznesowymi (tylko w niektórych krajach), marketing za pośrednictwem poczty e-mail i/lub elektroniczny, ankiety marketingowe, personalizowanie doświadczeń poprzez prezentacje produktów i ofert dostosowanych do Państwa preferencji, zainteresowań lub profilu (np. na naszych portalach, w aplikacjach i w innych kanałach komunikacji)
   Zabezpieczenie i ochrona naszych interesów i majątku
   Wprowadzanie i utrzymywanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, przeprowadzania dorocznych audytów, dochodzeń i ocen pod kątem ewentualnych konfliktów interesów
   Przestrzeganie obowiązków prawnych
   Ujawnianie odpowiednim instytucjom państwowym lub władzom nadzorczym w różnych krajach, w których prowadzimy działalność, takich danych jak odpisy podatkowe i ubezpieczeniowe, obowiązki księgowe i sprawozdawcze, audyty zgodności z przepisami, współdziałanie z inspekcjami urzędowymi oraz innymi żądaniami władz państwowych i innych instancji publicznych, odpowiadanie na wezwania sądowe, egzekwowanie uprawnień i przysądzonych środków prawnych oraz załatwianie wewnętrznych skarg i zażaleń
   Obrona roszczeń prawnych
   Zgłaszanie, egzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych, których możemy być podmiotem
   Rozwój produktu
   Aby poprawić usługi, produkty, usługi online, aplikacje mobilne i komunikację, które zapewniamy dla Państwa i innych odbiorców

   Jeżeli poprosimy Państwa o przekazanie danych, lecz nie zechcą Państwo tego zrobić, w niektórych przypadkach nie będziemy mogli zapewniać pełnej funkcjonalności naszych produktów, usług systemów i aplikacji. Ponadto nie będziemy mogli odpowiadać na Państwa ewentualne prośby.

    

   Jeśli zdecydują się Państwo sprzedać lub udostępnić nasze produkty innym osobom, proszę pamiętać o tym, że niektóre produkty mogą zawierać dane osobowe dotyczące Państwa lub korzystania z produktu przez Państwa. W takich przypadkach, jeśli zamierzają Państwo udostępnić, zwrócić, przenieść własność lub posiadanie urządzenia, należy upewnić się, że:
   (1) przywrócone zostały ustawienia fabryczne danego produktu. Instrukcje dotyczące resetowania do ustawień fabrycznych znajdują się w instrukcji obsługi produktu; oraz
   (2) w przypadku gdy przekazują nam Państwo dane osobowe jakiejkolwiek innej osoby w ramach użytkowania, uzyskali Państwo zgodę tej osoby przed przekazaniem nam informacji.
   Państwa obowiązkiem jest upewnić się, że udostępniane nam informacje nie naruszają praw osób trzecich.

   SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

    

   Signify Netherlands B.V. i inne spółki podporządkowane Signify mogą wysyłać regularne komunikaty promocyjne o swoich produktach, usługach, imprezach i promocjach. 

   Takie komunikaty mogą się posługiwać, między innymi, marką „PHILIPS”, ”HUE”, ”SIGNIFY”, ”INTERACT” i być wysyłane różnymi kanałami, takimi jak e-mail, telefon, SMS-y, poczta, sieci społecznościowe stron trzecich. Tutaj znajdą Państwo aktualne listy marek.
   Aby zapewnić Państwu najlepsze osobiste wrażenia, komunikaty takie bywają dostosowane do upodobań adresatów (np. wskazanych podczas wizyt w naszej witrynie lub wywnioskowanych na podstawie kliknięć w naszych komunikatach e-mailowych lub innych informacji, które możemy wywnioskować na Państwa temat).


   Możemy również kontaktować się z Państwem w sprawie informacji, produktów, usług, wydarzeń i promocji oferowanych przez Signify, a także przez strony trzecie („nasz zaufany partner”), które naszym zdaniem mogą być dla Państwa odpowiednie ze względu na korzystanie z naszych produktów lub w celu rozszerzenia ich funkcjonalności; w szczególności, gdy znajdziemy partnera, który dysponuje określonymi usługami lub rozwiązaniami, które spełnią Państwa potrzeby lub zoptymalizują korzystanie z naszych produktów i usług. Możemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji marketingowej lub korzystać z innych kanałów komunikacji (jak np. kanały społecznościowe), aby wysyłać Państwu spersonalizowane reklamy i oferty specjalne. Nie będziemy udostępniać danych rejestracyjnych naszemu zaufanemu partnerowi, chyba że mamy wystarczające podstawy, aby to zrobić.


   O ile wymaga tego prawo, poprosimy o zgodę przed podjęciem takich czynności.
   Zwracamy uwagę, że nawet po rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych mogą Państwo nadal otrzymywać od nas komunikaty administracyjne, serwisowe i transakcyjne, np. aktualizacje techniczne i/lub bezpieczeństwa dotyczące naszych produktów, potwierdzenia zamówień, powiadomienia o aktywności na koncie i temu podobne.

   PODSTAWY PRAWNE WYKORZYSTANIA DANYCH PRACOWNIKÓW

    

   Przetwarzając dane, opieramy się na różnych podstawach prawnych. Są to:

   • Udzielona nam zgoda (tylko gdy jest wymagana lub dozwolona przez prawo). Można w dowolnym momencie wycofać zgodę, na której oparte jest przetwarzanie danych.
   • Konieczność stworzenia związków umownych w celu wykonania naszych obowiązków na mocy umowy.
   • Konieczność przestrzegania przez nas zobowiązań prawnych i ustanowienia, egzekwowania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
   • Konieczność realizowania naszych zasadnych interesów, w tym:

   o    zapewnienie bezpieczeństwa naszych sieci i informacji;

   o    administrowanie i ogólne prowadzenie działalności wewnątrz Spółki;

   o    zapobieganie podejrzewanym lub stwierdzonym naruszeniom prawa, łamaniem warunków umowy handlowej lub nieprzestrzeganiem Kodeksu integralności Signify lub innych zasad Signify, lub też prowadzenie dochodzeń w takich sprawach;
   o     optymalizowanie lub powiększanie naszego zasięgu marketingowego i znaczenia komunikacyjnego.

   • Konieczność udzielenia odpowiedzi.
   • Konieczność ochrony istotnych interesów dowolnych osób.
   • Wszelkie inne podstawy prawne dozwolone w myśl miejscowych przepisów.

   KIEDY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE

    

   Udostępniamy Państwa dane wyłącznie w ograniczonych przypadkach opisanych poniżej.

   Aby zrealizować cele opisane w niniejszym Powiadomieniu, w razie konieczności możemy ujawniać dane następującym osobom prawnym:

   • Spółkom podporządkowanym Signify: ze względu na nasz globalny zasięg możemy udostępniać dane niektórym naszym spółkom podporządkowanym. Dane wewnątrz Signify będą udostępniane w miarę uzasadnionej potrzeby.
   • Usługodawcom: jak wiele przedsiębiorstw, możemy zlecić przetwarzanie danych osobowych zaufanym podwykonawcom zewnętrznym w celu wykonania dla nas pewnych czynności i usług, takich jak: usługi ICT (informatyka i łączność), konsultacje, transport, płatności i platformy obsługi komunikacji elektronicznej.
   • Partnerom biznesowym: możemy udostępniać dane zaufanym partnerom biznesowym, aby mogli udzielać Państwu usług na żądanie.
   • Władzom i instytucjom państwowym: gdy wymagają tego przepisy prawa lub o ile to jest konieczne dla ochrony naszych uprawnień, możemy udostępniać dane urzędom regulującym lub sprawującym nadzór prawny nad Signify.
   • Zawodowym doradcom i innym: możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym osobom fizycznym lub prawnym, w tym zawodowym doradcom, takim jak: banki, spółki ubezpieczeniowe, audytorzy, adwokaci, księgowi, inni zawodowi doradcy zewnętrzni.
   • Innym osobom w związku z transakcjami zawieranymi przez korporację: możemy  również niekiedy udostępniać Państwa dane w toku transakcji korporacyjnych, np. w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części innej spółce, w toku reorganizacji, fuzji, tworzenia spółki typu joint venture lub innego rozporządzenia naszym przedsiębiorstwem, jego majątkiem lub akcjami (w tym w związku z ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub podobnym).
   • Na Państwa żądanie w przypadku wniosku o przeniesienie danych osobowych.

   PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

    

   Ze względu na nasz globalny zasięg, przekazane nam dane mogą zostać przesłane lub udostępnione spółkom zależnym Signify i zaufanym osobom postronnym w wielu krajach. W związku z tym, dane mogą być przetwarzane poza krajem zamieszkania, jeżeli jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszym Powiadomieniu.

    

   Możemy przekazywać dane  osób prawnych prowadzących działalność w krajach członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do krajów poza terytorium EWG. Komisja Europejska uznaje, że niektóre z tych krajów zapewniają wystarczający poziom ochrony. Natomiast w odniesieniu do krajów, które zdaniem KE nie zapewniają takiego poziomu, wprowadziliśmy stosowne organizacyjne i prawne środki ochrony danych (np. wiążące zasady korporacyjne i zatwierdzony przez Komisje Europejską standard dla postanowień umownych). Można uzyskać tekstyTeksy tych dokumentów można uzyskać w Biurze Ochrony Prywatności Signify (dane kontaktowe znajdują się poniżej w rozdziale pt. „Dostępne możliwości”).

   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

    

   Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane (szczegóły na temat tych celów patrz wyżej, rozdział „Sposoby wykorzystania danych”). Należy pamiętać, że niekiedy mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo dłuższe okresy przechowywania danych. Kryteria określająceWśród kryteriów określających okresy przechowywania są m.in. następująceznajdują się między innymi:

   • Jak długo dane są potrzebne do dostarczania Państwu naszych produktów i usług lub do prowadzenia działalności gospodarczej?
   • Czy założyli Państwo u nas konto u nas? W takich przypadkach będziemy przechowywać dane dopóki to konto będzie aktywne, lub dopóki będzie to potrzebne w celu udzielania usług.
   • Czy mamy prawny, umowny lub podobny obowiązek przechowywania danych? Jako przykłady można wskazać miejscowe przepisy nakładające taki obowiązek, nakazy władz wymagające przechowywania danych istotnych dla prowadzonego postępowania karnego lub cywilnego, bądź zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami.

   SPOSOBY ZABEZPIECZANIA DANYCH

    

   W celu ochrony danych zastosujemy odpowiednie środki zgodne z odnośnymi przepisami prawnymi i administracyjnymi, które dotyczą zabezpieczania danych, w tym wymagające od naszych usługodawców stosowania odpowiednich środków ochrony prywatności i zabezpieczenia tych danych. Niestety żaden system transmisji lub przechowywania danych nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa. W oparciu o aktualny stan techniki, koszty wdrożenia oraz charakter danych wymagających ochrony wprowadzamy środki techniczne i administracyjne, mające zapobiec ich zniszczeniu, utracie, modyfikacji, ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu do nich bez upoważnienia. Jeśli mają Państwo powody, by sądzić, że Państwa interakcja z nami lub Państwa dane nie są przetwarzane w bezpieczny sposób, prosimy o niezwłoczny kontakt z Biurem Prywatności Signify zgodnie z informacjami zawartymi poniżej w sekcji „DOSTĘPNE OPCJE”.

   ZAKRES PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚCI

    

   Chcemy przypomnieć, że mają Państwo obowiązek zapewnić, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że przekazywane nam dane są dokładne, kompletne i aktualne. Ponadto w przypadku przekazywania nam danych innych osób, mają Państwo obowiązek dopilnowania, aby dane te zostały zebrane zgodnie z miejscowymi przepisami prawa. Na przykład, muszą Państwo poinformować inne osoby, których dane  zostały nam udostępnione o treści niniejszego Powiadomienia i uzyskać ich uprzednią zgodę.

   DOSTĘPNE OPCJE

    

   Staramy się udostępniać Państwu dostęp do swoich własnych danych osobowych. Zwykle możliwe jest samodzielne ich kontrolowanie (np. logując się na swoje konto) oraz aktualizowanie, modyfikowanie lub, o ile prawo na to zezwala, usuwanie. W takim przypadku usilnie zachęcamy do przejęcia kontroli nad swoimi danymi.

   Można zawsze skontaktować się z naszym Biurem ds. Prywatności, aby:

    

   • sprawdzić, zmienić, lub usunąć przekazane nam swoje własne dane (o ile Signify nie ma skądinąd prawa lub obowiązku ich przechowywania),
   • sprzeciwić się określonym sposobom ich przetwarzania (np. zrezygnować z komunikatów marketingowych),
   • uzyskać ich kopię (w zwykłym czytelnym maszynowo formacie, w zakresie wymaganym przez odnośne przepisy prawa).
   • w innych sprawach dotyczących ochrony własnych danych osobowych w Signify

    

   W przypadku jakichkolwiek pytań lub uzasadnionych wniosków dotyczących ochrony danych w Signify lub w sprawach ogólnych związanych z niniejszym Powiadomieniem mogą Państwo kontaktować się z Biurem Prywatności Signify:

    

   • Adres pocztowy: Signify - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg 102, 1101CM Amsterdam Zuid Oost, Holandia; lub
   • Online: Signify Privacy Center, rozdział “Privacy request".
    
   Należy pamiętać, że komunikacja drogą mailową nie zawsze jest bezpieczna. Dlatego nie należy umieszczać poufnych informacji w kierowanych do nas wiadomościach e-mail.

    

   Dołożymy starań, aby niezwłocznie i bezpłatnie spełnić prośbę, o ile nie będzie to wymagać niewspółmiernego wysiłku. Niekiedy przed podjęciem działania możemy zażądać potwierdzenia tożsamości. Jeżeli uzyskana odpowiedź okaże się niezadowalająca, można złożyć zażalenie do odpowiedniego urzędu na swoim terenie.

   PLIKI COOKIE I INNE NARZĘDZIA ŚLEDZENIA

    

   Dodatkowe informacje o sposobie, w jaki korzystamy z plików cookie i z innych narzędzi śledzenia znajdują się w naszym Powiadomieniu na temat plików cookie (pod adresem Signify Privacy Center, w dziale informacji prawnych (Legal Information)).

   ZBIERANIE DANYCH OD OSÓB  NIELETNICH

    

   Nie zbieramy w sposób celowy danych osobowych od osób poniżej 16 lat.

   • Uwaga specjalna skierowana do nieletnich poniżej lat 16: Osobom do lat 16 sugerujemy, aby zanim udzielą nam swoich danych, poradziły się rodzica lub opiekuna prawnego.
   • Uwaga specjalna skierowana do rodziców dzieci poniżej lat 16: radzimy Państwu sprawdzać i obserwować korzystanie przez dzieci z naszych produktów, systemów, usług, aplikacji (w tym stron internetowych i innych kanałów cyfrowych), aby sprawdzić, czy dziecko nie udostępnia nam swoich danych osobowych bez Państwa pozwolenia.

   AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA O PRYWATNOŚCI

    

   Niniejsze powiadomienie o prywatności może ulegać zmianom.

   Wykorzystanie przez nas danych będzie podlegać postanowieniom jego aktualnej wersji, którą można znaleźć w  Signify Privacy Center, patrz część „Powiadomienie o prywatności”.

    

   - Signify -

   Version history

   Date

   June 2017
   January 2019