Suggestions

  Zasady korzystania

  Dziękujemy za zainteresowanie aplikacją Tarifa Signify! Aplikacja jest oferowana Użytkownikowi przez Signify Netherlands B.V., holenderską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandia („Signify”).

  Aplikacja służy do: uzyskiwania przez Użytkownika informacji na temat produktów i usług firmy Signify, w tym informacji, gdzie można nabyć te produkty, oraz e-katalogów. Aplikacja zawiera również narzędzie pomagające Użytkownikowi oszacować orientacyjny całkowity koszt użytkowania („Narzędzie TCO”). Ponadto Aplikacja umożliwia tworzenie przez Użytkownika notatek na temat produktów i list zakupów oraz ich udostępnianie innym osobom. Oprócz tego Użytkownik będzie otrzymywać wiadomości i aktualizacje, listy rekomendowanych produktów i inne przydatne dla sprzedawców hurtowych informacje o produktach Signify.

   

  Prywatność: Prywatność naszych Użytkowników końcowych jest dla nas ważna, w związku z czym prosimy o uważne zapoznanie się z osobną informacją o prywatności udostępnioną wraz z tą Aplikacją.

   

  Dostęp, aktywacja i dezaktywacja: Aby uzyskać dostęp do Aplikacji i z niej korzystać, Użytkownik musi się zarejestrować. Zakładając konto użytkownika, Użytkownik musi podać swój ważny, aktualny i możliwy do zweryfikowania adres e-mail, który będzie stanowić nazwę użytkownika. Po weryfikacji uprawnień dostępu Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość e-mail zawierającą nazwę użytkownika i monit o aktywowanie konta. Użytkownik może zmienić hasło za pośrednictwem portalu internetowego MyLighting (https://www.mylighting.signify.com), postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w tym portalu. Użytkownik może też zresetować swoje hasło, korzystając z funkcji resetowania hasła w Aplikacji.

   

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie swojego konta, nazwy użytkownika i hasła w tajemnicy. Konto użytkownika, nazwa użytkownika i hasło są przeznaczone wyłącznie dla Użytkownika i udostępnianie komukolwiek tych danych jest niedozwolone. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za ograniczenie dostępu do swoich komputerów lub urządzeń mobilnych. Użytkownik zobowiązuje się do zaakceptowania odpowiedzialności za wszelkie czynności i działania podejmowane w ramach swojego konta, nazwy użytkownika i/lub hasła, wynikające z podejmowanych przez siebie działań, braku działań lub zaniedbań. Wedle naszego wyłącznego uznania możemy zablokować rejestrację z jakiejkolwiek określonej usługi e-mail lub za pośrednictwem dowolnego dostawcy usług internetowych.

   

  Usługi stron trzecich i oprogramowanie Open Source: Czasem w trakcie korzystania z Aplikacji Użytkownik może (w efekcie używania lub w związku z używaniem Aplikacji) korzystać z usług lub pobierać fragmenty oprogramowania, lub kupować towary innych osób lub firm. Korzystanie przez Użytkownika z takich innych usług, programów i towarów może podlegać osobnym postanowieniom dotyczącym relacji między Użytkownikiem a stosowną firmą lub osobą. W takiej sytuacji Warunki korzystania nie mają zastosowania do relacji prawnych między Użytkownikiem a innymi firmami bądź osobami. Jeśli Aplikacja zawiera oprogramowanie lub komponent trzeciej strony, lub oprogramowanie bądź komponent open source, wówczas korzystanie z takiego oprogramowania lub komponentu będzie podlegać warunkom korzystania z oprogramowania bądź komponentu stosownej strony trzeciej lub oprogramowania bądź komponentu open source. Prawa licencyjne Użytkownika wynikające z niniejszych Warunków korzystania nie obejmują jakichkolwiek praw ani licencji na używanie, rozpowszechnianie lub tworzenie dzieł pochodnych Aplikacji w jakikolwiek sposób, który spowodowałby, że Aplikacja podlegałaby warunkom korzystania Open Source. Termin „Warunki korzystania Open Source” oznacza warunki jakiejkolwiek licencji, która jako warunku korzystania, modyfikowania lub dystrybuowania dzieła wymaga udostępnienia kodu źródłowego lub innych preferowanych materiałów do modyfikowania, lub udzielenia zezwolenia na tworzenie dzieł pochodnych, lub zamieszczenia pewnych informacji o warunkach licencyjnych w dziełach pochodnych lub w dołączonej dokumentacji, lub udzielenia dowolnej stronie wolnej od tantiem licencji na własność intelektualną. Niektóre funkcje Aplikacji mogą wymagać odwiedzenia lub uzyskania dostępu do zewnętrznej witryny lub aplikacji, która nie jest własnością firmy Signify, pozostaje poza jej kontrolą, nie jest przez nią zarządzana ani prowadzona. Signify nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w zewnętrznych witrynach ani za stosowane w nich praktyki. Przekierowanie i/lub umieszczenie linku do zewnętrznej witryny w Aplikacji w żaden sposób nie stanowi rekomendacji firmy Signify w odniesieniu do treści, reklamodawców ani sponsorów w zewnętrznej witrynie lub aplikacji. Użytkownik klika łącze do takiej zewnętrznej witryny lub aplikacji bądź korzysta z nich na własne ryzyko.

   

  Modyfikacje: Niniejsze Zasady korzystania mogą zostać zmodyfikowane przez Signify w dowolnym momencie. W przypadku dalszego uzyskiwania dostępu do Aplikacji i korzystania z niej po opublikowaniu modyfikacji uznaje się, że Użytkownik zaakceptował takie modyfikacje. Zaleca się, aby Użytkownik regularnie przeglądał niniejsze Warunki korzystania oraz powiązane warunki korzystania, o ile istnieją. 

   

  Podmioty powiązane: Na potrzeby niniejszych Zasad korzystania termin „Signify” może także oznaczać podmioty powiązane firmy Philips („Podmioty powiązane”), co obejmuje Signify N.V. oraz wszelkie i wszystkie spółki, firmy i podmioty prawne, w których Signify N.V. obecnie i w późniejszym czasie bezpośrednio lub pośrednio ma lub będzie mieć (i) co najmniej 50% nominalnej wartości wyemitowanego kapitału akcyjnego lub (ii) udziały własnościowe i/lub (iii) co najmniej 50% głosów na walnych zgromadzeniach lub (iv) prawo mianowania większości dyrektorów i/lub (v) prawo w inny sposób kierować działalnością i działalnością innych takich spółek, firm lub podmiotów prawnych zgodnie z mianowaniem przez Signify N.V. Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższych zapisów, uznaje się, że termin „Philips” lub „my” obejmuje Signify Netherlands B.V.

   

  Prawo dostępu i korzystania: Signify udziela Użytkownikowi osobistego, niewyłącznego, nieprzekazywalnego, odwoływalnego i ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu do Aplikacji, pobierania i korzystania z oprogramowania i usług Aplikacji oraz uzyskiwania dostępu do treści Aplikacji („Treść”) zgodnie z niniejszymi Zasadami korzystania.

   

  Ograniczenia: Użytkownik nie będzie, ani też nie będzie pozwalał stronom trzecim (a) poddawać Aplikacji inżynierii wstecznej, dekompilować ani dezasemblować Aplikacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy stosowne prawo wyraźnie zabrania takich ograniczeń; lub (b) modyfikować względnie adaptować Aplikacji, dołączać Aplikacji do innego programu lub tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Aplikacji. Użytkownik oświadcza, że (a) nie będzie używać Aplikacji niezgodnie z jakimkolwiek obowiązującymi prawami, przepisami lub nakazami sądowymi ani do jakiegokolwiek niezgodnego z prawem lub niewłaściwego celu; (b) będzie używać Aplikacji wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez Signify i ściśle przestrzegając niniejszych Zasad korzystania; (c) nie będzie używać Aplikacji w sposób, który mógłby przynieść szkodę firmie Signify, jej licencjodawcom, jej usługodawcom lub jakiejkolwiek innej osobie; (d) nie będzie ponownie publikować, reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, zamieszczać ani przesyłać jakiejkolwiek części Aplikacji i (e) będzie przestrzegać innych zdroworozsądkowych wymagań lub ograniczeń żądanych lub nałożonych przez Signify w dowolnym czasie; (f) nie będzie publikować ani zamieszczać jakichkolwiek obraźliwych, obscenicznych lub nieodpowiednich treści w Aplikacji; (g) nie będzie wprowadzać jakichkolwiek wirusów ani podejmować prób wyłączenia lub obejścia zabezpieczeń Aplikacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodne z prawem i odpowiedzialne używanie Aplikacji.

   

  Uaktualnienia i aktualizacje: Signify może według własnego uznania przeprowadzać uaktualnienia lub aktualizacje Aplikacji w celu zapewnienia jej płynnego działania i może to wykonywać zdalnie bez powiadomienia. Aktualizacje, uaktualnienia i zmiany podlegają Zasadom korzystania, chyba że uaktualnienie lub aktualizacja są dostarczane z osobną licencją, w którym to przypadku zastosowanie mają warunki tej licencji. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie takich aktualizacji lub uaktualnień, jedynym środkiem zaradczym jest całkowite zaprzestanie korzystania z Aplikacji.

   

  Pomoc: W sprawie pytań lub pomocy odnośnie do Aplikacji należy kontaktować się z firmą Signify za pośrednictwem witryny https://www.signify.com/pl-pl/contact lub pod numerem telefonu 00800 7445 4775

   

  Wyłączenia gwarancji: Wszystkie treści i treści wygenerowane przez użytkownika (w tym teksty, obrazy, grafiki, łącza i inne materiały) w aplikacji są dostarczane „tak, jak są” i „w miarę dostępności”. Signify oraz jej podmioty powiązane, partnerzy, licencjodawcy i dostawcy nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, w tym między innymi gwarancji odnośnie do przydatności handlowej, przydatności do określonych celów oraz nienaruszania praw, ani odnośnie do funkcjonowania jakiejkolwiek witryny oraz aplikacji, treści lub treści użytkownika. Firma Signify ani jej podmioty powiązane, partnerzy, licencjodawcy i dostawcy nie gwarantują ani nie składają jakichkolwiek oświadczeń, że (i) aplikacja będzie działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bez błędów lub (ii) wyniki, które mogą zostać uzyskane w związku z użytkowaniem aplikacji (w tym wszelkie narzędzia, informacje i materiały dostępne w aplikacji, w tym w narzędziu tco), będą prawidłowe, kompletne, dokładne, wiarygodne lub w inny sposób spełnią oczekiwania użytkownika. Użytkownik zgadza się, że Signify może okresowo usuwać lub zmieniać określone usługi i/lub funkcje aplikacji na nieokreślony czas, a także w dowolnym czasie anulować usługi i/lub aplikację. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że ponosi wyłączne ryzyko korzystania lub braku możliwości korzystania z aplikacji i/lub powiązanych usług.

   

  Ograniczenie odpowiedzialności: W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Signify lub jej podmioty powiązane lub właściciele, licencjodawcy, autorzy lub współtwórcy oprogramowania bądź aplikacji nie będą w żadnym razie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikające z odszkodowań z nawiązką lub wtórne (w tym między innymi związane z zakupem towarów lub usług zamiennych; utratą możliwości korzystania, danych lub zysków; przerwą w działalności; obrażeniami ciała bądź śmiercią; utratą treści dostarczonych przez użytkownika lub wszelkimi szkodami związanymi z niemożnością utrzymania bezpieczeństwa informacji o koncie lub hasła) niezależnie od tego, jak zostały spowodowane, i niezależnie od jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności, w związku z kontraktem, bezwzględną odpowiedzialnością lub deliktem (w tym zaniedbaniem albo w inny sposób) wynikającymi w jakikolwiek sposób z używania aplikacji lub oprogramowania, nawet w przypadku powiadomienia o możliwości wystąpienia takich szkód. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo łączna odpowiedzialność firmy Signify lub jej podmiotów powiązanych lub jej licencjodawców w związku ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszych zasad korzystania lub w inny sposób w związku z oprogramowaniem i aplikacją nie może przekraczać kwoty zapłaconej za aplikację. Niektóre stany i kraje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie odnosić się do użytkownika.

   

  Zwolnienie od odpowiedzialności przez Użytkownika: Korzystając z Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zwolnić firmę Signify, jej Podmioty powiązane, podmioty zależne, licencjodawców, licencjobiorców marek, innych partnerów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, spadkobierców i cesjonariuszy z odpowiedzialności odszkodowawczej i obowiązku świadczenia z tytułu jakichkolwiek roszczeń, szkód, odpowiedzialności i kosztów (w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej), które powstaną w wyniku zamieszczenia, w związku z treścią lub przekazaniem jakiejkolwiek wiadomości, danych, materiałów lub jakichkolwiek innych treści Użytkownika, które zostaną udostępnione przez Użytkownika w Aplikacji lub w wyniku jakiegokolwiek naruszenia przez Użytkownika niniejszych Zasad korzystania.

   

  Zachowanie poufności: Aplikacja, w tym wszelkie informacje, oprogramowanie, materiały i/lub Treść w niej zawarte („informacje”) stanowią informacje poufne Signify. Użytkownik nie będzie omawiać, wymieniać, udostępniać, ujawniać ani w inny sposób udzielać tych informacji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Signify, której wydanie może zostać wstrzymane lub opóźnione według własnego uznania firmy Signify.

   

  Własność i prawa własności intelektualnej: Prawa autorskie i wszystkie inne prawa własności intelektualnej do Aplikacji i Treści dostarczanych przez firmę Signify, jej Podmioty powiązane, licencjodawców i/lub partnerów do kompilacji danych związanych z Aplikacją, porządku, kolejności i układu tej Aplikacji są wyłączną własnością firmy Signify Netherlands B.V. i/lub jej Podmiotów powiązanych, parterów lub licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkownik nie może korzystać z Treści i Aplikacji w sposób inny niż określony wprost w niniejszych Warunkach korzystania. Signify i jej podmioty powiązane lub jej licencjodawcy zachowują własność i wszystkie prawa do Treści i Aplikacji i z wyjątkiem tego, co postanowiono w niniejszej zasadach, nie są udzielane wprost i przez domniemanie żadne inne licencje ani prawa do jakichkolwiek praw własności intelektualnej Signify.

   

  Wypowiedzenie: Niniejsze Zasady korzystania mogą zostać wypowiedziane za powiadomieniem lub bez (i) według uznania Signify na skutek złamania przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień niniejszych Zasad korzystania lub (ii) jeśli jakakolwiek opłata naliczona przez Signify za korzystanie nie zostanie zapłacona w terminie lub (iii) w wyniku zniszczenia kopii Aplikacji zainstalowanej przez Użytkownika lub (iv) z chwilą wstrzymania Aplikacji przez Signify z dowolnego powodu. Prawa Signify i zobowiązania Użytkownika pozostaną w mocy po wypowiedzeniu niniejszych Warunków korzystania.

   

  Jurysdykcja: Niniejsze Warunki korzystania będą wykładane, interpretowane i podporządkowane prawu holenderskiemu bez uwzględnienia unormowań kolizyjnych. Wszelkie spory sądowe wynikające z niniejszych Warunków korzystania lub związane z nimi będą rozstrzygane wyłącznie przed właściwym rzeczowo sądem w Amsterdamie, ale Signify może dochodzić swoich praw własności intelektualnej i takich praw swoich podmiotów powiązanych przed dowolnym właściwym rzeczowo sądem, w tym między innymi dochodzić godziwego zadośćuczynienia. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na właściwość tych sądów i uznaje dogodność, efektywność oraz uczciwość postępowania w tych sądach, i zobowiązuje się, że nie będzie zgłaszał sprzeciwu wobec postępowań w tych sądach na podstawie domniemanej niedogodności, nieefektywności lub nieuczciwości tych sądów. 

   

  Eksport: Użytkownik będzie przestrzegać wszelkich stosownych krajowych i zagranicznych praw i regulacji dotyczących kontroli eksportu i nie będzie eksportować ani reeksportować do jakiejkolwiek strony (treści) Aplikacji ujawnionych tutaj bez uzyskania wszystkich wymaganych krajowych i międzynarodowych rządowych licencji, zezwoleń i zwolnień. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (i) nie jest rezydentem kraju objętego embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych ani uznanego przez rząd Stanów Zjednoczonych za „wspierający terroryzm” oraz (ii) nie znajduje się na liście rządu Stanów Zjednoczonych podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami.

   

  Postanowienia końcowe: Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość umowy między stronami. W przypadku, gdyby Użytkownik miał inne umowy z Signify, to takie umowy są odrębne i niezależne od niniejszych Warunków korzystania i niniejszym Warunkom korzystania podlega oprogramowanie licencjonowane na ich podstawie oraz korzystanie z Aplikacji i uzyskiwanie dostępu do niej. Zrzeczenie się niniejszych Warunków korzystania musi mieć formę pisemną i być podpisane przez obie strony. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad korzystania zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków korzystania będą interpretowane zgodnie z zamierzeniami stron.