Suggestions

  Zasady korzystania

  This is an archived version of our Terms of Use. View the current version.

  Zasady korzystania

   

  Niniejsza witryna („Witryna”) jest udostępniana Użytkownikowi przez spółkę Philips Lighting B.V., High Tech Campus 45, 5656AE Eindhoven, Holandia („Philips Lighting”).

   

  Poniżej przedstawione Zasady korzystania regulują uzyskiwanie dostępu do tej Witryny, a także korzystanie z niej przez Użytkownika. Ponadto specyficzne warunki mogą mieć zastosowanie do określonych treści, danych, materiałów lub informacji dostępnych w niniejszej Witrynie lub za jej pośrednictwem („Treści”), a także do określonych treści, danych, materiałów lub informacji, które mogą być przesłane lub opublikowane przez Użytkownika w Witrynie („Treści Użytkownika”) lub transakcji zawieranych za pośrednictwem tej Witryny. Warunki takie mogą stanowić uzupełnienie niniejszych Zasad korzystania lub, wyłącznie w wyraźnie określonym zakresie, mogą zastępować niniejsze Zasady korzystania.

  1. Akceptacja Zasad korzystania

   

  Uzyskując dostęp do tej Witryny lub korzystając z niej, Użytkownik zgadza się być prawnie związany Zasadami korzystania oraz wszelkimi warunkami zawartymi lub przytaczanymi w tej Witrynie, a także wszelkimi innymi dodatkowymi warunkami w niej przedstawionymi. Jeśli Użytkownik NIE wyraża zgody na którekolwiek ze wspomnianych warunków, NIE powinien uzyskiwać dostępu do tej Witryny ani z niej korzystać.

  2. Modyfikacja Zasad

   

  Niniejsze Zasady korzystania mogą zostać zmodyfikowane przez Philips Lighting w dowolnym momencie, a takie zmodyfikowane Zasady korzystania wejdą w życie z chwilą ich opublikowania. Jeśli Użytkownik będzie nadal uzyskiwał dostęp do Witryny i korzystał z niej po opublikowaniu takich zmodyfikowanych warunków, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował wspomniane modyfikacje. Użytkownik powinien zatem regularnie zapoznawać się z wszelkimi obowiązującymi go warunkami. Inne witryny internetowe Philips Lighting mogą zawierać własne zasady korzystania, które mają zastosowanie do tych witryn.

  Philips Lighting zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania lub wprowadzania zmian w Witrynie lub Treści Witryny w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Philips Lighting zastrzega sobie także prawo do ograniczenia, odmowy lub odebrania dostępu jakiejkolwiek osobie do Witryny lub jakiejkolwiek jej części ze skutkiem natychmiastowym i bez powiadomienia, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu oraz według własnego uznania.

  3. Zasady poufności

   

  Dane osobowe przekazane lub zebrane za pośrednictwem Witryny lub w powiązaniu z Witryną będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Zasadami prywatności obowiązującymi w Philips Lighting, a niniejsze Zasady korzystania podlegają Zasadom prywatności opublikowanym w Witrynie.

  4. Odrzucenie odpowiedzialności

   

  WSZELKIE INFORMACJE (W TYM M.IN. TREŚĆ, TEKST, OBRAZY, GRAFIKI, ŁĄCZA I INNE MATERIAŁY) W WITRYNIE SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI. SPÓŁKA PHILIPS LIGHTING ORAZ JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY, DYSTRYBUTORZY I DOSTAWCY ODRZUCAJĄ W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M. IN. GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA WITRYNY, TREŚCI LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA. Spółka Philips Lighting ani jej spółki zależne i stowarzyszone, partnerzy, licencjodawcy dystrybutorzy i dostawcy nie gwarantują ani nie składają żadnych oświadczeń, że (i) Witryna spełni oczekiwania Użytkownika, (ii) Witryna będzie działać w sposób nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów lub że (iii) wyniki, które mogą zostać uzyskane w związku z korzystaniem z Witryny (w tym wszelkie Treści, informacje i materiały dostępne w tej Witrynie), będą prawidłowe, kompletne, dokładne, wiarygodne lub w inny sposób spełnią oczekiwania Użytkownika.

   

  Witryna jest witryną publicznie dostępną. Użytkownik nie może oczekiwać poufności w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, które udostępnia w tej Witrynie. Użytkownik nie powinien udostępniać w Witrynie żadnych informacji poufnych.

   

  Spółka Philips Lighting ani jej spółki zależne i stowarzyszone, partnerzy, licencjodawcy, dystrybutorzy i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Internetu, sieci lub hostingu lub usług osób trzecich i nie gwarantują, że Witryna lub usługi udostępniające tę Witrynę lub wiadomości przesyłane drogą elektroniczną przez Philips Lighting są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

  Jakiekolwiek materiały pobierane lub w inny sposób uzyskiwane wskutek korzystania z tej Witryny są pozyskiwane według własnego uznania i na własne ryzyko Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia systemu komputerowego lub urządzeń lub utratę danych, które wynikają z pobierania takich materiałów.

  5. Rejestracja

   

  Uzyskiwanie dostępu do niektórych obszarów Witryny i korzystanie z niektórych funkcji lub cech Witryny może wymagać od Użytkownika zarejestrowania się w charakterze współtwórcy. Rejestracja taka jest bezpłatna.

  W trakcie rejestracji Użytkownik musi wybrać unikalną nazwę użytkownika lub identyfikator oraz hasło, a także podać unikalny, ważny i aktualny oraz możliwy do zweryfikowania adres e-mail. Niedozwolone są zduplikowane nazwy i adresy e-mail użytkowników, więc jeżeli nazwa lub adres podane przez Użytkownika są już w użyciu, Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności wybrania innej nazwy lub innego adresu. Użytkownik otrzyma od Philips Lighting e-mail z potwierdzeniem zarejestrowanych danych. Jeżeli dostarczenie tych informacji nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, dostęp lub korzystanie przez Użytkownika z obszarów, funkcji lub cech wymagających rejestracji mogą zostać zablokowane lub zakończone. Użytkownik powinien niezwłocznie aktualizować swoje dane rejestracyjne, aby były dokładne i bieżące. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie swojego hasła w tajemnicy. Philips Lighting zastrzega sobie prawo do zmiany hasła lub nazwy Użytkownika albo do usunięcia treści udostępnionych przez Użytkownika w Witrynie, a także odmowy lub unieważnienia rejestracji Użytkownika, jeżeli wybrana zostanie nazwa użytkownika, która, wedle wyłącznego uznania Philips Lighting, jest obsceniczna, nieprzyzwoita, obraźliwa lub w innym zakresie nieodpowiednia. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za ograniczenia dostępu do swoich komputerów. Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach jego konta, nazwy użytkownika lub hasła spowodowane jego postępowaniem, brakiem działań lub zaniedbaniem. Jeżeli Użytkownik zauważy jakiekolwiek podejrzane lub nieuprawnione działania związane ze swoim kontem, nazwą użytkownika lub hasłem, zgadza się skontaktować się niezwłocznie z Philips Lighting pod adresem e-mail digital.marketing.support@signify.com. Philips Lighting wedle własnego uznania może zablokować proces rejestracji dokonywanej za pośrednictwem określonej usługi e-mail lub określonego dostawcy usług internetowych.

  6. Współtwórca

  Przekazując jakiekolwiek Treści Użytkownika do Witryny, Użytkownik potwierdza, że ten materiał jest prawdziwy, konstruktywny oraz istotny i że nie zawiera niczego, co byłoby niezgodne z prawem lub w inny sposób niewłaściwe do publikacji, w tym między innymi elementów, które (1) mogą być oszczercze lub szkodliwe dla innej osoby lub innego podmiotu, (2) mogą narazić na szkodę jakąkolwiek osobę lub mienie lub w inny sposób zniesławić lub nękać jakąkolwiek osobę lub organizację, (3) mogą naruszać prawa jakiejkolwiek osoby (w tym prawo do prywatności i prawo do wizerunku), (4) są pornograficzne, obsceniczne, bluźniercze, wulgarne, nieprzyzwoite lub zawierają groźby, (5) są niewłaściwe pod względem kulturowym, etnicznym lub innym lub (6) sugerują nielegalną działalność lub do niej zachęcają.

   

  Przed przekazaniem jakichkolwiek materiałów Użytkownik podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu przeskanowania materiałów w poszukiwaniu wirusów i usunięcia tychże lub innych niszczących lub szkodliwych elementów. Użytkownik nie będzie wykorzystywał Witryny do przesyłania wiadomości w systemie łańcuszkowym, tworzenia piramid finansowych, wysyłania ankiet lub innego rodzaju niechcianych wiadomości. Ponadto Użytkownik nie będzie fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować znakami identyfikacyjnymi lub innymi danymi w celu ukrycia źródła jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkownika przekazywanych za pośrednictwem Witryny lub w celu manipulowania swoją obecnością w Witrynie. Użytkownik nie będzie zakłócać ani przerywać działania stron, serwerów lub sieci Philips Lighting i nie będzie podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione i nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Philips Lighting.

   

  Użytkownik zapewnia, że Treści Użytkownika przesyłane do Witryny nie naruszają żadnych praw własności jakichkolwiek osób lub podmiotów, a w szczególności praw autorskich, znaków towarowych lub patentów, ani żadnych zobowiązań do zachowania poufności.

   

  Użytkownik zgadza się, że wszelkie jego pomysły, wnioski lub omówienia, a także wszelkie inne Treści Użytkownika udostępnione przez Użytkownika w ramach Witryny, które nie podlegają ochronie praw własności intelektualnej, mogą być wykorzystywane przez każdego innego współtwórcę bez jakiegokolwiek wynagrodzenia ani wskazania autora.

   

  Użytkownik udziela spółce Philips Lighting oraz jej spółkom zależnym i stowarzyszonym oraz partnerom obowiązującej na całym świecie, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat licencyjnych, niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu oraz przenaszalnej licencji na używanie, hostowanie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, kopiowanie, przygotowywanie opracowań, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, przekazywanie i publikowanie w tej Witrynie oraz wszelkich innych witrynach spółki Philips Lighting lub w innych materiałach marketingowych lub promocyjnych spółki Philips Lighting i we wszelkich możliwych mediach – według własnego uznania spółki Philips Lighting – Treści Użytkownika przez niego udostępnionych.

   

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika oraz za konsekwencje ich umieszczenia, udostępnienia lub opublikowania. Philips Lighting może, ale nie ma obowiązku, przeglądać i monitorować Treści Użytkownika przed lub po fakcie ich przekazania. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że monitorowanie lub przeglądanie wszystkich Treści Użytkownika nie jest dla Philips Lighting możliwe. Oznacza to też w szczególności, że spółka Philips Lighting i jej spółki zależne i stowarzyszone, partnerzy, licencjodawcy, dystrybutorzy i dostawcy nie ponoszą i nie mogą być pociągani do odpowiedzialności z tytułu dokładności, kompletności, jakości lub ważności Treści Użytkownika opublikowanych w Witrynie przez osoby trzecie.

   

  Philips Lighting nie promuje żadnych Treści Użytkownika ani żadnych opinii, rekomendacji i porad w nich wyrażonych, a także wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność w związku z jakimikolwiek Treściami Użytkownika.

   

  Philips Lighting posiada wyłączne prawo i zdolność do redagowania lub usuwania – z dowolnego powodu, w dowolnym momencie oraz bez powiadomienia i zgody oraz według własnego uznania – wiadomości lub innych Treści Użytkownika, które budzą zastrzeżenia, są niewłaściwe lub w jakikolwiek inny sposób naruszają niniejsze Zasady korzystania. Każdy użytkownik, który uważa, że udostępnione Treści Użytkownika są wątpliwe lub nieodpowiednie, powinien niezwłocznie skontaktować się z Philips Lighting pod adresem e-mail digital.marketing.support@signify.com. Z chwilą otrzymania takiego zawiadomienia Philips Lighting podejmie zasadne starania, aby wykonać niezbędne według Philips Lighting działania w rozsądnym czasie. Ponieważ nie jest to proces automatyczny, Philips Lighting może nie mieć możliwości natychmiastowego usunięcia lub zmiany określonych Treści Użytkownika.

  7. Ograniczenie odpowiedzialności

   

  SPÓŁKA PHILIPS LIGHTING ANI JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY, DYSTRYBUTORZY LUB DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY I ODSZKODOWANIA, W TYM SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, UBOCZNE ORAZ ODSZKODOWANIA SPECJALNE I RETORSYJNE, ANI ZA INNE SZKODY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCE Z UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY, TREŚCI LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA LUB NIEMOŻNOŚCI UZYSKIWANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA, NAWET JEŻELI SPÓŁKA PHILIPS LIGHTING ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I ODSZKODOWAŃ, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH TAKIE SZKODY I ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄ Z OSZUSTWA LUB ROZMYŚLNEGO WPROWADZENIA W BŁĄD ZE STRONY PHILIPS LIGHTING.

   

  W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI PHILIPS LIGHTING ORAZ JEJ SPÓŁEK ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH, PARTNERÓW, LICENCJODAWCÓW, DOSTAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW Z TYTUŁU ROSZCZEŃ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY, TREŚCI LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKA JEST OGRANICZONA DO WIĘKSZEJ Z NASTĘPUJĄCYCH KWOT: KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA SPÓŁCE PHILIPS LIGHTING ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB PIĘĆDZIESIĘCIU (50) EURO.

   

  JEŻELI UŻYTKOWNIK MIESZKA W PAŃSTWIE LUB STANIE, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA POWYŻSZE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI, O KTÓRYCH MOWA W SEKCJI 4 POWYŻEJ, TAKIE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA WYŁĄCZNIE W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM WSPOMNIANE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA NIE SĄ DOZWOLONE. W TAKIM PRZYPADKU TAKIE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA SĄ OGRANICZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE.

  8. Treści i oprogramowanie osób trzecich

   

  Philips Lighting nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek witryny będącej własnością osoby trzeciej i powiązanej z Witryną hiperłączem, bez względu na to, czy dane hiperłącze jest udostępnione w Witrynie, czy też przez osobę trzecią zgodnie z Zasadami korzystania. Zamieszczone w Witrynie łącza do innych stron nie oznaczają poparcia Philips Lighting dla takich stron ani też nie stanowią oceny ani gwarancji co do dokładności, terminowości lub przydatności treści zawartych na takich stronach i Philips Lighting nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

   

  Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem podlega licencji na warunkach określonych w odpowiedniej umowie licencyjnej. Jeżeli odpowiednia umowa licencyjna nie stanowi inaczej, oprogramowanie udostępniane jest wyłącznie na użytek użytkowników końcowych, a wszelkie jego kopiowanie, powielane lub ponowna dystrybucja są zakazane.

   

  EWENTUALNE GWARANCJE DOTYCZĄCE TAKIEGO OPROGRAMOWANIA MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z WYRAŹNYMI POSTANOWIENIAMI ODPOWIEDNIEJ UMOWY LICENCYJNEJ. SPÓŁKA PHILIPS LIGHTING ORAZ JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE, PARTNERZY, LICENCJODAWCY, DYSTRYBUTORZY I DOSTAWCY WYRAŹNIE ODRZUCAJĄ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK DALSZYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM M. IN. GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA.

  9. Prawa autorskie i znaki towarowe

   

  Prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności do Treści i Witryny udostępnionych przez spółkę Philips Lighting, jej spółki zależne i stowarzyszone lub partnerów, oprogramowania przeznaczonego do obsługi i publikacji Witryny, kompilacji danych związanych z Witryną, porządku, kolejności i układu tej Witryny należą do spółki Philips Lighting Holding B.V lub jej partnerów lub licencjodawców. Wszelkie prawa do Treści i Witryny, których wyraźnie nie przyznano, są zastrzeżone.

   

  PHILIPS jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Koninklijke Philips N.V. PHILIPS i wszystkie inne zarejestrowane znaki towarowe spółki Koninklijke Philips N.V. i jej spółek stowarzyszonych są istotnym składnikiem majątku spółki Koninklijke Philips N.V. Ważne jest właściwe korzystanie z tych znaków towarowych, a Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Philips, powołując się na produkty i usługi Philips. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.ip.philips.com.

   

  Używanie i zarejestrowanie nazwy PHILIPS jest wyłącznie zastrzeżone dla spółki Koninklijke Philips N.V. Użytkownik nie może zarejestrować ani używać nazwy spółki, nazwy prawnej, nazwy handlowej, nazwy domeny lub innej nazwy lub innego oznaczenia lub opisu, które zawierają nazwę PHILIPS, ani nazwy do niej podobnej, ani jakiejkolwiek nazwy, w której skład wchodzi część nazwy PHILIPS, ani żadnej nazwy, która zawiera jakikolwiek inny zarejestrowany znak towarowy należący do spółki Koninklijke Philips N.V.

   

  Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe spółki Philips Lighting Holding B.V. i jej spółek stowarzyszonych są istotnym składnikiem majątku spółki Philips Lighting. Ważne jest właściwe korzystanie z tych znaków towarowych, a Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Philips Lighting, powołując się na produkty i usługi Philips Lighting. Więcej informacji można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres trademarks.lighting@signify.com .

  10. Prawa własności do Witryny

   

  Witryna ma charakter publiczny i wszelkie udostępniane w niej informacje uznawane są za jawne. Użytkownik potwierdza, że przesłanie jakiekolwiek wynalazku zawartego w Treściach Użytkownika, które zostały przez niego udostępnione, stanowi „publikację” takiego wynalazku zgodnie ze stosownymi przepisami prawa patentowego.

   

  Użytkownik potwierdza, że wszelkie Treści Użytkownika udostępnione lub omawiane w Witrynie mogą podlegać prawom z tytułu patentów, prawom autorskim, prawom do znaków towarowych lub jakimkolwiek innym prawom własności intelektualnej należącym do spółki Philips Lighting, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, partnerów lub osób trzecich. Jeżeli Użytkownik rozważa wykorzystanie tych pomysłów, propozycji, sugestii lub rozwiązań lub innych Treści Użytkownika udostępnionych w Witrynie, odpowiada za podjęcie odpowiedniego postępowania w celu potwierdzenia tytułu do praw własności intelektualnej przed przystąpieniem do ich wykorzystywania.

  11. Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich w USA

   

  Jeżeli Użytkownik wie lub podejrzewa, że którekolwiek z materiałów w Witrynie (w tym materiałów publikowanych na forum) zostały wykorzystane lub skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, powinien powiadomić wyznaczonego agenta Philips Lighting określonego poniżej. Zgodnie z amerykańską ustawą Digital Millennium Copyright, Kodeks Stanów Zjednoczonych, część 17, sekcja 512(c)(3), zawiadomienie sporządzone przez Użytkownika musi zawierać następujące elementy:

   

  • fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
  • opis materiałów będących przedmiotem praw autorskich, które miały być naruszone lub, jeżeli dotyczy to kilku utworów chronionych prawem autorskim, jedną stronę internetową objętą jednym zawiadomieniem, reprezentatywną listę takich utworów na tej stronie;
  • opis materiałów, które zostały rzekomo naruszone lub są przedmiotem działań naruszających i które mają zostać usunięte lub do których ma być uniemożliwiony dostęp oraz informacje zasadnie wystarczające Philips Lighting do zlokalizowania tego materiału;
  • informacje zasadnie wystarczające Philips Lighting do skontaktowania się z Użytkownikiem, takie jak adres, ewentualny numer telefonu lub adres e-mail, pod którymi można się z nim skontaktować;
  • oświadczenie Użytkownika, że działa w dobrej wierze i uważa, że używanie materiałów w opisany przez Użytkownika sposób nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub przepisy prawa;
  • oświadczenie Użytkownika, że informacje w zawiadomieniu są rzetelne pod groźbą odpowiedzialności karnej oraz że to Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które rzekomo zostały naruszone.

   

  Poniżej zamieszczono dane teleadresowe agenta wyznaczonego do odbioru zawiadomień o naruszeniach praw autorskich:

   

  Philips Lighting B.V.
  Legal Services
  High Tech Campus 45
  5656AE Eindhoven
  Holandia

   

  Powyższe informacje zostały udostępnione wyłącznie na potrzeby zawiadamiania Philips Lighting o naruszeniu praw autorskich Użytkownika. Tą drogą Użytkownik nie uzyska odpowiedzi na żadne inne pytania, takie jak pytania dotyczące produktów oraz żądania lub sprawy związane z nieodpowiednimi wpisami lub treściami.

  12. Przejęcie odpowiedzialności cywilnej

   

  Użytkownik zgadza się przejąć od spółki Philips Lighting, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, partnerów, dystrybutorów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, spadkobierców i cesjonariuszy odpowiedzialność cywilną z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z opublikowania, treści lub przekazania jakichkolwiek wiadomości, danych, materiałów lub jakichkolwiek innych Treści Użytkownika, które Użytkownik udostępnia w Witrynie, lub z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Zasad korzystania, a także zrekompensować wszelkie straty z tytułu takich roszczeń (w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej i specjalistycznej oraz koszty procesowe). Philips Lighting zastrzega sobie także prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika oraz wszelkich posiadanych informacji na temat Użytkownika w sytuacji zaistnienia roszczeń lub wszczęcia postępowań sądowych wynikających z jakichkolwiek wiadomości lub Treści Użytkownika opublikowanych przez Użytkownika.

   

  W przypadku jakiegokolwiek sporu z jednym lub większą liczbą użytkowników Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie od spółki Philips Lighting, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, partnerów, dystrybutorów i dostawców oraz każdego z ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, spadkobierców i cesjonariuszy odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich roszczeń oraz zrekompensowanie wszelkich strat (faktycznych i wtórnych) dowolnego rodzaju, znanych i nieznanych, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z takich sporów.

  13. Zamknięcie Witryny

   

  Philips Lighting posiada wyłączne prawo do zamknięcia Witryny oraz dowolnej jej części z jakiejkolwiek przyczyny, w dowolnym momencie oraz bez konieczności powiadamiania o tym lub uzyskiwania na to zgody. Philips Lighting nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niezachowania lub usunięcia jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkownika przesłanych do Witryny.

  14. Produkty Philips Lighting

   

  Witryna internetowa może zawierać odniesienia do określonych produktów i usług Philips Lighting, które mogą nie być (łatwo) dostępne w danym kraju. Wszelkie tego typu odniesienia nie oznaczają ani nie gwarantują, że takie produkty lub usługi będą dostępne w dowolnym momencie w danym kraju. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać u lokalnego przedstawiciela Philips Lighting.

  15. Oświadczenie dotyczące zasad Safe Harbor zgodnie z ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)

   

  Informacje opublikowane w Witrynie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości w zakresie sytuacji finansowej, wyników działań i działalności Philips Lighting, a także niektórych planów i celów Philips Lighting z nimi związanych. Philips Lighting ostrzega Użytkownika, że żadne stwierdzania dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników, a faktyczne wyniki mogą znacząco różnić się od określonych w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Przykładami stwierdzeń dotyczących przyszłości są stwierdzenia odnoszące się do strategii, szacunkowego wzrostu sprzedaży, przyszłych wartości EBITA oraz kosztów, przyszłego rozwoju działalności oraz korzyści z przyszłych zakupów i sytuacji finansowej Philips Lighting. Stwierdzenia dotyczące przyszłości związane są z ryzykiem i niepewnością, ponieważ dotyczą przyszłych zdarzeń i okoliczności, a istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki i zdarzenia będą istotnie różne od wyrażonych lub dorozumianych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości podlegają, między innymi, uwarunkowaniom gospodarki krajowej i globalnej, realizacji strategii oraz zdolności do identyfikacji i zadowalającej realizacji udanych przejęć, a następnie zintegrowania ich z działalnością, preferencjom konsumenckim dotyczącym aktualnych oraz nowych produktów, zdolności do opracowywania i sprzedaży nowych produktów, zdolności do czerpania korzyści z tej strategii, polityce i działaniom organów administracji rządowej i regulacyjnym, zmianom w przepisach prawa oraz wpływom konkurencji — przy czym wiele z tych czynników znajduje się poza kontrolą Philips Lighting. W efekcie osiągane przez Philips Lighting w przyszłości wyniki mogą znacząco różnić się od planów, celów i oczekiwań przestawionych w dotyczących przyszłości stwierdzeniach tego typu. Dodatkowe czynniki i ryzyko zostały przedstawione w dokumentach złożonych lub przekazanych do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), w tym w ostatnim Sprawozdaniu Rocznym na formularzu Form 20-F, które jest dostępne na stronie internetowej SEC (www.sec.gov). Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości, które zaprezentowała spółka Philips Lighting lub które zostały zaprezentowane w imieniu Philips Lighting, przedstawiają wyłącznie stan na dzień, w którym zostały zaprezentowane. Philips Lighting nie zobowiązuje się do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zmian w oczekiwaniach z nimi związanych lub jakichkolwiek zmian dotyczących zdarzeń, warunków lub okoliczności będących podstawą takich stwierdzeń. Użytkownik powinien zapoznać się zatem ze wszelkimi dodatkowymi informacjami, jakie Philips Lighting udostępnia w dokumentach składanych do SEC.

  16. Rozstrzyganie sporów

   

  Prawem właściwym dla wykładni niniejszych Zasad korzystania jest prawo holenderskie. Użytkownik zgadza się, że wszelkie spory, roszczenia lub postępowania sądowe bezpośrednio lub pośrednio wynikające z niniejszych Zasadach korzystania lub z korzystania przez Użytkownika z Witryny, a w szczególności spory dotyczące istnienia lub ważności niniejszych Zasad korzystania, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Amsterdamie (Holandia).

  17. Rozdzielność postanowień

   

  Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Zasad korzystania zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, takie nieważne i nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i skutecznym postanowieniem, które będzie zgodne w najszerszym możliwym zakresie z zamiarem pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia będą egzekwowane.

  18. Brak odstąpienia od wykonania przysługujących praw

   

  Niewykonanie przez Philips Lighting któregokolwiek z praw wynikających z niniejszych Zasad korzystania nie stanowi odstąpienia przez Philips Lighting od wykonania jakichkolwiek praw przysługujących z tytułu Zasad korzystania w związku z czynnościami przeszłymi lub przyszłymi jakiejkolwiek osoby. Otrzymanie jakichkolwiek środków przez Philips Lighting ani poleganie jakiejkolwiek osoby na działaniach Philips Lighting nie zostanie uznane za odstąpienie od wykonania praw przysługujących na mocy którejkolwiek z części niniejszych Zasad korzystania. Tylko pisemne odstąpienie od wykonania przysługujących praw podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Philips Lighting będzie miało jakiekolwiek skutki prawne.

  19. Wykładnia elementów redakcyjnych

   

  Nagłówki poszczególnych punktów zawartych w Zasadach korzystania zostały umieszczone wyłącznie dla większej przejrzystości tekstu i nie stanowią elementu wspomnianych Zasad korzystania ani nie wpływają w żaden sposób na znaczenie lub interpretację Zasad korzystania.

   

  Dziękujemy za odwiedzenie tej Witryny.

   

  Ostatnia aktualizacja: Maj 2018 r.