Suggestions

  Zasady poufności

  This is an archived version of our Privacy Notice. View the current version.

  Dla klientów, konsumentów i innych osób prawnych


  Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2017 r.

  Ostatnia aktualizacja: 
  czerwiec 2017 r.
  Ostatnia aktualizacja: 
  czerwiec 2017 r.

   WSTĘP

    

   Philips Lighting ceni sobie prywatność pracowników.

    

   Opracowaliśmy niniejsze Powiadomienie o prywatności (dalej „Powiadomienie”) w sposób jasny i wyczerpujący, aby łatwiej było Państwu zroz umieć, kim jesteśmy, jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego oraz jak z nich korzystamy. Prosimy pamiętać, ze wyrażenie „dane osobowe” (określane tu jako „dane” lub „Państwa dane”) oznaczają informacje lub zbiory informacji, na podstawie których jesteśmy w stanie bezpośrednio lub pośrednio ustalić Państwa tożsamość, w szczególności korzystając z danych identyfikacyjnych, tzn. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu itp.

    

   Prosimy pamiętać, że Philips Lighting jest przedsiębiorstwem międzynarodowym i dlatego niniejsze Powiadomienie może zostać zastąpione lub uzupełnione w celu spełnienia wymogów miejscowych, a także w celu udzielenia Państwu dodatkowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane w kontekście produktów, usług, systemów i aplikacji Philips Lighting.

    

   Usilnie zachęcamy do przeczytania niniejszego Powiadomienia w całości.

   Jeżeli nie zgadzają się Państwo na warunki niniejszego Powiadomienia, prosimy nie udostępniać nam swoich danych.

   OBOWIĄZYWANIE NINIEJESZEGO POWIADOMIENIA O PRYWATNOŚCI

    

   Powiadomienie dotyczy sposobu zbierania i wykorzystania Państwa danych, mianowicie:

   • podczas odwiedzania lub korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji i kanałów w mediach społecznościowych przeznaczonych dla konsumentów,
   • podczas nabywania naszych produktów, usług, systemów i aplikacji oraz korzystania z nich,
   • przy prenumeracie naszych biuletynów,
   • podczas dostarczania nam swoich towarów lub świadczenia nam usług,
   • podczas kontaktu z działem wsparcia dla konsumentów,
   • podczas udziału w naszych imprezach biznesowych

   jak również podczas innych kontaktów z nami w charakterze konsumenta indywidualnego lub biznesowego, partnera, dostawcy lub poddostawcy, zleceniobiorcy lub w innym charakterze w ramach stosunków biznesowych.

   KIM JEST PHILIPS LIGHTING

    

   Firma Philips Lighting jest globalnym liderem na rynku producentów oświetlenia, zajmując na nim szczególną konkurencyjną pozycję. Ma niekwestionowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie opracowywania, produkcji i zastosowań nowatorskich produktów, systemów i usług oświetleniowych.

    

   Określenia „my” lub „Spółka”, stosowane w różnych odmianach gramatycznych w niniejszym Powiadomieniu, odnoszą się do osoby prawnej kontrolującej Państwa dane na mocy niniejszego Powiadomienia, będącej spółką podporządkowaną Philips Lighting, przetwarzane poza krajem z którą Państwo utrzymują lub utrzymywali stosunki handlowe lub która skądinąd decyduje, które z Państwa danych są gromadzone i jak są wykorzystywane, jak też do Philips Lighting B.V. (nr rejestracyjny 17061150 - High Tech Campus 45, 5656 AE, Eindhoven, Holandia).

   Zwracamy uwagę, że do spółek podporządkowanych Philips Lighting zaliczają się spółki zależne, nad którymi Philips Lighting N.V. sprawuje bezpośrednią lub pośrednia kontrolę właścicielską.  Spis spółek podporządkowanych Philips Lighting można uzyskać z Biura Prywatności Philips Lighting (dane kontaktowe znajdują się poniżej w rozdziale pt. „Dostępne opcje”).

   RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH

    

   Możemy przetwarzać różne Państwa dane, w zależności od tego, kim Państwo są (np. klientem, konsumentem, dostawcą, partnerem handlowym itp.) i w jaki sposób komunikują się z nami (np. online, offline, przez telefon itp.) . Możemy pobierać te dane, gdy odwiedzają Państwo albo korzystają z naszych stron internetowych przeznaczonych dla konsumentów lub klientów, aplikacji i kanałów w mediach społecznościowych, nabywają i użytkują nasze produkty, usługi, systemy i aplikacje, prenumerują nasze biuletyny, pobierają aktualizacje oprogramowania, dostarczają nam swoje produkty lub świadczą usługi, zwracają się do działu wsparcia klientów, biorą udział w naszych imprezach biznesowych, konkursach, promocjach i ankietach lub komunikują się z nami w inny sposób.

    

   Poniżej znajduje się lista zbieranych i wykorzystywanych przez nas kategorii danych.

    

   Informacje udzielane nam bezpośrednio

   Kategoria danych
   Przykładowe rodzaje danych
   Osobowe dane identyfikacyjne
   Imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia
   Dane kontaktowe
   Adres e-mail, nr telefonu, adres, kraj
   Dane logowania do konta
   Identyfikator logowania, hasło lub inne kody zabezpieczające
   Wizerunki lub nagrania wideo mogące służyć do identyfikacji
   Zdjęcia wysyłane na konta Philips Lighting lub udostępnione nam przez Państwa w inny sposób
   Dane finansowe
   Dane o kartach kredytowych i kontach bankowych
   Inne informacje dobrowolnie udzielone Philips Lighting lub jej spółkom zależnym
   Informacje zwrotne, opinie, recenzje, uwagi, wysłane pliki, zainteresowania, informacje udzielone nam w ramach procesu należytej staranności

   I wreszcie, podczas Państwa odwiedzin w naszych placówkach, z powodów bezpieczeństwa możemy również utrwalać Państwa dane za pomocą sprzętu wideo, elektronicznego, cyfrowego lub bezprzewodowego (np. telewizji przemysłowej).

    

   Informacje gromadzone automatycznie

    

   Gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe lub aplikacje, prenumerują nasze biuletyny lub w inny sposób nawiązują łączność z nami poprzez kanały cyfrowe, oprócz informacji udzielanych nam bezpośrednio możemy również gromadzić informacje wysyłane nam przez Państwa komputer, komórkę czy inne urządzenie dostępu. Na przykład możemy gromadzić:

   Kategorie danych
   Przykłady
   Dane o urządzeniu
   Model sprzętu, nr IMEI i inne niepowtarzalne identyfikatory rządzenia, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego, ustawienia urządzenia umożliwiającego dostęp do usługi
   Dane logowania
   Godzina i czas trwania korzystania z naszego kanału lub produktu cyfrowego
   Informacje dotyczące lokalizacji
   Rzeczywiste miejsce pobytu (na podstawie adresu IP i innych technologii opartych na lokalizacji); informacje te gromadzone są po włączeniu produktów lub funkcji opartych na lokalizacji, , np. poprzez nasze aplikacje
   Inne informacje o korzystaniu z naszych cyfrowych kanałów lub produktów
   Aplikacje używane podczas korzystania z naszych stron internetowych, odsyłaczy klikniętych w ogłoszeniach wysyłanych przez nas e-mailem, dane z czujników ruchu

   Informacje pochodzące z innych źródeł

    

   W zakresie dozwolonym przez odnośne przepisy prawa, oprócz naszych stron internetowych, aplikacji i innych kanałów cyfrowych, możemy również uzyskiwać informacje o użytkownikach z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi, platformy społecznościowe i inne osoby trzecie. Na przykład, w zależności od ustawień mediów społecznościowych, jeżeli użytkownik postanowi połączyć swoje konto społecznościowe z kontem Philips Lighting, niektóre dane osobowe z konta w mediach zostaną nam udostępnione, co może obejmować dane będące częścią profilu użytkownika.

   SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH

    

   Możemy korzystać z Państwa danych z różnych dozwolonych powodów i do różnych celów biznesowych.

   Poniżej znajduje się omówienie celów, do których przetwarzamy dane.

   Cele
   Przykłady
   Ocena i rozpoznanie (potencjalnych) klientów, dostawców i partnerów biznesowych
   Działania w ramach należytej staranności
   Zawieranie i wykonywanie umów
   Sprzedaż, fakturowanie, dostawa produktów i usług, rejestracja aplikacji mobilnych i stron internetowych, gwarancje, serwis, łączność, zarządzanie kontami
   Udzielanie wsparcia (na życzenie)
   Udzielanie wsparcia poprzez kanały łączności, np. dział obsługi klienta lub centrum obsługi klienta
   Marketing bezpośredni
   Promowanie kontaktów z klientami indywidualnymi i/lub biznesowymi (tylko w niektórych krajach), marketing za pośrednictwem poczty elektronicznej, ankiety marketingowe, personalizowanie doświadczeń poprzez prezentacje produktów i ofert dostosowanych do odbiorcy (np. na naszych portalach, w aplikacjach i w ramach innych kontaktów)
   Zabezpieczenie i ochrona naszych interesów i składników majątku
   Wprowadzanie i utrzymywanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, przeprowadzania dorocznych audytów, dochodzeń i ocen pod kątem ewentualnych konfliktów interesów
   Przestrzeganie obowiązków prawnych
   Ujawnianie odpowiednim instytucjom państwowym lub władzom nadzorczym w różnych krajach, w których prowadzimy działalność, takich danych jak odpisy podatkowe i ubezpieczeniowe, obowiązki księgowe i sprawozdawcze, audyty zgodności z przepisami, współdziałanie z inspekcjami urzędowymi oraz innymi żądaniami władz państwowych i innych instancji publicznych, odpowiadanie na wezwania sądowe, egzekwowanie uprawnień i przysądzonych środków prawnych oraz załatwianie wewnętrznych skarg i zażaleń
   Obrona roszczeń prawnych
   Zgłaszanie, egzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych, których możemy być podmiotem
   Jeżeli poprosimy Państwa o przekazanie danych, lecz nie zechcą Państwo tego zrobić, w niektórych przypadkach nie będziemy mogli zapewniać pełnej funkcjonalności naszych produktów, usług systemów i aplikacji. Ponadto nie będziemy mogli odpowiadać na Państwa ewentualne prośby.

   SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

    

   Philips Lighting B.V. i inne spółki podporządkowane Philips Lighting mogą wysyłać regularne komunikaty promocyjne o swoich produktach, usługach, imprezach i promocjach.

   Takie komunikaty mogą się posługiwać marką „PHILIPS” i być wysyłane różnymi kanałami, takimi jak e-mail, telefon, SMS-y, poczta, sieci społecznościowe stron trzecich.

   Aby zapewnić Państwu najlepsze osobiste wrażenia, komunikaty takie bywają dostosowane do upodobań adresatów (np. wskazanych podczas wizyt w naszej witrynie lub wywnioskowanych na podstawie kliknięć w naszych komunikatach e-mailowych).

   O ile wymaga tego prawo, poprosimy o zgodę przed podjęciem takich czynności.

   Ponadto damy Państwu sposobność wycofania udzielonej zgody („opt-out”) w każdej chwili.

   W szczególności można zawsze odmówić dalszego otrzymywania marketingowych e-maili, kierując się instrukcjami rezygnacji znajdującymi się w każdym e-mailu. Po zarejestrowaniu się na koncie Philips Lighting można zmienić swoje preferencje na stronie internetowej lub w aplikacji. Można zawsze zwrócić się do nas (szczegóły kontaktu poniżej, w rozdziale „Nasze możliwości”), aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych.

   Zwracamy uwagę, że nawet po rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych mogą Państwo nadal otrzymywać od nas komunikaty administracyjne, np. aktualizacje techniczne naszych produktów, potwierdzenia zamówień, powiadomienia o aktywności na koncie i temu podobne.

   PODSTAWY PRAWNE WYKORZYSTANIA DANYCH PRACOWNIKÓW

    

   Przetwarzając dane, opieramy się na różnych podstawach prawnych. Są to:

   • Udzielona nam zgoda (tylko gdy jest wymagana lub dozwolona przez prawo). Można w dowolnym momencie wycofać zgodę, na której oparte jest przetwarzanie danych.
   • Konieczność stworzenia związków umownych w celu wykonania naszych obowiązków na mocy umowy.
   • Konieczność przestrzegania przez nas zobowiązań prawnych i ustanowienia, egzekwowania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.
   • Konieczność realizowania naszych zasadnych interesów, w tym:

   o    zapewnienie bezpieczeństwa naszych sieci i informacji,

   o    administrowanie i ogólne prowadzenie działalności wewnątrz Spółki

   o    zapobieganie podejrzewanym lub stwierdzonym naruszeniom prawa, łamaniem warunków umowy handlowej lub nieprzestrzeganiem ogólnych zasad prowadzenia działalności przez Philips Lighting lub innych zasad Philips Lighting, lub też prowadzenie dochodzeń w takich sprawach.

   • Konieczność udzielenia odpowiedzi
   • Konieczność ochrony istotnych interesów dowolnych osób.
   • Wszelkie inne podstawy prawne dozwolone w myśl miejscowych przepisów.

   KIEDY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE

    

   Udostępniamy Państwa dane wyłącznie w ograniczonych przypadkach opisanych poniżej.

   Aby zrealizować cele opisane w niniejszym Powiadomieniu, w razie konieczności możemy ujawniać dane następującym osobom prawnym:

   • Spółkom podporządkowanym Philips Lighting: ze względu na nasz globalny zasięg możemy udostępniać dane niektórym naszym spółkom podporządkowanym. Dane wewnątrz Philips Lighting będą udostępniane w miarę uzasadnionej potrzeby.
   • Usługodawcom: jak wiele przedsiębiorstw, możemy zlecić przetwarzanie danych osobowych zaufanym podwykonawcom zewnętrznym w celu wykonania dla nas pewnych czynności i usług, takich jak: usługi ICT (informatyka i łączność), konsultacje, transport;
   • Partnerom biznesowym: możemy udostępniać dane zaufanym partnerom biznesowym, aby mogli udzielać Państwu usług na żądanie.
   • Władzom i instytucjom państwowym: gdy wymagają tego przepisy prawa lub o ile to jest konieczne dla ochrony naszych uprawnień, możemy udostępniać dane urzędom regulującym lub sprawującym nadzór prawny nad Philips Lighting.
   • Zawodowym doradcom i innym: możemy udostępniać Państwa dane osobowe innym osobom fizycznym lub prawnym, w tym zawodowym doradcom, takim jak: banki, spółki ubezpieczeniowe, audytorzy, adwokaci, księgowi, inni zawodowi doradcy zewnętrzni.
   • Innym osobom w związku z transakcjami zawieranymi przez korporację: możemy  również niekiedy udostępniać Państwa dane w toku transakcji korporacyjnych, np. w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części innej spółce, w toku reorganizacji, fuzji, tworzenia spółki typu joint venture lub innego rozporządzenia naszym przedsiębiorstwem , jego majątkiem lub akcjami (w tym w związku z ewentualnym postępowaniem upadłościowym lub podobnym).

   PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAGRANICĘ

    

   Ze względu na nasz globalny zasięg, przekazane nam dane mogą zostać przesłane lub udostępnione spółkom zależnym Philips Lighting i zaufanym osobom postronnym w wielu krajach. Zatem dane mogą być przetwarzane poza krajem zamieszkania, jeżeli jest to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszym Powiadomieniu.

   Możemy przekazywać dane  osób prawnych prowadzących działalność w krajach członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do krajów poza terytorium EWG. Komisja Europejska uznaje, że niektóre z tych krajów zapewniają wystarczający poziom ochrony. Natomiast w odniesieniu do krajów, które zdaniem KE nie zapewniają takiego poziomu, wprowadziliśmy stosowne organizacyjne i prawne środki ochrony danych (np. wiążące zasady korporacyjne i zatwierdzony przez Komisje Europejską standard dla postanowień umownych). Można uzyskać teksty tych dokumentów w Biurze Ochrony Prywatności Philips Lighting (dane kontaktowe znajdują się poniżej w rozdziale pt. „Dostępne możliwości”).

   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

    

   Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane (szczegóły na temat tych celów patrz wyżej, rozdział „Sposoby wykorzystania danych”). Należy pamiętać, że niekiedy mogą być wymagane lub dozwolone przez prawo dłuższe okresy przechowywania danych. Kryteria określające okresy przechowywania są m.in. następujące:

   • Jak długo dane są potrzebne do dostarczania Państwu naszych produktów i usług lub do prowadzenia działalności gospodarczej?
   • Czy maja Państwo konto u nas? W takich przypadkach będziemy przechowywać dane dopóki to konto będzie aktywne, lub dopóki będzie to potrzebne w celu udzielania usług.
   • Czy mamy prawny, umowny lub podobny obowiązek przechowywania danych? Jako przykłady można wskazać miejscowe przepisy nakładające taki obowiązek, nakazy władz wymagające przechowywania danych istotnych dla prowadzonego postepowania karnego lub cywilnego.

   SPOSOBY ZABEZPIECZANIA DANYCH

    

   W celu ochrony danych zastosujemy odpowiednie środki zgodne z odnośnymi przepisami prawnymi i administracyjnymi, które dotyczą zabezpieczania danych, w tym wymagające od naszych usługodawców stosowania odpowiednich środków ochrony prywatności i zabezpieczenia tych danych. W oparciu o aktualny stan techniki, koszty wdrożenia oraz charakter danych wymagających ochrony wprowadzamy środki techniczne i administracyjne, mające zapobiec ich zniszczeniu, utracie, modyfikacji, ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu do nich bez upoważnienia.

   ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PAŃSTWA

    

   Chcemy przypomnieć, że mają Państwo obowiązek zapewnić, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że przekazywane nam dane są dokładne, kompletne i aktualne. Ponadto w przypadku przekazywania nam danych innych osób, mają Państwo obowiązek dopilnowania, aby dane te zostały zebrane zgodnie z miejscowymi przepisami prawa. Na przykład, muszą Państwo poinformować inne osoby, których dane  zostały nam udostępnione o treści niniejszego Powiadomienia i uzyskać ich zgodę.

   DOSTĘPNE OPCJE

    

   Staramy się udostępniać Państwu dostęp do swoich własnych danych osobowych. Zwykle możliwe jest samodzielne ich kontrolowanie (np. logując się na swoje konto) oraz aktualizowanie, modyfikowanie lub, o ile prawo na to zezwala, usuwanie. W takim przypadku usilnie zachęcamy do przejęcia kontroli nad swoimi danymi.

   Można zawsze skontaktować się z naszym Biurem ds. Prywatności, aby:

    

   • sprawdzić, zmienić, lub usunąć przekazane nam swoje własne dane (o ile Philips Lighting nie ma skądinąd prawa lub obowiązku ich przechowywania),
   • sprzeciwić się określonym sposobom ich przetwarzania (np. zrezygnować z komunikatów marketingowych),
   • uzyskać ich kopię (w zwykłym czytelnym maszynowo formacie, w zakresie wymaganym przez odnośne przepisy prawa).
   • w innych sprawach dotyczących ochrony własnych danych osobowych w Philips

    

   Dane kontaktowe do Biura Prywatności:

   • Adres pocztowy: Philips Lighting - Attn: Privacy Office – Herikerbergweg, 102 (1101) - CM Amsterdam Zuid Oost, Holandia; lub
   • Online: Philips Lighting Privacy Center, rozdział “Privacy request".

    

   Dołożymy starań, aby niezwłocznie i bezpłatnie spełnić prośbę, o ile nie będzie to wymagać niewspółmiernego wysiłku. Niekiedy przed podjęciem działania możemy zażądać potwierdzenia tożsamości. Jeżeli uzyskana odpowiedź okaże się niezadawalająca, można złożyć zażalenie do odpowiedniego urzędu na swoim terenie.

   PLIKI COOKIE I INNE NARZĘDZIA ŚLEDZENIA

    

   Dodatkowe informacje o sposobie, w jaki korzystamy z plików cookie i z innych narzędzi śledzenia znajdują się w naszym Powiadomieniu na temat plików cookie (pod adresem Philips Lighting Privacy Center, w dziale informacji prawnych (Legal Information)).

   ZBIERANIE DANYCH OD OSÓB  NIELETNICH

    

   Nie zbieramy w sposób celowy danych osobowych od osób poniżej 16 lat.

   • Uwaga specjalna skierowana do nieletnich poniżej lat 16: Osobom do lat 16 sugerujemy, aby zanim udzielą nam swoich danych, poradziły się rodzica lub opiekuna prawnego.
   • Uwaga specjalna skierowana do rodziców dzieci poniżej lat 16: radzimy Państwu sprawdzać i obserwować korzystanie przez dzieci z naszych produktów, systemów, usług, aplikacji (w tym stron internetowych i innych kanałów cyfrowych), aby sprawdzić, czy dziecko nie udostępnia nam swoich danych osobowych bez Państwa pozwolenia.

   AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA O PRYWATNOŚCI

    

   Niniejsze powiadomienie o prywatności może ulegać zmianom.

   Wykorzystanie przez nas danych będzie podlegać postanowieniom jego aktualnej wersji, którą można znaleźć w  Philips Lighting Privacy Center, patrz część „Powiadomienie o prywatności”.